Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ungeriż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Talbiet żgħar

Ungerija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għat-talbiet iż-żgħar

Iva, hemm proċedura bħal din (il-"proċedura għal pretensjonijiet b'valur baxx"), stipulata mill-Att III tal-1952 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

1.1 L-ambitu tal-proċedura, il-limitu

Il-proċedura għal talbiet żgħar hija disponibbli fil-qafas ta' azzjonijiet ġudizzjarji mressqa bħala riżultat ta' dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni għal ordni għal ħlas, maħruġa esklużivament biex tinforza ħlas ta' fondi ta' valur ta' mhux aktar minn HUF 1 miljun.

1.2 Kif tiġi applikata l-proċedura

Il-proċedura hija applikata mill-qrati distrettwali (járásbíróság).

1.3 Formoli

Ebda formola mhi pprovduta għas-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet li jniedu l-proċedimenti, iżda għall ordnijiet għal proċeduri għall-ħlas qabel tali applikazzjonijiet - li huma fil-kompetenza tan-nutara tal-liġi ċivili - hemm formola fis-sit elettroniku tal-Kamra Ungeriża tan-Nutara tad-Dritt Ċivili u fl-uffiċċji tan-nutara.

1.4 Assistenza

Hija disponibbli assistenza. Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar tad-drittijiet tagħhom, individwi li d-dħul u l-pożizzjoni finanzjarja tagħhom ma jippermettulhomx li jħallsu l-ispejjeż tal-proċedimenti għandhom, fuq talba tagħhom, ikunu kompletament jew parzjalment eżentati mill-ħlas ta' dawn l-ispejjeż. Skont l-Att dwar il-Miżati, il-partijiet jistgħu wkoll ikunu intitolati għal konċessjonijiet fir-rigward ta' xi tariffi tal-qorti (eżenzjoni mit-tariffi jew id-dritt li jiddifferuhom), u persuni fil-bżonn huma wkoll intitolati li jimpjegaw assistent ġuridiku jew avukat skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Għajnuna Ġuridika jekk ikun meħtieġ biex jinfurzaw b'mod effettiv id-drittijiet tagħhom.

1.5 Regoli dwar is-smigħ tal-provi

Fi proċeduri mnedija bħala riżultat ta' dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni għal ordni ta' ħlas, il-qorti tinnotifika lill-konvenut bil-fatti u l-provi ppreżentati mill-pretendent mhux aktar tard milli fiċ-ċitazzjoni għas-seduta. Il-parti tista' tressaq provi fl-ewwel ġurnata tas-seduta, l-aktar tard. Bħala eċċezzjoni għal din ir-regola, il-parti tista' tipprovdi kull evidenza waqt il-proċedimenti jekk il-parti li qed topponi tagħti l-approvazzjoni tagħha jew jekk il-parti tinvoka fatti jew provi, deċiżjonijiet finali tal-qrati jew deċiżjonijiet amministrattivi fil-preżentazzjoni tagħha ta' evidenza li, għal raġunijiet li ma jkunux attribwibbli lill-parti, saru magħrufa lilha wara l-iskadenza standard stabbilita għall-forniment ta' evidenza, jew li kienet informata wara din id-data ta' skadenza għal raġunijiet li ma jkunux attribwibbli lilha, u jekk il-parti tipprovdi provi suffiċjenti sabiex issostni dan il-pretensjoni.

Jekk isir tibdil għall-applikazzjoni jew titressaq kontrotalba, il-parti tista' tipprovdi evidenza rilevanti meta jsiru l-bidliet / titressaq il-kontrotalba, filwaqt li fil-każ ta' oppożizzjonijiet għal talbiet ta' tpaċija, provi dwar il-pretensjoni tat-tpaċija jistgħu jiġu pprovduti flimkien mal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni. Il-qorti għandha tirrifjuta kull evidenza pprovduta bi ksur ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Ir-regoli ġenerali ta' evidenza japplikaw fl-aspetti l-oħra kollha.

1.6 Proċedura bil-miktub

Il-Qorti twettaq ukoll seduta ta' smigħ.

1.7 Il-kontenut tas-sentenza

Il-kontenut tas-sentenzi huwa rregolat minn regoli applikabbli b'mod ġenerali, bil-kundizzjoni li l-partijiet għandhom ikunu pprovduti b'informazzjoni wara l-parti operattiva tas-sentenza dwar l-elementi li għandhom jiġu inklużi fl-appell u l-konsegwenzi ġuridiċi jekk dawk l-elementi jitħallew barra.

1.8 Rimbors tal-ispejjeż

Bħala regola ġenerali, il-prinċipju ta' "min jitlef iħallas" japplika.

1.9 Il-possibilità ta’ appell

Il-possibbiltà ta' appell hija limitata f'diversi aspetti, u l-aktar limitazzjoni importanti minn dawn hija li l-appelli jistgħu jitressqu biss minħabba nuqqas ta' osservanza gravi tar-regoli tal-proċedura fl-ewwel istanza jew l-applikazzjoni żbaljata tal-leġiżlazzjoni li tipprovdi l-bażi għall-qorti biex tiddeċiedi dwar il-mertu tal-każ. Ir-regoli ġenerali japplikaw għall-preżentata ta' appelli u għall-iskadenza stabbilita għall-appelli, jiġifieri, għandhom ikunu ppreżentati quddiem il-qorti li tressaq riżoluzzjoni fl-ewwel istanza fi żmien 15-il jum min-notifika tas-sentenza u jiġu ġġudikati mill-qorti reġjonali kompetenti (törvényszék).

L-aħħar aġġornament: 16/10/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna