Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Geringe vorderingen

Frankrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

In Frankrijk bestaat er een vereenvoudigde procedure voor de tribunal d’instance en de juridiction de proximité genaamd de verklaring bij de griffie, die wordt beheerst door artikelen 843 en 844 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De zaak wordt aanhangig gemaakt bij de rechtbank door middel van een mondelinge of schriftelijke verklaring bij de griffie van het bevoegde gerecht. De griffie roept de partijen middels een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging op voor de zitting. De rechter tracht de partijen op de zitting te verzoenen en met hun goedkeuring kan hij een gerechtelijk bemiddelaar aanwijzen. Als er geen verzoening wordt bereikt, wordt de procedure voortgezet. De partijen zijn niet verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat. De partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot, de persoon met wie ze samenwonen, hun geregistreerde partner, hun bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn en de personen die zijn verbonden aan hun dienst.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

De vordering mag niet meer bedragen dan 4 000 EUR en moet onder de bevoegdheid vallen van de tribunal d’instance of de juridiction de proximité.

1.2 Toepassing van de procedure

De verklaring bij de griffie is optioneel.

Het is niet mogelijk om de verklaring bij de griffie om te zetten in een gewone procedure.

1.3 Formulieren

Formulieren zijn niet verplicht, daar de verklaring bij de griffie mondeling kan worden afgelegd. Er bestaat echter een formulier voor de aanhangigmaking bij de rechtbank. Dit is het formulaire CERFA n° 10-0099, dat verkrijgbaar is via de website van de Franse overheid en bij alle griffies van de tribunaux d’instance.

1.4 Rechtsbijstand

Daar het gaat om een eenvoudige procedure voor bedragen van minder dan 4 000 EUR, waarbij de partijen door de rechter worden gehoord, is voor die procedures in de wetgeving geen rechtsbijstand vastgesteld.

1.5 Regels betreffende het bewijs

De regels op het gebied van bewijs zijn vergelijkbaar met die van de gewone procedure.

1.6 Schriftelijke procedure

Er bestaat op dat gebied geen louter schriftelijke procedure.

1.7 Inhoud van het vonnis

De regels die gelden voor het vonnis zijn dezelfde als die in het kader van de gewone procedure.

1.8 Vergoeding van de kosten

De regels die gelden zijn gelijk aan de regels voor de andere procedures. Daar er voor deze procedure geen dagvaarding en vertegenwoordiging door een advocaat is vereist, zijn de kosten beperkt.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Gezien de waarde van de vordering is hoger beroep uitgesloten. Tegen het vonnis kan uitsluitend bezwaar worden gemaakt of in cassatie worden gegaan.

Links

Website van het ministerie van Justitie

Website van Legifrance

Laatste update: 20/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.