Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Поради федералната структура на Германия, освен федералната точка за контакт на ЕСМ (Европейската съдебна мрежа), точки за контакт има във всяка провинция. Точките за контакт в провинциите, в зависимост от организационната структура на отделната провинция, се намират или в по-висшестоящия регионален съд (Oberlandesgericht) (Бавария, Бремен, Хамбург, Хесен, Долна Саксония, Северен Рейн-Вестфалия и Саксония) или в Министерството на правосъдието на провинцията (Landesjustizministerium). В Германия има общо 17 точки за контакт на ЕСМ. Федералната точка за контакт отговаря за координирането на националната мрежа и за организирането на мероприятия като например Европейския ден на правосъдието и събранията на членовете на германската ЕСМ.

Задачите се разпределят вътрешно между точките за контакт в провинциите и федералната точка за контакт. Федералната точка за контакт отговаря на всички запитвания, свързани с германското гражданско и търговско право и с организацията на съдилищата. Запитванията, които се отнасят обаче до конкретно дело, се обработват от точката за контакт в провинцията, в която се разглежда делото. Все пак всички германски точки за контакт имат еднакъв статут, което означава, че всяка от 17-те точки може да бъде потърсена за всякакви видове запитвания, а при извънредни обстоятелства федералната точка за контакт също може да предоставя съдействие по конкретни дела. С това вътрешно разпределение на задачите се гарантира, че запитването се обработва от най-подходящата точка за контакт.

Освен точките за контакт, в Германия има така също петима магистрати за връзка (Verbindungsrichter), работещи в рамките на обхвата на Регламент (ЕО) № 2201/2003 (Регламент „Брюксел IIA“). Техните задължения също са разпределени вътрешно между провинциите. Външни запитвания могат да се отправят до всеки от петимата магистрати за връзка. Ако е необходимо, лицето, което отправя запитването, след това незабавно бива пренасочено към най-подходящия магистрат, в зависимост от вътрешното разпределение на задачите, както и от езиковите умения, конкретните компетенции и опит, свързани с конкретния случай.

На основание на член 2, параграф 1, буква д) от Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, последно изменено с Решение № 568/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Германия е определила за членове на ЕСМ Федералната адвокатска колегия (Bundesrechtsanwaltskammer), Федералната нотариална камара (Bundesnotarkammer), Камарата на патентните адвокати (Patentanwaltskammer), Германската адвокатска асоциация (Deutscher Anwaltverein), Федерацията на германските съдебни изпълнители (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) и през 2014 г. Федерацията на германските съдебни служители (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Останалите членове на ЕСМ в Германия са централните органи, посочени в Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите членки (Регламент относно връчването на документи) и Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (Регламент относно събирането на доказателства). Тези централни органи и съдебният апарат на провинциите предоставят на съдилищата актуална информация относно гражданската правна помощ. Те въвеждат така също допълнителни мерки и подпомагат съдилищата във връзка с връчването на документи и събирането на доказателства по дела с чуждестранно участие.

Допълнителна информация относно ЕСМ в Германия и списък с данни за контакт може да се намери на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Последна актуализация: 27/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт