Small claims

The European Small Claims procedure is designed to simplify and speed up cross-border claims of up to €5000.

The European Small Claims Procedure is available to litigants as an alternative to the procedures existing under the laws of the Member States. A judgment given in the European Small Claims Procedure is recognized and enforceable in another Member State without the need for a declaration of enforceability and without any possibility of opposing its recognition.

Standard forms have been drawn up for the Small Claims procedure and are available here in all languages. To start the procedure, "Form A" must be filled in. Any relevant supporting documents, such as receipts, invoices, etc. should be attached to the form.

Form A must be sent to the court that has the jurisdiction. Once the court receives the application form it must fill in its part of the "Answer Form". Within 14 days of receiving the application form, the court should serve a copy of it, along with the Answer Form, on the defendant. The defendant has 30 days to reply, by filling in his or her part of the Answer Form. The court must send a copy of any reply to the plaintiff within 14 days.

Within 30 days of receiving the defendant's answer (if any) the court must either give a judgment on the small claim, or request further details in writing from either party, or summon the parties to an oral hearing. If there is an oral hearing, it is not necessary to be represented by a lawyer and if the court has appropriate equipment the hearing should be carried out through videoconference or teleconference.

With the certificate issued by the court (which might need to be translated into the language of the other Member State), and a copy of the judgment, the judgment is enforceable in all the other Member States of the European Union, without any further formalities. The only reason that enforcement in another Member State can be refused is if it is irreconcilable with another judgment in the other Member State between the same parties. Enforcement takes place in accordance with the national rules and procedures of the Member State where the judgment is being enforced.

Related links

Regulation (EC) No 861/2007 - consolidated text of 14 June 2017 PDF (1740 Kb) en

A Guide for Users to the European Small Claims Procedure PDF (1699 Kb) en

Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure PDF (2237 Kb) en

Infographic for consumers PDF (102 Kb) en

Leaflet for legal professionals PDF (553 Kb) en

Leaflet for businesses PDF (237 Kb) en

Web toolkit – information on a European Small Claims Procedure  ZIP (9.403 Kb) en

Small claims – notifications of the Member States and a search tool helping to identify competent court(s)/authority(ies)

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/07/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Искове с малък материален интерес - Белгия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Белгийското законодателство не предвижда отделна процедура за искове с малък материален интерес. Съществува само нещо като „ускорена процедура за издаване на заповед за плащане“. Вж. отделната информационна страница по въпроса.

Няма отделна процедура за искове с малък материален интерес. Използва се процедурата по общия ред, която обаче е много опростена.

Нормалната процедура е описана по-долу:

 • призоваване чрез уведомление от съдебен изпълнител,
 • размяна на писмени аргументи, наречени „писмени становища“,
 • съдебно заседание (устни становища) и заключителни прения,
 • съдебно решение.

По принцип няма опростяване, въпреки че някои искове не се завеждат чрез призовка, а чрез молба inter partes (между страните). Пример за спор, при който се използва молба inter partes, е спор във връзка с наемни правоотношения. Съгласно член 1344 bis от Съдебния кодекс (le Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) и при спазване на разпоредбите на договора за аренда дело, свързано с отдаване под наем на вещи, може да се заведе чрез подаване на писмена молба в деловодството на мировия съдия.

1.1 Приложно поле на производството, размер

1.2 Прилагане на производството

1.3 Формуляри

1.4 Помощ

1.5 Правила относно събирането на доказателства

1.6 Писмено производство

1.7 Съдържание на съдебното решение

1.8 Възстановяване на разноски

1.9 Възможност за обжалване

Връзки по темата

Законодателството по отношение на ускорената процедура за издаване на заповед за плащане се намира на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецФедералната публична служба „Правосъдие“:

 • в раздела „Източници на правото“ (Sources de droit/Rechtsbronnen) кликнете върху „Консолидирано законодателство“ (Législation consolidée/Geconsolideerde wetgeving),
 • в раздела „Правен акт“ (Nature juridique/Juridische aard) изберете „Съдебен кодекс“ (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek),
 • в раздела „Думи“ (Mot(s)/Woorden) въведете „664“,
 • кликнете върху „Търсене“ (Recherche/Opzoeking) и след това върху „Списък“ (Liste/Lijst),
 • кликнете върху „Подробности“ (Détail/Detail).
Последна актуализация: 27/10/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - България

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес. Считано от 01.01.2009г. българските съдилища прилагат Регламент Nº861/2007 на Eвропейския парламент и на Съвета от 11.07.2007г. за създаване на европейска процедура по искове с малък материален интерес. Производствата по този ред  се  разглеждат от районните съдилища, като за въпросите, които не са изрично уредени в  Регламент Nº861/2007,  са приложими общите  правила на ГПК. 

1.1 Приложно поле на производството, размер

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.2 Прилагане на производството

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.3 Формуляри

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.4 Помощ

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.6 Писмено производство

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.8 Възстановяване на разноски

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.9 Възможност за обжалване

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

Последна актуализация: 25/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Чешка република

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

В Чешката република няма специална процедура за искове с малък материален интерес. Тази категория искове (т.е. отдаването на значение на размера на финансовото вземане) се взема предвид само при въззивното и касационното производство.

1.2 Прилагане на производството

В член 202, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс се предвижда, че жалбите срещу решения по дела с цена на иска до 10 000 CZK без лихвите и таксите са недопустими; това не се прилага за неприсъствените съдебни решения.

Следователно жалби срещу неприсъствени съдебни решения могат да бъдат подавани дори ако с тях се решава спор с цена на иска под 10 000 CZK.

Съгласно член 238, алинея 1, буква в) от Гражданския процесуален кодекс касационните жалби срещу съдебни решения и съдебни заповеди, с чийто диспозитив, оспорен с жалбата, се решава спор на стойност до 50 000 CZK (без евентуалните лихви и такси, свързани с вземането), са недопустими, освен когато искът се отнася за правоотношения, произтичащи от потребителски договор или за трудови правоотношения.

1.3 Формуляри

Няма специални формуляри за процедурата за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

Съгласно Гражданския процесуален кодекс съдилищата трябва да информират страните относно техните процесуални права и задължения. Във връзка с това в закона се посочва информацията, която съдът трябва да даде на страните в конкретната процесуална ситуация.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

По отношение на представянето, преценката и събирането на доказателства по гражданскоправните спорове се прилагат едни и същи правила, независимо от цената на иска.

1.6 Писмено производство

Правната уредба относно процедурата по искове с малък материален интерес не предвижда изключения в начина на протичане на производството.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдържанието на решенията по искове с малък материален интерес не се различава от това на останалите решения.

1.8 Възстановяване на разноски

По отношение на възстановяването на разноските се прилагат общите правила за гражданското производство.

1.9 Възможност за обжалване

Както е посочено по-горе, жалби срещу решения по дела с цена на иска до 10 000 CZK без лихвите и таксите са недопустими; това не се прилага за неприсъствените съдебни решения.

Последна актуализация: 06/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Искове с малък материален интерес - Германия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

В Гражданския процесуален кодекс няма специална процедура за искове с малък материален интерес (Zivilprozessordnung). В член 495а от Кодекса обаче се предвижда опростена процедура. Тя позволява на съда по собствена преценка да вземе решение относно това как да процедира при случаи, при които стойността на спора е 600 EUR или по-малко. Кодексът не ограничава тази възможност по какъвто и да било друг начин: например той не я ограничава до определен вид спор.

1.2 Прилагане на производството

В такива случаи съдът следователно може по собствена преценка да вземе решение за това как да процедира, и по-специално може да се възползва от специфични начини за опростяване на процедурата. Съдът не е длъжен да прави това. Дори когато стойността на спора е по-малка от 600 EUR, съдът може отново да процедира съгласно обичайните правила.

Ако съдът определя процедурата си като упражнява правото си на преценка, страните не могат да възразяват. Те единствено могат да поискат устно изслушване.

1.3 Формуляри

Няма стандартизирани формуляри, които трябва да се използват.

1.4 Помощ

Прилагат се обичайните правила. Това е поради факта, че производствата са опростени единствено по отношение на процедурата, която трябва да се следва. Страните, които не са представлявани, се улесняват по същия начин както тези, които са представлявани. Например при дела пред местните съдилища (Amtsgerichte) искът може да бъде подаден устно в деловодството на съда. Дори лице, което е представлявано, може да подаде изявлението си устно, вместо да го подаде чрез своя адвокат.

По подобен начин това дали дадена страна е представлявана или не, не засяга естеството и обхвата на задължението на съда да информира и съветва (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Съдът е правно задължен да обяснява производството от юридическа и фактическа гледна точка и да изяснява въпросите.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Съдът не е ограничен да събира доказателства по обичайните начини. В противоречие с принципа на преките доказателства (Unmittelbarkeit), който иначе се прилага и който означава, че свидетели, вещи лица или самите страни трябва да бъдат изслушани пред съда по съществото на делото в присъствието на страните, при опростените производства съдът може например да разпореди свидетелите, вещите лица или страните да бъдат разпитани по телефона или в писмен вид.

1.6 Писмено производство

Може да се използва изключително писмено производство. При искане на една от страните обаче трябва да се проведе устно изслушване.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Структурата на съдебното решение е по-опростена отколкото тази за обикновеното производство. Това е така поради факта, че съдебни решения, при които стойността на спора е по-малка от 600 EUR, по принцип не могат да бъдат обжалвани.

Така например може да се изпусне описанието на фактите. Също така, ако страните са готови да го приемат или ако най-важната част от основанията вече е била изложена в съдебния протокол, има възможност основанията за решението да бъдат изключени. Поради изискванията на международните правоотношения обаче основанията за съдебното решение трябва да бъдат посочени, ако се очаква решението да бъде изпълнено в чужбина (член 313а, параграф 4, № 5 от Гражданския процесуален кодекс).

Ако по изключение съдът е трябвало да разреши обжалване, което се извършва по преценка на съдията, структурата на съдебното решение ще се ръководи от обичайните правила.

1.8 Възстановяване на разноски

Няма ограничения по отношение на възстановяването на разходите; прилагат се обичайните правила.

1.9 Възможност за обжалване

Като общо правило съдебни решения, при които стойността на спора е по-малка от 600 EUR, не могат да бъдат обжалвани. По изключение обаче обжалването може да бъде разрешено, ако в съдебното си решение първоинстанционният съд разреши обжалването. Това може да е възможно поради основното значение на делото или поради факта, че се изисква решение на апелативния съд с цел да се развие правото и да се гарантира последователна съдебна практика.

Ако обжалването не е разрешено, първоинстанционният съд трябва да възобнови делото, ако дадена засегната от решението страна възразява, че съдът не е успял да проведе подходящо съдебно заседание по начин, който е от съществено значение по отношение на решението.

Последна актуализация: 06/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Ирландия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, в ирландското право съществува такава процедура като алтернативен метод за предявяване на искове с малък материален интерес. [Вж. Връзката отваря нов прозорецПравилник на районните съдилища (Процедура за искове с малък материален интерес) от 1997 г. и 1999 г.). Това е услуга, която се предоставя от службите на районните съдилища и е предназначена за евтино разглеждане на потребителски искове, без участието на юрист. Образуването на производства, включващи искове с малък материален интерес (т.е. определени искове с максимална стойност 2 000 EUR), може да стане и по интернет.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Видовете искове, обхванати от процедурата за искове с малък материален интерес, са:

i) иск за стоки или услуги, закупени за лична употреба от лице, което ги продава при упражняване на търговска дейност (потребителски искове)

ii) иск за незначителни имуществени вреди (с изключение на телесни повреди)

iii) иск за отказ за връщане на депозит за наем за определени видове отдадени под наем имоти. Например ваканционна къща или стая/апартамент в помещение, в което живее и собственикът, при условие че искът не надвишава 2 000 EUR.

Искове във връзка с въпроси, свързани с искове на наемодатели/наематели или настаняване под наем, които не са обхванати от процедурата за искове с малък интерес, могат да бъдат отнесени до Private Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.prtb.ie/

От процедурата за искове с малък материален интерес са изключени искове, произтичащи от:

i) договор за покупко-продажба на изплащане

ii) нарушаване на договор за лизинг

iii) дългове.

1.2 Прилагане на производството

За да има право да използва процедурата, потребителят трябва да е закупил стоки или услуги за лична употреба от лице, което ги продава при упражняване на търговска дейност. От януари 2010 г. процедурата може да се използва и от един спрямо друг предприемач. Исковете с малък материален интерес се разглеждат от секретаря на районния съд, наричан още секретар по искове с малък материален интерес. Когато е възможно, секретарят ще договори споразумение между страните, без да е необходимо съдебно заседание. Ако въпросът не може да бъде уреден, секретарят ще отнесе иска за разглеждане пред районния съд.

Ищецът трябва да е сигурен за името и адреса на лицето или дружеството, срещу което иска да подаде иск. Ако става въпрос за дружество, ищецът трябва да използва точното юридическо наименование. Тези подробности трябва да бъдат точни, за да може шерифът да изпълни съдебното рeшение (постановление).

Ако секретарят по искове с малък материален интерес получи известие от ответника, с което той оспорва иска или подава насрещен иск, секретарят ще се свърже с ищеца и ще му предостави копие от отговора на ответника, или ще му даде възможност да отговори на иска. Секретарят може да се срещне и да преговаря с двете страни в опит за постигане на споразумение.

Ако ответникът приеме иска, той или тя трябва да уведоми службата на секретаря, като върне формуляра за известие за поемане на отговорност. Ако ответникът не отговори, искът автоматично ще се разглежда като неоспорен. В този случай районният съд ще постанови решение в полза на ищеца (без да е необходимо той да присъства в съдебната зала) за претендираната сума и ще разпореди сумата да се изплати за определен кратък срок.

1.3 Формуляри

Формулярът ще бъде предоставен на ищеца от секретаря по искове с малък материален интерес или може да бъде изтеглен от уебсайта на Службата на съдилищата на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.courts.ie/

1.4 Помощ

Тъй като целта на процедурата за искове с малък материален интерес е разглеждането на потребителските искове да става евтино, без участието на юрист, по принцип за този тип искове не са необходими правна помощ или съвети.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Ако въпросът бъде отнесен пред съда, страните трябва да присъстват на заседанието на районния съд. Делото ще се гледа при открити врата като част от редовно заседание на районния съд. Когато се даде ход на делото, съдебният секретар ще извика ищеца на свидетелската скамейка, за да даде показания. Показанията трябва да бъдат дадени под клетва или тържествена декларация и ответникът може да подложи ищеца на кръстосан разпит по въпроси, свързани с иска. Ответникът също ще има възможност да даде показания. Всеки свидетел може да бъде подложен на кръстосан разпит от насрещната страна или от неин законен представител, ако такъв присъства. Страните имат също така право да призоват свидетели или да представят показания на свидетели, но разходите им за това няма да бъдат възстановени, тъй като процедурата не предвижда покриването на такъв вид разходи, а вместо това предвижда улесняване на предявяването на искове с малък материален интерес в рамките на сравнително евтин форум.

