Относно Мрежата

Информация за звената за контакт в отделните държави и за функционирането на ЕСМ - гражданскоправни въпроси

Какво представлява ЕСМ-граждански въпроси?

В Европейския съюз съществуват множество различни национални правни системи и това разнообразие, в съчетание с новото законодателство на Съюза, доведе до необходимост от осигуряване на подкрепа и предоставяне на информация на органите, занимаващи се с трансгранични казуси, чрез специално създадена мрежа. Трансграничните казуси могат да се отнасят до търговски, потребителски или трудови спорове или да касаят въпроси, свързани с развод, родителски права или наследство. Мрежата обединява националните органи, натоварени да оказват съдействие на местните съдилища, и бе създадена с цел да улеснява съдебното и правното сътрудничество между държавите членки. ЕСМ-граждански въпроси беше създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. и започна да функционира на 1 декември 2002 г. Тази правна уредба беше изменена веднъж през 2009 г. (консолидираната версия можете да намерите тук). В EСМ-граждански дела участват всички държави членки с изключение на Дания.

Вижте инфографиката на ЕСМ!

Цели на ЕСМ-граждански въпроси

От момента на създаването си досега ЕСМ-граждански въпроси представлява важно средство за оказване на помощ за прилагането на инструментите на ЕС в областта на гражданското правосъдие в ежедневната юридическа практика. ЕСМ-граждански въпроси улеснява и подпомага отношенията между националните съдебни органи чрез звена за контакт, създадени във всяка държава членка, с което спомага за решаването на трансграничните казуси. Това сътрудничество между органите има за цел да се осигури помощ за хората, занимаващи се с трансгранични граждански и търговски съдебни дела.

Кои са членовете на ЕСМ-граждански въпроси?

Мрежата включва над 500 членове, обхванати в пет категории, които са посочени по-долу. Всяка държава членка има поне едно звено за контакт.

Мрежата се състои от:

  • звена за контакт, определени от държавите членки;
  • институционални образувания и централни органи, предвидени в правни актове на Съюза, в международноправни актове, по които държавите членки са страни, или в националното законодателство в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела;
  • магистрати за връзка, разполагащи с правомощия в областта на сътрудничеството по граждански и търговски дела;
  • други съдебни или административни органи с правомощия в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, за които съответната държава членка смята, че е полезно да участват в Мрежата;
  • професионални организации, които представляват лицата, упражняващи юридически професии и участващи пряко в прилагането на правото на Съюза и на международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела на национално равнище в държавите членки.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 18/01/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт