Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Väiksemad kohtuvaidlused

Prantsusmaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Väiksemate kohtuvaidluste menetluse olemasolu

Prantsusmaal kohaldatakse väiksemate nõuete rahuldamiseks piirkondlikus kohtus (tribunal d’instance) ja kohalikus kohtus (juridiction de proximité) lihtsustatud menetlust, mida reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitega 843 ja 844. Menetlus algatatakse suulise või kirjaliku avalduse (déclaration au greffe) alusel, mis esitatakse või adresseeritakse pädeva kohtu kantseleile. Kantselei kutsub pooled kohtusse väljastusteatega tähtkirja teel. Kohtuistungil püüab kohtunik pooli lepitada ja võib nende nõusolekul määrata lepitaja. Kui lepitamine ei õnnestu, jätkatakse menetlust. Seaduslik esindamine ei ole kohustuslik. Pooli võivad esindada nende abikaasa, elukaaslane või isik, kellega nad on sõlminud tsiviilpartnerluslepingu, poolte vanemad, otse- või külgsugulased või poolte töötajad.

1.1 Menetluse kohaldamisala, künnishind

Nõude väärtus ei või ületada 4000 eurot ning nõue peab kuuluma asjaomase piirkondliku või kohaliku kohtu pädevusse.

1.2 Menetluse kohaldamine

Lihtmenetlus (kantseleile avalduse esitamise menetlus) on vabatahtlik.

Liht menetlust ei saa muuta tavamenetluseks.

1.3 Vormid

Vorm ei ole kohustuslik, sest avalduse kantseleile võib teha suuliselt. Kohtusse pöördumiseks on siiski vorm CERFA nr 10-0099, mis on kättesaadav Prantsuse avaliku teenistuse veebisaidil ja kõigi piirkondlike kohtute kantseleides.

1.4 Õigusabi

Kuna tegemist on lihtmenetlusega, mille raames käsitletakse kuni 4000 euro suurusi nõudeid, ja pooled kuulab ära kohtunik, ei ole õigusabi seadusega ette nähtud.

1.5 Tõendite kogumise eeskirjad

Tõendite kogumise eeskirjad on sarnased tavamenetluse puhul kohaldatavate eeskirjadega.

1.6 Kirjalik menetlus

Lihtsustatud menetlus ei hõlma puhtalt kirjalikku menetlust.

1.7 Kohtuotsuse sisu

Kohtuotsuse suhtes kohaldatakse samu eeskirju mis tavamenetluse puhul.

1.8 Kulude hüvitamine

Kohaldatakse samu eeskirju mis teiste menetluste puhul. Et aga lihtsustatud menetluses ei nõuta advokaadi või seadusliku esindaja määramist, on sellega seotud kulud väiksemad.

1.9 Edasikaebamise võimalus

Arvestades selliste nõuete väärtust, ei ole kohtuotsuse edasikaebamine apellatsioonikohtusse võimalik. Kohtuotsuse saab üksnes vaidlustada või kaevata otse kassatsioonikohtusse.

Lingid

Justiitsministeeriumi (Ministère de la Justice) veebisait

Legifrance’i veebisait

Viimati uuendatud: 20/07/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta