Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Europeiskt betalningsföreläggande

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

I den maltesiska lagstiftningen finns ett särskilt förfarande för obestridda krav i enlighet med artikel 166A i kapitel 12 i Laws of Malta (Code of Organisation and Civil Procedure).

1.1 Användningsområde

Förfarandet kan användas för skulder på högst 23 293,73 euro.

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Berättigade krav är krav på betalning av skulder som är säkra, likvida och förfallna och som inte kräver någon åtgärd. Som tidigare sagts får skulden inte överstiga 23 293,73 euro. Om skulden inte är likvid kan fordringsägaren ändå agera i enlighet med artikel 166A om han begränsar sin fordran till högst 23 293,73 euro och uttryckligen avstår från alla delar av kravet som överstiger det beloppet.

Fordringsägaren kan bara agera i enlighet med artikel 166A om gäldenären befinner sig på Malta, inte är minderårig eller omyndigförklarad och skulden inte beror på att det saknas arvingar till ett arv.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Ja, den övre gränsen är 23 293,73 euro.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Nej, förfarandet är frivilligt.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Nej, förfarandet kan bara användas om gäldenären befinner sig på Malta.

1.2 Behörig myndighet

Behörig domstol för förfarandet är Court of Magistrates (Inferior Jurisdiction) på Malta eller Gozo.

1.3 Formella krav på ansökan

Fordringsägaren ska lämna in en edsvuren skrivelse som ska delges gäldenären. Skrivelsen ska tydligt redogöra för orsaken till kravet, varför det ska bifallas samt omständigheter som stöder kravet. Utan denna redogörelse är skrivelsen ogiltig. För att vara giltig ska skrivelsen också innehålla ett tillkännagivande till gäldenären om att han måste svara inom 30 dagar från delgivningen. Svaret ska ske i form av ett meddelande där han bestrider kravet. Annars anses skrivelsen utgöra en exekutionstitel.

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

Det finns inga standardformulär, men skrivelsen ska inledas med följande stycke:

Den här skrivelsen skickas i enlighet med artikel 166A i kapitel 12 och utgör en exekutionstitel om du inte svarar inom trettio (30) dagar. Det ligger därför i ditt intresse att utan dröjsmål kontakta en advokat eller ett juridiskt ombud.”

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Ja, skrivelsen måste undertecknas av en advokat. Gäldenären behöver dock inte företrädas av en advokat eller ett juridiskt ombud om han vill bestrida kravet.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Grunderna för kravet ska anges i detalj. Skrivelsen ska redogöra för orsaken till kravet, varför det ska bifallas samt omständigheter som stöder kravet. Utan denna redogörelse är skrivelsen ogiltig.

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Nej, lagen kräver inte någon skriftlig bevisning. Däremot krävs en edsvuren förklaring om de faktiska omständigheterna bakom kravet.

1.4 Avvisning

Detta förfarande för betalningsföreläggande inleds inte med en ansökan utan med en skrivelse (judicial letter). Domstolen kan därför inte avvisa kravet om det inte bestrids av gäldenären. Om gäldenären bestrider kravet kan fordringsägaren inte driva in beloppet under förfarandet och blir därför tvungen att väcka talan. Observera följande: om gäldenären bestrider kravet i vederbörlig ordning kan betalningsföreläggandet inte användas mot gäldenären igen för det krav som ingick i den skrivelse som delgavs gäldenären.

1.5 Överklagande

Det går inte att överklaga förfarandet. Om gäldenären bestrider kravet ska fordringsägaren väcka talan. Men om gäldenären inte bestrider kravet inom trettio dagar från delgivningen av fordringsägarens skrivelse utgör skrivelsen en exekutionstitel. Gäldenären kan bestrida exekutionstiteln inom tjugo dagar från den första delgivningen av exekutionstiteln eller ett annat rättsligt beslut. Exekutionstiteln upphävs och förklaras ogiltig om rätten anser att

(i) gäldenären inte kände till skrivelsen på grund av bristande delgivning eller

(ii) skrivelsen inte innehöll de upplysningar som krävs i lagstiftningen (se ovan).

1.6 Bestridande

När gäldenären får skrivelsen kan han bestrida fordringsägarens krav.

1.7 Effekten av ett bestridande

Om gäldenären bestrider kravet kan fordringsägaren inte följa det här förfarandet. Observera följande: om gäldenären bestrider kravet i vederbörlig ordning kan det särskilda förfarande som beskrivs i det här avsnittet inte användas mot gäldenären igen för det krav som ingick i den skrivelse som delgavs gäldenären.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

Om gäldenären inte bestrider kravet kan fordringsägaren fullfölja förfarandet för att uppnå en exekutionstitel.

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

En skrivelse (som inte bestrids) enligt det här förfarandet ska registreras. Om du vill registrera skrivelsen så att den omvandlas till en exekutionstitel, ska du till justitiesekreteraren lämna in en bestyrkt kopia av skrivelsen, bevis på att den delgivits gäldenären och en kopia på alla eventuella svar.

Justitiesekreteraren granskar de inlämnade handlingarna och kontrollerar om gäldenären har svarat på skrivelsen inom den angivna tidsfristen. Om villkoren för att registrera skrivelsen som en exekutionstitel är uppfyllda ska handlingarna registreras i Register of Judicial letters as Executive Titles, som justitiesekreteraren administrerar i enlighet med artikel 166A.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Det går inte att överklaga. En exekutionstitel som har utfärdats enligt gällande bestämmelser kan dock upphävas och förklaras ogiltig. Villkoret är att gäldenären inom tjugo dagar från den första delgivningen av exekutionstiteln eller ett annat rättsligt beslut som utfärdats enligt denna titel lämnar in en ansökan till Court of Magistrates på Malta eller Gozo och domstolen anser att

(i) gäldenären inte kände till skrivelsen på grund av bristande delgivning eller

(b) skrivelsen inte innehöll alla de upplysningar som krävs.

Senaste uppdatering: 22/03/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats