Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Sporovi male vrijednosti

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje posebnog postupka za sporove male vrijednosti

Da, takav postupak postoji (postupak za „sporove male vrijednosti”), a predviđen je Zakonom III. iz 1952. o parničnom postupku.

1.1 Područje primjene postupka, prag

Postupak za sporove male vrijednosti dostupan je u okviru sudskih postupaka pokrenutih kao posljedica prigovora na nalog za plaćanje koji je izdan isključivo za izvršenje plaćanja sredstava čija vrijednost ne premašuje 1 milijun HUF.

1.2 Prijava postupka

Taj postupak primjenjuju okružni sudovi (járásbíróság).

1.3 Obrasci

Za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka nije predviđen nikakav obrazac, ali obrazac za postupke u vezi s nalogom za plaćanje koji prethode takvim zahtjevima, a u nadležnosti su javnih bilježnika, dostupan je na početnoj stranici Mađarske javnobilježničke komore te u uredima javnih bilježnika.

1.4 Pomoć

Pomoć je dostupna. Fizičke osobe koje zbog svog dohotka i financijskog stanja ne mogu snositi troškove postupka na svoj se zahtjev u cijelosti ili djelomično oslobađaju plaćanja tih troškova kako bi se olakšalo izvršenje njihovih prava. Na temelju Zakona o pristojbama stranke mogu imati pravo na olakšice u pogledu sudskih naknada (izuzeće od plaćanja naknada ili pravo na odgodu plaćanja), a osobe slabijeg imovinskog stanja isto tako imaju pravo angažirati pravnog pomoćnika ili odvjetnika na temelju odredbi Zakona o pravnoj pomoći, ako je to potrebno za učinkovito izvršenje njihovih prava.

1.5 Pravila koja se odnose na izvođenje dokaza

U postupcima koji su pokrenuti kao posljedica prigovora na nalog za plaćanje, sud obavješćuje tuženika o činjenicama i dokazima koje je iznio tužitelj najkasnije u pozivu na raspravu. Stranka može predložiti dokaze najkasnije prvog dana rasprave. Iznimno od ovog pravila stranka može predložiti dokaz u bilo kojem trenutku tijekom postupka ako se suprotna strana s time suglasi ili ako se stranka pozove na činjenice ili dokaze, pravomoćne sudske odluke ili druga upravna rješenja tijekom svojeg iznošenja dokaza za koje je, zbog razloga koji se ne mogu pripisati toj stranci, doznala nakon standardnog roka određenog za predlaganje dokaza ili ako je stranka o njima obaviještena nakon takvog roka zbog razloga koji se ne mogu pripisati toj stranci, odnosno nakon što stranka osigura dostatne dokaze kako bi potkrijepila taj tužbeni zahtjev.

U slučaju promjena zahtjeva ili podnošenja protuzahtjeva, stranka može predložiti odgovarajuće dokaze kada se promjene izvrše ili kada se podnese protuzahtjev, dok se u slučaju prigovora na zahtjeve za prijeboj dokazi koji se odnose na tužbeni zahtjev za prijeboj mogu predložiti istodobno s podnošenjem prigovora. Sud mora odbaciti sve dokaze koji nisu predloženi u skladu s tim odredbama. U svim ostalim slučajevima primjenjuju se opća pravila o dokazima.

1.6 Pisani postupak

Sud isto tako provodi raspravu.

1.7 Sadržaj presude

Sadržaj presuda uređen je opće primjenjivim pravilima, uz uvjet da se strankama nakon izricanja presude moraju pružiti informacije o elementima koji se moraju uključiti u žalbu i pravnim posljedicama izostavljanja tih elemenata.

1.8 Povrat troškova

Općenito se primjenjuje načelo da „gubitnik plaća”.

1.9 Mogućnost žalbe

Mogućnost žalbe ograničena je u nekoliko aspekata, od kojih je najvažnije ograničenje to da se žalba može izjaviti samo zbog teške povrede postupovnih pravila u prvom stupnju ili nepravilne primjene zakonodavstva koje je osnova za odlučivanje o glavnoj stvari. Opća pravila primjenjuju se na podnošenje žalbi te na rok koji je određen za žalbe, tj. moraju se izjaviti na sudu koji odlučuje u prvom stupnju u roku od 15 dana od uručenja presude, a o žalbama odlučuje nadležni regionalni sud (törvényszék).

Posljednji put ažurirano: 16/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.