1.6 Писмено производство

Ако въпросът не е уреден от секретаря по искове с малък материален интерес, в деня на заседанието ищецът трябва да носи писмени документи в подкрепа на иска, например свързани с иска писма, бележки или фактури. Освен това и на двете страни ще бъде предоставена възможност да дадат устни свидетелски показания и могат да бъдат подложени на кръстосан разпит.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Ако искът на ищеца бъде уважен, районният съд ще постанови решение в полза на ищеца за претендираната сума и ще разпореди сумата да се изплати за определен кратък срок.

1.8 Възстановяване на разноски

Въпреки че страните могат да ползват услугите на юридически съветник, те няма да имат право да възстановят разходите си за това от ответната страна дори ако съдът се произнесе в тяхна полза. Целият смисъл на процедурата за искове с малък материален интерес е да се улесни предявяването на иск, без да са необходими услугите на юрист или адвокат.

1.9 Възможност за обжалване

И ищецът, и ответникът имат право да обжалват пред окръжния съд решение на районния съд. Окръжният съд може да постанови плащането на разноските, но това зависи от решението на отделния съдия от окръжния съд.

Връзки по темата:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.courts.ie/

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Small%20Claims%20Procedure

Последна актуализация: 06/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Гърция

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Съществува ли в Гърция процедура за искове с малък материален интерес (т.е. специфична процедура, която да е по-опростена в сравнение с обикновената и която да се прилага за дела под определен паричен праг или за някои видове спорове, независимо от паричния праг)?

В Гражданския процесуален кодекс са предвидени специални разпоредби за разглеждането на искове с малък материален интерес (глава XIII, раздели 466—472).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Тези специални разпоредби относно исковете с малък материален интерес се прилагат: (1) когато предметът на спора е от компетентността на районния съд по граждански дела (eirinodikeío) и се отнася за вземания или права върху движими вещи или собственост върху движимо имущество на стойност не повече от 5000,00 EUR; или (2) когато цената на спора надхвърля 5000,00 EUR, ако ищецът декларира, че при уреждането на вземането или правото, което е предмет на иска, ще приеме сума под 5000,00 EUR. В този случаи при загуба на делото ответникът ще бъде осъден да удовлетвори вземането или правото, които са предмет на иска, или да заплати оценената стойност, която е била приета от съда.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата е задължителна.

Нито съдът, нито страните в съдопроизводството могат да избират дали да следват обичайното производство вместо процедурата за искове с малък материален интерес.

1.3 Формуляри

Не са налични формуляри.

1.4 Помощ

Има ли възможност за оказване на помощ по процедурни въпроси (например от служител на съда или от съдията) на страните в съдопроизводството, които не се представляват от адвокат? Ако да, до каква степен?

Страните в съдопроизводството могат да се защитават сами в съда. Те могат също така да бъдат представлявани от своя(та) съпруг(а), от роднина по възходяща или низходяща линия, от пряк роднина до втора степен или от роднина по сватовство до втора степен, или от платен служител, който работи за тях. Предполага се, че съпругът(съпругата) винаги може да действа от името на своята съпруг(своя съпруг) и да упълномощава други представители. Не се предвижда служител на съда или съдията да помага на страна по спора или на негови представители, които не са адвокати, по такива дела.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Облекчени ли са някои правила относно събирането на доказателства в сравнение с обикновената процедура? Ако да, какви и в каква степен?

Когато разглеждат искове с малък материален интерес в съответствие със специалното производство, предвидено за тези искове, съдиите от районния съд могат да се отклоняват от обичайните процедурни правила: те могат да вземат предвид доказателства, които не отговарят на задължителните изисквания, и по своя преценка да приложат процедурата, която предвид дадените обстоятелства считат за най-безопасния, най-бързия и най-евтиния метод за доказване на фактите.

1.6 Писмено производство

Заявлението може да се подаде в писмен вид в деловодството на районния съд или устно пред съдията от районния съд, като във втория случай се изготвя протокол. Ищецът трябва да приложи: а) точно описание на фактите, които подкрепят иска по същество в съответствие с изискванията на закона и обосновават действието на ищеца срещу ответника; б) подробно описание на предмета на спора; в) в какво се състои искането; и г) всички достъпни доказателствени средства.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решенията се произнасят устно в открито съдебно заседание, обикновено веднага след изслушването, докато съдът все още заседава и преди съдията да премине към разглеждане на следващия случай. На страните не се връчва съдебно решение, ако в съдебния протокол е вписано, че съдебното решение е постановено в присъствието на двете страни или на лицата, действащи от тяхно име по делото, или от упълномощени адвокати.

1.8 Възстановяване на разноски

Разноските не се възстановяват.

1.9 Възможност за обжалване

Решенията по искове с малък материален интерес не подлежат на обжалване.

Последна актуализация: 13/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Искове с малък материален интерес - Испания

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, устна процедура за искове до 6000 EUR.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Искове на стойност до 6000 EUR се разглеждат по устна процедура.

1.2 Прилагане на производството

Чрез иск, подаден в писмена форма.

1.3 Формуляри

Не съществуват задължителни стандартни формуляри. Въпреки това в деловодствата на компетентните съдилища обикновено се предоставя стандартен образец или хартиен формуляр за искове до 2000 EUR.

Формулярът се използва само за исковата молба и не е задължителен. Връзката отваря нов прозорецConsejo General del Poder Judicial.

1.4 Помощ

Ищците могат да се явяват на устното изслушване лично, но ако цената на иска надхвърля 2000 EUR, участието на адвокат и прокурор е задължително.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства се урежда от общите правила: приемат се всякакъв вид доказателства, като е възможно доказателства да бъдат поискани и представени преди заседанието.

1.6 Писмено производство

Писмените елементи в процедурата са искът и отговорът на защитата. Процедурните въпроси се разглеждат по време на процеса. Доказателствата също се представят устно основно по време на съдебното заседание.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решението се постановява в писмен вид и съдържа мотивите на съда, като формата е същата като при всяко друго производство.

1.8 Възстановяване на разноски

Ако участието на адвокат и прокурор е задължително и съдът разпореди възстановяване на разходите, на страната, в чиято полза са присъдени разходите, могат да ѝ бъдат възстановени процесуалните разходи след извършване на съответната оценка и при условие че те не надхвърлят една трета от стойността на процесуалните разходи на всяка от страните по делото, получили разпореждането за възстановяване.

Ако страна по делото, по отношение на която съдът е разпоредил ѝ бъдат възстановени разходите, живее далеч от мястото, където се гледа делото, разноските за участието на прокурора могат да ѝ бъдат възстановени дори ако участието му не е задължително.

1.9 Възможност за обжалване

Решението подлежи на обжалване, ако цената на иска надхвърля 3000 EUR. Жалбата се внася в същия съд в писмена форма, като срокът за обжалване е не повече от 20 дни.

Окръжният съд (Audiencia Provincial) е компетентен да разглежда жалбите и неговите решения не подлежат на обжалване.

Последна актуализация: 26/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Франция

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Във Франция съществува опростено производство пред районния съд, което представлява подаване на заявление до деловодството на съда и се урежда от членове 843, 844 и сл. от Гражданския процесуален кодекс. Съдът се сезира чрез устно или писмено заявление до деловодството на компетентния съд. Деловодството призовава страните на съдебното заседание с препоръчано писмо с обратна разписка. На съдебното заседание съдията се опитва да помири страните и с тяхно съгласие може да назначи съдебен помирител. Ако не бъде постигнато помирение, производството продължава своя ход. Представителството от адвокат не е задължително. Страните могат да бъдат представлявани от своя съпруг, небрачен партньор, лицето, с което са сключили граждански пакт за солидарност, свои роднини по пряка или съребрена линия и свои служители.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Искът не трябва да надвишава 4 000 EUR и трябва да бъде от предметната компетентност на районния съд.

1.2 Прилагане на производството

Производството по заявление до деловодството е факултативно.

Не е предвидена възможност заявлението до деловодството да бъде преобразувано в друго производство, тъй като ако заявлението надвишава 4 000 EUR или не е от компетентността на районния съд, компетентният съд следва да бъде сезиран по общия ред.

1.3 Формуляри

Използването на стандартен образец не е задължително, тъй като заявлението може да бъде направено устно. Съществува обаче стандартен образец за сезиране на съда.

Това е образец CERFA № 11764*08, публикуван на уебсайта на френската администрация и на уебсайта Връзката отваря нов прозорецhttps://www.justice.fr/, и наличен във всички деловодства на районните съдилища.

1.4 Помощ

Тъй като става въпрос за опростено производство с цена на иска не повече от 4 000 EUR и страните се изслушват от съдията, законодателството не предвижда предоставянето на правна помощ. Страните обаче могат да бъдат придружавани или представлявани от адвокат, включително след като са поискали прилагането на разпоредбите за предоставянето на правна помощ.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Правилата за доказване са сходни с тези на производствата по общия ред.

1.6 Писмено производство

Не съществува изцяло писмено производство на тази опростена съдебна инстанция.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Към съдебното решение се прилагат същите правила като тези по производствата по общия ред.

1.8 Възстановяване на разноски

Прилагат се същите правила като тези по другите производствата. Тъй като обаче по това производство не се изисква съдебно призоваване, нито представителството от адвокат, таксите са по-ниски.

1.9 Възможност за обжалване

Поради ниската цена на спора, не е предвидена възможност за обжалване. По съдебното решение може да бъде направено само възражение или да бъде подадена касационна жалба.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Министерството на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецУебсайт с френското законодателство Legifrance

Последна актуализация: 09/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Хърватия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В Република Хърватия, исковете с малък материален интерес се уреждат от разпоредбите на членове 457—467 от Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 и 89/14; наричан по-нататък: „ZPP“), докато европейската процедура за искове с малък материален интерес съгласно Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (наричан по-нататък: „Регламент № 861/2007“) се урежда от разпоредбите на членове 507.o—507.ž от ZPP.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Процедурите за искове с малък материален интерес пред общинските съдилища представляват спор, размерът на иска по който не надхвърля 10 000 HRK.

В производствата пред търговските съдилища процедурите за искове с малък материален интерес представляват спорове, размерът на иска по който не надхвърля 50 000 HRK.

Процедурите за искове с малък материален интерес обхващат и спорове, по които вземането не е парично, но при които ищецът е дал съгласието си да приеме парична сума, която не надхвърля 10 000 HRK (общински съдилища) или 50 000 HRK (търговски съдилища) за удовлетворяване на вземането.

Процедурите за искове с малък материален интерес обхващат и спорове, по които предметът на вземането не е парична сума, а предаване на движима вещ, чиято стойност съгласно ищеца не надхвърля 10 000 HRK (общински съдилища) или 50 000 HRK (търговски съдилища).

Съгласно настоящата правна уредба на европейските процедури за искове с малък материален интерес Регламент № 861/2007 се прилага, ако стойността на иска не надхвърля 2000 ЕUR към момента на получаване на исковия формуляр от компетентния съд или правораздавателен орган, в която стойност не са включени лихви, разноски и такси.

1.2 Прилагане на производството

Процедурите за искове с малък материален интерес се провеждат пред общински или търговски съд в съответствие с правилата за предметната компетентност, определени в член 34 и член 34b от ZPP. Процедурите за искове за малък материален интерес се образуват с предявяването на иск в компетентния съд, т.е. чрез подаване на молба за принудително изпълнение, основана на автентичен документ до нотариус, в случаите когато своевременно е подадено допустимо възражение срещу изпълнителен лист.

1.3 Формуляри

Формуляри, други искове или декларации се подават в писмена форма, по факс или по електронната поща и се използват единствено за европейски процедури за искове с малък материален интерес съгласно Регламент № 861/2007.

Няма други формуляри за предявяване на иск в рамките на процедурите за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

ZPP не съдържа специални разпоредби относно правната помощ при процедури за искове с малък материален интерес. В рамките на процедура за искове с малък материален интерес ищецът може да бъде представляван от адвокат.

Ако са изпълнени разпоредбите на Закона за безплатната правна помощ (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne Novine (NN; Държавен вестник на Република Хърватия), № 143/13 — Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), страните по спора имат право да получат първична или вторична правна помощ.

Можете да разгледате списъка на одобрените сдружения и правни клиники за предоставяне на първична правна помощ, като щракнете върху следната връзка:
Връзката отваря нов прозорецhttps://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190

1.5 Правила относно събирането на доказателства

В процедурите за искове с малък материален интерес страните трябва да изложат всички факти, на които се основава техният иск, не по-късно от момента на подаване на исковата молба или отговора на исковата молба, както и да представят всички необходими доказателства в подкрепа на изложените факти.

По време на предварителното съдебно заседание страните могат да представят нови факти или да се позоват на нови доказателства само ако не по своя собствена вина не са могли да ги изложат или да се позоват на тях в исковата молба или в отговора на исковата молба.

Новите факти и доказателства, които са представени или на които се позовават страните по време на предварителното съдебно заседание, но които противоречат на посочената по-горе разпоредба, няма да бъдат разгледани от съда.

При събирането на доказателства се прилагат общите разпоредби на ZPP. Следователно доказателствата в процедурите за искове с малък материален интерес могат да включват проверки, документи, свидетелски показания, доклади на вещи лица, поискани от съда, доказателства, представени от страните, като съдът е този, който решава кои от представените доказателства да се използват за установяване на фактите по делото.

Повече информация относно събирането на доказателства е посочена в информационния пакет, озаглавен „Събиране на доказателства — Република Хърватия“ (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.6 Писмено производство

Процедурите за искове с малък материален интерес се провеждат в писмена форма.

В процедурите за искове с малък материален интерес искът се връчва винаги на ответника, с което на тази страна се дава възможност да подаде възражение, и съдът, който изпраща призовки за представяне на отговор на исковата молба, ще уведоми страните, че счита, че ищецът е оттеглил исковата молба, ако той не присъства на първото назначено от съда заседание; че в тази процедура страните трябва да изложат всички факти не по-късно от датата на подаване на исковата молба или отговора на исковата молба; че по време на предварителното съдебно заседание не могат да бъдат представени нови факти или страните да се позовават на нови доказателства, с изключение на случаите, определени в член 461а, параграф 3 от ZPP, когато страните не по своя собствена вина са били възпрепятствани да представят факти или да се позоват на доказателства преди началото на предварителното съдебно заседание; и че това решение може да бъде обжалвано само въз основа на съществени нарушения на разпоредбите относно гражданския процес, посочени в член 354, параграф 2, които са:

• точка 1 — ако в постановяването на съдебното решение участва съдия, чийто отвод се иска в съответствие със закона (член 71, параграф 1, точки 1—6 от ZPP) или който е лишен от права съгласно съдебно решение, или лице, което няма статут на съдия,

• точка 2 — ако е постановено решение по иск в рамките на спор, който не попада в компетентността на съда (член 16 от ZPP),

• точка 4 — ако в противоречие със ZPP съдът мотивира решението си въз основа на недопустими разпореждания от страните (член 3, параграф 3 от ZPP),

• точка 5 — ако в противоречие със ZPP съдът постанови съдебно решение, основано на признаване на иска, решение, основано на отказа от иска, неприсъствено съдебно решение или съдебно решение без съдебен процес,

• точка 6 — ако поради незаконосъобразни действия, и по-специално поради липсата на връчване (на съдебни документи), на страните не е предоставена възможност да бъдат изслушани от съда;

• точка 8 — ако лице, което не може да бъде страна в производството, участва в нея или като ищец или като ответник, или ако юридическото лице не е представлявано като страна от упълномощено лице, или ако недееспособно лице не е представлявано от законен представител, или ако законен представител или пълномощник не разполага с необходимото упълномощаване за водене на спорове или предприемане на определени процесуални действия, когато впоследствие съдебният спор или определени процесуални действия не са разрешени;

• точка 9 — ако е постановено решение по иск, по отношение на който вече има висящ съдебен спор или вече има влязло в сила съдебно решение, или ако вече е постигната съдебна спогодба или спогодба, която съгласно отделни разпоредби има характеристиките на съдебна спогодба,

• точка 10 — ако в противоречие със закона обществеността не е допусната до процеса,

• точка 11 от ZPP — ако в съдебното решение има недостатъци, поради което не може да бъде разгледано, и по-специално ако диспозитивът на съдебното решение е неразбираем, ако диспозитивът е противоречив или ако противоречи на мотивите за решението, или ако решението изобщо не съдържа мотиви, или не уточнява мотивите за решаващи факти, или ако тези мотиви са неясни или противоречиви; ако има противоречие по отношение на решаващите факти между това, което е посочено в мотивите на съдебното решение относно съдържанието на документите или протоколите, свързани със свидетелски показания, снети по време на производството, и самите документи и протоколи;

или в случай на грешка при прилагане на правото.

Ако страната пребивава временно или постоянно извън Република Хърватия и нейният адрес е известен, връчването на съдебните документи се извършва в съответствие с правилата, които са обвързващи за Република Хърватия и в съответствие със законодателството на ЕС, по-специално във връзка с процедурата, посочена в член 13 от Регламент № 861/2007.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решенията по искове с малък материален интерес се произнасят непосредствено след приключване на основното заседание. При връчване на съдебното решение съдията е задължен да уведоми присъстващите страни за условията, при които решението може да се обжалва.

Тъй като в процедурите за искове с малък материален интерес няма специални разпоредби относно съдържанието на съдебното решение, се прилагат общите разпоредби на ZPP, т.е. член 338 от ZPP, който гласи, че писмената версия на съдебното решение трябва да съдържа официална уводна част, диспозитив и изложение на мотивите.

Уводната част на съдебното решение включва: посочване, че съдебното решение се обявява в името на Република Хърватия; наименованието на съда; името и фамилията на съдията или председателстващия съдия, съдията-докладчик и членовете на състава, името и фамилията или наименованието и местопребиваването или седалището на страните, техните законни представители и пълномощници; кратко въведение в предмета на спора; датата на приключване на съдебния процес; посочване на страните, техните законни представители и пълномощници, които са присъствали на процеса, и датата, на която е произнесено съдебното решение.

Диспозитивът на съдебното решение съдържа решението на съда относно приемането или отхвърлянето на конкретни искания по същество и субсидиарни искове, както решението относно основателността или неоснователността на исковата претенция (член 333 от ZPP).

При излагане на мотивите съдът посочва искането на страните, изложените от тях факти и доказателства, на които се основават тези искания, кои от фактите са били установени, защо и как са установени тези факти, както и дали са установени при разглеждане на доказателствата, кои доказателства са представени и защо и как са били оценени. Съдът изрично посочва кои от разпоредбите на материалното право са били приложени при постановяване на решението по исканията на страните, и ако е необходимо, излага позицията си относно становищата на страните по правните основания за спора и относно всякакви предложения или възражения, за които той не е изложил мотивите си в решенията, взети в хода на производството.

Изложението на мотивите за неприсъствено съдебно решение, решение, основано на признаване на иска, или съдебно решение, основано на отказ от иска, включва само основанията за постановяване на такива решения.

1.8 Възстановяване на разноски

Решение относно възстановяване на разноските по процедурите за искове с малък материален интерес се издава въз основа на общите разпоредби на ZPP, съгласно които страната, която е загубила делото напълно, е задължена да възстанови разноските на насрещната страна и подпомагащата я страна.

Ако искът на дадена страна е уважен частично, съдът може, с оглед на постигнатия успех, да разпореди всяка от страните да поеме направените от нея съдебни разноски или едната страна да възстанови пропорционален дял от разноските на другата страна и подпомагащата я страна.

Съдът може да се произнесе едната от страните да плати всички разноски, направени от ответната страна и подпомагащата я страна, ако ответната страна не е спечелила делото само в малка част от нейния иск и за тази част не са направени отделни разноски.

От друга страна, всяка страна е задължена независимо от изхода на делото да възстанови всички разноски на ответната страна, настъпили по нейна собствена вина или в резултат на събитията, които е претърпяла.

1.9 Възможност за обжалване

В процедурите за искове с малък материален интерес страните могат да подадат жалба срещу решение на първоинстанционния съд в срок до осем дни.

Крайният срок за подаване на жалбата се изчислява от деня, в който е постановено съдебното решение. Ако съдебното е връчено на дадена страна, крайният срок се изчислява от дата на неговото връчване.

Окончателно решение по процедура за искове с малък материален интерес, може да бъде оспорено въз основа на посочените в точка 1.6 мотиви, т.е. поради съществено нарушение на гражданските процесуални норми, посочени в точки 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11 на член 354, параграф 2 от ZPP или поради грешка при прилагане на материалния закон.

Последна актуализация: 23/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Искове с малък материален интерес - Италия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Не е предвидено специално производство по искове с малък материален интерес. Исковете с малък материален интерес се разглеждат от мировите съдии (giudice di pace).

По правило производството пред мировия съдия е възможно най-опростено (членове 316 – 318 от Гражданския процесуален кодекс – ГПК).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Мировият съдия е компетентен да разглежда споровете с предмет движими вещи на максимална стойност 5 000 EUR, освен ако със закон изрично не е предвидено друго.

Мировият съдия разглежда и исковете за вреди, причинени от движението на превозни и плавателни средства, при условие че стойността на иска не надхвърля 20 000 EUR.

Независимо от стойността на иска мировият съдия разглеждат всички искове, свързани със:

 • определяне на границите и спазване на отстоянията съгласно закона, подзаконовите актове и обичая при засаждане на фиданки и живи плетове;
 • стойността и ред за използването на услуги в жилищни сгради с етажна собственост;
 • отношенията между собствениците или ползвателите на жилища във връзка с емисии на дим и топлина, изпарения, шум, вибрации и други подобни предизвикващи неудобство явления, надхвърлящи нормалните равнища;
 • лихви или акцесорни плащания, свързани със забавени пенсионни или социални плащания.

1.2 Прилагане на производството

Производството пред мировия съдия започва с призоваване (citazione) на страните да се явят пред съда на насрочената дата за заседание. Искът може да бъде предявен и устно, като в този случай съдията отразява съдържанието му в протокол, който ищецът връчва на ответника заедно с призовката да се яви пред съда на насрочената дата за заседание (член 316 от ГПК). В исковата молба ищецът посочва съда и страните по спора и излага фактите и предмета на делото. Между връчването на призовките и явяването на страните пред съда трябва да изтече т.нар. „пълен“ срок (в него не се включват първият и последният ден от срока), който е наполовина по-кратък от предвидения по производствата пред общите съдилища (tribunale) (член 318 от ГПК). На първото заседание мировият съдия разпитва страните по свое усмотрение и полага усилия да ги помири: ако тези усилия са успешни, постигнатата спогодба се вписва в протокола. Ако опитът за постигане на спогодба е неуспешен, мировият съдия приканва страните да изложат всички факти в подкрепа на своите искания, защитни аргументи и възражения и да предоставят документите и посочат доказателствата, които трябва да бъдат събрани. Ако мировият съдия прецени за необходимо с оглед на действията на страните на първото заседание по делото, той насрочва еднократно ново заседание за предоставяне на документи и събиране на допълнителни доказателства. Внесените от страните документи се прилагат към материалите по делото и се съхраняват до произнасянето на съдията по спора.

1.3 Формуляри

Няма установени формуляри.

1.4 Помощ

Когато стойността на иска не надхвърля 1 100 EUR, страните могат да се защитават лично в производството пред мировия съдия (член 82 от ГПК; вж. раздел „Как следва да се процедира?“).

Във всички останали случаи страните не могат да явяват или да бъдат съдени, освен с участието на министерството или ако бъдат представлявани от адвокат. Съобразявайки се с характера на делото и стойността на иска, мировият съдия може обаче да допусне, с постановление въз основа на устно искане на страната, тя да се защитава лично.

Съдът проверява дали страните са редовно конституирани и при необходимост изисква от тях да допълнят или приведат в ред актовете и документите, за които е установил, че не отговарят на изискванията.

Ако съдията установи отсъствие на представителство или на помощ от адвокат или наличие на порок, който води до нищожност на пълномощното на адвоката, той дава преклузивен срок на съответната страна да отстрани тези нередовности. Ако нередовностите бъдат отстранени в определения от съдията срок, исковата молба се смята за редовна и нейните материални и процесуални последици възникват от датата на първото уведомяване (член 182 от ГПК).

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Правилата относно събирането на доказателства не се различават от прилаганите по отношение на производството по общия ред (вж. раздел „Събиране на доказателства“).

1.6 Писмено производство

Няма предвидена изцяло писмена процедура, тъй като мировият съдия е длъжен да изслуша страните по спора и да опита да ги помири.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Правилата относно съдържанието на съдебното решение по-гъвкави ли са в сравнение с прилаганите в рамките на производството по общия ред? Ако са по-гъвкави, в каква степен?

Не. Прилагат се общите правила.

1.8 Възстановяване на разноски

Има ли ограничения по отношение на възстановяването на разноски? Ако има, какви са те?

Към решенията за съдебните разноски се прилагат общите правила, съгласно които разноските се плащат от изгубилата делото страна. Възможно е обаче всяка от страните да бъде осъдена да заплати собствените си съдебни разноски, ако и двете страни са изгубили частично спора или по друга основателна причина.

1.9 Възможност за обжалване

Възможността за обжалване изключена ли е или само е ограничена?

В резултат на проведена неотдавна реформа (със Законодателен указ № 40 от 2006 г.) бяха изменени правилата за обжалване на постановените по справедливост съдебни решения (sentenze di equità, по спорове с максимална цена на иска 1 100 EUR) от мировия съдия, като такива решения подлежат на обжалване само на основание допуснати нарушения на процесуалните правила, на конституционните и общностните норми или на правните принципи, приложими към съответната материя.

Новите разпоредби се прилагат към всички съдебни решения, постановени от 2 март 2006 г. насам (член 27 от Законодателен указ № 40 от 2006 г.).

Постановените по справедливост съдебни решения, произнесени до тази дата, подлежат на касационно обжалване (в законоустановените срокове) на основание нарушения на конституционните, общностните или процесуалните норми, нарушения на правните принципи, приложими към съответната материя, или поради липса на мотивация или само привидна мотивация. Решенията на мировите съдии, отнасящи се до административни санкции, подлежат на обжалване само чрез извънредна касационна жалба.

Всички останали решения, произнесени от мировите съдии, подлежат на въззивно обжалване.

Вж. разделите „Съдебни системи“, „Компетентност“ и „Как следва да се процедира?“.

Приложения по темата

Искове с малък материален интерес: разпоредби на Гражданския процесуален кодексPDF(114 Kb)it

Последна актуализация: 04/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Кипър

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Правната система на Кипър не съдържа специална процедура за искове с малък материален интерес, различна от процедурата, уредена от Регламент (ЕО) № 861/2007, за прилагането на който е приета процедурна наредба.

1.1 Приложно поле на производството, размер

1.2 Прилагане на производството

1.3 Формуляри

1.4 Помощ

1.5 Правила относно събирането на доказателства

1.6 Писмено производство

1.7 Съдържание на съдебното решение

1.8 Възстановяване на разноски

1.9 Възможност за обжалване

Последна актуализация: 15/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Латвия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В Латвия исковете с малък материален интерес, когато искът се отнася до събиране на парични вземания или вземания за издръжка и общият размер на иска не надвишава 2 100 EUR, се разглеждат по специално съдопроизводство.

Исковете с малък материален интерес са уредени в глава 30.3: членове 250.18—250.27 и глава 54.1: членове 449.1—449.12 от Гражданския процесуален закон.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Процедурите за искове с малък материален интерес се прилагат само по искове за събиране на парични вземания и искове за събиране на вземания за издръжка (член 35, параграф 1, точки 1 и 3 от Гражданския процесуален закон).

Основното вземане или общият размер на плащанията, в случай на вземания за издръжка, към деня на предявяването на иска не може да надвишава 2 100 EUR в производство по искове с малък материален интерес. В случай на иск за събиране на вземания за издръжка таванът на общия размер на плащанията се отнася за всяко дете поотделно, като общият размер представлява общата сума, която следва да бъде изплатена за една година.

Разпоредбите, които уреждат исковете с малък материален интерес по националното законодателство, не се прилагат по процедурата за искове с малък материален интерес според Регламент (ЕО) №  Връзката отваря нов прозорец861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес освен по отношение на процедурата за обжалване на решение на първоинстанционен съд. Трансграничното събиране на вземания за издръжка в рамките на Европейския съюз се урежда в съответствие с Регламент (ЕО) № Връзката отваря нов прозорец4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

Държавната такса (valsts nodeva), която е дължима по исковата молба, е в размер на 15 % от размера на сумата по иска, но не по-малко от 71,41 EUR. Държавна такса не се плаща в случай на събиране на вземания за издръжка на дете или родител.

1.2 Прилагане на производството

При разглеждане на искове с малък материален интерес съдът следва обикновените съдебни процедури с някои изключения, предвидени за исковете с малък материален интерес. Съдът започва разглеждането на случая въз основа на писмена искова молба.

Съдът не допуска исковата молба, ако не е изготвена в съответствие с член Връзката отваря нов прозорец250.20 от Гражданския процесуален закон — ищецът не е използвал образеца за искове с малък материален интерес или не е посочил дали той или тя иска въпросът да бъде разгледан в съдебно заседание.

В такъв случай съдията взема мотивирано решение да не допуска исковата молба, изпраща го на ищеца и с писмено указание определя срок за отстраняване на нередностите. Срокът не може да бъде по-кратък от 20 дни, считано от деня на изпращане на решението. Решението на съдията може да бъде обжалвано в срок до 10 дни или в срок до 15 дни, ако местожителството на лицето е извън Латвия.

1.3 Формуляри

Исковата молба и отговорът на ответника трябва да бъдат изготвени на формулярите, определени с Постановление на Министерския съвет (Ministru kabinets) № 783 от 11 октомври 2011 г. относно формулярите, които следва да бъдат използвани при искове с малък материален интерес. В приложенията към посоченото постановление са включени следните формуляри:

 1. Молба за иск с малък материален интерес за събиране на парични вземания;
 2. Молба за иск с малък материален интерес за събиране на вземания за издръжка;
 3. Отговор на молба за иск с малък материален интерес за събиране на пари;
 4. Отговор на молба за иск с малък материален интерес за събиране на вземания за издръжка.

Постановлението е публикувано при законодателните актове на портала на Официален вестник — Latvijas Vēstnesis: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.tiesas.lv/.

Освен данните на ищеца и ответника във формуляра за искове с малък материален интерес следва да бъде посочена следната информация:

 1. Посочване на районния (градския) съд (rajona (pilsētas) tiesa), в който се подава исковата молба: освен ако страните са се уговорили в договор, че всеки евентуален спор ще се разглежда на друго място, искът срещу дадено лице трябва да бъде предявен пред съда по неговото декларирано местожителство или — в случай на юридическо лице — по неговото седалище (ако искът се отнася до дейността на клон или представителство на юридическо лице, той може да бъде предявен също по местонахождението на клона или представителството).
  Информация за това кой е компетентният съд, а оттам и кой съд да бъде посочен във формуляра, може да се получи от интернет портала Връзката отваря нов прозорецhttp://likumi.lv/doc.php?id=237849, секция Tiesas („Съдилища“), Tiesu darbības teritorijas („Териториална компетентност на съдилищата“).
 2. Следва да бъде посочен представителят на ищеца, ако ищецът желае неговите интереси да бъдат представлявани от друго лице. За да може другото лице да действа като представител в съда, трябва да бъде издадено нотариално заверено пълномощно (pilnvara) и да бъде отбелязано в колоната, в която се посочва основният начин на представяне. Ако представителят е заклет адвокат (zvērināts advokāts), представителството трябва да бъде потвърдено с договор за представителство в съда (orderis), а ако адвокатът ще действа от името на страната, трябва да има писмено пълномощно (което в този случай не е задължително да бъде нотариално заверено).
 3. Предмет на иска: във формуляра трябва да бъдат посочени оспорваните права и правните отношения между ищеца и ответника, за чието съществуване или отсъствие ищецът иска потвърждение от съда, като моли съда да защити неговите или нейните права или интереси, защитени от закона.
 4. Начин на изчисляване на размера на исканото вземане: във формуляра за искове с малък материален интерес трябва да бъде посочено основното вземане, т.е. размерът на дълга преди начисляване на лихва и санкции по договор; размерът на всички евентуални договорни санкции; всички дължими лихви по договор или по закон, както и сборът на всички тези елементи.
 5. Във формуляра трябва да бъдат представени фактите, на които ищецът основава своя иск, както и доказателства в тяхна подкрепа, конкретните законови разпоредби, на които се основава искът, и накрая мярката, която ищецът иска да бъде постановена от съда.
 6. Исковата молба трябва да бъде подписана от ищеца или неговия или нейния представител или от ищеца заедно с представителя, ако съдът изисква това. Към исковата молба трябва да бъдат приложени документи, показващи изпълнението на всички процедури по предварително извънсъдебно разглеждане на въпроса, които се изискват от закона, и потвърждаващи фактите, на които се основава искът.

1.4 Помощ

В Гражданския процесуален закон не е изрично предвидена правна помощ за искове с малък материален интерес. Лицето може да бъде представлявано в дело по искове с малък материален интерес.

Ако ищецът желае неговите или нейните интереси да бъдат представлявани в съда от друго лице и исковата молба е изготвена от представителя, в нея трябва да бъдат посочени собственото и фамилното име на представителя, личен идентификационен номер и адрес за кореспонденция със съда или — ако представителят е юридическо лице — неговите номер на регистрация и седалище. Всяко физическо лице може да бъде представител в гражданско производство, при условие че е навършило 18-годишна възраст, не е поставено под запрещение и не е обект на някое от ограниченията, предвидени в член 84 от Гражданския процесуален закон. Ако друго лице ще действа като представител в съда, за тази цел то трябва да бъде упълномощено от съответната страна с нотариално заверено пълномощно. Представляваното лице може да упълномощи устно пред съда друго лице да действа от негово или нейно име, което трябва да бъде отбелязано в протокола от съдебното заседание. Представителят на юридическо лице трябва да има пълномощно в писмен вид или документи, потвърждаващи, че въпросното лице е служител, който има право да представлява юридическото лице без специално пълномощно. Ако представителят е заклет адвокат, представителството трябва да бъде потвърдено с договор за представителство в съда, а ако адвокатът ще действа от името на страната, трябва да има пълномощно (което в този случай не е задължително да бъде нотариално заверено). Ако дадено лице е представлявано, необходимите книжа се представят пред съда и се подписват от представителя, който действа от името на страната в съответствие с пълномощното.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства е обект на общите разпоредби на Гражданския процесуален закон. Доказателствата в производства по искове с малък материален интерес могат да бъдат съответно под формата на становища от страните или от трети страни, показания на свидетели, писмени доказателства и становища на вещи лица.

1.6 Писмено производство

Съдията открива производството по иск с малък материален интерес въз основа на искова молба в писмен вид. На ответника се изпращат копие от исковата молба, копия на приложените към нея документи и формуляр за писмено становище — отговор; ако ответникът желае да представи такъв отговор, той трябва да се изпрати в 30-дневен срок. Съдът указва на ответника също така, че непредставянето на отговор от негова страна няма да възпрепятства произнасянето на решение по случая и че ответникът може да поиска пълно изслушване в съда. Когато съдът изпраща документите на страните, той указва техните процесуални права, уведомява ги за състава на съда, който ще разглежда делото, и указва как страната може да представи възражение пред съдията. Според Гражданския процесуален закон страните имат процесуални права по отношение на подготовката на делото за съдебния процес, които те могат да упражнят не по-късно от седем дни преди определената дата за постановяване на решение по въпроса.

Ответникът може да представи своя отговор, като използва одобрения от Министерския съвет формуляр. Формулярът се съдържа в приложението към Постановление на Министерския съвет № 783 от 11 октомври 2011 г. относно формулярите, които следва да бъдат използвани при искове с малък материален интерес (формулярът е на разположение на портала на латвийските съдилища: http://likumi.lv/doc.php?id=237849). В отговора си ответникът трябва да посочи следната информация:

 1. посочване на съда, пред който се представят съображенията;
 2. собствено име, фамилно име, личен идентификационен номер и декларираното местожителство на ищеца или, ако няма такова, фактическото местожителство на ищеца; или — в случай на юридическо лице — неговото наименование, номер на регистрация и седалище;
 3. собствено име, фамилно име, личен идентификационен номер и декларираното местожителство на ответника, евентуално с допълнителен адрес, посочен от ответника, или, ако няма такива, фактическото местожителство на ответника; в случай на юридическо лице — неговото наименование, номер на регистрация и седалище; ответникът може да посочи така също друг адрес за кореспонденция със съда;
 4. номер на делото и предмета на иска;
 5. дали той или тя приема иска цялостно или частично;
 6. неговите или нейните възражения срещу иска, основанията на които се базират, както и правните разпоредби, на които се основават;
 7. доказателства в потвърждение на неговите или нейните възражения срещу иска;
 8. искания към съда за изискване на доказателства;
 9. дали ответникът желае възстановяване на съдебните разходи;
 10. дали ответникът желае възстановяване на разноските, свързани с воденето на делото, като посочи сумата и приложи документи, потвърждаващи сумата;
 11. дали ответникът желае делото да бъде разгледано на съдебно заседание;
 12. други обстоятелства, които ответникът счита за важни за произнасяне по делото;
 13. други искания;
 14. списък на документите, които са приложени към отговора;
 15. час и място на изготвяне на отговора.

Ответникът има право да предяви насрещен иск в срок до 30 дни от датата, на която исковата молба е изпратена до него, ако: 1) е възможно приспадане между вземанията по първоначалния иск и по насрещния иск; 2) удовлетворяването на насрещния иск няма да позволи на съда да удовлетвори всички или част от вземанията по първоначалния иск; 3) насрещният иск и първоначалният иск са взаимосвързани и въпросът може да бъде решен по-бързо и по-правилно, ако се разглеждат заедно. Решението по делото се постановява в съответствие с производството по искове с малък материален интерес, ако самият насрещен иск е с малък материален интерес, т.е. попада в границите на допустимия таван и е съответно формулиран.

Ако сумата, чието събиране се иска по насрещния иск, е по-висока от тавана за искове с малък материален интерес или ако насрещният иск не е иск за събиране на парични вземания или за събиране на вземания за издръжка, съдът разглежда случая по реда на обикновеното съдебно производство.

Ако страните не желаят делото да се разглежда на съдебно заседание и съдът не смята, че изслушване е необходимо, решенията по искове с малък материален интерес се постановяват в закрито заседание при взаимна размяна на книжа и страните се уведомяват своевременно за датата, на която от деловодството на съда може да бъде получен препис от решението. В такъв случай въпросната дата се счита за датата, на която е изготвено пълното съдебно решение.

Съдът разглежда делото на заседание по реда на обикновеното съдебно производство, ако някоя от страните поиска това или ако съдът смята, че изслушване е необходимо.

Ако местожителството или местонахождението на дадено лице не е в Латвия и неговият или нейният адрес е известен, доставката и връчването на съдебни документи се извършват в съответствие с международните закони, които са обвързващи за Латвия, със законодателството на Европейския съюз и по-специално процедурата, определена в член 13 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдебното решение се постановява като за страните се издава препис на решението непосредствено след неговото изготвяне.

Преписът на съдебното решение може да бъде изпратен по пощата или, ако е възможно, по друг начин в съответствие с процедурите за доставка и връчване на съдебни книжа, които са определени в Гражданския процесуален закон. Преписът на съдебното решение трябва да бъде изпратен непосредствено след датата, на която е изготвено пълното решение. Сроковете не се влияят от датата, на която е получено решението.

Решението по иск с малък материален интерес трябва да отговаря на обикновените разпоредби на Гражданския процесуален закон по отношение на съдържанието на съдебни решения. Съдебното решение се състои от четири части:

 1. в уводната част се посочва, че съдебното решение е прието в името на Република Латвия, и се указва датата, на която е постановено, посочване на съда, който е издал решението, съставът на съда, секретарят, който присъства на съдебното заседание, страните по делото и предметът на спора;
 2. в преценката на обстоятелствата и фактите се представя предявеният от ищеца иск, евентуален насрещен иск, предявен от ответника, всички направени възражения, както и представените от страните становища по същество;
 3. в мотивите към съдебното решение се посочват фактите, които са установени по делото, доказателствата, на които се основават констатациите на съда, и причините за отхвърляне на определени доказателства. В тази част се посочват също така законите и разпоредбите, които съдът е приложил, преценката на доказателствата от съда и констатациите на съда по допустимостта на иска и редовността на молбата. Ако ответникът изцяло е приел иска, в мотивите на съдебното решение се посочват единствено законите и разпоредбите, които е приложил съдът;
 4. в диспозитивната част се посочва дали съдът удовлетворява исковата молба, било то цялостно или частично, или я отхвърля, било то цялостно или частично, и се излага съдебното решение по същество. Посочва се също така от кого следва да бъдат заплатени съдебните разноски и в какво съотношение, евентуален срок за доброволно изпълнение на съдебното решение, срок и процедури за евентуално обжалване, както и датата на изготвянето на пълното съдебно решение.

Страните по делото могат да обжалват съдебното решение по иск с малък материален интерес на всяко от основанията за обжалване, посочени в Гражданския процесуален закон.

1.8 Възстановяване на разноски

Исковете с малък материален интерес подлежат на общите правила за плащане на съдебните разноски.

Когато бъде постановено едно съдебно решение, с него изгубилата страна се осъжда да заплати всички съдебни разноски на спечелилата страна. В случай че исковата молба е удовлетворена само частично, на ответника се присъжда да заплати съдебните разноски на ищеца пропорционално на удовлетворените искания, а ищецът ще трябва да заплати съдебните разноски на ответника пропорционално на отхвърлените искания. Държавната такса (valsts nodeva) не се възстановява при допълнително възражение (blakus sūdzība) срещу решение на съда или, когато преди това е било постановено съдебно решение при неявяване на една от страните по искова молба за подновяване на производството и повторно разглеждане на делото.

Ако ищецът прекрати делото, той или тя трябва да възстанови направените от ответника съдебни разноски. В такъв случай ответникът не възстановява платените от ищеца съдебни разноски, но ако ищецът прекрати делото поради доброволно удовлетворяване на иска от ответника след подаването на исковата молба, тогава, по искане на ищеца, съдът може да разпореди на ответника да заплати съдебните разноски на ищеца.

