Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Румъния
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Мрежата на местните кореспонденти за международна съдебна помощ (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenţei judiciare internaţionale) е създадена през 2001 г. в изпълнение на заповед на министъра на правосъдието и се основава на модела на Европейската съдебна мрежа. На основата на две заповеди на министъра на правосъдието мрежата беше преструктурирана в две специализирани мрежи през март 2004 г.: румънската съдебна мрежа по наказателни дела (Reţeaua Judiciară Română în materie penală), съответстваща на Европейската съдебна мрежа, и румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială), съответстваща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Впоследствие двете мрежи бяха последователно реорганизирани през 2005 г., 2007 г., 2010 г. и 2014 г., след изменения в съответното право на ЕС и промени в персонала, работещ в националната съдебна система.

Последната актуализация беше направена със Заповед № 1929/C на министъра на правосъдието от 29 май 2014 г. в съответствие с Решение № 568/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. Заповедта беше изготвена в съответствие с Постановление № 123/2007 на Правителството относно някои мерки за засилване на съдебното сътрудничество с държавите — членки на Европейския съюз, утвърдено с изменения със Закон № 85/2008.

Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела съответства на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела на национално равнище.

Румъния е определила две национални звена за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Звената за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са в рамките на Министерството на правосъдието. По този начин е осигурено изпълнението на задълженията на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

В съответствие с член 6 Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела се състои от един съдия от Първо гражданско отделение и един от Второ гражданско отделение (преди търговско) на Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie); по един съдия от Първо гражданско отделение и Второ гражданско отделение (преди търговско) в рамките на апелативните съдилища; по един съдия от всеки/всяко специализиран съд/отделение за непълнолетни лица и семейноправни въпроси, който е специализиран по граждански дела, свързани с международно отвличане на деца и присъждането на обезщетения на жертвите на престъпления; служители на Дирекция „Международно правно и съдебно сътрудничество“, която изпълнява така също задълженията на Министерството на правосъдието като централен орган в областта на международното съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела, и по един представител, определен от всяка от професионалните организации на нотариусите, съдебните изпълнители и адвокатите в Румъния. Националните звена за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са пълноправни членове на Румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Съдиите, които са членове на Румънската съдебна мрежа, са определени с решение на Висшия съвет на магистратурата (Consiliul Superior al Magistraturii).

От 2001 г. насам Дирекция „Международно правно и съдебно сътрудничество“ в рамките на Министерството на правосъдието е организирала множество семинари и работни срещи за членовете на Мрежите, като за целта са използвани собствени ресурси (от бюджета на Министерство на правосъдието). След 2007 г. подобни мероприятия са организирани по-специално по линия на повече от 15 европейски програми, финансирани от Европейската комисия. Освен това представители на румънската съдебна мрежа редовно участват в срещите на Европейските съдебни мрежи.

Членовете на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са посочени в приложението към Заповед № 1929/C от 29 май 2014 г. Приложението е неразделна част от Заповедта.

Членове на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — съдии

Висш касационен съд

Iulia Cristina TARCEA, заместник-председател

Romanița VRÂNCEANU, Първо гражданско отделение

Roxana POPA, делегиран председател, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Алба Юлия

Cristina Gheorghina NICOARĂ, Първо гражданско отделение (заместник-председател на Апелативния съд)

Olimpia Maria STÂNGĂ, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Бакъу

Liliana CIOBANU, Първо гражданско отделение

Loredana ALBESCU, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Брашов

Cristina ŞTEFĂNIŢĂ, Отделение за граждански дела

Anca PÎRVULESCU, Отделение за граждански дела

Gabriel ŞTEFĂNIŢĂ, Отделение за граждански дела

Трибунал за непълнолетни лица и семейноправни въпроси Брашов (Tribunalul pentru Minori şi Familie)

Andrei IACUBA

Апелативен съд на Букурещ

Antonela BRĂTUIANU, Четвърто гражданско отделение

Ştefan CMECIU, Пето гражданско отделение

Dumitru VĂDUVA, Шесто гражданско отделение

Maria CEAUŞESCU, Отделение за трудовоправни и социалноосигурителни спорове VII

Bogdan CRISTEA, Отделение за административни и данъчноправни спорове VIII

Букурещски трибунал

Andreea Florina MATEESCU, Пето гражданско отделение (съдия за връзка в Международната мрежа на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца)

Anca Magda VOICULESCU, Четвърто гражданско отделение (съдия за връзка в Международната мрежа на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца)

Constantin-Marino MARIN, председател,Първо наказателно отделение, Комисия за присъждане на обезщетения на жертвите на престъпления, Букурещски трибунал

Апелативен съд на Клуж

Denisa-Livia BĂLDEAN, заместник-председател

Liviu UNGUR, заместник-председател, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Констанца

Daniela PETROVICI, Първо гражданско отделение

Iuliana Mihaela ȘERBAN, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Крайова

Mihaela COTORA, председател

Lotus Gherghină, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Галац

Simona Claudia BACŞIN, Първо гражданско отделение

Valentina VRABIE, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Яш

Claudia Antoanela SUSANU, Първо гражданско отделение

Апелативен съд на Орадя

Marcela FILIMON, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Питещ

Corina PINCU IFRIM, Първо гражданско отделение

Raluca TRANDAFIR, Първо гражданско отделение

Corina Georgeta NUŢĂ, Второ гражданско отделение, включително административни и данъчноправни спорове

Трибунал Арджеш

Andreea Monica PRUNARU, Отделение за граждански дела, заместник-председател

Трибунал на Валцея

Petre DINESCU, Първо гражданско отделение

Апелативен съд на Плоещ

Adriana Maria RADU, Първо гражданско отделение

Elisabeta GHERASIM, председател на Второ гражданско отделение

Florentina DINU, Второ гражданско отделение

Valentina GHEORGHE, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Сучава

Ştefania Fulga ANTON, Първо гражданско отделение

Daniela MITREA MUNTEA, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Търгу Муреш

Andreea CIUCĂ, Второ гражданско отделение

Апелативен съд на Тимишоара

Cristian PUP, Първо гражданско отделение

Florin MOŢIU, Второ гражданско отделение

Членове на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — национални звена за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Министерство на правосъдието

Viviana ONACA, директор, Дирекция „Международноправно и съдебно сътрудничество“

Ioana BURDUF, Дирекция „Международноправно и съдебно сътрудничество“

Членове на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела от Дирекция „Международноправно и съдебно сътрудничество“ на Министерство на правосъдието — централен орган в областта на международното съдебно сътрудничество

Dorina DOMINTEANU, ръководител на звено

Camelia TOBĂ

Flavius George PĂNCESCU

Членове на румънската съдебна мрежа по граждански и търговски дела — по един представител, определен от всеки от председателите на националните съюзи на нотариусите, съдебните изпълнители и адвокатските колегии в Румъния

Octavian ROGOJANU, нотариус, секретар на Съвета на Румънския национален съюз на нотариусите

Bogdan DUMITRACHE, съдебен изпълнител

Costea-Corin C. DĂNESCU, адвокат

Последна актуализация: 01/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт