Izvorna jezična inačica ove stranice slovenski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

U slovenskom zakonodavstvu postoji poseban postupak za sporove male vrijednosti koji je uređen Poglavljem 30. Zakona o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Područje primjene postupka, prag

U skladu s odredbama ZPP-a, spor male vrijednosti spor je čija vrijednost ne prelazi 2 000 EUR. U trgovačkim sporovima spor male vrijednosti spor je čija vrijednost ne prelazi 4 000 EUR. Sporovi male vrijednosti također obuhvaćaju sporove u kojima se tužbeni zahtjev ne odnosi na potraživanje u novcu i u kojima je tužitelj izjavio da pristaje primiti određeni novčani iznos koji nije veći od 2 000 EUR (4 000 EUR u trgovačkim sporovima) umjesto zadovoljenja tražbine te sporove u kojima je predmet zahtjeva isporuka pokretne imovine, pri čemu iznos koji je prijavio tužitelj ne prelazi 2 000 EUR (4 000 EUR u trgovačkim sporovima). Sporovima male vrijednosti nisu obuhvaćeni sporovi oko imovine, sporovi koji se odnose na autorska prava, sporovi koji se odnose na zaštitu ili uporabu izuma i žigova ili pravo na uporabu trgovačke marke, sporovi koji se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja i oni koji se odnose na smetanje posjeda.

1.2 Prijava postupka

Primjena postupka propisana je u točki 1.1. Spor male vrijednosti vodi se pred lokalnim sudom (okrajno sodišče), osim u slučaju trgovačkog spora, o kojem odlučuje okružni sud (okrožno sodišče).

1.3 Obrasci

Izrađeni su obrasci samo za sporove male vrijednosti koje pokreće stranka na temelju vjerodostojne isprave. Popunjeni obrazac može se dostaviti elektroničkim putem na sljedeću adresu: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. To uključuje ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave koji se, nakon podnošenja obrazloženog prigovora, nastavlja kao u slučaju prigovora na platni nalog. Osim toga, ne postoje drugi unaprijed pripremljeni obrasci za sporove male vrijednosti kao pomoć strankama u pokretanju spora.

Za više pojedinosti o mogućnostima podnošenja zahtjeva elektroničkim putem vidjeti odjeljak „Automatska obrada”.

1.4 Pomoć

Stranke mogu tražiti pravnu pomoć koja im se dodjeljuje ako ispunjuju uvjete iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći  (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U postupcima u sporovima male vrijednosti tužitelj mora navesti sve činjenice i dostaviti sve dokaze u postupku, a tuženik mora to učiniti u svojoj obrani. Svaka stranka zatim može dostaviti jedan pripremni podnesak. Zanemaruju se činjenice i dokazi koji su kasnije navedeni u pisanim podnescima. Rok za dostavu obrane i pripremnih podnesaka iznosi osam dana.

1.6 Pisani postupak

Postupak u sporovima male vrijednosti provodi se pisanim putem. Sud može ograničiti vrijeme i opseg postupka izvođenja dokaza i provoditi postupak po vlastitom nahođenju u cilju uspostave ravnoteže između osiguranja odgovarajuće zaštite prava stranaka i cilja ubrzanja postupaka i osiguravanja niskih troškova.

1.7 Sadržaj presude

Presuda u postupku u sporovima male vrijednosti objavljuje se odmah nakon zaključenja javne rasprave. Pisana presuda mora sadržavati uvodni dio, izreku, obrazloženje i uputu o pravnom lijeku. Obrazloženje se sastoji samo od kratkog sažetka činjenica i navođenja odredbi postupovnog i materijalnog prava na kojem se temelji odluka. U trgovačkim sporovima male vrijednosti u obrazloženju presude sadržana je samo naznaka o navodima i o činjenicama na kojima se zasnivaju zahtjevi stranaka, uputa o pravnom lijeku i uputa o pravu na žalbu te naznaka o tome da će biti izrađena presuda s obrazloženjem ako stranka najavi da se namjerava žaliti.

1.8 Povrat troškova

O troškovima postupka odlučuje se ovisno o uspjehu jedne od stranaka u postupku, odnosno, stranka koja je izgubila postupak mora nadoknaditi troškove drugoj stranki.

1.9 Mogućnost žalbe

Protiv prvostupanjske presude ili rješenja kojim se završava spor u postupku u sporovima male vrijednosti stranke mogu podnijeti žalbu u roku od osam dana. Presuda i odluka mogu se osporiti samo na osnovu teške povrede odredbi parničnog postupka iz članka 339. drugog stavka ZPP-a i povrede materijalnog prava. U trgovačkim sporovima male vrijednosti protiv odluke se može žaliti samo stranka koja je najavila da se planira žaliti. U postupcima u sporovima male vrijednosti ne postoji mogućnost revizije, a razlozi na temelju kojih je moguće zatražiti ponavljanje postupka ograničeni su.

Povezane poveznice

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Posljednji put ažurirano: 05/12/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici