Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Kontaktpunkt

Portugal har udpeget et kontaktpunkt for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område). Kontaktpunktet er en dommer udpeget af det øverste retsråd (Conselho Superior da Magistratura) ved en udvælgelsesprøve.

Det nationale netværk

Det nationale netværk er sammensat af centrale myndigheder i overensstemmelse med EU-retsakter, andre internationale retsakter, som Portugal har tiltrådt, eller nationale retsforskrifter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område, administrative myndigheder, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og faglige sammenslutninger, som repræsenteret juridiske erhverv, der er direkte beskæftiget med håndhævelsen af internationale retsakter og EU-retsakter om samarbejde på det civil- og handelsretlige område.

Det nationale netværk omfatter ikke forbindelsesdommere eller eksperter.

Nationale medlemmer af netværket

Ud over kontaktpunktet har det nationale netværk 11 medlemmer:

 • Generaldirektoratet for retspolitik (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Generaldirektoratet for retspleje (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Institut for registrering og notarialanliggender (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Institut for finansforvaltning og retsinfrastruktur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Rådet for fredsdommere (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Socialsikringsinstituttet (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Kommissionen for beskyttelse af ofre (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Advokatsamfundet (Ordem dos Advogados)
 • Sammenslutningen af advokater og retshåndhævende embedsmænd (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Notarsammenslutningen (Ordem dos Notários)

De centrale myndigheder

Følgende af ovenstående medlemmer er centrale myndigheder:

Generaldirektoratet for retspleje – justitsministeriet (Ministério da Justiça)

 • Forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008
 • Forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2000
 • Forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001
 • Haagerkonventionen af 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile og kommercielle spørgsmål
 • Haagerkonventionen af 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
 • Haagerkonventionen af 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer
 • New York-konventionen af 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet

Generaldirektoratet for fængselsvæsen og reintegration – justitsministeriet

 • Forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003
 • Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser
 • Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn

Institut for registrering og notarialanliggender – justitsministeriet

 • Kommissionens forordning (EU) nr. 650/2012 af 4. juli 2012

Socialsikringsinstituttet – ministeriet for solidaritet og social sikkerhed (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003

Kommissionen for beskyttelse af ofre – justitsministeriet

 • Direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004

Koordinering af det nationale netværk i en decentraliseret struktur

I Portugal har det nationale netværk en decentraliseret struktur. Den samordning, der foretages af kontaktpunktet, er baseret på et frivilligt samarbejde mellem de nationale medlemmer. De nationale medlemmer deltager i kvartalsvise møder, der arrangeres af kontaktpunktet. Når der er behov for at afklare eller løse et konkret spørgsmål, afholdes der møder med de pågældende nationale medlemmer.

Netværket omfatter ikke sagkyndige. Hvis der er behov for en udtalelse fra en sagkyndig om et konkret spørgsmål, anmoder kontaktpunktet den mest relevante nationale myndighed om at samarbejde på frivillig og uformel basis. Kontaktpunktet opfordrer jævnligt alle nationale medlemmer til at samarbejde på deres specifikke civil- og handelsretlige kompetence- og ansvarsområder.

Sidste opdatering: 12/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website