Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Το σημείο επαφής του εθνικού δικτύου είναι ο σύμβουλος για θέματα διεθνούς δικαστικής συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκτελεί επίσης και τα καθήκοντα του εκπροσώπου του κεντρικού οργανισμού. Το σημείο επαφής έχει κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • διασφαλίζει ότι οι τοπικές δικαστικές αρχές λαμβάνουν γενική ενημέρωση σχετικά με τις κοινοτικές και διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
 • παρέχει στα άλλα σημεία επαφής και στις αρχές, καθώς και στις τοπικές δικαστικές αρχές του κράτους μέλους του, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να τους βοηθήσει στην προετοιμασία αιτημάτων δικαστικής συνεργασίας και στην κατάρτιση των πλέον κατάλληλων άμεσων επαφών
 • παρέχει κάθε πληροφορία που διευκολύνει την εφαρμογή του δικαίου άλλου κράτους μέλους το οποίο είναι εφαρμοστέο δυνάμει κοινοτικής ή διεθνούς πράξης
 • επιλύει τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε σχέση με αιτήματα δικαστικής συνεργασίας
 • διευκολύνει τον συντονισμό της εξέτασης των αιτημάτων δικαστικής συνεργασίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ιδίως όταν πολλές αιτήσεις των δικαστικών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος
 • συμβάλλει στη γενική πληροφόρηση του κοινού, μέσω του δικτυακού τόπου του δικτύου, όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς πράξεις και το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, ιδίως δε όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
 • συνεργάζεται στη διοργάνωση των συνεδριάσεων του δικτύου και συμμετέχει σε αυτές
 • παρέχει βοήθεια στην προετοιμασία και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών που προορίζονται για το κοινό
 • εξασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των μελών του δικτύου σε εθνικό επίπεδο
 • συντάσσει ανά διετία έκθεση των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των βέλτιστων πρακτικών του δικτύου, την οποία υποβάλλει κατά τη συνεδρίαση των μελών του δικτύου, εφιστά δε ιδιαιτέρως την προσοχή σε πιθανές βελτιώσεις του δικτύου.

Ο δικαστής-σύνδεσμος του δικτύου είναι δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου του Harju, που εκπροσωπεί επίσης την Εσθονία στο δίκτυο των δικαστών το οποίο συστάθηκε από τη Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Ο δικαστής-σύνδεσμος έχει ως καθήκον να συμβουλεύει τους υπαλλήλους των δικαστηρίων σχετικά με το αστικό και εμπορικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανταλλάσσει την εμπειρία του όσον αφορά την εφαρμογή των διαφόρων νομοθετημάτων.

Το 2011, με την έναρξη ισχύος της δεύτερης απόφασης του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις («ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις»), με την οποία επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες του δικτύου στις επαγγελματικές ενώσεις, έγιναν μέλη του «ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις» στην Εσθονία οι ακόλουθοι οργανισμοί:

 • ο εσθονικός σύλλογος δικαστικών επιμελητών και συνδίκων πτώχευσης, που εκπροσωπεί τους δικαστικούς επιμελητές και τους συνδίκους πτώχευσης
 • ο εσθονικός δικηγορικός σύλλογος, που εκπροσωπεί τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους.

Κατά τις συνεδριάσεις, ο σύλλογος δικαστικών επιμελητών και συνδίκων πτώχευσης εκπροσωπείται από διαφόρους εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, ενώ ο εσθονικός δικηγορικός σύλλογος εκπροσωπείται συνήθως από τον διευθυντή του. Οι επαγγελματικές ενώσεις είναι αρμόδιες για τα ακόλουθα:

 • ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών όσον αφορά την αποτελεσματική και πρακτική εφαρμογή των κοινοτικών και διεθνών πράξεων
 • συνεργασία όσον αφορά την κατάρτιση και επικαιροποίηση των δελτίων πληροφοριών
 • συμμετοχή των επαγγελματικών ενώσεων στις σχετικές συνεδριάσεις.

Ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα, το σημείο επαφής καλεί επίσης τους εθνικούς εμπειρογνώμονες να ανταλλάξουν την εμπειρία τους στις συνεδριάσεις του δικτύου. Για παράδειγμα, στις συνεδριάσεις έχουν λάβει μέρος ορισμένοι άλλοι δικαστές παράλληλα με τον δικαστή-σύνδεσμο, εκπρόσωποι άλλων υπουργείων και του συμβολαιογραφικού συλλόγου, σύμβουλοι του Ανώτατου Δικαστηρίου, εκπρόσωποι του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, μέλη του προσωπικού της σχολής του Πανεπιστημίου του Tartu κ.λπ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο