Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Относно Мрежата

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Членове на ЕСМ във Финландия

Функциите на точка за контакт за Финландия се изпълняват от определен служител, работещ в Точката за прилагане на международното право към Министерство на правосъдието. Точката за контакт е част от структура, която изпълнява функциите на централен орган по няколко регламента на ЕС и международни споразумения в областта на гражданското и наказателното право. Освен работата за Мрежата, задълженията на точката за контакт включват също задачите на централен орган и други аспекти на сътрудничеството в областта на гражданското право. За членове на Мрежата са определени също така двама съдии от районни съдилища и Финландската адвокатска колегия. Понастоящем се работи по развитието на националната мрежа.

Функциониране на ЕСМ във Финландия

Точката за контакт работи активно с националните съдебни органи, адвокати и лица, практикуващи други юридически професии. Задачите на точката за контакт включват разпространението на информация относно законовите разпоредби на гражданското и търговското право на ЕС и тяхното прилагане на практика, както и предоставянето на консултации и обучение по съответните въпроси. Точката за контакт помага така също на националните съдебни органи за разрешаването на проблеми, свързани с трансгранични запитвания за помощ, и активно участва в съответните мрежи и работни групи.

Точката за контакт има отделен електронен пощенски адрес за съдилища и за други правни и административни органи, които са ангажирани в съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и които имат нужда от практическа помощ по проблеми, свързани с трансгранични дела.

Предоставяне на информация относно ЕСМ

Всички съдилища, служби, предоставящи правна помощ, прокурори, изпълнителни органи и служители на Министерството на правосъдието имат достъп чрез интранет до подробна информация относно международната помощ по граждански и търговски дела. Сайтът съдържа така също информация относно ЕСМ и нейните членове във Финландия, както и връзки към страниците на ЕСМ на Европейския портал за електронно правосъдие. Информацията относно ЕСМ и материалите, които публикува тя, също се предоставят на националните съдебни органи и лица, практикуващи други юридически професии, по електронна поща и по пощата.

Общественият уебсайт на Министерството на правосъдието съдържа рубрика с информация относно разнообразните форми на международноправна помощ, съответното законодателство и споразумения, данни за контакт и указания. Сайтът съдържа така също информация относно съдебните мрежи и връзка към страниците на ЕСМ на Европейския портал за електронно правосъдие.

Последна актуализация: 13/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт