Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Точката за контакт

В Португалия е определена една точка за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-граждански въпроси). Функциите на точката за контакт се изпълняват от съдия, назначен от Висшия съдебен съвет (Conselho Superior da Magistratura) след проведен конкурс.

Националната мрежа

В състава на Националната мрежа са включени: централни органи, в съответствие с правни актове на ЕС, други международно-правни актове, по които Португалия е страна, или актове от националното законодателство в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела; административните органи с правомощия в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела; както и професионални организации, които представляват лицата, упражняващи юридически професии и участващи пряко в прилагането на правото на Съюза и на международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Националната мрежа не включва съдии за връзка или експерти.

Национални членове на Мрежата

Освен точката за контакт, в националната структура на Мрежата са включени единадесет членове:

 • Генерална дирекция „Правосъдие“ (Direcção-Geral da Política de Justiça),
 • Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direcção-Geral da Administração da Justiça),
 • Генерална дирекция „Изтърпяване на наказанията и реинтеграция“ (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais),
 • Институт по вписванията и нотариалната дейност (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.),
 • Институт за финансово управление и инфраструктура на правосъдието (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.),
 • Съвет на мировите съдии (Conselho dos Julgados de Paz),
 • Социалноосигурителен институт (Instituto de Segurança Social, I.P.),
 • Комисия за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes),
 • Адвокатска колегия (Ordem dos Advogados),
 • Асоциация на правните консултанти и съдебните изпълнители (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução),
 • Асоциация на нотариусите (Ordem dos Notários).

Централните органи

Следните от горепосочените членове са централни органи:

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ — Министерство на правосъдието (Ministério da Justiça)

 • Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 г.,
 • Регламент (ЕО) № 1393/2007 от 13 ноември 2000 г.,
 • Регламент (ЕО) № 1206/2001 от 28 май 2001 г.,
 • Хагска конвенция от 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела,
 • Хагска конвенция от 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела,
 • Хагска конвенция от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството,
 • Нюйоркска конвенция от 1956 г. относно получаването на издръжка в чужбина.

Генерална дирекция „Изтърпяване на наказанията и реинтеграция“ — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕО) № 2201/2003 от 27 ноември 2003 г.,
 • Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,
 • Хагска конвенция от 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

Институт по вписванията и нотариалната дейност — Министерство на правосъдието

 • Регламент (ЕО) № 650/2012 от 4 юли 2012 г.

Социалноосигурителен институт — Министерство за солидарност и социална сигурност (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Директива 2003/8/ЕО от 27 януари 2003 г.

Комисия за защита на жертвите на престъпления — Министерство на правосъдието

 • Директива 2004/80/ЕО от 29 април 2004 г.

Координация на националната мрежа като децентрализирана структура

В Португалия националната мрежа има децентрализирана структура. Координацията, която се осигурява от точката за контакт, се основава на доброволно сътрудничество между националните членове. Националните членове редовно участват в тримесечни събрания, организирани от точката за контакт. При нужда от изясняване или решаване на конкретен въпрос се организират срещи със съответните национални членове.

Мрежата не включва експерти. Ако по даден въпрос е необходимо становище на експерт, точката за контакт се обръща за съдействие към най-подходящия национален орган на доброволен и неформален принцип. Точката за контакт редовно насърчава всички национални членове да оказват съдействие в конкретните сфери на тяхната компетентност и отговорност в рамките на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Последна актуализация: 12/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт