Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Tyskland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Da Tyskland er opbygget som en forbundsstat er der kontaktcentre i de enkelte delstater ud over forbundskontaktcentret for Det Europæiske Retlige Netværk (EJN). Delstaternes kontaktcentre henhører afhængigt af organisationsstrukturen i de enkelte delstater enten under den øverste retsinstans (Oberlandesgericht) (Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Sachsen) eller under de enkelte delstaters justitsministerium (Landesjustizministerium). Der er i alt 17 EJN-kontaktcentre i Tyskland. Forbundskontaktcentret har ansvaret for at koordinere det nationale netværk og afholde arrangementer såsom den europæiske civilretlige dag og de tyske EJN-medlemmers møder.

Opgaver fordeles internt mellem delstaternes kontaktcentre og forbundskontaktcentret. Forbundskontaktcentret besvarer alle forespørgsler om tysk civil- og handelsret og domstolenes organisation. Forespørgsler om en konkret sag behandles imidlertid af kontaktcentret i den delstat, hvor sagen verserer. Alle tyske kontaktcentre har imidlertid samme status, og alle typer forespørgsler kan derfor rettes til et hvilket som helst af de 17 centre, og under særlige omstændigheder kan det føderale kontaktcenter også yde bistand i konkrete sager. Denne interne fordeling af opgaver sikrer, at det mest egnede kontaktcenter behandler forespørgslen.

Ud over kontaktcentrene er der fem dommere, der fungerer som forbindelsespersoner (Verbindungsrichter), i Tyskland, og som beskæftiger sig med det område, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2201/2003 (Bruxelles IIa-forordningen). Deres opgaver fordeles ligeledes internt mellem delstaterne. Eksterne forespørgsler kan rettes til en hvilken som helst af de fem dommere. Den person, der retter henvendelse, vil om nødvendigt straks blive henvist til den mest egnede dommer afhængigt af den interne fordeling af opgaver samt sprogfærdigheder, specifikke kompetencer og ekspertise i den konkrete sag.

Tyskland har i medfør af artikel 2, stk. 1, litra e), i Rådets beslutning nr. 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning nr. 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, udpeget det tyske forbundsadvokatkammer (Bundesrechtsanwaltskammer), det tyske forbundsnotarkammer (Bundesnotarkammer), sammenslutningen af patentadvokater (Patentanwaltskammer), det tyske advokatsamfund (Deutscher Anwaltverein), forbundet af tyske fogeder (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) og i 2014 forbundet af tyske stævningsmænd (Bund Deutscher Rechtspfleger) som EJN-medlemmer.

Andre EJN-medlemmer i Tyskland omfatter de centrale organer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ("forkyndelsesforordningen") og forordning (EF) nr. 1206/2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ("bevisoptagelsesforordningen"). Disse centrale organer og delstaternes retsapparat giver domstolene opdaterede oplysninger om retshjælp i civile sager. De indfører ligeledes yderligere foranstaltninger og bistår domstolene med forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse i sager med et grænseoverskridende aspekt.

Der findes yderligere oplysninger om EJN i Tyskland og en liste over kontaktpunkter på forbundsjustitsministeriets (Bundesamt für Justiz) websted: (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Sidste opdatering: 27/01/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.