Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

O síti

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Síť místních korespondentů v oblasti mezinárodní právní pomoci (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) byla zřízena v roce 2001 nařízením ministra spravedlnosti, a to na základě modelu Evropské soudní sítě. V březnu 2004 byla síť prostřednictvím dvou nařízení ministra spravedlnosti reorganizována do dvou specializovaných sítí: Rumunská justiční síť pro trestní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie penală) – odpovídá Evropské justiční síti, a Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială) – odpovídá Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci. Obě sítě byly následně reorganizovány v letech 2005, 2007, 2010 a 2014, v návaznosti na revize příslušných právních předpisů EU a na personální změny v rámci vnitrostátního justičního systému.

Poslední revize byla provedena nařízením ministerstva spravedlnosti č. 1929/C ze dne 29. května 2014 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES ze dne 28. května 2001. Nařízení bylo vytvořeno v souladu s nařízením vlády č. 123/2007 o některých opatřeních na posílení soudní spolupráce se členskými státy Evropské unie, které bylo s úpravami schváleno zákonem č. 85/2008.

Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci odpovídá Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci na vnitrostátní úrovni.

Rumunsko pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ustavilo dvě vnitrostátní kontaktní místa. Kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou zřízena v rámci ministerstva spravedlnosti. Tímto způsobem je zajištěn výkon povinností v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

V souladu s článkem 6 je Rumunská soudní síť pro občanské a obchodní věci tvořena jedním soudcem z oddělení I – občanské věci a jedním soudcem z oddělení II – občanské věci (dříve obchodní věci) Vrchního kasačního soudu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), po jednom soudci z oddělení I – občanské věci a jedním soudcem z oddělení II – občanské věci (dříve obchodní věci) odvolacích soudů, po jednom soudci zvláštních soudů / oddělení pro věci nezletilých a rodinné věci, kteří se zaměřují na občanské věci související s mezinárodními únosy dětí a odškodňování obětí trestných činů, úředníky ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci, kteří na Ministerstvu spravedlnosti působí jako ústřední orgán v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, a jedním zástupcem z Rumunské advokátní komory, Rumunské komory soudních exekutorů a Rumunské notářské komory. Vnitrostátní kontaktní místa pro účely Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou plnoprávnými členy Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Soudci, kteří jsou členy Rumunské soudní sítě, byli jmenování rozhodnutím Vysoké soudní rady (Consiliul Superior al Magistraturii).

Od roku 2001 ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci Ministerstva spravedlnosti organizovalo velké množství seminářů a pracovních setkání pro členy sítě, a to za pomoci vlastních zdrojů (rozpočtu ministerstva spravedlnosti). Od roku 2007 byly tyto činnosti organizovány v rámci více než 15 evropských programů financovaných Evropskou komisí. Zástupci Rumunské soudní sítě se navíc pravidelně účastní setkání Evropské soudní sítě.

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci jsou uvedeni v příloze nařízení č. 1929/C ze dne 29. května 2014. Příloha tvoří nedílnou součást nařízení.

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci

Vrchní kasační soud

Iulia Cristina TARCEA, místopředsedkyně

Romanița VRÂNCEANU, oddělení I – občanské věci

Roxana POPA, pověřená předsedkyně, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, oddělení I – občanské věci (místopředsedkyně odvolacího soudu)

Olimpia Maria STÂNGĂ, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Bacău

Liliana CIOBANU, oddělení I – občanské věci

Loredana ALBESCU, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Braşově

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, oddělení pro občanské věci

Anca PÎRVULESCU, oddělení pro občanské věci

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, oddělení pro občanské věci

Soud pro věci nezletilých a rodinné věci v Braşově (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Odvolací soud v Bukurešti

Antonela BRĂTUIANU, oddělení IV – občanské věci

Ştefan CMECIU, oddělení V – občanské věci

Dumitru VĂDUVA, oddělení VI – občanské věci

Maria CEAUŞESCU, oddělení VII – věci týkající se sporů ze zaměstnání a sociálního zabezpečení

Bogdan CRISTEA, oddělení VIII – správní a daňové spory

Tribunál v Bukurešti

Andreea Florina MATEESCU, oddělení V – občanské věci (styčná soudkyně v rámci Mezinárodní haagské sítě pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980)

Anca Magda VOICULESCU, oddělení IV – občanské věci (styčná soudkyně v rámci Mezinárodní haagské sítě pro Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980)

Constantin-Marino MARIN, předseda, oddělení I – trestní věci, komise pro přiznání odškodnění obětem trestných činů – Tribunál v Bukurešti

Odvolací soud v Cluji

Denisa-Livia BĂLDEAN, místopředsedkyně

Liviu UNGUR, místopředseda, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Constanţa

Daniela PETROVICI, oddělení I – občanské věci

Iuliana Mihaela ȘERBAN, oddělení I – občanské věci

Odvolací soud v Craiova

Mihaela COTORA, předseda

Lotus Gherghină, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Galaţi

Simona Claudia BACŞIN, oddělení I – občanské věci

Valentina VRABIE, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Iaşi

Claudia Antoanela SUSANU, oddělení I – občanské věci

Odvolací soud v Oradea

Marcela FILIMON, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Piteşti

Corina PINCU IFRIM, oddělení I – občanské věci

Raluca TRANDAFIR, oddělení I – občanské věci

Corina Georgeta NUŢĂ, oddělení II – občanské věci týkající se správních a daňových sporů

Tribunál v Argeş

Andreea Monica PRUNARU, místopředsedkyně, oddělení pro občanské věci

Tribunál ve Vâlcea

Petre DINESCU, oddělení I – občanské věci

Odvolací soud v Ploieşti

Adriana Maria RADU, oddělení I – občanské věci

Elisabeta GHERASIM, předsedkyně oddělení II – občanské věci

Florentina DINU, oddělení II – občanské věci

Valentina GHEORGHE, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Suceava

Ştefania Fulga ANTON, oddělení I – občanské věci

Daniela MITREA MUNTEA, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, oddělení II – občanské věci

Odvolací soud v Timişoara

Cristian PUP, oddělení I – občanské věci

Florin MOŢIU, oddělení II – občanské věci

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – národní kontaktní místa pro Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci

Ministerstvo spravedlnosti

Viviana ONACA, ředitelka, ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci

Ioana BURDUF, ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci z ředitelství pro mezinárodní právo a soudní spolupráci Ministerstva spravedlnosti – ústřední orgán v oblasti mezinárodní soudní spolupráce

Dorina DOMINTEANU, vedoucí oddělení

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Členové Rumunské soudní sítě pro občanské a obchodní věci – po jednom zástupci z Rumunské advokátní komory, Rumunské komory soudních exekutorů a Rumunské notářské komory

Octavian ROGOJANU, notář, tajemník rady Rumunské národní notářské unie

Bogdan DUMITRACHE, soudní exekutor

Costea-Corin C. DĂNESCU, advokát

Poslední aktualizace: 01/02/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.