Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Francijā pastāv vienkāršota procedūra pirmās instances tiesā un vietējā tiesā – prasība kancelejā –, un to regulē Civilprocesa kodeksa šāds 843. un 844. pants. Tiesā vēršas, iesniedzot mutvārdu vai rakstveida prasību kompetentās tiesas kancelejā. Kanceleja uzaicina puses uz tiesas sēdi, nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu. Tiesas sēdē tiesnesis mēģina puses samierināt un ar pušu piekrišanu var noteikt tiesas samierinātāju. Ja netiek panākta samierināšanās, procedūra turpinās. Advokāta nolīgšana nav obligāta. Puses var pārstāvēt laulātais, dzīvesbiedrs, persona, ar kuru ir noslēgts civiltiesisks solidaritātes pakts, vecāki, tiešie radinieki vai netiešie radinieki un to dienestā esošas personas.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Prasība nedrīkst pārsniegt EUR 4000 summu, un tai jābūt pirmās instances tiesas vai vietējās tiesas kompetencē.

1.2 Procedūras piemērošana

Prasības kancelejā procedūra nav obligāta.

Nav iespējas pārveidot prasību kancelejā par parasto procedūru.

1.3 Veidlapas

Veidlapa nav obligāta, jo prasība kancelejā var būt mutvārdu. Tomēr pastāv veidlapa iesniegumam tiesā. Tā ir veidlapa CERFA Nr.10-0099, kas pieejama Francijas administrācijas tīmekļa vietnē un visās pirmās instances tiesu kancelejās.

1.4 Advokāta palīdzība

Tā kā tā ir vienkāršota procedūra, kas attiecas uz summām, kas nepārsniedz EUR 4000, puses uzklausa tiesnesis, un tiesību aktos nav paredzēts nekāds atbalsts.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Noteikumi attiecībā uz pierādījumiem ir līdzīgi parastās procedūras noteikumiem.

1.6 Rakstiska procedūra

Šīs vienkāršotās procedūras ietvaros nav paredzēta rakstveida procedūra.

1.7 Sprieduma saturs

Noteikumi attiecībā uz spriedumu ir tādi paši kā parastajā procedūrā.

1.8 Izmaksu kompensācija

Piemēro tos pašus noteikumus, ko piemēro pārējām procedūrām. Tomēr šajā procedūrā nav vajadzīga advokāta iecelšana vai pārstāvība, izdevumi tātad ir mazāki.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Ņemot vērā strīda summas apmēru, pārsūdzības iespēja ir izslēgta. Attiecībā uz spriedumu var tikai iesniegt iebildumus vai kasācijas sūdzību.

Saites

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Legifrance tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 20/07/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu