Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Drobné nároky

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ano, takové řízení existuje (tzv. „řízení o drobných nárocích“) a je upraveno zákonem č. III z roku 1952 (Občanský soudní řád).

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Řízení o drobných nárocích je přípustné u soudních žalob podaných v důsledku odporu proti platebnímu rozkazu vydanému na zaplacení pohledávky, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 milion HUF.

1.2 Použití řízení

Toto řízení používají okresní soudy (járásbíróság).

1.3 Formuláře

Neexistuje žádný žalobní formulář pro podání návrhu na zahájení řízení, avšak pro řízení o platebním rozkazu, které takovým návrhům předchází – a které spadá do působnosti notářů – existuje formulář, který je k dispozici na domovské internetové stránce maďarské komory notářů a v notářských kancelářích.

1.4 Pomoc

V tomto případě je poskytována pomoc. Aby bylo prosazování práv umožněno i fyzickým osobám, jejichž příjmy a finanční situace jim neumožňují nést náklady řízení, jsou tyto osoby na základě vlastní žádosti od těchto nákladů zcela nebo zčásti osvobozeny. Podle zákona o poplatcích mohou mít strany sporu rovněž nárok na úlevu na soudních poplatcích (osvobození od poplatků nebo právo na odložení povinnosti jejich zaplacení) a osoby v hmotné nouzi mají v souladu s ustanoveními zákona o právní pomoci v případě potřeby rovněž nárok na právního zástupce nebo advokáta, aby se mohly účinné domáhat svých práv.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

V řízeních zahájených v důsledku odporu podanému proti platebnímu rozkazu vyrozumí soud žalovaného o skutečnostech a důkazech předložených žalobcem nejpozději v předvolání k jednání. Strana sporu může předložit důkazy nejpozději v první den jednání. Výjimkou z tohoto pravidla je, že strana sporu může předložit důkazy kdykoli během řízení v případě, že s tím druhá strana souhlasí nebo pokud se daná strana v předložených důkazech dovolává skutečností nebo důkazů, pravomocných soudních rozhodnutí nebo jiných správních rozhodnutí, o nichž se z důvodů, které nebyly na její straně, dozvěděla až po uplynutí standardní lhůty stanovené pro předložení důkazů, případně o nichž byla z důvodů, které nebyly na její straně, informována až po uplynutí této lhůty, a pokud tato strana dostatečně toto tvrzení doloží.

Pokud je provedena změna žalobního návrhu nebo je předložen protinávrh, může strana sporu předložit příslušné důkazy při provedení této změny / podání tohoto protinávrhu, zatímco v případě odporu proti nároku na započtení mohou být důkazy týkající se nároku na započtení předloženy současně s podáním odporu. Soud musí odmítnout veškeré důkazy předložené v rozporu s těmito ustanoveními. Ve všech ostatních ohledech platí obecná pravidla dokazování.

1.6 Písemné řízení

Soud vede rovněž ústní jednání ve věci.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozsudku se řídí obecně platnými předpisy s tím, že účastníkům řízení musí být po vydání výroku poskytnuty informace o náležitostech odvolání a o právních důsledcích nedodržení těchto náležitostí.

1.8 Náhrada nákladů

Obecně se uplatní zásada, že „neúspěšná strana sporu platí“.

1.9 Možnost odvolání

Možnost odvolání je v řadě ohledů omezena; nejdůležitějším z těchto omezení je, že odvolání lze podat pouze z důvodu závažného porušení procesních pravidel v prvním stupni nebo nesprávného uplatnění hmotného práva. Tato obecná pravidla platí pro podání odvolání a pro lhůtu stanovenou pro jejich podání, přičemž odvolání se podává k soudu, který vydal rozsudek v prvním stupni, ve lhůtě 15 dnů od doručení rozsudku, a bude jej posuzovat příslušný krajský soud (törvényszék).

Poslední aktualizace: 16/10/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.