Искове с малък материален интерес

България
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес. Считано от 01.01.2009г. българските съдилища прилагат Регламент Nº861/2007 на Eвропейския парламент и на Съвета от 11.07.2007г. за създаване на европейска процедура по искове с малък материален интерес. Производствата по този ред  се  разглеждат от районните съдилища, като за въпросите, които не са изрично уредени в  Регламент Nº861/2007,  са приложими общите  правила на ГПК. 

1.1 Приложно поле на производството, размер

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.2 Прилагане на производството

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.3 Формуляри

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.4 Помощ

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.6 Писмено производство

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.8 Възстановяване на разноски

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.9 Възможност за обжалване

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

Последна актуализация: 11/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт