Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Om netværket

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

EJN-medlemmer i Finland

Kontaktpunktet i Finland er en udpeget embedsmand, der arbejder i justitsministeriets kontor for internationale retsanliggender. Kontaktpunktet er tilknyttet et kontor, der fungerer som centralmyndighed for en række EU-retsforskrifter og internationale aftaler på det civil- og strafferetlige område. Ud over arbejdet i netværket varetager kontaktpunktet opgaver for centralmyndigheden og andre opgaver i relation til det civilretlige samarbejde. To distriktsdommere og det finske advokatsamfund er ligeledes blevet udpeget som netværksmedlemmer. Det nationale netværks aktiviteter er under udvikling.

EJN i Finland

Kontaktpunktet samarbejder aktivt med nationale retsmyndigheder, advokater og andre juridiske erhverv. Kontaktpunktet har bl.a. til opgave at formidle oplysninger om EU-retten på det civil- og handelsretlige område og om dens anvendelse i praksis og at yde rådgivning og arrangere kurser om dertil knyttede emner. Kontaktpunktet hjælper ligeledes de nationale retsinstanser med at løse problemer i forbindelse med grænseoverskridende anmodninger om retshjælp og er aktivt involveret i relevante netværk og arbejdsgrupper.

Kontaktpunktet har en særskilt e-mailadresse for domstole og andre judicielle myndigheder eller administrative myndigheder, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og som har brug for praktisk hjælp til at løse problemer i forbindelse med grænseoverskridende sager.

Formidling af oplysninger om EJN

Alle domstole, retshjælpskontorer, anklagere, håndhævende myndigheder og embedsmænd i justitsministeriet har adgang til et intranet med udførlige oplysninger om international retshjælp i civile sager og straffesager. Webstedet indeholder ligeledes oplysninger om EJN og netværkets medlemmer i Finland og har links til EJN-siderne på den europæiske e-Justice-portal. Oplysninger om EJN og det materiale, netværket offentliggør, fremsendes ligeledes til nationale retsmyndigheder og andre aktører i retsvæsenet pr. e-mail eller med posten.

Justitsministeriets offentlige websted indeholder et afsnit med oplysninger om forskellige former for international retshjælp, lovgivning og aftaler på området, kontaktoplysninger og vejledninger. Webstedet indeholder ligeledes oplysninger om retlige netværk og har et link til EJN-siderne på den europæiske e-Justice-portal.

Sidste opdatering: 13/02/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.