Относно Мрежата

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Звената за контакт в Република Хърватия, които действат в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, са две.

Лицата, изпълняващи функциите на звена за контакт, работят в Дирекцията по европейски въпроси, международно и съдебно сътрудничество, Отдел „Международна правна помощ и съдебно сътрудничество по граждански дела“ на Министерството на правосъдието на Република Хърватия.

Звената за контакт в посочения по-горе отдел се ползват от помощта на редица други служители, така че дейността в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ) в действителност се осъществява чрез екипната работа на служителите на Отдел „Международна правна помощ и съдебно сътрудничество по граждански дела“, която те извършват наред с останалите задачи от компетентността на отдела.

Въпреки че в Република Хърватия няма официална национална мрежа, звената за контакт си сътрудничат със съдиите и с други експерти от Министерството на правосъдието и от други компетентни органи, с преподаватели по право, нотариуси и други експерти и практикуващи юристи в различни области на правото. Министерството на социалната политика и младежта също участва в дейността на мрежата и като централен орган за прилагането на някои правни разпоредби то участва активно в събрания на мрежата, организирани от Европейската комисия. Мрежата е отворена за всички практикуващи юристи, които желаят и се интересуват от участие в прилагането на европейските правни инструменти в Република Хърватия.

Комуникацията в Република Хърватия се осъществява чрез електронна поща и телефон, а събрания се провеждат според нуждите.

Комуникацията със звената за контакт в другите държави членки се осъществява чрез електронна поща, а звената за контакт и другите членове на мрежата редовно участват в събранията на ЕСМ, организирани от Европейската комисия.

Тъй като Министерството на правосъдието е централният орган във връзка с прилагането на отделни регламенти, звената за контакт изпълняват функциите на централния орган, отправят запитвания и отговарят на запитванията на звената за контакт на другите държави членки (в сътрудничество със съдии и други практикуващи юристи и експерти, когато е целесъобразно), предоставят на Комисията исканите данни и правят необходимото за публикуването на информация на съответните портали на Европейската комисия. Звената за контакт разпространяват публикациите на Европейската комисия до съдилищата, гражданите и другите целеви групи и работят за увеличаване на видимостта на мрежата.

Контакти: EJNcontact@pravosudje.hr

Последна актуализация: 05/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт