Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Финландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Членове на ЕСМ във Финландия

Функциите на точка за контакт за Финландия се изпълняват от определен служител, работещ в Точката за прилагане на международното право към Министерство на правосъдието. Точката за контакт е част от структура, която изпълнява функциите на централен орган по няколко регламента на ЕС и международни споразумения в областта на гражданското и наказателното право. Освен работата за Мрежата, задълженията на точката за контакт включват също задачите на централен орган и други аспекти на сътрудничеството в областта на гражданското право. За членове на Мрежата са определени също така двама съдии от районни съдилища и Финландската адвокатска колегия. Понастоящем се работи по развитието на националната мрежа.

Функциониране на ЕСМ във Финландия

Точката за контакт работи активно с националните съдебни органи, адвокати и лица, практикуващи други юридически професии. Задачите на точката за контакт включват разпространението на информация относно законовите разпоредби на гражданското и търговското право на ЕС и тяхното прилагане на практика, както и предоставянето на консултации и обучение по съответните въпроси. Точката за контакт помага така също на националните съдебни органи за разрешаването на проблеми, свързани с трансгранични запитвания за помощ, и активно участва в съответните мрежи и работни групи.

Точката за контакт има отделен електронен пощенски адрес за съдилища и за други правни и административни органи, които са ангажирани в съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и които имат нужда от практическа помощ по проблеми, свързани с трансгранични дела.

Предоставяне на информация относно ЕСМ

Всички съдилища, служби, предоставящи правна помощ, прокурори, изпълнителни органи и служители на Министерството на правосъдието имат достъп чрез интранет до подробна информация относно международната помощ по граждански и търговски дела. Сайтът съдържа така също информация относно ЕСМ и нейните членове във Финландия, както и връзки към страниците на ЕСМ на Европейския портал за електронно правосъдие. Информацията относно ЕСМ и материалите, които публикува тя, също се предоставят на националните съдебни органи и лица, практикуващи други юридически професии, по електронна поща и по пощата.

Общественият уебсайт на Министерството на правосъдието съдържа рубрика с информация относно разнообразните форми на международноправна помощ, съответното законодателство и споразумения, данни за контакт и указания. Сайтът съдържа така също информация относно съдебните мрежи и връзка към страниците на ЕСМ на Европейския портал за електронно правосъдие.

Последна актуализация: 13/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.