Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

O síti

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Vzhledem ke spolkovému uspořádání Německa existují vedle spolkového kontaktního místa Evropské soudní sítě také kontaktní místa jednotlivých zemí. Zemská kontaktní místa jsou v závislosti na konkrétní organizační struktuře dané země zřízena buď při vyšších krajských soudech (Oberlandesgericht) (Bavorsko, Brémy, Hamburk, Hesensko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko a Sasko), nebo při ministerstvech spravedlnosti (Landesjustizministerium). V Německu je celkem 17 kontaktních míst Evropské soudní sítě. Spolkové kontaktní místo je odpovědné za koordinaci národní sítě a organizování akcí, jako je například Evropský den spravedlnosti či setkání se členy německé Evropské soudní sítě.

Úkoly jsou mezi zemská kontaktní místa a spolkové kontaktní místo rozdělovány interně. Spolkové kontaktní místo zodpovídá za dotazy týkající se německého občanského či obchodního práva a organizace soudů. Dotazy týkající se konkrétních případů zodpovídá kontaktní místo v zemi, v níž se případ projednává. Všechna německá kontaktní místa mají nicméně stejný status – na každé z těchto 17 kontaktních míst je tedy možné se obrátit s jakýmkoliv dotazem a spolkové kontaktní místo může ve výjimečných případech rovněž poskytnout pomoc v souvislosti s konkrétním případem. Díky internímu systému rozdělování úkolů je zajištěno, že případem se bude zabývat to nejvhodnější kontaktní místo.

Kromě kontaktních míst existuje pět styčných soudců (Verbindungsrichter), kteří v Německu působí v oblastech upravených nařízením (ES) č. 2201/2003 (nařízení Brusel IIa). Jejich povinnosti jsou rovněž interně přidělovány jednotlivým zemím. Dotazy ze stran veřejnosti mohou být podány ke kterémukoliv z těchto pěti styčných soudců. Jestliže je to nezbytné, osoba, která dotaz učinila, bude bezprostředně odkázána k nejvhodnějšímu styčnému soudci, a to jednak na základě interního rozdělení úkolů, jednak jazykové vybavenosti, zvláštních kompetencí a odbornosti týkající se daného případu.

V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. e) rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 č. 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES ze dne 18. června 2009 jmenovalo Německo Spolkovou advokátní komoru (Bundesrechtsanwaltskammer), Spolkovou notářskou komoru (Bundesnotarkammer), Komoru patentových právníků (Patentanwaltskammer), Německou advokátní komoru (Deutscher Anwaltverein), Sdružení německých soudních exekutorů (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) a nově v roce 2014 Sdružení německých soudních úředníků (Bund Deutscher Rechtspfleger) za členy Evropské soudní sítě.

Mezi ostatní členy Evropské soudní sítě v Německu patří ústřední orgány stanovené nařízením (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (nařízení o doručování písemností) a nařízením (ES) č. 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (nařízení o dokazování). Tyto ústřední orgány a státní justiční aparát poskytují soudům aktuální informace o právní pomoci v občanskoprávních věcech. Přijímají rovněž dodatečná opatření a poskytují soudům podporu při doručování písemností a při dokazování v případech s přeshraničním prvkem.

Podrobnější informace o Evropské soudní sítě v Německu a seznam kontaktních údajů naleznete na stránkách Spolkového ministerstva spravedlnosti (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Poslední aktualizace: 27/01/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.