Аналогично, ако дадено дело приключи без постановяване на решение, по искане на ответника съдът може да разпореди на ищеца да заплати съдебните разноски на ответника.

Ако ищецът е освободен от съдебни разноски, на ответника може да бъде разпоредено да плати съдебните разноски в полза на държавата пропорционално на частта от исковата молба, която е била удовлетворена.

1.9 Възможност за обжалване

Решение на първоинстанционен съд може да се обжалва (apelācija), ако:

 • съдът неправилно е приложил или тълкувал дадена материалноправна норма и това е довело до неправилно произнасяне по делото,
 • съдът е нарушил норма на процесуалното право и това е довело до неправилно произнасяне по делото,
 • съдът е направил неправилни фактически констатации или неправилно е преценил доказателствата или е направил неправилна правна оценка на обстоятелствата по случая и това е довело до неправилно произнасяне по делото.

Ако решението по иск с малък материален интерес е било взето в закрито заседание при взаимна размяна на книжа, срокът за обжалване на съдебното решение започва да тече, считано от деня на изготвяне на съдебното решение.

Освен елементите, предвидени в Гражданския процесуален закон, в предявена жалба поради пороци на съдебно решение, трябва да бъде посочено следното:

 • коя материалноправна норма е била приложена или тълкувана неправилно от първоинстанционния съд или коя норма на процесуалното право е нарушил той и по какъв начин това е повлияло върху произнасянето по делото;
 • кои от фактическите констатации, направени от първоинстанционния съд, са неправилни, кои доказателства са били преценени неправилно, от какво е видно, че правната оценка на обстоятелствата по делото е погрешна и по какъв начин това е повлияло върху произнасянето по делото.

Съдията от първоинстанционния съд решава дали да допусне жалбата: ако жалбата не отговаря на изискванията на Гражданския процесуален закон или не са приложени всички необходими копия или не са предоставени надлежно заверени преводи на жалбата и на копията на приложените книжа, ако такива се изискват, съдията определя срок, в рамките на който нередовностите трябва да бъдат отстранени.

Ако нередовностите бъдат отстранени в рамките на допустимия срок се счита, че жалбата е подадена в деня, в който е представена за първи път. В противен случай се счита, че такава изобщо не е подавана и тя се връща на жалбоподателя.

Не се допуска жалба, която не е подписана или е представена от лице, което не е било надлежно упълномощено за тази цел, или за която не е била платена държавна такса, като същата се връща на жалбоподателя. Решението за отказ да се приеме жалба не може да се обжалва.

След като се увери, че са спазени процедурите за подаване на жалби, съдията от апелативния съд взема решение за откриване на производство по обжалване в срок до 30 дни от получаването на жалбата. В някои случаи това решение може да бъде взето от състав от трима съдии.

Ако е налице поне едно от основанията за обжалване, съдията взема решение за откриване на производство по обжалване и уведомява страните незабавно, като посочва срок за представяне на писмени становища.

Ако съдията, който е натоварен с вземането на решение по дадена жалба, счита, че производство по обжалване не трябва да бъде образувано, въпросът се решава в състав от трима съдии.

Ако поне един от тримата съдии е на мнение, че е налице поне едно от основанията за образуване на производство по обжалване, съдията взема решение за образуване на производство по обжалване и незабавно уведомява страните.

Ако съдиите единодушно решат, че не е налице нито едно от основанията за образуване на производство по обжалване, те вземат решение за отказ да образуват производство по обжалване и незабавно уведомяват страните. Решението е под формата на резолюция (rezolūcija) и не може да се обжалва.

В срок до 20 дни от деня, в който апелативният съд уведоми страните за откриване на производството, страните могат да представят писмени становища по жалбата, като предоставят такъв брой копия, какъвто е броят на страните.

След като бъде уведомена за откриването на производство по обжалване, страната има 20 дни, в който срок да представи насрещна жалба. Ако бъде получена насрещна жалба, съдът изпраща копия до другите страни.

Обикновено в делата по искове с малък материален интерес решение по жалбите се взема в закрито заседание при взаимна размяна на книжа. Страните биват уведомени своевременно за датата, на която от деловодството на съда ще може да бъде получен препис на съдебното решение, и се информират за състава на съда и за тяхното право на възражение пред съдията. Съдебното решение се счита за изготвено в деня, в който може да бъде получен препис от него от деловодството на съда. Ако обаче съдът счете за необходимо, решението по жалба по отношение на иск с малък материален интерес може да бъде произнесено на съдебно заседание.

Обжалване от правов характер на решението на апелативния съд не се допуска и то влиза в сила, когато бъде произнесено или, ако е взето в закрито заседание при взаимна размяна на книжа, на датата, на която е изготвено.

Последна актуализация: 07/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница литовски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Искове с малък материален интерес - Литва

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Националната процедура за искове с малък материален интерес се определя в глава XXIV, част IV на Гражданския процесуален кодекс (Civilinio proceso kodeksas) на Република Литва.

Европейските искове с малък материален интерес се разглеждат по реда на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, като тези дела се разглеждат в съответствие с общите правила относно производствата за разрешаване на спорове, като се вземат предвид изключенията, предвидени в Закона на Република Литва за прилагане на правото на Европейския съюз и на международното право в областта на гражданското производство (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Националната процедура за искове с малък материален интерес се прилага за парични искове в размер до 5000 LTL (приблизително 1450 EUR).

Европейската процедура за искове с малък материален интерес се прилага за граждански искове, чиято стойност не надхвърля 2000 EUR. Процедурата не се прилага за дела, които засягат: статута или правоспособността на физически лица; вещни права, произтичащи от съпружески отношения, задължения за издръжка, завещания и наследство; банкрут, производства, свързани с обявяването на дружества или други юридически лица в несъстоятелност, социално осигуряване, арбитраж, трудовото право, наем на недвижими имоти, с изключение на съдебни процеси по парични искове, както и нарушения на правото на личен живот и на правата, свързани с личността, включително клевета.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата се прилага от 1 януари 2009 г. Делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес се разглеждат от окръжните съдилища в съответствие с правилата за териториална компетентност, установени в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва, т.е. от окръжните съдилища в съответните градове или окръзи.

В случаите, посочени в член 4, параграф 3 и в член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 861/2007, съдът трябва да информира ищеца/ответника, че има право да предяви иск/насрещен иск не по-късно от 14 дни от получаването на уведомлението от съда, в съответствие с изискванията, посочени в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. Когато ищецът/ответникът не успее да подаде правилно попълнен иск/насрещен иск в съда в рамките на срока, посочен в параграф 1 от настоящия член, искът се счита за неподаден и се връща на ищеца/ответника по съдебен ред. Подобно решение може да се обжалва с нарочна жалба.

1.3 Формуляри

Формулярите се предоставят от съдилищата и могат да бъдат свалени от уебсайта на Националната администрация на съдилищата Връзката отваря нов прозорецhttp://www.teismai.lt/en/ и от електронния съдебен портал Връзката отваря нов прозорецhttps://e.teismas.lt/lt/public/home/

1.4 Помощ

Присъствието на правен представител/адвокат не е необходимо. Съдът предлага съдействие при попълването на формулярите, но не и съвети по материалната страна на иска.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Събирането на доказателства се урежда в глава XIII, част II на Гражданския процесуален кодекс.

1.6 Писмено производство

В съответствие с националната процедура за искове с малък материален интерес съдът, който разглежда дадено дело, може да вземе решение относно формата и процедурата за неговото разглеждане. Устно изслушване може да се проведе, когато поне една от страните е подала подобно искане. В рамките на писмената процедура страните по делото не се призовават и не присъстват на съдебното заседание. Страните по делото биват уведомени за провеждането на писмена процедура в съответствие с член 133, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс. Когато дадено дело се разглежда по същество в рамките на писмена процедура, датата, часът и мястото на съдебното заседание, както и съдебният състав се обявяват на специален уебсайт (Връзката отваря нов прозорецhttp://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) най-малко седем дни преди датата на съдебното заседание освен в случаите, предвидени в ГПК, когато страните се уведомяват по различна процедура. Въпросната информация се предоставя също и от деловодството на съда.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В съответствие с националната процедура за искове с малък материален интерес решението на съда трябва да съдържа уводна и същинска част, както и кратко изложение на мотивите.

1.8 Възстановяване на разноски

Размерът на съдебната такса (žyminis mokestis) по исковете с малък материален интерес се определя в член 80, параграф 1, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс на Република Литва. Общо 3 % от цената на иска, но не по-малко от 50 LTL.

1.9 Възможност за обжалване

В член 29 от закона се предвижда, че решенията на литовските съдилища, произнесени по европейската процедура за искове с малък материален интерес, подлежат на обжалване. Процедурата по обжалване се урежда в членове 301—333 от Гражданския процесуален кодекс на Литва. В съответствие с член 307, параграф 1 от ГПК, когато са налице основания за обжалване, жалбата може да се подаде в срок от 30 дни от датата на съдебното решение.

Последна актуализация: 21/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Люксембург

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

В допълнение към европейската процедура за искове с малък материален интерес, уредена с Регламент (ЕО) № 861/2007 от 11 юли 2007 г., люксембургското право предвижда опростена процедура за събиране на вземания, по които главницата (т.е. без лихви и разноски) не надвишава 10 000 EUR. Тази процедура се нарича „издаване на заповед за плащане“ (ordonnance de paiement).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Събирането на вземанията чрез процедурата по издаване на заповед за плащане се допуска за всяко парично вземане, което не надвишава 10 000 EUR, при условие че длъжникът обичайно пребивава във Великото херцогство Люксембург.

1.2 Прилагане на производството

Изборът на процедурата за издаване на заповед за плащане не е задължителен за кредитора, който може също така да сезира мировия съд (juge de paix) и да призове на съд длъжника.

Една от разликите между процедурата за издаване на заповед за плащане от мировия съд и процедурата за издаване на заповед за плащане въз основа на документ (ordonnance sur requête) е, че процедурата, която се провежда пред мировия съд, може да приключи с постановяване на съдебно решение, докато процедурата, която протича пред окръжния съд (tribunal d'arrondissement), при всеки случай приключва само с издаването на заповед.

1.3 Формуляри

Искането за издаване на заповед за плащане се подава в деловодството на мировия съд посредством писмено или устно заявление.

В искането трябва да са посочени, под страх от нищожност при неспазване, собственото и фамилното име, занятие и настоящ или постоянен адрес на заявителя и ответника, основанието и размера на вземането, като в искането се отправя молба за издаване на условна заповед за плащане.

Кредиторът трябва да приложи или представи всички документи, които биха могли да удостоверят съществуването и размера на вземането, както и документи, които удостоверяват неговото основание.

От сравнителното проучване на законодателните текстове проличава, че изискването за обосновка е смекчено по отношение на заявленията, заведени пред мировите съдилища, тъй като е достатъчно в тези производства да се посочат размерът и произходът на вземането.

1.4 Помощ

Законът не предвижда задължение за съдебните изпълнители или съдилищата да оказват съдействие на страните в хода на производството.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Прилагат се правилата за доказване по общия ред.

1.6 Писмено производство

Ако длъжникът оспори вземането и кредиторът желае процедурата да продължи, задължително се провеждат състезателни обсъждания в открито съдебно заседание.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Правилата и принципите, приложими към съдебните решения в областта на издаването на заповеди за плащане, са същите като тези, които се прилагат към съдебните решения, постановявани в рамките на обикновеното производство.

1.8 Възстановяване на разноски

Съгласно люксембургското право страната, която губи делото, обикновено понася и разноските по съдебното производство. Разноските по съдебното производство са за сметка на всяка страна, която губи делото, като обаче съдът може да присъди заплащането на всички или част от разноските на другата страна, като постанови за това специално и мотивирано решение. Ако страната, която е спечелила делото, е понесла разноски по съдебното производство, тя може да иска от другата страна тяхното възстановяване.

Обратно на правилата, които съществуват в други държави, възстановяването на разноските за ползването на адвокатски услуги не е обичайна практика. Съгласно люксембургското право „разноските“, които са посочени в член 238 от новия Граждански процесуален кодекс, обхващат разноските по съдебното призоваване, разноските за експертизи, евентуално платените разноски за свидетели, разноските за превод и др., но не и разноските за ползването на адвокатски услуги.

Съдът може да присъди в полза на страната, която е спечелила делото, обезщетение, целящо компенсирането на разноските, възникнали във връзка с делото, част от които са и разноските за ползването на адвокатски услуги. По-специално в случая, при който изглежда несправедливо да се оставят за сметка на една от страните собствените ѝ разноски по делото, които не се включват в общите разноски, съдът може да осъди другата страна да ѝ заплати суми, които той определи.

Трябва да се отбележи, че решението за предоставяне или непредоставяне на обезщетение за понесени от страната съдебни разноски, както и определянето на размера на това обезщетение, зависят от усмотрението на съда.

1.9 Възможност за обжалване

По отношение на заповедите за плащане се прилагат общите норми на правото. Решенията на мировите съдилища могат да се обжалват, когато установеният материален интерес е по-висок от 2000 EUR.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецLEGILUX;

Връзката отваря нов прозорецhttps://justice.public.lu/fr.html

Последна актуализация: 21/10/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Искове с малък материален интерес - Унгария

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, има такова производство (производство за искове с малък материален интерес), предвидено със Закон № III от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Производството за искове с малък материален интерес е допустимо по искове, предявени в резултат на възражение срещу заповед за плащане, издадена изключително за принудително събиране на парични вземания на стойност не повече от 1 млн. HUF.

1.2 Прилагане на производството

Производството се води пред районните съдилища (járásbíróság).

1.3 Формуляри

Не съществува формуляр за подаване на молби за започване на производството, но на началната страница на унгарската Нотариална камара, както и в нотариалните кантори е наличен формуляр за процедурата за заповед за плащане, която е от компетентността на нотариусите и предхожда производството за искове с малък материален интерес.

1.4 Помощ

Предоставя се правна помощ. За да се улесни упражняването на правата им, по искане на физическите лица, чиито доходи и финансово състояние не им позволяват да поемат разноските по производството, се освобождават изцяло или частично от плащането на тези разноски. Съгласно Закона за съдебните такси страните могат да имат право и на отстъпки по отношение на съдебните такси (освобождаване от такси или отсрочване на плащането им), а нуждаещите се лица имат право също така да използват правна помощ или застъпник съгласно разпоредбите на Закона за правната помощ, ако това е необходимо за ефективното упражняване на техните права.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

При производства, образувани в резултат на възражение срещу заповед за плащане, съдът уведомява ответника за фактите и доказателствата, представени от ищеца, най-късно с връчване на призовката за съдебното заседание. Страната може да представи доказателства най-късно на първото съдебно заседание по делото. Като изключение от това правило страната може да представи доказателства по всяко време в хода на делото, ако ответната страна се съгласи или ако страната се позовава на факти или доказателства, влезли в сила съдебни решения или други административни постановления в представените от нея доказателства, които по причини, независещи от страната, са ѝ станали известни след обичайния срок за представяне на доказателства, или за които тя е била информирана след този срок по независещи от нея причини, и ако страната предостави достатъчно доказателства в подкрепа на това твърдение.

Ако в молбата са направени промени или е подаден насрещен иск, страната може да представи съответните доказателства, когато се правят промените или се подава насрещният иск, докато в случаите на възражение за прихващане доказателствата, свързани с искането за прихващане на вземането, може да се предоставят едновременно с подаването на възражението. Съдът трябва да отхвърли всички доказателства, които са представени в нарушение на тези разпоредби. За всичко останало се прилагат общите правила относно доказването.

1.6 Писмено производство

Съдът провежда и съдебно заседание.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съдържанието на съдебните решения е уредено в общоприложимите разпоредби, като на страните трябва да бъде предоставена информация след диспозитива на съдебното решение относно елементите, които трябва задължително да бъдат включени в жалбата, както и за правните последици от липсата на някой от тези елементи.

1.8 Възстановяване на разноски

Като общо правило се прилага принципът „загубилата страна плаща“.

1.9 Възможност за обжалване

Възможността за обжалване е ограничена в няколко аспекта, най-важният от които е, че жалба може да бъде подавана само на основание сериозно нарушение на процесуалните правила на първа инстанция или неправилно прилагане на законодателството, в което са посочени правните основания за произнасяне по делото по същество. По отношение на обжалването, както и на срока, определен за подаване на жалбата, се прилагат общите правила, т.е. тя трябва да бъде подадена до съда, който е постановил решението на първа инстанция, в срок от 15 дни от връчването на съдебното решение, и по нея се произнася компетентният окръжен съд (törvényszék).

Последна актуализация: 16/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Искове с малък материален интерес - Малта

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Специалното производство по искове с малък материален интерес е уредено в глава 380 от Законите на Малта (Закон за Трибунала за искове с малък материален интерес), както и в подзаконови нормативни актове 380.01, 380.02 и 380.03.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Този трибунал [„Tribunal għal Talbiet Żgħar“] е компетентен да разглежда само парични искове, чиято стойност не надхвърля 3 494,06 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Производството се образува, когато ищецът попълни съответния формуляр, внесе своя иск в деловодството на трибунала, заплати дължимата такса и отправи към трибунала искане за връчване на исковата молба на ответника. Ответникът е длъжен да внесе своя отговор на исковата молба в срок от осемнадесет дни от датата на връчване на известието за исковата молба. Допуска се също предявяване на насрещен иск. Ако ответникът смята, че друго лице трябва да погаси задължението към ищеца, той трябва да посочи това лице. След това секретарят на съда уведомява страните за датата и часа на насроченото съдебно заседание. Съдията регулира производството пред трибунала по своя преценка в съответствие с правилата на справедливостта. Съдията е длъжен да осигури бързо разглеждане и решаване на спора, по възможност в един ден и в рамките на едно съдебно заседание. Той събира необходимата информация по всички подходящи начини и не е длъжен да се съобразява с правилата за предоставяне на най-добрите налични доказателства или правилата във връзка с показанията, основани на сведения, получени от трети лица, ако по негова преценка предоставените му доказателства са достатъчно надеждни и му позволяват да формулира решението си по спора. Той се въздържа доколкото е възможно от назначаване на вещи лица, които да дадат експертни становища. Правомощията на съдията са еднакви с правомощията на магистратите от Съда на магистратите по отношение на граждански дела, като по-специално той има правомощието да призовава свидетели и да приема от тях обещание под клетвата да кажат истината.

1.3 Формуляри

Ищецът попълва формуляр на искова молба, съдържащ се в приложение 1 към Подзаконов нормативен акт 380.01 (Процедурен правилник на Трибунала за искове с малък материален интерес). Ответникът попълва своя отговор на исковата молба в съответния формуляр, който също е поместен в приложение 1 към посочения по-горе подзаконов нормативен акт.

1.4 Помощ

Страните могат да получат помощ от всяко лице: няма изискване това лице да е адвокат или правоспособен юрист.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Страните могат да предоставят доказателства под формата на устни показания, документи или едновременно и двата вида доказателства. Призоваване на свидетели се допуска не по-късно от три дни преди датата, на която те трябва да свидетелстват, като те трябва да се явят пред трибунала на посочената дата и час, за да дадат показания или да предоставят информация. Ако редовно призован свидетел не се яви пред съда по време на съдебното заседание, трибуналът може да нареди този свидетел да бъде принудително доведен за участие в заседание, насрочено за друга дата.

1.6 Писмено производство

Исковата молба и отговорът на ищеца се внасят в писмен вид. Доказателствата може да бъдат предоставени под формата на документи. Явяването пред трибунала на определените от него дати обаче е задължително.

1.7 Съдържание на съдебното решение

В своето решение съдията посочва основните обстоятелства, с които обосновава решението, и излага своето определение относно разпределението на разноските.

1.8 Възстановяване на разноски

В своето решение съдията определя разноските, дължими от всяка от страните. Той разпорежда на изгубилата делото страна да заплати разноските на страната, в чиято полза е постановеното решението, освен ако са налице специални обстоятелства, които налагат друго. Сумата на присъдените разноски е ограничена до действителния размер на разходите, направени пряко във връзка с делото от страната, в чиято полза е разпоредено да бъдат изплатени разноските. В случай на несериозен и неоснователен иск трибуналът може да разпореди на ищеца да изплати на ответника обезщетение в размер до 232,94 EUR, което се дължи като гражданскоправно задължение.

1.9 Възможност за обжалване

Жалбите срещу решения на трибунала се внасят в деловодството на съда под формата на жалба пред Апелативния съд в неговата нисшестояща компетентност в срок от осемнадесет дни от датата на постановяване на решението от съдията.

Последна актуализация: 22/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Холандия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Обичайната процедура за искове с малък материален интерес е процедурата по призоваване, която се прилага в отделенията на районните отделения към окръжните съдилища (sector kanton van de rechtbank). В тези случаи се прилага обикновената процедура по призоваване, но с известни облекчения. В Гражданския процесуален кодекс (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) не се предвиждат отделни разпоредби за започване на производства пред районните отделения към окръжните съдилища.

В трансгранични случаи в рамките на ЕС може да се приложи също и европейската процедура за искове с малък материален интерес.

В нидерландското право съществува закон за изпълнение на Регламента за европейска процедура за искове с малък материален интерес (Закон от 29 май 2009 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Районните отделения към окръжните съдилища се сезират по:

 • дела във връзка с искове на стойност до 25 000 EUR;
 • дела във връзка с искове с неопределена стойност, ако е малко вероятно тя да надхвърли 25 000 EUR.

Освен това съдиите в районните отделения към окръжните съдилища разглеждат дела, свързани с трудовоправни въпроси, отдаване на лизинг, представителство, покупки на изплащане и потребителски договори за продажба, жалби срещу наложени пътни глоби и дребни нарушения.

Делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес също се разглеждат от районните отделения към окръжните съдилища. Праговата стойност за европейската процедура за искове с малък материален интерес е определена от Регламента на максимум 2000 EUR.

1.2 Прилагане на производството

Не е предвидена специална процедура на равнище районни отделения към окръжните съдилища. По принцип правилата относно процедурата по призоваване се прилагат както в окръжните съдилища, така и в районните отделения към окръжните съдилища. Съществената разлика е, че при делата, заведени пред районното отделение към окръжния съд, страните имат право да се защитават сами, докато в останалите дела (пред окръжния съд) страните трябва да бъдат представлявани от адвокат. Вж. отговор на въпрос 1.4 по-долу. Освен това в районните отделения към окръжните съдилища делата се разглеждат в състав от един съдия, т.е. на заседанието съдията е сам.

За европейската процедура за искове с малък материален интерес са приложими правилата относно процедурата за петиции.

1.3 Формуляри

Производствата пред районното отделение към окръжния съд обикновено се образуват чрез призоваване на ответната страна. Производствата, образувани в съответствие с процедурата по призоваване, са еднакви за всички съдилища (окръжните съдилища и районните отделения към окръжните съдилища). Най-важните елементи в призовката са изложението на иска (същността на иска) и неговата обосновка (факти и права, на които се основава искът).

Производствата пред районните отделения към окръжните съдилища имат следните особености:

 1. ответникът е призован от окръжен съд А, но трябва да се яви пред съдията от районното отделение към окръжния съд, заседаващ в основната сграда на съд А, или в конкретна сграда на съд А в съответния окръг.
 2. ако ищецът се представлява от упълномощен представител в рамките на производството, неговото име и адрес трябва да бъдат вписани в призовката.

За подаване на искове по европейската процедура за искове с малък материален интерес се използва формуляр А. Той може да бъде свален от Европейския портал за електронно правосъдие.

Исковият формуляр трябва да се подаде пред компетентния съд. Съдът трябва да е компетентен в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

1.4 Помощ

В делата, разглеждани от районните отделения към окръжните съдилища, страните могат да се представляват сами. Това означава, че процесуалното представителство чрез адвокат не е задължително. Предоставянето на помощ от упълномощен представител, който не е задължително да бъде адвокат, също е разрешено. По отношение на възстановяването на разходите за правна помощ във връзка с ползването на адвокатски услуги вж. също отговора на въпрос 1.8 по-долу.

В рамките на европейската процедура страните също не са длъжни да бъдат представлявани от адвокат или друг правен съветник.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Към събирането на доказателства се прилагат обичайните законови разпоредби. В съответствие с разпоредбите на нидерландското законодателство относно доказателствата съдията по принцип е свободен да прецени представените доказателства. Вж. също така раздел „Събиране на доказателства“. Начините за събиране на доказателство в рамките на европейската процедура се уреждат в член 9 от горепосочения Регламент (ЕО) № 861/2007.

1.6 Писмено производство

Съществуват национални процедурни правила относно ролята в сферата на гражданските дела на районните отделения към окръжните съдилища. Писмените документи могат да бъдат подавани в деловодството на окръжния съд (лично или по пощата, или по факс) преди датата на разглеждане на делото, но също и по време на самото заседание. Изявленията и възраженията могат да се представят устно в рамките на производството пред районното отделение към окръжния съд. Европейската процедура е писмена, въпреки че може да се проведе устно изслушване, ако съдията прецени, че това е необходимо, или такова е поискано от някоя от страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решението трябва да съдържа:

 • имената и адресите на страните и техните упълномощени представители или адвокати;
 • вида на производството;
 • заключението по иска и изявленията на страните;
 • мотивите за решението, в които се излагат фактите и тяхното тълкуване от съда;
 • окончателното решение на съда;
 • името на съдията и
 • датата на постановяване на решението.

Решението се подписва от съдията.

1.8 Възстановяване на разноски

Ако искът е предявен пред районното отделение към окръжния съд, могат да възникнат следните разходи: съдебна такса за регистрация, разпределение на присъдените от съда разноски, както и разходи за правна помощ.

Съдебна такса за регистрация се заплаща при сезирането на съда по делото. Нейният размер зависи от естеството на делото. На практика адвокатът заплаща сумата и след това я включва в своята такса. Съдията може да разпореди загубилата делото страна да заплати съдебните разноски на другата страна. Ако нито една от страните не е спечелила напълно делото, всяка от тях заплаща собствените си разноски. В разпределението на присъдените от съда разноски може да се включват разходите за правна помощ, но също и разходите за свидетели, вещи лица, пътни и дневни разноски, разходи за извлечения и други извънсъдебни разходи (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rechtspraak.nl/).

В съответствие с нидерландското законодателство на лицата с ниски доходи понякога може да се отпусне помощ във връзка с разноските за правно представителство. Субсидираната правна помощ не може да се ползва при всички дела пред районните отделения към окръжните съдилища. При допустимост на субсидираната правна помощ страната заплаща самоучастие в зависимост от финансовото си положение. Молбата за получаване на помощ във връзка с разходите за правно представителство се подава от адвоката до Съвета за правната помощ (Raad voor rechtsbijstand). Въпросът се урежда в Закона за правната помощ (Wet op de Rechtsbijstand). В глава IIIA от този закон се определят правилата относно т.н. предоставяне на правна помощ при презгранични съдебни спорове в рамките на ЕС. Законът е приет в изпълнение на Директивата (2003/8/ЕО) на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.rvr.org./).

1.9 Възможност за обжалване

Решенията на районните отделения към окръжните съдилища подлежат на обжалване пред апелативния съд. Обжалване е възможно само за искове, които са на стойност над 1750 EUR. Жалба може да се подаде в рамките на 3 месеца от датата на постановяване на решението. При делата по европейската процедура за искове с малък материален интерес решението на районното отделение към окръжния съд не подлежи на обжалване.

Последна актуализация: 28/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Искове с малък материален интерес - Австрия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

1.1 Приложно поле на производството, размер

Австрийското законодателство не предвижда специална процедура по искове с малък материален интерес. Австрийският Гражданско-процесуален кодекс (ZPO) предвижда само опростено производство по определени дела, образувани пред районните съдилища. По правило съществуват специални процесуални правила или опростена процедура за чисто финансови спорове, които са подсъдни на районните съдилища (с цена на иска 15 000 EUR или по-малко, която ще достигне до 20 000 EUR от 1 януари 2015 г. и до 25 000 EUR от 1 януари 2016 г.). Някои опростявания на процедурата могат да се прилагат по дела във връзка с трудовото право и правото в областта на социалното осигуряване, независимо от цената на иска.

По принцип тези опростявания се прилагат за искове с малък интерес с цена до 1 000 EUR (вж. точка 1.5) или 2 700 EUR (вж. точка 1.9).

1.2 Прилагане на производството

Специфичните правила за искове с малък материален интерес съгласно австрийското процесуално право са задължителни и страните не могат да се откажат от тях.

Нито съдът, нито страните могат да прехвърлят иска към обичайното производство.

1.3 Формуляри

Тъй като в Австрия не съществува процедура за искове с малък материален интерес, не са предвидени специални формуляри за такива искове.

1.4 Помощ

Процесуалното представителство не е задължително в Австрия за цена на иска до 5 000 EUR. Съдиите трябва да предоставят помощ на лица без процесуално представителство, т.е. те трябва да консултират страните за техните процесуални права и задължения, както и за правните последици от техните действия и бездействия. Страните могат също така да заведат своя иск устно пред компетентния районен съд или окръжния съд по място на пребиваване. Ако при внасянето на иска от страна без процесуално представителство има пропуски, съдията трябва да даде на страната подходящо обяснение и насоки. Това не трябва да компрометира безпристрастността на съдията.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

В случай на искове с цена до 1 000 EUR съдът може да не вземе предвид доказателствата, предлагани от страната, ако пълното изясняване на всички обстоятелства, които имат отношение по иска, би било непропорционално трудно. И в този случай обаче съдията трябва добросъвестно да вземе обективно решение въз основа на резултатите от производството като цяло. Това решение може да бъде преразгледано в последователни етапи на обжалване.

1.6 Писмено производство

Австрийското законодателство не позволява процедурата да протече изцяло в писмен вид. Тъй като обаче в Австрия няма ограничения по отношение на доказателствата, свидетелските показания могат да бъдат представени в писмен вид. Все пак такива доказателства се третират по-скоро като писмени доказателства, а не като свидетелски показания.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Съгласно австрийския Гражданско-процесуален кодекс, ако съдебното решение се произнася устно, към писмения препис на съдебното решение се прилагат по-малко строги изисквания, независимо от размера на иска. Ако решението е произнесено устно в присъствието на двете страни и никоя от страните не го обжалва в срок, съдът може да издаде „съкратен препис от съдебното решение“, който се ограничава до основните мотиви по решението.

1.8 Възстановяване на разноски

Според австрийското законодателство разноските по граждански дела обикновено се възстановяват пропорционално на степента на успех. Съдебните разноски, както и адвокатските хонорари, са свързани пряко с цената на иска. Следователно като правило по-малка цена на иска ще води до по-ниски съдебни разноски и адвокатски хонорари. Тъй като разноските са установени в закони и подзаконови актове под формата на тарифи, за искове с малък материален интерес те могат да бъдат в умерени граници. Въпреки това не съществуват специални правила за разноските при този вид искове.

1.9 Възможност за обжалване

Австрийското законодателство позволява ограничени права на обжалване за искове с малък материален интерес. При производства по искове с цена до 2 700 EUR се допускат само въззивни жалби или жалби на основание нищожност (изключително сериозни процесуални пороци). Не могат да бъдат оспорени други процесуални грешки, нито констатациите относно фактите или оценката на доказателствата от страна на първоинстанционния съд. В останалите случаи се прилагат правилата за „обикновеното“ производство.

Последна актуализация: 02/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Искове с малък материален интерес - Португалия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, съществува специална опростена процедура, която се прилага за обстоятелствата, посочени в този въпрос.

1.1 Приложно поле на производството, размер

При специалната процедура, която има за цел подаването на искане да бъдат изпълнени парични задължения, чиято стойност се счита за ниска, или които произтичат от търговски сделки, се прилага паричен праг от 15 000,00 ЕUR.

1.2 Прилагане на производството

Използването на тази процедура не е задължително.

1.3 Формуляри

В португалското законодателство не са предвидени формуляри за такива установителни искове на ниска стойност.

1.4 Помощ

Режимът на правната помощ се прилага във всички съдилища и за всички видове производства.

При дела с максимална цена на иска от 5 000,00 ЕUR, по които страните не са упълномощили адвокат или такъв не се яви на заседанието, на което се разглежда делото и се постановява съдебното решение, разпитът на свидетели се провежда от съдията.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Правилата за събиране на доказателства по тази процедура са по-малко строги и по-гъвкави от правилата, уреждащи установителното производство по общия ред.

Правилата, които отразяват стремежа за опростяване и по-голяма гъвкавост на тази процедура, са следните:

а)   доказателствата се представят на съдебното заседание. Ако сумата по спора е не надвишава 5 000,00 ЕUR, страните могат да призоват само трима свидетели; в останалите случаи те могат да призоват петима свидетели. Те не могат обаче да призовават повече от трима свидетели за всеки от фактите, които се стремят да докажат, с изключение на лицата, които са заявили, че не познават обстоятелствата по случая;

б)   заседанието се провежда в срок от тридесет дни, а ако цената на иска е под 5 000,00 ЕUR, не е необходимо насрочване на дата със съгласието на всеки от упълномощените адвокати на страните;

в)   неявяването на някоя от страните, дори и оправдано, не е причина за отлагане; не е причина за отлагане, както и неявяването, дори и оправдано, на адвокат, ако сумата по спора е по-малка от сумата, посочена в предходната точка;

г)   ако сумата по спора е по-голяма от този размер и делото бъде отложено, заседанието трябва да се проведе в срок от следващите тридесет дни, като не се допуска второ отлагане на делото;

д)  ако съдията прецени, че за достигане до правилно решение са необходими допълнителни проверки, той спира разглеждането в момента, който счита за най-подходящ, и веднага насрочва дата за тези проверки. Съдебният процес трябва да приключи в срок от тридесет дни;

е)   експертните доказателства винаги се предоставят от едно вещо лице;

ж)  когато представянето на доказателствата приключи, всеки адвокат може да направи кратко изявление.

1.6 Писмено производство

Тази процедура, подобно на други процедури, се провежда в устна форма.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Правилата за определяне на съдържанието на съдебното решение са по-гъвкави с оглед на това, че мотивите трябва винаги да бъдат сбити, с други думи – кратки и по същество.

Освен това съдията не е длъжен да изготви решението писмено, а може да го продиктува веднага за протокола.

Съдебното решение, което следва да бъде постановено в случаите, когато призованият лично ответник не оспори иска, също има много по-опростена структура, тъй като съдията по делото трябва просто да придаде изпълнителна сила на искането, освен ако очевидно е налице отлагателно възражение или ако искането е явно недопустимо.

Отлагателните възражения (процесуални нарушения, които съдията счита за достатъчно важни, за да не разгледа искането и да освободи ответника) ще бъдат допускани или претенциите на ищеца ще бъдат отхвърляни като явно недопустими само когато тези елементи са очевидни.

1.8 Възстановяване на разноски

Не съществуват ограничения.

В срок от пет дни след постановяване на окончателното решение страните, които имат право на възстановяване на разноските, изпращат до съда съответната подробна и подкрепена с документи сметка, чийто адресат е загубилата страна.

Подробната сметка трябва да съдържа следната информация:

а)   имената на страната, номера на делото и имената на адвоката или на съдебния изпълнител;

б)   в отделна графа – сумите, платени от страната за съдебни такси;

в)   в отделна графа – сумите, платени от страната за процесуални разноски;

г)   в отделна графа – сумите, платени за възнаграждение на адвоката, освен в случаите, когато тези суми надвишават 50 % от общия размер на съдебните такси, платени от загубилата страна и от спечелилата страна;

д)   сумата, която следва да бъде получена.

Разноските се плащат директно от загубилата страна на страната, която е кредитор на тези разноски, с изключение на случаите, предвидени в Връзката отваря нов прозорецчлен 540 от Гражданския процесуален кодекс.

Загубилата страна се осъжда в съответствие с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс да плати следните суми като разноски:

а)   сумата на съдебните такси, платени от спечелилата страна, пропорционално на спечелената сума;

б)   сумите, платени от спечелилата страна за процесуални разноски;

в)   50 % от общия размер на съдебните такси, платени от загубилата страна и от спечелилата страна, като обезщетение на спечелилата страна за разноските, свързани с възнаграждението на нейния адвокат, когато е представена горепосочената сметка.

1.9 Възможност за обжалване

Обжалванията не са предмет на специални правила и не съществуват изключения или специални ограничения на възможността за обжалване, така че обжалването е допустимо в съответствие с общите условия.

Related links

Допълнителна информация може да бъде получена на следните уебсайтове:

 • Връзката отваря нов прозорецhttps://dre.pt/ – Законодателство онлайн;
 • #Връзката отваря нов прозорецhttp://www.itij.mj.pt/ – Бази данни с правна информация;
 • Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dgaj.mj.pt/ – Генерална дирекция по правораздаване (дава информация, наред с другото, относно координатите за връзка на съдилищата и тяхната териториална компетентност, както и достъп до страницата на съдебните служители).
Последна актуализация: 28/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Румъния

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Процедурата за искове с малък материален интерес се урежда по-специално в членове 1025—1032 от новия Граждански процесуален кодекс, който влезе в сила на 15 февруари 2013 г.

1.1 Приложно поле на производството, размер

В член 1025 от новия Граждански процесуален кодекс се посочва, че цената на иска, без лихвите, съдебните разноски и други допълнителни разходи, не трябва да надхвърля 10 000 RON към датата на сезиране на съда.

Що се отнася до обхвата (материалната компетентност), процедурата за искове с малък материален интерес не може да се прилага по дела във връзка с фискални, митнически или административни спорове или във връзка с отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването на публичната власт. Процедурата не се прилага също така и по дела във връзка със: семейния статут или правоспособността на физически лица; вещни права, произтичащи от семейни отношения; наследство; несъстоятелност, споразумение с кредитори, производства по ликвидация на неплатежоспособни търговски дружества или други юридически лица или сходни производства; социално осигуряване; трудово право; наем на недвижими имоти, с изключение на съдебни процеси във връзка с дългове и изплащане на парични суми; арбитраж; нарушения на правото на личен живот и на правата, свързани с личността.

1.2 Прилагане на производството

В съответствие с новия Граждански процесуален кодекс процедурата за искове с малък материален интерес е алтернативна по своята същност. Ищецът може да избира между процедурата за искове с малък материален интерес и обикновената съдебна процедура. Когато ищецът сезира съда чрез предявяване на иск, последният се разглежда в съответствие с обикновената процедура освен ако ищецът, най-късно на първото заседание, не поиска изрично прилагането на специален режим. Ако даден иск не може да бъде разгледан по процедурата за искове с малък материален интерес, съдът връчва на ищеца уведомление за това и ако последният не оттегли иска си, той ще се разглежда по реда на общото право. Съдът, който е компетентен да разгледа първоначално иска, е съдът от първа инстанция. Териториалната компетентност се определя от разпоредбите на общото право.

1.3 Формуляри

В Наредба № 359/C от 29 януари 2013 г. на министъра на правосъдието за одобрение на формулярите, използвани в процедурата за искове с малък материален интерес, предвидена в членове 1025—1032 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс се предвиждат стандартни формуляри, които трябва задължително да се използват във връзка с процедурата за исковете с малък материален интерес. Те са следните: исков формуляр, формуляр за попълване и/или поправка на исков формуляр и формуляр с отговори.

1.4 Помощ

Предоставя се в рамките на активната роля на съда, която не се ограничава единствено до този вид дела.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Съдът може да допусне и други доказателствени материали в допълнение към тези, които са предоставени от страните. Въпреки това доказателствени материали, които предполагат непропорционално високи разходи за администриране в сравнение с цената на иска или на насрещния иск, не се допускат.

1.6 Писмено производство

В член 1028 и следващи от новия Граждански процесуален кодекс се посочва, че ищецът започва процедура за иск с малък материален интерес, като попълва исковия формуляр и го подава пред компетентния съд или го изпраща по пощата или по друг начин, който гарантира изпращането и потвърждаването на получаването му. Копия от писмените изявления, които ищецът евентуално възнамеряват да използва, също се представят или изпращат заедно с исковия формуляр. Ако информацията, предоставена от ищеца, не е достатъчно ясна или е неподходяща или ако исковият формуляр не е попълнен правилно, съдът предоставя на ищеца възможност да попълни или коригира формуляра или да предостави допълнителна информация или документи, освен в случаите, когато искът е очевидно необоснован или недопустим. Иск се отхвърля, ако е очевидно необоснован или недопустим. Ако ищецът не успее да попълни или коригира исковия формуляр в рамките на определения от съда срок, искът се спира.

Процедурата за искове с малък материален интерес е писмена и се разглежда в закрито заседание. Съдът може да разпореди на страните да се явят в съда, ако счита, че тяхното присъствие е необходимо, или по искане на някоя от тях. Съдът може да отхвърли такова искане, ако счете, че устни разисквания не са необходими с оглед на обстоятелствата по делото. Мотивите за отхвърлянето се предоставят в писмена форма и не подлежат на обжалване.

След като получи правилно попълнен исков формуляр, съдът изпраща на ответника формуляр с отговори заедно с препис от исковия формуляр и препис от представените от ищеца писмени изявления. Ответникът трябва да върне надлежно попълнения формуляр с отговори в срок от 30 дни от връчването на документите, както и препис от документите, които възнамерява да използва. Ответникът може да отговори чрез други подходящи средства, без да използва формуляра с отговори. Съдът незабавно връчва на ищеца препис от отговора на ответника, насрещния иск, ако е приложимо, и писмените изявления на ответника. Ако ответникът е подал насрещен иск, ищецът трябва да представи надлежно попълнен формуляр с отговори или да отговори по друг начин в срок от 30 дни от датата на връчването. Насрещен иск, който не може да бъде разгледан в съответствие с тази процедура, се отделя и се урежда по реда на общото право. Съдът може да поиска страните да предоставят допълнителна информация в рамките на определения за тази цел срок, който не може да надхвърля 30 дни от получаването на отговора на ответника или, когато е приложимо, отговора на ищеца. Ако съдът е определил срок за явяване на страните в съда, трябва да им бъдат връчени призовки. Всеки път, когато съдът определя срок за приключване на процесуално действие, той уведомява заинтересованата страна за последиците от неспазването на този срок.

Съдът постановява своето решение в срок от 30 дни от получаването на цялата необходима информация или, когато е приложимо, от устното изслушване. Ако заинтересованата страна не изпрати отговор в указания срок, съдът се произнася по основния иск или по насрещния иск въз основа на приложените към делото документи. Решението на първоинстанционния съд влиза в сила от датата на постановяването му и се връчва на страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Не

1.8 Възстановяване на разноски

В член 1031 от новия Граждански процесуален кодекс се посочва, че загубилата делото страна е длъжна да заплати съдебните разноски по искане на другата страна. Съдът обаче не присъжда на спечелилата страна прекомерно високи разноски или такива, които са непропорционални спрямо цената на иска.

1.9 Възможност за обжалване

В член 1032 от новия Граждански процесуален кодекс се предвижда, че съдебното решение подлежи на обжалване пред трибунал в срок от 30 дни от връчването му. При наличие на основания въззивният съд може да спре изпълнението, при условие че се внесе гаранция в размер на 10 % от цената на иска. Решението на въззивния съд се връчва на страните и е окончателно.

Последна актуализация: 28/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Искове с малък материален интерес - Словения

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Словенското законодателство предвижда специална процедура по искове с малък материален интерес, уредена в глава 30 от Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален закон спор с малък материален интерес е такъв, по който цената на иска не надхвърля 2 000 EUR. При търговските спорове за спорове с малък материален интерес се считат такива, по които цената на иска не надхвърля 4 000 EUR. Исковете с малък материален интерес обхващат и споровете, по които вземането не е парично, но ищецът е декларирал в исковата молба готовността си да приеме парична сума, която не надхвърля 2 000 EUR (4 000 EUR за търговски спорове), вместо изпълнението на първоначалната престация, както и спорове с предмет предаване на движима вещ, чиято стойност, обявена от ищеца в исковата молба, не надхвърля 2 000 EUR (4 000 EUR за търговски спорове). От обхвата на споровете с малък материален интерес са изключени споровете относно недвижими имоти, авторски права, защита или използване на изобретения и търговски марки или правото да се използва търговско наименование и споровете, свързани със защитата на конкуренцията или с нарушения на вещни права.

1.2 Прилагане на производството

Прилагането на процедурата е описано в точка 1.1. Производствата по искове с малък материален интерес се развиват пред районния съд (okrajno sodišče), с изключение на търговските спорове, които се гледат от окръжния съд (okrožno sodišče).

1.3 Формуляри

Изготвени са формуляри само за производствата по искове с малък материален интерес, предявени от страна въз основа на автентичен документ. Попълненият формуляр се подава по електронен път на следния адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Това включва изпълнително производство въз основа на автентичен документ, което след подаването на надлежно обоснована жалба продължава аналогично на производството по обжалване на заповед за плащане. Не са изготвени други формуляри за производствата по искове с малък материален интерес, които да помогнат на страните да започнат съдебен спор.

За повече информация относно възможностите за подаване на молби по електронен път вж. раздела „Автоматизирана обработка“.

1.4 Помощ

Страните имат право да получат правна помощ, ако отговарят на условията, посочени в Закона за безплатната правна помощ (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Правила относно събирането на доказателства

В производствата по искове с малък материален интерес ищецът е длъжен да изложи в исковата молба всички факти и да посочи всички доказателства, а ответникът е длъжен да направи същото в писмената защита. След това всяка от страните може да внесе встъпителни обяснения. Факти и доказателства, представени с писмени обяснения на по-късен етап, се остават без разглеждане. Срокът за внасяне на писмена защита и на встъпителни обяснения е осем дни.

1.6 Писмено производство

Производствата по искове с малък материален интерес се образуват въз основа на писмена искова молба. Съдът може да ограничи времето и обхвата на процедурата по събиране на доказателства и да проведе тази процедура по свое усмотрение, така че да се постигне баланс между предоставянето на адекватна защита на правата на страните и целта за ускоряване на производството и ограничаване на разноските по него.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Решенията по искове с малък материален интерес се произнасят непосредствено след приключване на съдебните прения. Писменото решение съдържа уводна част, диспозитив и изложение на мотивите, както и информация относно правата по закон. Изложението на мотивите се състои от кратко обобщение на фактическите съображения и посочване на разпоредбите на процесуалния и материалния закон, на които се основава решението. При търговските спорове с малък материален интерес в мотивите на решението се посочват само претенциите и фактите, на които се основават претенциите на страните, информация относно правата по закон, информация относно правото на обжалване и посочване, че решението ще бъде придружено с изложение на мотивите, в случай че някоя от страните заяви намерението си да обжалва.

1.8 Възстановяване на разноски

Разноските по производството се определят в съответствие с успеха на едната или другата страна по делото, т.е. загубилата делото страна е длъжна да възстанови разноските на другата страна.

1.9 Възможност за обжалване

Страните могат да обжалват решението, постановено на първа инстанция, или определението за прекратяване на производство по иск с малък материален интерес в осемдневен срок. Решението и определението подлежат на обжалване само на основание сериозно нарушение на процесуалните разпоредби, посочени в член 339 от Гражданския процесуален закон, както и нарушение на материалното право. В производствата по търговски спорове с малък материален интерес право на обжалване има само страната, която е обявила, че възнамерява да обжалва. Споровете по искове с малък материален интерес не подлежат на преразглеждане (revizija), а основанията за разпореждане на повторно разглеждане са ограничени.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.sodisce.si/

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Последна актуализация: 05/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Словакия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Няма специална процедура за искове с малък материален интерес, които се уреждат от общите разпоредби за гражданското производство. За искове, които не надхвърлят 2 000 EUR и чието оценяване не е сложно, не се провежда съдебно заседание.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Процедурата се урежда от общите разпоредби за гражданското производство.

1.2 Прилагане на производството

Процедурата започва с депозиране на иск, като се прилага обичайната процедура за исковете за образуване на производство.

1.3 Формуляри

Не са предвидени специални формуляри.

1.4 Помощ

Страните получават помощ в съответствие с общото задължение на съдилищата да консултират предоставят на страните информация за техните процесуални права и задължения във всеки един момент и за възможността да си изберат адвокат или да се свържат с Центъра за правна помощ (Centrum právnej pomoci).

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.centrumpravnejpomoci.sk/

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Процедурата се урежда от общите разпоредби за гражданското производство.

1.6 Писмено производство

Обикновено е същото, както и при другите граждански производства.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Обикновено е същото, както и при другите граждански производства.

1.8 Възстановяване на разноски

Обикновено е същото, както и при другите граждански производства.

Съдът ще присъди съдебните разноски на някоя от страните в зависимост от резултата от делото за нея. Ако искът на страната е уважен само частично, съдът ще присъди съдебните разноски пропорционално или ще постанови, че нито една от страните няма право на възстановяване на съдебните разноски. Ако едната от страните е процедурно отговорна за прекратяването на производството, съдът ще присъди съдебните разноски на другата страна. Ако едната страна е отговорна за разноски по производството, които не биха били направени при други обстоятелства, съдът ще присъди тези разноски на другата страна. При изключителни обстоятелства, на основания, изискващи специално внимание, съдът ще реши да не присъжда съдебните разноски.

1.9 Възможност за обжалване

Дадена страна може да обжалва съдебно решение по обичайния за гражданското производство начин. Жалба може да се подаде в съда, чието решение се обжалва, в рамките на 15 дни след връчване на решението.

Последна актуализация: 08/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Финландия

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Действащото законодателство на Финландия не съдържа специални процесуални разпоредби, чието прилагане да зависи от паричната сума, за която претендира ищецът. Възможно е обаче според естеството на казуса да се разпореди прилагането на подходяща форма на производството. Делото преминава през всички фази на съдебното производство само ако има основания за това и ако заинтересованите страни го поискат. Така например, делото може да бъде решено от едноличен съдия, без провеждане на устно подготвително заседание, или чрез изцяло писмено производство. За безспорните (охранителни) граждански производства също има специфична процедура. Безспорните вземания се разглеждат по реда на опростеното производство, описано по-рано (вж. „Процедура за „заповед за плащане“ — Финландия“ и „Автоматизирана обработка — Финландия“).

1.1 Приложно поле на производството, размер

Както беше посочено по-горе, цената на иска в парично изражение не е от значение. Формата на производството зависи от съдържанието на казуса по същество.

1.2 Прилагане на производството

Производства по граждански дела се образуват чрез подаване на писмена молба до районния съд (käräjäoikeus). Искове за безспорни вземания могат да бъдат предявявани и чрез молба, подавана по електронен път (вж. „Процедура за „заповед за плащане“ — Финландия“).

1.3 Формуляри

Освен формуляр за изразяване на намерение за обжалване на решението на районен съд, не съществуват други формуляри на национално равнище. Някои районни съдилища са изготвили формуляри за специални видове кореспонденция; това обикновено са образци за молби или за отговор. Тяхното използване не е задължително.

Безспорни вземания може да бъдат предявявани с помощта на електронен формуляр за подаване на молба (вж. „Процедура за „заповед за плащане“ — Финландия“).

1.4 Помощ

Деловодствата на съдилищата предоставят съвети във връзка с производството, ако е необходимо.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Ако вземането е безспорно, не е необходимо представяне на доказателства. Ако производството е изцяло писмено, се разглеждат само писмени доказателства. Няма специални разпоредби, според които за събирането на доказателства по искове с малък материален интерес да се прилагат специфични правила.

1.6 Писмено производство

Делото може да бъде решено без устно изслушване, изцяло въз основа на писмена процедура. Безспорните (охранителни) производства винаги се разглеждат по този начин. Оспорените искове може да бъдат разгледани и само въз основа на писмена процедура, ако естеството на казуса е такова, че не е необходимо провеждане на прения и нито една от заинтересованите страни не възразява срещу използването на писмена процедура.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Няма специфични разпоредби относно съдържанието на съдебните решения по искове с малък материален интерес.

1.8 Възстановяване на разноски

По принцип загубилата страна ще бъде осъдена да плати всички разумни съдебни разноски, направени от другата страна при предприемането на необходимите действия по делото. Все пак са определени тавани за размера на разноските, които се възстановяват по искове за безспорни вземания, както и по производства, свързани с жилищен наем. В тези случаи максималният размер на разноските, които загубилият ответник може да бъде осъден да заплати на ищеца, е посочен в таблица на разноските.

1.9 Възможност за обжалване

Естеството на делото е без значение за правото на обжалване. Процедурата по обжалване е еднаква за всички производства. Известието за изразяване на намерение за обжалване на решението на районния съд трябва да бъде внесено до определен краен срок, а жалбите се разглеждат от апелативните съдилища (hovioikeus).

Последна актуализация: 08/02/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Искове с малък материален интерес - Швеция

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

Да, съществува специална процедура по граждански дела с малък материален интерес.

1.1 Приложно поле на производството, размер

Специалната процедура по граждански дела с малък материален интерес се изпълнява от обикновения първоинстанционен съд (районния съд, „tingsrätt“), когато цената на предявения от ищеца иск е под определена прагова стойност. Понастоящем (през 2013 г.) праговата стойност е 22 500 SEK (шведски крони). Праговата стойност не е предвидена в законодателството сума, а е свързана с т.нар. ценова основа, което означава, че праговата стойност се изчислява с оглед на тенденцията на промяна на цените.

1.2 Прилагане на производството

Възможността за прилагане на тази процедура не се отнася само до определен вид дела, като например граждански дела, заведени от потребители. Критериите за прилагане на процедурата включват изискванията делото да е гражданско и цената на спора да е по-ниска от праговата стойност. Процедурата не може да се прилага по дела със семейноправен характер.

1.3 Формуляри

Няма стандартен формуляр на заявление за процедурата по дела с малък материален интерес. Съществува формуляр на искова молба, който може да бъде използван без оглед на цената на иска. Този формуляр може да бъде изтеглен от уебсайта на шведската Национална администрация на съдилищата („Domstolsverket“) (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.domstol.se/) на Връзката отваря нов прозорецшведски и Връзката отваря нов прозорецанглийски език.

1.4 Помощ

Лица, които предявяват иск пред районен съд („tingsrätt“), могат да получат помощ за завеждане на делото. В законодателството е залегнало общо задължение за държавните органи да предоставят услуги на гражданите. Това задължение предполага например, че хората могат да се свържат по телефона с районния съд или да го посетят на място и да получат общи съвети във връзка с производството и правилата, които са приложими към тях. Председателстващият съдия има също задължение да гарантира, че на етапа на подготовка на производството и с оглед на неговия характер възникналите въпроси са изяснени, а страните са посочили на какво възнамеряват да се позоват. На практика съдията изпълнява своите задължения посредством допълнителни въпроси и разяснения.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Няма специални правила за делата, отнасящи се до спорове с малък материален интерес. Казано по друг начин, страните могат да предоставят както устни показания, така и писмени доказателства. Предоставяне на писмени свидетелски показания се допуска само в някои специални случаи. Повече информация за правилата за събиране на доказателства съгласно шведското законодателство можете да намерите тук.

1.6 Писмено производство

Предвидена е процесуална възможност съдът да постанови решение изцяло въз основа на писмено производство. Тази възможност се прилага в случаите, когато устното производство не е необходимо за решаването на делото и не е поискано от една от страните.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Няма специални правила, регламентиращи формулирането на съдебно решение по дела с малък материален интерес. Следните положения се отнасят до всички граждански дела, включително до съдебните решения по дела с малък материален интерес. Съдебното решение се издава в писмена форма и съдържа следната информация в съответните раздели: наименование на съда и дата и място на издаване на решението, страните и техните представители, диспозитива на решението, исканията и твърденията на страните и обстоятелствата, на които се основават те, както и мотивите за решението, включително информация за това кои факти са доказани по делото.

1.8 Възстановяване на разноски

Специалните правила относно разноските са най-важната специална характеристика на делата с малък материален интерес. Спечелилата делото страна има право на възстановяване на разноските само за един час правни консултации, еднократно пред всеки съд, както и на таксата за подаване на искова молба, пътни и дневни разходи, свързани с участието в съдебното заседание, разноските за получаване на свидетелски показания и разноските за превод на документи. Обезщетението се присъжда, ако спечелилата делото страна е заявила разумни разноски, необходими, за да може да упражни правата си. Следователно не се присъжда обезщетение за възнаграждение на процесуални представители, надхвърлящо сумата за един час правни консултации.

1.9 Възможност за обжалване

Решение, постановено от по-долустоящ съд, може да бъде обжалвано пред по-горестоящ съд.

За да може апелативният съд („hovrätt“) да преразгледа решението на районния съд („tingsrätt“), е необходимо да се получи решение, с което се допуска обжалването. Обжалване се допуска, само ако преразглеждането на обжалваното решение е необходимо за управлението на правоприлагането, ако са налице основания за промяна на постановеното от районния съд решение или разумни основания за повторно разглеждане на делото. Страна, която желае да обжалва решение на районния съд, трябва да подаде писмена жалба, която трябва да бъде получена от районния съд в срок от три седмици от датата, на която е постановено решението.

Последна актуализация: 05/11/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.