Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Vähäiset vaatimukset

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Ranskassa on vähäisten vaatimusten käsittelyä varten käytössä yksinkertaistettu menettely, jossa tehdään ilmoitus joko alemman oikeusasteen tuomioistuimen (tribunal d’instance) tai ns. paikallistuomioistuimen (juridiction de proximité) kirjaamoon. Menettelystä säädetään siviiliprosessilain 843 ja 844 §:ssä ja niitä seuraavissa pykälissä. Ilmoitus tehdään toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon joko suullisesti tai kirjallisesti. Kirjaamo kutsuu asianosaiset oikeudenistuntoon saantitodistuskirjeellä. Oikeudenistunnossa tuomarin tavoitteena on saada osapuolet sopimaan riitansa. Osapuolten suostumuksella tuomari voi myös nimetä erillisen sovittelijan käsittelemään asiaa. Jos osapuolet eivät halua sovittelua, asia ratkaistaan oikeudenkäynnissä. Osapuolilla ei tarvitse olla asianajajaa. Sen sijaan heitä voi edustaa esimerkiksi avio- tai avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli, vanhempi tai sukulainen suoraan ylenevässä polvessa tai sivusukulainen tai heidän palveluksessaan oleva henkilö.

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Vaateen arvo voi olla enintään 4 000 euroa, ja käsiteltävän asian on kuuluttava edellä mainittujen tuomioistuinten toimivallan piiriin.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Kirjaamolle tehtävään ilmoitukseen perustuvan menettelyn käyttö on vapaaehtoista.

Menettelyä ei ole mahdollista muuntaa tavanomaiseksi oikeudenkäyntimenettelyksi.

1.3 Lomakkeet

Lomakkeen käyttö ei ole pakollista, sillä ilmoituksen voi tehdä myös suullisesti. Menettelyn käynnistämistä varten on kuitenkin olemassa lomake (CERFA n°10-0099), joka on saatavilla Ranskan oikeushallinnon verkkosivuilla (Legifrance) ja kaikkien alemman oikeusasteen tuomioistuinten kirjaamossa.

1.4 Neuvonta

Lainsäädännössä ei säädetä erityisestä neuvonnasta, koska kyseessä on yksinkertainen menettely, jossa käsiteltävien asioiden arvo on enintään 4 000 euroa ja jossa tuomari kuulee asianosaisia suoraan.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Todisteita koskevat säännöt ovat samat kuin tavanomaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä.

1.6 Kirjallinen menettely

Tätä yksinkertaistettua menettelyä ei ole mahdollista toteuttaa pelkästään kirjallisena.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomioon sovelletaan samoja sääntöjä kuin tavanomaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä.

1.8 Kulujen korvaaminen

Säännöt ovat samat kuin muissa menettelyissä. Kuluja kertyy kuitenkin vähemmän, koska menettelyssä ei tarvitse käyttää asianajajaa.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Koska riita-asian arvo on vähäinen, muutoksenhakumahdollisuutta ei ole. Sen sijaan on mahdollista nostaa takaisinsaantikanne (opposition) tai tehdä kassaatiovalitus (pourvoi en cassation).

Linkkejä

Oikeusministeriön verkkosivut

Legifrance

Päivitetty viimeksi: 20/07/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme