Geringe vorderingen

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Ja, er bestaat een speciale procedure voor geschillen over vorderingen met een geringe waarde.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

De speciale procedure voor geschillen over vorderingen met een geringe waarde wordt door de gewone rechtbank van eerste aanleg (de arrondissementsrechtbank; “tingsrätt”) gevolgd wanneer de vordering van de eiser onder een bepaalde drempelwaarde ligt. Deze drempelwaarde bedraagt momenteel (per 2019) 23 250 SEK. De drempelwaarde is niet wettelijk vastgelegd, maar is gekoppeld aan een zogeheten prijsbasiswaarde. Dit houdt in dat de drempelwaarde wordt berekend aan de hand van de inflatie.

1.2 Toepassing van de procedure

De mogelijkheid om deze procedure te gebruiken is niet beperkt tot bepaalde typen zaken, zoals civielrechtelijke consumentenzaken. De toepasselijke criteria zijn dat het om een civiele procedure moet gaan en dat de waarde van het geschil onder de drempelwaarde moet liggen. De procedure kan niet worden gebruikt in familierechtelijke zaken.

1.3 Formulieren

Er is geen standaardformulier om de procedure voor geschillen met een geringe waarde te initiëren. Wel is er een formulier waarmee een verzoek tot dagvaarding kan worden ingediend, dat kan worden gebruikt ongeacht het bedrag van de vordering. Het formulier is te vinden op de website van de Zweedse nationale instantie voor de organisatie van de rechtbanken (“Domstolsverket”) (http://www.domstol.se/) in het Zweeds en het Engels.

1.4 Rechtsbijstand

Bij het aanhangig maken van een procedure bij een arrondissementsrechtbank (“tingsrätt”) kunt u hulp krijgen. De staat heeft een algemene, wettelijke dienstverleningsverplichting. Deze dienstverleningsverplichting houdt in dat u bijvoorbeeld een arrondissementsrechtbank kunt bellen of bezoeken om algemeen advies te krijgen over de procedure en de procedureregels. Daarnaast is de president van de rechtbank verplicht om er tijdens de voorbereiding van de zaak, al naar gelang de aard ervan, op toe te zien dat de betwiste punten worden opgehelderd en dat de partijen alle feiten naar voren brengen die zij willen aanvoeren. In de praktijk voldoet de rechter aan deze verplichting door aanvullende vragen te stellen en aanwijzingen te geven.

1.5 Regels betreffende het bewijs

Er zijn geen bijzondere bewijsregels voor zaken over geschillen met een geringe waarde. Met andere woorden, er kan zowel mondeling als schriftelijk bewijs worden aangedragen. Schriftelijke getuigenverklaringen worden alleen onder bepaalde bijzondere omstandigheden toegelaten. Meer informatie over de regels voor het verkrijgen van bewijs volgens het Zweedse recht zijn te vinden op.

1.6 Schriftelijke procedure

De rechter kan uitspraak doen op grond van enkel een schriftelijke behandeling. Deze mogelijkheid wordt benut in zaken waarin een mondelinge behandeling niet nodig is voor het onderzoek van de zaak en geen van beide partijen om mondelinge behandeling verzoekt.

1.7 Inhoud van het vonnis

Er zijn geen bijzondere regels voor de inhoud van het vonnis in zaken over geschillen met een geringe waarde. Het onderstaande is van toepassing op alle civiele zaken, met inbegrip van vonnissen in zaken over geschillen met een geringe waarde. De uitspraak van de rechter moet schriftelijk worden gedaan en moet de volgende informatie bevatten, in afzonderlijke paragrafen: de naam van de rechtbank en de datum en plaats van afgifte van het vonnis, de partijen en hun vertegenwoordigers of juridisch adviseur(s), het dictum van de uitspraak, de vorderingen en argumenten van de respectieve partijen en de omstandigheden waarop deze zijn gebaseerd, en de gronden van het vonnis, waaronder informatie over de bewezen feiten in de zaak.

1.8 Vergoeding van de kosten

De speciale kostenregeling is het belangrijkste bijzondere kenmerk van zaken over geschillen met een geringe waarde. De in het gelijk gestelde partij heeft alleen recht op vergoeding van de kosten van één uur juridisch advies, griffierechten, reis- en verblijfskosten, kosten voor het leveren van bewijs door getuigen en kosten van de vertaling van documenten. De vergoeding wordt toegekend voor redelijke kosten die voor de in het gelijk gestelde partij noodzakelijk waren om zijn of haar rechten te doen gelden. De kosten van vertegenwoordiging die het equivalent van een uurhonorarium overschrijden, worden dus niet vergoed.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Tegen een vonnis van een lagere rechtbank kan beroep worden ingesteld bij een hogere rechtbank.

Om bij het hof van beroep (“hovrätt”) beroep te kunnen instellen tegen een vonnis van de arrondissementsrechtbank (“tingsrätt”) is toestemming nodig. Deze toestemming kan alleen worden gegeven als behandeling van de zaak door een hogere rechtbank in het belang van de toepassing van het recht is, als er gronden zijn om de conclusie van de arrondissementsrechtbank te wijzigen of als er andere redelijke redenen zijn om het beroep in behandeling te nemen. Beroep tegen een vonnis van een arrondissementsrechtbank moet schriftelijk worden ingesteld en het beroepschrift moet binnen drie weken na de datum van uitspraak door de arrondissementsrechtbank zijn ontvangen.

Laatste update: 10/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website