Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Μέλη του ΕΔΔ στη Φινλανδία

Το σημείο επαφής για τη Φινλανδία είναι ένας υπάλληλος ο οποίος εργάζεται στη μονάδα διεθνών δικαστικών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον οποίο έχει ανατεθεί ο εν λόγω ρόλος. Το σημείο επαφής υπάγεται σε μονάδα η οποία ενεργεί ως κεντρική αρχή για πολλούς ενωσιακούς κανονισμούς και διεθνείς συμφωνίες στον τομέα του αστικού και του ποινικού δικαίου. Εκτός από τις εργασίες του δικτύου, οι αρμοδιότητες του σημείου επαφής περιλαμβάνουν καθήκοντα κεντρικής αρχής και άλλα καθήκοντα συνεργασίας στον τομέα του αστικού δικαίου. Δύο δικαστές περιφερειακών δικαστηρίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Φινλανδίας έχουν επίσης οριστεί ως μέλη του Δικτύου. Η ανάπτυξη εθνικών λειτουργιών του Δικτύου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η λειτουργία του ΕΔΔ στη Φινλανδία

Το σημείο επαφής συνεργάζεται ενεργά με εθνικές δικαστικές αρχές, δικηγόρους και λοιπούς επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Τα καθήκοντα του σημείου επαφής περιλαμβάνουν τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις νομικές διατάξεις αστικού και εμπορικού δικαίου της ΕΕ και την πρακτική εφαρμογή τους, καθώς και την παροχή συμβουλών και κατάρτισης σε συναφή ζητήματα. Το σημείο επαφής βοηθά επίσης τις εθνικές δικαστικές αρχές σε υποθέσεις που σχετίζονται με διασυνοριακά αιτήματα συνδρομής, ενώ συμμετέχει ενεργά σε συναφή δίκτυα και ομάδες εργασίας.

Το σημείο επαφής διαθέτει ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δικαστήρια και άλλες νομικές και διοικητικές αρχές που συμμετέχουν στη δικαστική συνεργασία σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και που χρειάζονται πρακτική συνδρομή σε προβλήματα που σχετίζονται με διασυνοριακές υποθέσεις.

Παροχή πληροφοριών στο ΕΔΔ

Όλα τα δικαστήρια, τα γραφεία νομικής συνδρομής, οι εισαγγελείς, οι αρχές επιβολής και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν πρόσβαση σε ένα ενδοδίκτυο με εκτεταμένες πληροφορίες για τη διεθνή συνδρομή σε θέματα αστικού και ποινικού δικαίου. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το ΕΔΔ και τα μέλη του στη Φινλανδία, ενώ διαθέτει συνδέσμους προς τις σελίδες του ΕΔΔ στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τη δικαιοσύνη (e-Justice). Πληροφορίες σχετικά με το ΕΔΔ και υλικό που δημοσιεύει το ΕΔΔ διανέμονται επίσης στις εθνικές δικαστικές αρχές και σε άλλους επαγγελματίες του νομικού κλάδου μέσω ηλεκτρονικού και απλού ταχυδρομείου.

Ο δημόσιος ιστότοπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει μια ενότητα με πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες μορφές διεθνούς δικαστικής συνδρομής, τη σχετική νομοθεσία και συμφωνίες, στοιχεία επικοινωνίας και οδηγίες. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά δίκτυα και έναν σύνδεσμο προς τις σελίδες του ΕΔΔ στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τη δικαιοσύνη (e-Justice).

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο