O síti

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Členové Evropské soudní sítě ve Finsku

Funkci kontaktního místa ve Finsku vykonává určený úředník, který je zaměstnancem oddělení pro mezinárodní justiční správu na ministerstvu spravedlnosti. Kontaktní místo je zřízeno při oddělení, které funguje jako ústřední orgán ve smyslu několika právních předpisů EU a mezinárodních dohod v oblasti občanského a trestního práva. Vedle práce v rámci sítě povinnosti kontaktního místa zahrnují i funkce ústředního orgánu a ostatní věci související se spoluprací v občanských věcech. Za členy sítě byli rovněž jmenováni dva soudci okresních soudů a Finská advokátní komora. Činnosti národní sítě se v současné době rozvíjejí.

Působení sítě ve Finsku

Kontaktní místo aktivně spolupracuje s vnitrostátními justičními orgány, advokáty a zástupci ostatních právních profesí. Úkoly kontaktního místa zahrnují šíření informací o právních předpisech v oblasti občanského a obchodního práva EU a o jejich praktickém uplatňování, stejně jako poskytování poradenství a školení v souvisejících otázkách. Kontaktní místo rovněž pomáhá vnitrostátním justičním orgánům s problémy souvisejícími s přeshraničními žádostmi o pomoc a je aktivní v příslušných sítích a pracovních skupinách.

Kontaktní místo má zřízenu zvláštní e-mailovou adresu pro soudy a ostatní právní a správní orgány zapojené do justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech, které potřebují praktickou pomoc s řešením problémů souvisejících s přeshraničními případy.

Poskytování informací o Evropské soudní síti

Všechny soudy, orgány právní pomoci, žalobci, donucovací orgány a úředníci Ministerstva spravedlnosti mají přístup k intranetu, který obsahuje komplexní informace o mezinárodní pomoci v občanských a trestních věcech. Stránky rovněž obsahují informace o Evropské soudní síti a jejích členech ve Finsku, stejně jako odkazy na stránky sítě na portálu evropské e-Justice. Informace o Evropské soudní síti a materiály, které síť publikuje, jsou poskytovány rovněž vnitrostátním justičním orgánům a ostatním právníkům, a to prostřednictvím e-mailu a pošty.

Veřejné internetové stránky ministerstva spravedlnosti obsahují oddíl s informacemi o různých formách mezinárodní právní pomoci, souvisejícími právními předpisy a dohodami, kontaktními údaji a pokyny. Stránky rovněž obsahují informace o justičních sítích a odkazy na stránky Evropské soudní sítě na portálu evropské e-Justice.

Poslední aktualizace: 13/02/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.