About the network

National information about the contact points and functioning of the EJN (in civil and commercial matters)

What is the EJN (in civil and commercial matters)?

The European Union's wide variety of national legal systems and this diversity, together with new Union legislation, has led to a need to provide support and information through a specific network to authorities dealing with cross-border cases. These cases may cover business, consumer or employment disputes, divorce, child custody or succession issues. The Network brings together national authorities responsible for assisting local courts and was set up to facilitate judicial and legal cooperation between Member States. The EJN (in civil and commercial matters) was established by Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 and started operating on 1 December 2002. This legal basis was modified once in 2009 (the consolidated version is available here). All Member States except Denmark participate in the EJN (in civil and commercial matters).

Have a look at the EJN's infographic!

The objectives of EJN (in civil and commercial matters)

Since its inception, the EJN (in civil and commercial matters) has been an important tool for providing support for the implementation of EU civil justice instruments in daily legal practice. The EJN (in civil and commercial matters) facilitates and supports relations between national judicial authorities through contact points in each Member State and thereby helps to facilitate cross-border cases. This cooperation between authorities aims to provide help for people involved in cross-border civil and commercial judicial cases.

Who are the EJN (in civil and commercial matters) members?

There are more than 500 members of the Network who fall under the five categories mentioned below. Each Member State has at least one contact point.

The Network is composed of

 • contact points designated by Member States;
 • bodies and central authorities specified in Union law or in international instruments whereby Member States are party, or in domestic law relating to judicial cooperation in civil and commercial matters;
 • liaison magistrates with responsibilities for cooperation in civil and commercial matters;
 • other judicial or administrative authorities responsible for judicial cooperation in civil and commercial matters whose membership is deemed to be useful by the Member State;
 • professional associations representing legal practitioners directly involved in the application of Union law and international instruments in civil and commercial matters at national level in the Member States

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/11/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Относно Мрежата - Белгия

Точки за контакт и белгийски членове на мрежата

Белгия е посочила две точки за контакт. Едната от тях е магистрат от Върховния касационен съд (Cour de cassation), като той координира отношенията на мрежата с членовете магистрати; другата е служител на Федералната публична служба „Правосъдие“ (Service public ral Justice), който работи по-специално в отдела за международно съдебно сътрудничество по граждански дела.

Освен това, белгийската мрежа в момента се състои от 15 магистрата, членове по силата на член 2, параграф1, буква г) от Решение № 470/2001/ЕО на Съвета. За всеки тематичен ресор на апелативния съд се определят трима или четирима магистрати; всеки един е специализиран в областта или на семейното, или на търговското, или на процесуалното право. Тези магистрати работят в съдилища от различни инстанции (апелативен съд, първоинстанционни съдилища, търговски съдилища и мирови съдилища).

По силата на член 2, параграф 1, буква г) от горепосоченото Решение на Съвета член на белгийската мрежа е и един представител на Националния съвет на главните съдебните секретари.

Четирима представители на юридически професии също са посочени от Белгия като членове на мрежата в съответствие с член 2, параграф1, буква д): един представител на нотариусите, един на съдебните изпълнители и двама представители на адвокатското съсловие (представител на Съюза на френскоговорящите и немскоговорящите адвокати и един представител на фламандските адвокати).

Наред с това се осигурява координация с различните централни органи, определени съгласно няколко регламента (Регламент (ЕО) № 2201/2003, Регламент (ЕО) № 4/2009, Регламент (ЕО) № 1393/2001, и др.).

Също така са установени контакти с белгийската секция на Европейския потребителски център.

Начин на функциониране на мрежата

По-голямата част от комуникацията се осъществява чрез електронна поща. Информацията от Европейската комисия, и по-специално от Генералния секретариат, се разпространява до членовете посредством точките на контакт. Членовете участват на срещите на мрежата според разглежданите на тези срещи теми. Освен това веднъж годишно се организира среща на белгийските членове магистрати.

Членовете се приканват редовно да предоставят възможно най-всеобхватна информация относно новото законодателство и да разпространяват въпросници сред своите колеги. Като цяло, документите, публикувани от Европейската комисия, и полезните интернет връзки са широко разпространени сред съдилищата. Освен това някои от членовете на мрежата участват в публикуването на бюлетин, посветен на европейското законодателство (Eur-alert!).

Също така е изградено сътрудничество с Института за съдебно обучение, което позволява на точките за контакт и членовете да участват като лектори в обученията, организирани от Института относно новото законодателство на ЕС и по-специално относно механизмите за европейско и международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела.

Във връзка с конкретни въпроси относно, например, съдържанието на чуждото право или етапите на производства, които имат трансгранични елементи, контактите по принцип се установяват по електронната поща, от една страна, между белгийската точка за контакт и белгийския магистрат, който е отнесъл запитване към нея в рамките на текущо производство, и, от друга страна, между точките за контакт на съответните държави членки.

Последна актуализация: 18/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Чешка република

Понастоящем в Чешката република има шест точки за контакт на Европейската съдебна мрежа: пет в Чешката република в рамките на Министерството на правосъдието и една в Брюксел (Постоянното представителство на Чешката република към ЕС).

Точките за контакт на Европейската съдебна мрежа в Чешката република поддържат връзка с точките за контакт в други държави — членки на ЕС, като обработват искания от съдилища и нотариуси за информация по отношение на законите на други държави и напомнителни писма във връзка с обработването на искания, по-специално съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно събирането на доказателства и Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на документи и други въпроси.

В изпълнение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, през 2004 г. Чешката република създаде Вътрешна съдебна мрежа („Мрежата“) за сътрудничество по граждански и търговски дела, която отговаря за осигуряване на ефективното участие на Чешката република в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Членовете на Мрежата са съдии, представители на Чешката адвокатска колегия, представители на Чешката нотариална камара, представители на Чешката камара на съдебните изпълнители, представители на Службата за международна правна закрила на деца, представители на Европейския център на потребителите, представители на Юридическия факултет на Карловия университет и определени служители на Министерството на правосъдието.

Членовете на Мрежата участват по-специално в дейностите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и в изпълнението на задачи, произтичащи от тях, както и в дейностите на работни групи и комитети на Съвета на ЕС и на Комисията по граждански и търговски дела. Членовете на Мрежата изразяват своите становища по законопроекти на Европейските общности и други предложения, свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Понастоящем Мрежата има около 130 членове. Веднъж годишно Министерството на правосъдието организира събрание на всички членове на Мрежата. Дневният ред на събранието включва актуални теми, касаещи по-специално Европейската съдебна мрежа, функционирането на европейския портал за електронно правосъдие и съдебната практика на Съда на ЕС. На тези събрания членовете на Мрежата имат уникална възможност да се срещнат лично и да споделят своя практически опит, свързан с прилагането на инструментите на ЕС.

Сред членовете на Мрежата се разпространяват компендиуми и други публикации, изготвени в рамките на Европейската съдебна мрежа.

Членовете на Мрежата могат да общуват неформално по електронна поща. Мрежата разполага със свой собствен списък с електронни адреси за разпространение (адрес на електронна поща), до и чрез който членовете на Мрежата могат да изпращат запитвания и да споделят опит. Чрез този начин за комуникация Министерството на правосъдието може бързо да уведомява членовете на Мрежата за новости, свързани със съдебното сътрудничество в ЕС.

Последна актуализация: 20/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Относно Мрежата - Германия

Поради федералната структура на Германия, освен федералната точка за контакт на ЕСМ (Европейската съдебна мрежа), точки за контакт има във всяка провинция. Точките за контакт в провинциите, в зависимост от организационната структура на отделната провинция, се намират или в по-висшестоящия регионален съд (Oberlandesgericht) (Бавария, Бремен, Хамбург, Хесен, Долна Саксония, Северен Рейн-Вестфалия и Саксония) или в Министерството на правосъдието на провинцията (Landesjustizministerium). В Германия има общо 17 точки за контакт на ЕСМ. Федералната точка за контакт отговаря за координирането на националната мрежа и за организирането на мероприятия като например Европейския ден на правосъдието и събранията на членовете на германската ЕСМ.

Задачите се разпределят вътрешно между точките за контакт в провинциите и федералната точка за контакт. Федералната точка за контакт отговаря на всички запитвания, свързани с германското гражданско и търговско право и с организацията на съдилищата. Запитванията, които се отнасят обаче до конкретно дело, се обработват от точката за контакт в провинцията, в която се разглежда делото. Все пак всички германски точки за контакт имат еднакъв статут, което означава, че всяка от 17-те точки може да бъде потърсена за всякакви видове запитвания, а при извънредни обстоятелства федералната точка за контакт също може да предоставя съдействие по конкретни дела. С това вътрешно разпределение на задачите се гарантира, че запитването се обработва от най-подходящата точка за контакт.

Освен точките за контакт, в Германия има така също петима магистрати за връзка (Verbindungsrichter), работещи в рамките на обхвата на Регламент (ЕО) № 2201/2003 (Регламент „Брюксел IIA“). Техните задължения също са разпределени вътрешно между провинциите. Външни запитвания могат да се отправят до всеки от петимата магистрати за връзка. Ако е необходимо, лицето, което отправя запитването, след това незабавно бива пренасочено към най-подходящия магистрат, в зависимост от вътрешното разпределение на задачите, както и от езиковите умения, конкретните компетенции и опит, свързани с конкретния случай.

На основание на член 2, параграф 1, буква д) от Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, последно изменено с Решение № 568/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Германия е определила за членове на ЕСМ Федералната адвокатска колегия (Bundesrechtsanwaltskammer), Федералната нотариална камара (Bundesnotarkammer), Камарата на патентните адвокати (Patentanwaltskammer), Германската адвокатска асоциация (Deutscher Anwaltverein), Федерацията на германските съдебни изпълнители (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) и през 2014 г. Федерацията на германските съдебни служители (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Останалите членове на ЕСМ в Германия са централните органи, посочени в Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите членки (Регламент относно връчването на документи) и Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (Регламент относно събирането на доказателства). Тези централни органи и съдебният апарат на провинциите предоставят на съдилищата актуална информация относно гражданската правна помощ. Те въвеждат така също допълнителни мерки и подпомагат съдилищата във връзка с връчването на документи и събирането на доказателства по дела с чуждестранно участие.

Допълнителна информация относно ЕСМ в Германия и списък с данни за контакт може да се намери на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието (Bundesamt für Justiz) (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Последна актуализация: 27/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Относно Мрежата - Естония

Съветникът в Дирекция „Международно съдебно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието изпълнява функциите на национална точка за контакт на Мрежата и също така на представител на централния орган. Основните функции на точката за контакт са следните:

 • да гарантира, че местните съдебни органи получават обща информация относно общностните и международните инструменти, свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела,
 • да предоставя на другите точки за контакт и на други органи, както и на местните съдебни органи в собствената им държава членка цялата информация, която е необходима за доброто съдебно сътрудничество между държавите членки, за да ги подпомогне при изготвянето на изпълняеми искания за съдебно сътрудничество и при установяването на най-подходящите преки контакти,
 • да предоставя всякаква информация за улесняване на прилагането на правото на друга държава членка, което е приложимо съгласно общностен или международен инструмент,
 • да търси решения по затруднения, които могат да възникнат във връзка с искане за съдебно сътрудничество,
 • да улеснява координацията при обработването на искания за съдебно сътрудничество в съответната държава членка, по-специално когато няколко искания от съдебните органи във въпросната държава членка следва да бъдат изпълнени в друга държава членка,
 • да допринася за общото осведомяване на обществеността чрез уебсайта на Мрежата, относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в Европейския съюз, съответните общностни и международни инструменти и националното право на държавите членки, със специален акцент върху достъпа до правосъдие,
 • да сътрудничи при организирането на събранията на Мрежата и да участва в тях,
 • да помага при изготвянето и актуализирането на информация за обществеността,
 • да осигурява координацията между членовете на Мрежата на национално равнище,
 • да изготвя двугодишен доклад за дейността си, включително, по целесъобразност, за най-добрите практики в Мрежата, да го представя на събранието на членовете на Мрежата и да обръща изрично внимание на възможните подобрения в Мрежата.

Магистратът за връзка с Мрежата е съдия от окръжния съд на Харю, който също така представлява Естония в Мрежата на съдиите, създадена от Хагската конференция по международно частно право. Задачата на магистрата за връзка е да предоставя консултации на съдебните служители относно гражданското и търговското право на Европейския съюз и да споделя с членовете на Мрежата своя опит във връзка с прилагането на различни законодателства.

През 2011 г., с влизането в сила на второто решение относно Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-граждански дела), с което дейностите на Мрежата бяха разширени, включвайки професионални организации, следните органи станаха членове на ЕСМ-граждански дела в Естония:

 • Естонската камара на съдебните изпълнители и синдиците, представляваща съдебните изпълнители и синдиците,
 • Естонската адвокатска колегия, представляваща адвокатите и нотариусите.

На събранията Камарата на съдебните изпълнители и синдиците се представлява от различни представители на професионални организации, докато Естонската адвокатска колегия обикновено се представлява от своя директор. Професионалните организации отговарят за следното:

 • обмяна на опит и информация по отношение на ефективното и практическото прилагане на общностни и международни инструменти,
 • сътрудничество в изготвянето и актуализирането на информационни листове,
 • участие на професионални организации в съответните събрания.

Според обсъжданата тема точката за контакт кани също така други национални експерти, които да споделят техния опит на събранията на Мрежата. Например на събранията са присъствали — заедно с магистрата за връзка — няколко други съдии, представители на други министерства и на Нотариалната камара, съветници от Върховния съд, представители на Съвета за защита на потребителите, членове на факултета на Университета в Тарту и т.н.

Последна актуализация: 26/02/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Ирландия

Звена за контакт

В Ирландия има две звена за контакт. Има едно звено за контакт за районните съдилища (District Courts) и окръжните съдилища (Circuit Courts)и едно звено за контакт за висшестоящите съдилища, т.е. Висш съд, Апелативен съд и Върховен съд. Звената за контакт си сътрудничат тясно и работят заедно по въпроси, свързани с Мрежата. Седалището на звената за контакт в Ирландия се намира в Службата на съдилищата в Дъблин. Въпреки че всяка юрисдикция е отделна, в работата на звената за контакт съществува припокриване, като единствено те имат компетентност по въпросите, свързани с Мрежата, в рамките на собствените си дирекции. Заявките чрез ЕСМ следва да бъдат насочени към съответното звено за контакт за съответната юрисдикция. Звената за контакт работят в отделни офиси, но в рамките на дирекциите на Службата на съдилищата на Ирландия в Дъблин. Работата на Мрежата се съчетава с други задачи. Когато разглежда въпроси, свързани с дейността на Мрежата, обаче звеното за контакт може да поиска помощ и подкрепа от други колеги. Звената за контакт поддържат редовни контакти чрез електронна поща, по телефона и чрез лични срещи с членовете на ЕСМ в Ирландия, включително: централните органи; изпълнителния директор към Върховния и Висшия съд и директора по реформите и развитието в Службата на съдилищата [член 2, параграф 1, буква г) членове]; както и длъжностните лица в Министерството на правосъдието и правната реформа [член 2, параграф 1, буква г) членове]. Звената за контакт поддържат редовна комуникация и с определени членове от системата на съдебната власт във връзка с развитието на ЕСМ.

Функциониране на ЕСМ в Ирландия

В Ирландия не съществува официална национална мрежа. Изградена е мрежа от хора, които са експерти в определени области на политиката и към които звената за контакт могат да се обърнат, за да получат отговор на запитванията, отправени към тях.

Звеното за контакт работи в тясно сътрудничество и с други лица, които са членове на разширения състав на мрежата за Ирландия, включително редица съдии със специални умения в конкретни области на правото или отговарящи за международното сътрудничество. Със звената за контакт може да бъде установена връзка по електронната поща. Звеното за контакт гарантира, че преди съответните заседания на Мрежата се провеждат консултации със съответните експерти от полицията, администрацията или съдебната система и че протоколите от тези заседания и съответните точки за действие се разпространяват според случая.

Звеното за контакт поддържа също така редовни контакти с Министерството на правосъдието по въпроси, свързани с политиката, и с Централния орган по въпроси във връзка с издръжката на семейството и трансгранични въпроси.

Предоставяне на информация

В Ирландия няма национален уебсайт на ЕСМ. Информация се предоставя чрез уебсайта на Службата на съдилищата и другите съществуващи сайтове на различните министерства в Ирландия. При предоставянето на различни източници на информация за държавите членки, участващи в ЕСМ, и за самата ЕСМ звеното за контакт работи с други лица и министерства.

Последна актуализация: 18/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Гърция

Структура на мрежата

Брой звена за контакт: Посочени са двадесет и две звена за контакт. Деветнадесет от тях са съдии, които са част от националната мрежа, като същевременно изпълняват правораздавателните си функции. В Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека има трима служители, и по-специално в Отдела за международно съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, който функционира като централен орган за целите на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност („Брюксел IIа“) (който допълва Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца), Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета (задължения за издръжка) и Директива 2002/8/ЕО (правна помощ), а така също и като централен орган за целите на Регламент (ЕО) №1206/2001 на Съвета (събиране на доказателства) и Регламент (ЕО) № 1393/2007 (връчване на съдебни и извънсъдебни документи).

Национална мрежа: Създадена е неофициална национална мрежа с централизирана структура, чиито основни елементи са централният орган, съдии от Атина и трима представители на юридическите професии (сдружения на юристи, съдебни изпълнители и нотариуси). Отделът за международно съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси отговаря за наблюдението на работата на Европейската съдебна мрежа и координирането на работата на звената за контакт на национално равнище по отношение на задълженията на Гърция, попадащи в обхвата на ЕСМ, както и за съдържанието, публикувано на портала за електронно правосъдие на ЕС. Националните звена за контакт на Мрежата спомагат за попълването на информационните листове, за актуализирането на служебните известия на Гърция относно законодателството на ЕС във връзка със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, за попълването на въпросници, подготвени от ЕСМ или други органи на ЕС, както и при изготвянето на отговори на въпроси от други звена за контакт или органи на ЕС, свързани главно с прилагането на законодателството на ЕС в Гърция.

Провеждат се редовни събрания, които се координират от Отдела за международно съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, обикновено от два до четири пъти годишно. Целта на събранията е да се обменят мнения, опит и информация. Дневният ред е съсредоточен главно върху темите, обсъждани по време на събрания на ЕСМ на европейско равнище, въпросите, които могат да възникнат в резултат на прилагането на законодателството на ЕС (регламенти и директиви) на национално равнище, и задълженията на Гърция, попадащи в обхвата на ЕСМ и портала за електронно правосъдие, както бе посочено по-горе.

Разпространение на информация до обществеността

На уебсайта на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека има специални препратки към ЕСМ. С цел да се предоставя пълно и ясно описание на ролята на ЕСМ и ползата от нея, се работи по актуализирането на уебсайта, във връзка със законодателството на ЕС за съдебното сътрудничество по наказателни и търговски дела.

На национално равнище информацията относно законодателството на ЕС по граждански и търговски дела се разпространява чрез печатни материали, разпространявани от ЕСМ, и чрез организиране на семинари и еднодневни събития в Атина и в други градове в Гърция относно измененията на европейското законодателство в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и неговото влияние на национално равнище (понякога като лектори участват членове на националната мрежа). Тези събития се провеждат под егидата на Министерството на правосъдието и на адвокатските колегии в страната, Националното училище за съдии, Държавния правен съвет, граждански и търговски сдружения и т.н.

Освен това еднодневното събитие „Европейски ден на правосъдието“ има за цел да послужи като призив за пробуждане за европейските правни специалисти и начало на диалог относно напредъка на законодателните инициативи на ЕС; през последните години то се провежда почти ежегодно под егидата на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Последна актуализация: 11/12/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Испания

Функциониране на ЕСМ в Испания

Съгласно член 33 от Закон 16/2015 от 7 юли 2015 г. за уреждане на статута на националния член на Испания в Евроюст, споровете за компетентност, мрежите за международно съдебно сътрудничество и служителите на Министерството на правосъдието, командировани в чужбина, в Испания назначаването и освобождаването на лицата за контакт с мрежите за международно съдебно сътрудничество, при условията на правилниците за тяхното създаване, са в правомощията на Министерството на правосъдието.

Назначаването се извършва измежду лица с доказан опит в международното правно сътрудничество, владеещи добре английски или френски език, в зависимост от случая, които следва да осигуряват поне представителство на съдебната власт, на Главната прокуратура (Ministerio Fiscal) и на Министерството на правосъдието. За целта Генералният съвет на съдебната власт (Consejo General del Poder Judicial) и Главният прокурор (Fiscal General del Estado) предлагат на министъра на правосъдието назначаването и освобождаването на лицата за контакт за съответните професии. Статутът на лице за контакт се прекратява веднага щом съответното лице престане да работи за институцията, предложила неговото назначаване. Министерството на правосъдието се уведомява за това и трябва да информира секретариата на мрежата.

Лицата за контакт с мрежите за международно съдебно сътрудничество в Испания са активни посредници, натоварени със задачата да улесняват сътрудничеството между съдебните органи на различните държави. Те са на разположение на съответните испански органи, както и на всички други лица за контакт, и им предоставят правната и практическата информация, необходима за подобряване на съдебното сътрудничество. Лицата за контакт в Испания са задължени да изпращат ежегодно статистически данни за своята дейност на институцията, към която принадлежат.

Лица за контакт

В Испания лицата за контакт с мрежата се намират в Министерството на правосъдието, в Генералния съвет на съдебната власт и в Главната прокуратура (Fiscalía General del Estado). Понастоящем има осем лица за контакт, разпределени, както следва:

 • 6 лица за контакт, назначени от Министерството на правосъдието — 2 в Генералната поддирекция за международно правно сътрудничество (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) и 4 съдебни секретари (Letrados de la Administración de la Justicia);
 • 1 лице за контакт, назначено от Генералния съвет на съдебната власт;
 • 1 лице за контакт, назначено от Главния прокурор.

Централен орган

В Испания централният орган в областта на международното съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела е Генерална дирекция „Международно правно сътрудничество, отношения с религиозни групи и права на човека“ (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos) към Министерството на правосъдието.

Магистрати за връзка

В испанското законодателство вече е залегнало изискването изявени магистрати за връзка на държава — членка на Европейския съюз, да бъдат определяни за лица за контакт на Европейската съдебна мрежа и да действат като лица за контакт по член 34 от Закон 16/2015 от 7 юли 2015 г. Този статут приключва, когато лицата загубят статута си на магистрати за връзка. Испания е назначила магистрати за връзка в следните държави: Франция, Италия и Обединеното кралство.

Други съдебни или административни органи с правомощия в областта на съдебното сътрудничество

В Испания действат следните вътрешни механизми в областта на международното правно сътрудничество:

 • Испанската съдебна мрежа за международно съдебно сътрудничество (Red Española de Cooperación Judicial Internacional, REJUE) към Генералния съвет на съдебната власт, която има за цел да подпомага испанските съдебни органи по тяхно искане във връзка с молбите за съдебно сътрудничество, издавани или получавани от тях при изпълнение на съдебните им дейности, както и да подпомага други членове на мрежи за съдебно сътрудничество. Членовете на Испанската съдебна мрежа за международно съдебно сътрудничество може да членуват едновременно и в европейските мрежи за съдебно сътрудничество. Така испанските магистрати от Испанската съдебна мрежа за международно съдебно сътрудничество (граждански дела) са членове на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, което улеснява контактите им с техните колеги в други държави, участващи в мрежата, при изпълнението на техните задължения.
 • Мрежата на прокурорите за международно правно сътрудничество (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional) е създадена през 2002 г., за да предоставя специализирани услуги по въпросите на международното правно сътрудничество във всяка прокуратура.
 • Прокурорите от тази мрежа, които са експерти в областта на международното сътрудничество, съдействат за бързото и ефективно насочване, направляване и предоставяне на международна съдебна помощ.
 • Мрежата на съдебните секретари (Red de Letrados de la Administración de Justicia, RECILAJ) е координационна структура на национално равнище, създадена от Министерството на правосъдието през 2010 г. В нея участват съдебни секретари, специализирани в областта на международното правно сътрудничество, които помагат на различни съдебни служби (Oficinas Judiciales) при изготвяне на отговори на запитвания и въпроси по линия на международното правно сътрудничество.

Професионални организации

В Испания съществуват следните професионални организации, които представляват лицата, упражняващи юридически професии, и участват пряко в прилагането на правото на Съюза и на международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела:

 • Генерален съвет на нотариусите (Consejo General del Notariado)
 • Генерален съвет на испанските адвокати (Consejo General de la Abogacía Española)
 • Сдружение на длъжностните лица по имуществената регистрация и търговския регистър в Испания (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • Генерален съвет на правните представители в Испания (Consejo General de Procuradores de España)

Информация относно мрежата

Испанското Министерство на правосъдието предоставя информация относно международното правно сътрудничество и международната съдебна помощ чрез връзка на своя уебсайт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Генералният съвет на съдебната власт в Испания предоставя информация за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела на своя уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/, където има и връзки, препращащи към Европейския съдебен атлас по граждански и търговски дела, както и към Европейския портал за електронно правосъдие.

Главната прокуратура предоставя информация относно Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела на своя уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/enlaces/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jE28jYAKIoEKDHAARwN8-oNdYfpxKLAIMiHOfjwWENAfrh-FTwnYBWAF-LyIzwR_PzP9gtzQ0AiDTE8AQ426Eg!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzSzky/

Последна актуализация: 19/12/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Франция

Във Франция в Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела членуват съдии, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители. Мрежата, обаче, е отворена за всички юридически професии , които имат интерес, особено когато тези юристи участват в прилагането на правото на Съюза в областта на гражданските и търговските дела (секретари, главни секретари, съдии и секретари в търговските съдилища).

Националната точка за контакт е магистрат, който има съдебен опит и работи в Дирекция „Гражданскоправни въпроси и правосъдие“ на Министерство на правосъдието. Тя е включена в бюрото за правото на ЕС, международното частно право и гражданската помощ, което също така е централният орган за прилагането на много международни инструменти за сътрудничество по граждански и търговски дела.

Във всеки апелативен съд и във Върховния съд е определен„референтен магистрат“ (или „местна точка за контакт“). Неговата роля е да улесни на местно равнище уреждането на трудностите в областта на сътрудничеството, докладвани през мрежата, и да информира съдиите относно прилагането на инструменти за гражданско съдебно сътрудничество и по-общо относно правото на ЕС. Референтите от апелативните съдилища и Върховния съд могат също така да сигнализират за трудности при прилагането на европейското законодателство, като се обърнат към националната точка за контакт, която да предаде информацията на по-високо равнище.

Съдебните изпълнители се представляват от Националната камара на съдебните изпълнители.

Адвокатите се представляват от делегацията на френските адвокати (Делегация на Националния съвет на адвокатите в Брюксел).

Нотариусите се представляват от Националната камара на нотариусите.

Френските магистрати за връзка, които са на служба в държави от Европейския съюз, също са част от мрежата, както и централните органи, определени за прилагането на инструментите за гражданско и търговско сътрудничество.

Веднъж годишно, на дата, близка до Европейския ден на правосъдието, всички членове на френската мрежа се срещат в Париж, за да направят преглед на дейностите на мрежата и да обсъдят новостите в правото на ЕС и неговото прилагане в областта на гражданските и търговските дела.

Последна актуализация: 08/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Хърватия

Звената за контакт в Република Хърватия, които действат в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, са две.

Лицата, изпълняващи функциите на звена за контакт, работят в Дирекцията по европейски въпроси, международно и съдебно сътрудничество, Отдел „Международна правна помощ и съдебно сътрудничество по граждански дела“ на Министерството на правосъдието на Република Хърватия.

Звената за контакт в посочения по-горе отдел се ползват от помощта на редица други служители, така че дейността в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ) в действителност се осъществява чрез екипната работа на служителите на Отдел „Международна правна помощ и съдебно сътрудничество по граждански дела“, която те извършват наред с останалите задачи от компетентността на отдела.

Въпреки че в Република Хърватия няма официална национална мрежа, звената за контакт си сътрудничат със съдиите и с други експерти от Министерството на правосъдието и от други компетентни органи, с преподаватели по право, нотариуси и други експерти и практикуващи юристи в различни области на правото. Министерството на социалната политика и младежта също участва в дейността на мрежата и като централен орган за прилагането на някои правни разпоредби то участва активно в събрания на мрежата, организирани от Европейската комисия. Мрежата е отворена за всички практикуващи юристи, които желаят и се интересуват от участие в прилагането на европейските правни инструменти в Република Хърватия.

Комуникацията в Република Хърватия се осъществява чрез електронна поща и телефон, а събрания се провеждат според нуждите.

Комуникацията със звената за контакт в другите държави членки се осъществява чрез електронна поща, а звената за контакт и другите членове на мрежата редовно участват в събранията на ЕСМ, организирани от Европейската комисия.

Тъй като Министерството на правосъдието е централният орган във връзка с прилагането на отделни регламенти, звената за контакт изпълняват функциите на централния орган, отправят запитвания и отговарят на запитванията на звената за контакт на другите държави членки (в сътрудничество със съдии и други практикуващи юристи и експерти, когато е целесъобразно), предоставят на Комисията исканите данни и правят необходимото за публикуването на информация на съответните портали на Европейската комисия. Звената за контакт разпространяват публикациите на Европейската комисия до съдилищата, гражданите и другите целеви групи и работят за увеличаване на видимостта на мрежата.

Контакти: Връзката отваря нов прозорецEJNcontact@pravosudje.hr

Последна актуализация: 05/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Кипър

В Кипър мрежата се организира чрез определяне на национални звена за контакт (НЗК). Понастоящем са налице шест (6) национални звена за контакт: един съдия, двама адвокати към Правната служба на Република Кипър, две длъжностни лица към Министерството на правосъдието и обществения ред (един юрист и един административен служител) и един член на Кипърската адвокатска колегия.

Националните звена за контакт към Министерството на правосъдието и обществения ред носят отговорност за координирането на шестте национални звена за контакт. Когато се получи въпрос или искане за информация от мрежата, или искане от националните звена за контакт на друга държава членка, националните звена за контакт към Министерството на правосъдието и обществения ред ще гарантират предаването и обсъждането на искането с другите национални звена за контакт, за да се вземе решение кой кипърски орган или агенция следва да се определи да разгледа искането или да предостави исканата информация.

Последна актуализация: 13/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Латвия

Националните звена за контакт на мрежата са директорът на Международния отдел за сътрудничество и адвокатът на Международния отдел за сътрудничество към Министерството на правосъдието, който също изпълнява функциите на представител на централния орган. Основните функции на звеното за контакт са:

– да се гарантира, че местните съдебни органи получават обща информация относно Общността и международните инструменти, свързани със съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговски въпроси, и да се осигури необходимата информация за успешното сътрудничество на съдебните органи между държавите членки, за да се подпомогнат при изготвянето на искания за разрешение за съдебна помощ;

— да се търсят решения на въпроси, които могат да възникнат във връзка с искания за съдебно сътрудничество;

— да се използва уебсайтът на мрежата, за да се информира широката общественост относно сътрудничеството на съдебните органи по гражданскоправни и търговски въпроси в Европейския съюз, както и за съответните инструменти на Общността и международни инструменти;

— да се осъществява сътрудничество при организирането на срещи в мрежа и за участие в тях;

— да се подпомогне подготовката и актуализирането на информация, предназначена за широката общественост;

— да се гарантира сътрудничество между членовете на мрежата на национално равнище.

В зависимост от обсъжданата тема звеното за контакт приканва също и експерти от други институции да споделят своя опит на срещите в мрежа. Например такива срещи и звеното за контакт са посещавани от няколко съдии, представители на Министерството на правосъдието, които работят в различни области на компетентност, нотариуси, сертифицирани медиатори, представители на Фонда за гарантиране на издръжката, представители на Камарата на съдебните изпълнители и представители на академичната общност.

Последна актуализация: 12/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Унгария

Дирекцията по международно частно право на Министерството на правосъдието (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) служи като звено за контакт в Унгария, като съответните функции се изпълняват от няколко от служителите на дирекцията, наред с останалите им задължения.

В качеството им на централни органи Министерството на правосъдието (Дирекцията по международно частно право) и Министерството на човешките ресурси (Emberi Erőforrások Minisztériuma) са членове на Мрежата. Членове на Мрежата са също така Службата на Националния съдебен съвет (Országos Bírósági Hivatal), също в качеството ѝ на орган на съдебната власт, както и Нотариалната камара на Унгария (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Унгарската адвокатска колегия (Magyar Ügyvédi Kamara) и Унгарската камара на съдебните изпълнители (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) в качеството им на професионални организации. Представители на членовете редовно присъстват на събранията на Мрежата, в зависимост, разбира се, от естеството на дневния ред на събранията.

В Унгария няма официална национална мрежа на унгарските членове на Мрежата. Сътрудничеството между тях се осъществява на ad hoc основа, когато е необходимо.

Връзката отваря нов прозорец Тук можете да намерите източници, съдържащи практическа информация относно съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси в рамките на ЕС и с трети държави, събрана от Дирекцията по международно частно право на Министерството на правосъдието.

Последна актуализация: 12/12/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Малта

Понастоящем в Малта има три (3) звена за контакт на ЕСМ. Координацията между тези звена за контакт се осигурява от това, че посочените звена за контакт работят в един и същи офис и са постоянно във връзка помежду си по всички въпроси, свързани с функционирането на мрежата в Малта. Тези звена за контакт са създали системи за сътрудничество между си, които на свой ред водят до по-голяма ефикасност във функционирането на мрежата, особено когато става въпрос за предоставяне на информация на частнопрактикуващи юристи, които искат такава.

Относно националната мрежа

 • Правна помощ

Предаващият и получаващият орган в областта на правната помощ е адвокатът по въпросите на правната помощ, който изпълнява функциите си в деловодството на Гражданския съд в сградата на съдилищата, чийто адрес е: The Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

 • Връчване на документи

Службата на главния прокурор с адрес The Palace, St. George's Square, Valletta изпълнява функциите на централен орган едновременно като предаващ и получаващ орган в областта на връчването на документи. Тя се грижи за изпращането на формуляри за искане и получаването на документи за връчване от чуждестранните предаващи органи, които документи след това се предават на отговорниците в съдилища с цел връчване съгласно процесуалните закони на Малта, приложими към връчването на документи.

Като част от своите функции по връчването на документи Службата на главния прокурор в качеството си на предаващ и/или получаващ орган осъществява също така връзка с молителите и/или техните процесуални представители до края на процедурата по връчване.

 • Искове с малък материален интерес

Компетентният съд по този раздел е Трибуналът за искове с малък материален интерес, който е разположен в сградата на съдилищата (the Law Courts) във Валета. Жалби срещу решенията на този съд се разглеждат от Апелативния съд при упражняване на по-нисшата му компетентност, който също е разположен в сградата на съдилищата (the Law Courts) във Валета.

Компетентният орган във всеки отделен случай зависи от местопребиваването на лицето, срещу което се търси принудително изпълнение. Съдът на магистратите (Малта) и Съдът на магистратите (Гозо) са компетентни във връзка с принудителното изпълнение, както и за целите на член 23, съгласно член 10, параграф 4 от Връзката отваря нов прозорецЗакона за Трибунала за искове с малък материален интерес (глава 380 от Законите на Малта).

 • Събиране на доказателства

Централният орган е Службата на главния прокурор във Валета.

Замолените съдилища са:

 1. Отделението с обща компетентност на Гражданския съд;
 2. Семейното отделение на Гражданския съд;
 3. Съдът на магистратите (Малта);
 4. Съдът на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-нисшата си компетентност) или (при упражняване на по-висшата си компетентност).

Съдилищата са компетентни да изпълняват съдебни поръчки, исканията за които са отправени съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела.

Последна актуализация: 22/05/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Холандия

Звена за контакт и членове на Мрежата в Нидерландия

Централно звено за контакт в Нидерландия е определено към Министерството на сигурността и правосъдието. Звено за контакт е определено и за съдебната власт.

Наред със звената за контакт, членове на Мрежата са и професионалните сдружения на свободните юридически професии (адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители).

Централните органи, определени въз основа на различни регламенти (по-специално Регламент (ЕО) № 2201/2003, Регламент (ЕО) № 4/2009 и Регламент (ЕО) № 1393/2007), също са членове на Мрежата.

Обикновено комуникацията с Европейската комисия (в този случай секретариата на ЕСМ-граждански въпроси) става чрез централното звено за контакт. По този начин се гарантира, че когато е целесъобразно, информацията и въпросите достигат до правилния орган.

Звената за контакт и членовете, по-специално централните органи, обикновено комуникират директно помежду си и със звената за контакт и членовете в другите държави членки.

В зависимост от това какво включва дневният ред, на събранията на Мрежата се канят да участват съответните членове.

Нидерландските звена за контакт и членовете провеждат също така годишно събрание, на което се обсъждат дейностите на Мрежата и се разглеждат областите, в които може да се подобри комуникацията помежду им.

Последна актуализация: 04/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Относно Мрежата - Австрия

В Австрия в Отдел I 9 към Федералното министерство на правосъдието (Bundesministerium für Justiz) е създадено централно звено за контакт, което разглежда запитвания по правни въпроси от чуждестранни звена за контакт, изпратени чрез мрежата, изпълнява различни задачи, свързани с координацията и организацията, и организира и редактира въведените от Австрия данни за информационните листове относно мрежата, които се публикуват на европейския портал за правосъдие.

Освен това като звена за контакт за юрисдикцията на всяко едно от четирите апелативни съдилища (Oberlandesgericht) (три за юрисдикцията на Виена) са определени двама съдии. Те оказват помощ и подпомагат чуждестранните звена за контакт и австрийските съдилища в отделни случаи, включващи трансгранично съдебно сътрудничество (например когато са налице затруднения при трансграничното събиране на доказателства или връчване на документи). В тези случаи чуждестранните звена за контакт следва да се свържат със съответното местно звено за контакт от съдебната система, а не с централното звено за контакт към Федералното министерство на правосъдието. Юрисдикцията на апелативния съд във Виена включва провинциите Виена, Долна Австрия и Бургенланд, юрисдикцията на апелативния съд в Линц включва провинциите Горна Австрия и Залцбург, юрисдикцията на апелативния съд в Инсбрук включва провинциите Тирол и Форарлберг, а апелативният съд в Грац отговаря за провинциите Щирия и Каринтия.

Посредством посочената по-долу връзка можете да намерите имената и данните за контакт на австрийските звена за контакт към ЕСМ в юрисдикцията на съответния апелативен съд: https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do

Частни лица/страни в производството или техни процесуални представители не могат да се свързват пряко със звената за контакт на мрежата. Те обаче могат да се обърнат към съдията, който ръководи производството, с молба да ги свърже със звеното за контакт.

Австрийската адвокатска колегия (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) и Австрийската нотариална камара (Österreichische Notariatskammer) участват в ЕСМ от 1 януари 2011 г., макар че съгласно Решение от 28 май 2001 г. (2001/470/ЕО) на ЕСМ, изменено с Решение 568/2009/ЕО от 18 юни 2009 г., те не са компетентни да разглеждат отделни случаи.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Tuchlauben 12
Тел.: +43/1/535-1275, Факс: +43/1/535-1275-13
Ел.поща: Връзката отваря нов прозорецrechtsanwaelte@oerak.at
Езици: немски и английски език

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Тел.: +43/1/4024-5090, Факс: +43/1/406-3475
Ел.поща: Връзката отваря нов прозорецkammer@notar.or.at
Езици: немски, френски и английски език

Последна актуализация: 18/04/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Полша

Единствената точка за контакт на Европейската съдебна мрежа в Полша се намира в Министерство на правосъдието.

Последна актуализация: 11/04/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Относно Мрежата - Португалия

Точката за контакт

В Португалия е определена една точка за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-граждански въпроси). Функциите на точката за контакт се изпълняват от съдия, назначен от Висшия съдебен съвет (Conselho Superior da Magistratura) след проведен конкурс.

Националната мрежа

В състава на Националната мрежа са включени: централни органи, в съответствие с правни актове на ЕС, други международно-правни актове, по които Португалия е страна, или актове от националното законодателство в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела; административните органи с правомощия в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела; както и професионални организации, които представляват лицата, упражняващи юридически професии и участващи пряко в прилагането на правото на Съюза и на международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Националната мрежа не включва съдии за връзка или експерти.

Национални членове на Мрежата

Освен точката за контакт, в националната структура на Мрежата са включени единадесет членове:

 • Генерална дирекция „Правосъдие“ (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • Генерална дирекция „Изтърпяване на наказанията и реинтеграция“ (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • Институт по вписванията и нотариалната дейност (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • Институт за финансово управление и инфраструктура на правосъдието (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • Съвет на мировите съдии (Conselho dos Julgados de Paz),
 • Социалноосигурителен институт (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • Комисия за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes),
 • Адвокатска колегия (Ordem dos Advogados),
 • Асоциация на правните консултанти и съдебните изпълнители (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • Асоциация на нотариусите (Ordem dos Notários).

Централните органи

Следните от горепосочените членове са централни органи:

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ — Министерство на правосъдието (Ministério da Justiça)

 • Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 г.,
 • Регламент (ЕО) № 1393/2007 от 13 ноември 2000 г.,
 • Регламент (ЕО) № 1206/2001 от 28 май 2001 г.,
 • Хагска конвенция от 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела,
 • Хагска конвенция от 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела,
 • Хагска конвенция от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството,
 • Нюйоркска конвенция от 1956 г. относно получаването на издръжка в чужбина.

Генерална дирекция „Изтърпяване на наказанията и реинтеграция“ — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕО) № 2201/2003 от 27 ноември 2003 г.,
 • Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,
 • Хагска конвенция от 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

Институт по вписванията и нотариалната дейност — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕО) № 650/2012 от 4 юли 2012 г.

Социалноосигурителен институт — Министерство за солидарност и социална сигурност (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Директива 2003/8/ЕО от 27 януари 2003 г.

Комисия за защита на жертвите на престъпления — Министерство на правосъдието

 • Директива 2004/80/ЕО от 29 април 2004 г.

Координация на националната мрежа като децентрализирана структура

В Португалия националната мрежа има децентрализирана структура. Координацията, която се осигурява от точката за контакт, се основава на доброволно сътрудничество между националните членове. Националните членове редовно участват в тримесечни събрания, организирани от точката за контакт. При нужда от изясняване или решаване на конкретен въпрос се организират срещи със съответните национални членове.

Мрежата не включва експерти. Ако по даден въпрос е необходимо становище на експерт, точката за контакт се обръща за съдействие към най-подходящия национален орган на доброволен и неформален принцип. Точката за контакт редовно насърчава всички национални членове да оказват съдействие в конкретните сфери на тяхната компетентност и отговорност в рамките на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Последна актуализация: 12/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Румъния

Мрежата на местните кореспонденти за международна съдебна помощ (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) е създадена през 2001 г. в изпълнение на заповед на министъра на правосъдието и се основава на модела на Европейската съдебна мрежа. На основата на две заповеди на министъра на правосъдието мрежата беше преструктурирана в две специализирани мрежи през март 2004 г.: румънската съдебна мрежа по наказателни дела (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), съответстваща на Европейската съдебна мрежа, и румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), съответстваща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Впоследствие двете мрежи бяха последователно реорганизирани през 2005 г., 2007 г., 2010 г. и 2014 г., след изменения в съответното право на ЕС и промени в персонала, работещ в националната съдебна система.

Последната актуализация беше направена със Заповед № 1929/C на министъра на правосъдието от 29 май 2014 г. в съответствие с Решение № 568/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. Заповедта беше изготвена в съответствие с Постановление № 123/2007 на Правителството относно някои мерки за засилване на съдебното сътрудничество с държавите — членки на Европейския съюз, утвърдено с изменения със Закон № 85/2008.

Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела съответства на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела на национално равнище.

Румъния е определила две национални звена за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Звената за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са в рамките на Министерството на правосъдието. По този начин е осигурено изпълнението на задълженията на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

В съответствие с член 6 Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела се състои от един съдия от Първо гражданско отделение и един от Второ гражданско отделение (преди търговско) на Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie); по един съдия от Първо гражданско отделение и Второ гражданско отделение (преди търговско) в рамките на апелативните съдилища; по един съдия от всеки/всяко специализиран съд/отделение за непълнолетни лица и семейноправни въпроси, който е специализиран по граждански дела, свързани с международно отвличане на деца и присъждането на обезщетения на жертвите на престъпления; служители на Дирекция „Международно правно и съдебно сътрудничество“, която изпълнява така също задълженията на Министерството на правосъдието като централен орган в областта на международното съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела, и по един представител, определен от всяка от професионалните организации на нотариусите, съдебните изпълнители и адвокатите в Румъния. Националните звена за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са пълноправни членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Съдиите, които са членове на Румънската съдебна мрежа, са определени с решение на Висшия съвет на магистратурата (Consiliul Superior al Magistraturii).

От 2001 г. насам Дирекция „Международно правно и съдебно сътрудничество“ в рамките на Министерството на правосъдието е организирала множество семинари и работни срещи за членовете на Мрежите, като за целта са използвани собствени ресурси (от бюджета на Министерство на правосъдието). След 2007 г. подобни мероприятия са организирани по-специално по линия на повече от 15 европейски програми, финансирани от Европейската комисия. Освен това представители на румънската съдебна мрежа редовно участват в срещите на Европейските съдебни мрежи.

Членовете на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са посочени в приложението към Заповед № 1929/C от 29 май 2014 г. Приложението е неразделна част от Заповедта.

Членове на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — съдии

Висш касационен съд

Iulia Cristina TARCEA, заместник-председател

Romanița VRÂNCEANU, Първо гражданско отделение

Roxana POPA, делегиран председател, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Алба Юлия

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Първо гражданско отделение (заместник-председател на Апелативния съд)

Olimpia Maria STÂNGĂ, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Бакъу

Liliana CIOBANU, Първо гражданско отделение

Loredana ALBESCU, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Брашов

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Отделение за граждански дела

Anca PÎRVULESCU, Отделение за граждански дела

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, Отделение за граждански дела

Трибунал за непълнолетни лица и семейноправни въпроси Брашов (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Апелативен съд на Букурещ

Antonela BRĂTUIANU, Четвърто гражданско отделение

Ştefan CMECIU, Пето гражданско отделение

Dumitru VĂDUVA, Шесто гражданско отделение

Maria CEAUŞESCU, Отделение за трудовоправни и социалноосигурителни спорове VII

Bogdan CRISTEA, Отделение за административни и данъчноправни спорове VIII

Букурещски трибунал

Andreea Florina MATEESCU, Пето гражданско отделение (съдия за връзка в Международната мрежа на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца)

Anca Magda VOICULESCU, Четвърто гражданско отделение (съдия за връзка в Международната мрежа на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца)

Constantin-Marino MARIN, председател,Първо наказателно отделение, Комисия за присъждане на обезщетения на жертвите на престъпления, Букурещски трибунал

Апелативен съд на Клуж

Denisa-Livia BĂLDEAN, заместник-председател

Liviu UNGUR, заместник-председател, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Констанца

Daniela PETROVICI, Първо гражданско отделение

Iuliana Mihaela ȘERBAN, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Крайова

Mihaela COTORA, председател

Lotus Gherghină, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Галац

Simona Claudia BACŞIN, Първо гражданско отделение

Valentina VRABIE, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Яш

Claudia Antoanela SUSANU, Първо гражданско отделение

Апелативен съд на Орадя

Marcela FILIMON, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Питещ

Corina PINCU IFRIM, Първо гражданско отделение

Raluca TRANDAFIR, Първо гражданско отделение

Corina Georgeta NUŢĂ, Второ гражданско отделение, включително административни и данъчноправни спорове

Трибунал Арджеш

Andreea Monica PRUNARU, Отделение за граждански дела, заместник-председател

Трибунал на Валцея

Petre DINESCU, Първо гражданско отделение

Апелативен съд на Плоещ

Adriana Maria RADU, Първо гражданско отделение

Elisabeta GHERASIM, председател на Второ гражданско отделение

Florentina DINU, Второ гражданско отделение

Valentina GHEORGHE, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Сучава

Ştefania Fulga ANTON, Първо гражданско отделение

Daniela MITREA MUNTEA, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Търгу Муреш

Andreea CIUCĂ, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Тимишоара

Cristian PUP, Първо гражданско отделение

Florin MOŢIU, Второ гражданско отделение

Членове на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — национални звена за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Министерство на правосъдието

Viviana ONACA, директор, Дирекция „Международноправно и съдебно сътрудничество“

Ioana BURDUF, Дирекция „Международноправно и съдебно сътрудничество“

Членове на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела от Дирекция „Международноправно и съдебно сътрудничество“ на Министерство на правосъдието — централен орган в областта на международното съдебно сътрудничество

Dorina DOMINTEANU, ръководител на звено

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Членове на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — по един представител, определен от всеки от председателите на националните съюзи на нотариусите, съдебните изпълнители и адвокатските колегии в Румъния

Octavian ROGOJANU, нотариус, секретар на Съвета на Румънския национален съюз на нотариусите

Bogdan DUMITRACHE, съдебен изпълнител

Costea-Corin C. DĂNESCU, адвокат

Последна актуализация: 01/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Словения

Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ) функционира в Словения чрез 3 звена за контакт и 16 членове на Мрежата.

Функциите на звената за контакт се изпълняват от служители на Министерство на правосъдието на Република Словения. По този начин работата на звената за контакт може ежедневно да бъде съгласувана и координирана.

Окръжните съдилища, които са 11 в Република Словения, са упълномощени да предоставят международноправна помощ по граждански и търговски дела. С оглед на това Словения е назначила по един представител от всеки окръжен съд за член на ЕСМ в съответствие с член 2, параграф 1, буква г) от Решение на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Освен това Словения е назначила двама специализирани членове на Мрежата (съдии), които са компетентни в областта на съдебното сътрудничество по семейноправни въпроси, като единият съдия работи в окръжния съд, а другият — в Министерството на правосъдието.

Според изменението на Решението на Съвета за създаване на ЕСМ от 2009 г. сътрудничеството с други юридически професии в рамките на ЕСМ вече е възможно. От 2011 г. членове на Мрежата са също така Нотариалната камара на Словения (Notarska zbornica Republike Slovenije), Адвокатската колегия на Словения (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) и Камарата на съдебните изпълнители на Словения (Zbornica izvršiteljev Slovenije).

Участието на съдии и други юридически професии в ЕСМ е важно за постигането на целите на ЕСМ, тъй като по този начин се осигурява пряко сътрудничество между съдии и други юридически професии, а това е важно за по-безпроблемното разрешаване на специфични дела, които се гледат от съдилищата.

Звената за контакт и членовете на ЕСМ общуват помежду си често и когато възникне нужда от това, включително по електронна поща, по телефон и лично, а също така и по време на годишни събрания на национално ниво.

Последна актуализация: 01/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Словакия

Мрежата се състои от:

 1. основните звена за контакт, чиито функции се изпълняват от двама представители на Министерство на правосъдието на Словашката република (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) от отдел „Международно частно право“ (Odbor medzinárodného práva súkromného) на секция „Международно право“ (Sekcia medzinárodného práva). Всички запитвания от ЕСМ се изпращат чрез основните звена за контакт;
 2. съдебни звена за контакт: по един съдия или старши съдебен служител за всеки районен съд (okresný súd) и окръжен съд (krajský súd) и за Върховния съд (Najvyšší súd);
 3. звена за контакт от професионални организации;
 4. две звена за контакт от Центъра за международноправна закрила на деца и младежи (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže);
 5. магистрат за връзка по семейноправни въпроси.
Последна актуализация: 14/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Относно Мрежата - Финландия

Членове на ЕСМ във Финландия

Функциите на точка за контакт за Финландия се изпълняват от определен служител, работещ в Точката за прилагане на международното право към Министерство на правосъдието. Точката за контакт е част от структура, която изпълнява функциите на централен орган по няколко регламента на ЕС и международни споразумения в областта на гражданското и наказателното право. Освен работата за Мрежата, задълженията на точката за контакт включват също задачите на централен орган и други аспекти на сътрудничеството в областта на гражданското право. За членове на Мрежата са определени също така двама съдии от районни съдилища и Финландската адвокатска колегия. Понастоящем се работи по развитието на националната мрежа.

Функциониране на ЕСМ във Финландия

Точката за контакт работи активно с националните съдебни органи, адвокати и лица, практикуващи други юридически професии. Задачите на точката за контакт включват разпространението на информация относно законовите разпоредби на гражданското и търговското право на ЕС и тяхното прилагане на практика, както и предоставянето на консултации и обучение по съответните въпроси. Точката за контакт помага така също на националните съдебни органи за разрешаването на проблеми, свързани с трансгранични запитвания за помощ, и активно участва в съответните мрежи и работни групи.

Точката за контакт има отделен електронен пощенски адрес за съдилища и за други правни и административни органи, които са ангажирани в съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и които имат нужда от практическа помощ по проблеми, свързани с трансгранични дела.

Предоставяне на информация относно ЕСМ

Всички съдилища, служби, предоставящи правна помощ, прокурори, изпълнителни органи и служители на Министерството на правосъдието имат достъп чрез интранет до подробна информация относно международната помощ по граждански и търговски дела. Сайтът съдържа така също информация относно ЕСМ и нейните членове във Финландия, както и връзки към страниците на ЕСМ на Европейския портал за електронно правосъдие. Информацията относно ЕСМ и материалите, които публикува тя, също се предоставят на националните съдебни органи и лица, практикуващи други юридически професии, по електронна поща и по пощата.

Общественият уебсайт на Министерството на правосъдието съдържа рубрика с информация относно разнообразните форми на международноправна помощ, съответното законодателство и споразумения, данни за контакт и указания. Сайтът съдържа така също информация относно съдебните мрежи и връзка към страниците на ЕСМ на Европейския портал за електронно правосъдие.

Последна актуализация: 13/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Относно Мрежата - Швеция

Швеция е определила лице, работещо в отдел „Процесуално право и съдебни въпроси“ в Министерство на правосъдието, което да изпълнява функциите на точка за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Определено е също така лице, работещо в отдел „Политика в областта на наказателното право“ в Министерство на правосъдието, което е точка за контакт за Европейския портал за електронно правосъдие.

В Швеция членове на мрежата са Националната администрация на съдилищата (Domstolsverket), Шведската адвокатска колегия (Sveriges advokatsamfund), Органът за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten), Агенцията за социално осигуряване (Försäkringskassan), Националната агенция по въпросите на семейството и помощта за родителски грижи (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd), Агенцията за предоставяне на обезщетения и подкрепа на жертвите на престъпление, както и два централни органа (отдел „Наказателни дела и международно съдебно сътрудничество“ в Министерство на правосъдието и дирекция „Консулски въпроси и гражданско право“ в Министерство на външните работи).

Последна актуализация: 12/12/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.