Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Småmål

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

I Frankrike finns ett förenklat förfarande som handhas av underrätter för tvistemål och närdomstolar. Det kallas anmälan till domstolskansliet och regleras genom artiklarna 843 och 844 ff i civilprocesslagen. Talen väcks genom muntlig eller skriftlig anmälan till den behöriga domstolens kansli. Kansliet kallar parterna till förhandling via rekommenderat brev med mottagningsbevis. Under förhandlingen försöker domaren uppnå förlikning mellan parterna och kan, med deras samtycke, utse en förlikningsman. Om förlikning inte används fortsätter det normala förfarandet. Det är inte obligatoriskt för parterna att företrädas av advokat. Parterna kan låta sig företrädas av sin make, sin sambo, den person med vilken parten ingått avtal om registrerat partnerskap, sina släktingar eller ingifta i rakt uppstigande eller nedstigande led eller sidled och personer som verkar i deras tjänst.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Tvisten får inte avse belopp på över 4 000 euro och ska omfattas av underrättens eller närdomstolens materiella behörighet.

1.2 Tillämpning av förfarandet

En anmälan till domstolskansliet görs på frivillig basis.

Det går inte att omvandla denna anmälan till ett ordinarie förfarande.

1.3 Formulär

Formuläret är inte obligatoriskt, eftersom anmälan till domstolskansliet kan ske muntligt. Det finns dock ett formulär för att väcka talan. Det är fråga om formulär CERFA nr°10-0099, som finns tillgängligt på via den franska förvaltningens webbplats och genom alla underrätters domstolskanslier.

1.4 Hjälp

Då det rör sig om ett förenklat förfarande avseende belopp på högst 4 000 euro och parterna hörs av domaren föreskrivs ingen hjälp i lagstiftningen.

1.5 Regler om bevisupptagning

Reglerna om bevisupptagning är desamma som reglerna för det ordinarie förfarandet.

1.6 Skriftligt förfarande

Det finns inget renodlat skriftligt förfarande inom ramen för denna förenklade process.

1.7 Domens utformning

De regler som är tillämpliga på domen är desamma som reglerna för det ordinarie förfarandet.

1.8 Ersättning för kostnader

Samma regler är tillämpliga som för andra förfaranden. Mot bakgrund av att det för detta förfarande inte krävs att parterna utser och företräds av advokat är dock kostnaderna begränsade.

1.9 Överklagande

På grund av de låga beloppen går det inte att överklaga. Domen kan bara bli föremål för en invändning (opposition) eller ett kassationsförfarande.

Relaterade länkar

Justitieministeriets webbplats

Webbplatsen Legifrance

Senaste uppdatering: 20/07/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats