Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Относно Мрежата

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Съветникът в Дирекция „Международно съдебно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието изпълнява функциите на национална точка за контакт на Мрежата и също така на представител на централния орган. Основните функции на точката за контакт са следните:

 • да гарантира, че местните съдебни органи получават обща информация относно общностните и международните инструменти, свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела,
 • да предоставя на другите точки за контакт и на други органи, както и на местните съдебни органи в собствената им държава членка цялата информация, която е необходима за доброто съдебно сътрудничество между държавите членки, за да ги подпомогне при изготвянето на изпълняеми искания за съдебно сътрудничество и при установяването на най-подходящите преки контакти,
 • да предоставя всякаква информация за улесняване на прилагането на правото на друга държава членка, което е приложимо съгласно общностен или международен инструмент,
 • да търси решения по затруднения, които могат да възникнат във връзка с искане за съдебно сътрудничество,
 • да улеснява координацията при обработването на искания за съдебно сътрудничество в съответната държава членка, по-специално когато няколко искания от съдебните органи във въпросната държава членка следва да бъдат изпълнени в друга държава членка,
 • да допринася за общото осведомяване на обществеността чрез уебсайта на Мрежата, относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в Европейския съюз, съответните общностни и международни инструменти и националното право на държавите членки, със специален акцент върху достъпа до правосъдие,
 • да сътрудничи при организирането на събранията на Мрежата и да участва в тях,
 • да помага при изготвянето и актуализирането на информация за обществеността,
 • да осигурява координацията между членовете на Мрежата на национално равнище,
 • да изготвя двугодишен доклад за дейността си, включително, по целесъобразност, за най-добрите практики в Мрежата, да го представя на събранието на членовете на Мрежата и да обръща изрично внимание на възможните подобрения в Мрежата.

Магистратът за връзка с Мрежата е съдия от окръжния съд на Харю, който също така представлява Естония в Мрежата на съдиите, създадена от Хагската конференция по международно частно право. Задачата на магистрата за връзка е да предоставя консултации на съдебните служители относно гражданското и търговското право на Европейския съюз и да споделя с членовете на Мрежата своя опит във връзка с прилагането на различни законодателства.

През 2011 г., с влизането в сила на второто решение относно Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-граждански дела), с което дейностите на Мрежата бяха разширени, включвайки професионални организации, следните органи станаха членове на ЕСМ-граждански дела в Естония:

 • Естонската камара на съдебните изпълнители и синдиците, представляваща съдебните изпълнители и синдиците,
 • Естонската адвокатска колегия, представляваща адвокатите и нотариусите.

На събранията Камарата на съдебните изпълнители и синдиците се представлява от различни представители на професионални организации, докато Естонската адвокатска колегия обикновено се представлява от своя директор. Професионалните организации отговарят за следното:

 • обмяна на опит и информация по отношение на ефективното и практическото прилагане на общностни и международни инструменти,
 • сътрудничество в изготвянето и актуализирането на информационни листове,
 • участие на професионални организации в съответните събрания.

Според обсъжданата тема точката за контакт кани също така други национални експерти, които да споделят техния опит на събранията на Мрежата. Например на събранията са присъствали — заедно с магистрата за връзка — няколко други съдии, представители на други министерства и на Нотариалната камара, съветници от Върховния съд, представители на Съвета за защита на потребителите, членове на факултета на Университета в Тарту и т.н.

Последна актуализация: 26/02/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.