European payment order

The European Payment Order is a simplified procedure for cross-border monetary claims which are uncontested by the defendant, based on standard forms.

Standard forms have been drawn up for the European Payment Order and are available here in all languages. This link will also provide more information about which courts can issue a European Payment Order and where the application forms should be sent.

To start the procedure, Form A must be filled in, giving all the details of the parties and the nature and amount of the claim. The court will examine the application, and if the form is correctly filled in, the court should issue the European Payment Order within 30 days.

The European Payment Order must then be served on the defendant by the court. S/he can either pay the amount of the claim, or contest it. S/he has 30 days to lodge any statement of opposition to the European Payment Order. If this happens, the case may, subject to a choice of the claimant, either be transferred to the normal civil law courts to be dealt with under national law; or dealt with in accordance with a European Small Claims Procedure, or discontinued.

If there is no statement of opposition by the defendant, the European Payment Order will become automatically enforceable. A copy of the European Payment Order, and if necessary a translation, must be sent to the enforcement authorities of the Member State where it needs to be enforced. Enforcement takes place in accordance with the national rules and procedures of the Member State where the European Payment Order is being enforced. For details on the enforcement, please consult the relevant section.

Related link

Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment PDF (5809 Kb) en

European payment order – notifications of the Member States and a search tool helping to identify competent court(s)/authority(ies)

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Belgicko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V Belgicku existuje „skrátené konanie o platobnom rozkaze“ (procédure sommaire d'injonction de payer). Toto zjednodušené konanie stanovené v článkoch 1338 až 1344 súdneho poriadku umožňuje získať platbu malých súm v stanovených prípadoch.

Právne predpisy týkajúce sa skráteného konania o platobnom rozkaze nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Verejného federálneho úradu pre súdnictvo (Service public fédéral Justice):

 • Kliknite na „Législation belge – Législation consolidée et index législatif“ (Belgické právne predpisy – Konsolidované právne predpisy a legislatívny index) (v ľavej dolnej časti stránky).
 • Kliknite na „Législation belge“ (Belgické právne predpisy).
 • V časti „Nature juridique“ (Právna povaha) kliknite na „CODE JUDICIAIRE“ (Súdny poriadok).
 • V časti „Mot(s)“ (Slovo/á) zadajte „664“.
 • Kliknite na „Chercher“ (Hľadať), a potom na „Liste“ (Zoznam).
 • Kliknite na „Detail“ (Podrobnosti).
 • Vyhľadajte „Chapitre XV“ (Kapitola XV).

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Konanie sa vzťahuje len na peňažné pohľadávky.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

V článku 1338 súdneho poriadku sa stanovuje, že toto konanie sa môže použiť len pri nárokoch na vyplatenie likvidného dlhu, ktorého predmetom je peňažná suma nepresahujúca 1 860 EUR.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie skráteného konania o platobnom rozkaze je úplne dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Nie. V článku 1344 súdneho poriadku sa stanovuje, že pravidlá týkajúce sa skráteného konania o platobnom rozkaze sa uplatňujú len v prípade, že dlžník má bydlisko alebo miesto pobytu v Belgicku.

1.2 Príslušný súd

Toto konanie sa môže použiť na zmierovacom súde za predpokladu, že pohľadávka patrí do jeho príslušnosti (podrobnosti o oblastiach príslušnosti zmierovacieho súdu nájdete v časti „Príslušnosť súdov – Belgicko“). Ustanovenia sa môžu vzťahovať aj na všetky nároky, pre ktoré je príslušný obchodný súd a policajný súd, v prípade sporov uvedených v článku 1338 súdneho poriadku.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neexistuje štandardný formulár na začatie konania. V zákone je však stanovených niekoľko podmienok týkajúcich sa informácií, ktoré sa musia uviesť vo výzve na zaplatenie a v žalobe, ktorou sa nárok podáva na súd.

Predtým, ako sa veriteľ obráti na súd formou žaloby, musí dlžníkovi poslať výzvu na zaplatenie. Táto podmienka je uvedená v článku 1339 súdneho poriadku. Výzva na zaplatenie môže byť dlžníkovi doručená formou oznámenia súdneho úradníka alebo môže byť zaslaná poštou formou doporučeného listu s doručenkou. V článku 1339 sa takisto stanovuje, aké informácie majú byť súčasťou výzvy, aby bola právoplatná. Ide o tieto informácie:

 • uvedenie článkov z kapitoly súdneho poriadku venovanej skrátenému konaniu o platobnom rozkaze,
 • výzva na zaplatenie do pätnástich dní od odoslania listu alebo odo dňa jej doručenia,
 • nárokovaná suma,
 • súd, ktorý sa bude zaoberať nárokom v prípade, že dlžník nezaplatí.

Do 15 dní od uplynutia 15-dňovej lehoty uvedenej vo výzve sa nárok predloží súdu vo forme žaloby v dvoch vyhotoveniach. V článku 1340 súdneho poriadku sú stanovené informácie, ktoré žaloba musí obsahovať. Sú to:

 • deň, mesiac a rok,
 • priezvisko, meno, povolanie a bydlisko žalobcu, prípadne priezvisko, meno, bydlisko a spôsobilosť jeho právnych zástupcov,
 • predmet nároku a presná výška nárokovanej sumy vrátane rozpisu jednotlivých položiek tvoriacich pohľadávku, ako aj dôvodov, na ktorých je založená,
 • určenie súdu, ktorý má povinnosť zaoberať sa nárokom,
 • podpis advokáta účastníka konania.

Ak to žalobca považuje za vhodné, môže uviesť dôvody, prečo je proti udeleniu odkladu platby.

K žalobe sa musia priložiť tieto dokumenty:

 • fotokópia dokumentu, na ktorom je nárok založený,
 • oznámenie súdneho úradníka alebo kópia doporučeného listu s priloženou doručenkou, alebo originál tohto listu s priloženým dôkazom, že príjemca si odmietol prevziať list alebo si ho nevyzdvihol na pošte, spolu s osvedčením potvrdzujúcim, že dlžník je zapísaný na adrese uvedenej v evidencii obyvateľstva.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Jednou z položiek, ktorá je povinnou súčasťou žaloby, je podpis advokáta. V článku 1342 súdneho poriadku sa okrem iného stanovuje, že kópia rozhodnutia súdu sa odošle advokátovi žalobcu bežnou poštou. To sú jediné zákonné ustanovenia, podľa ktorých sa žalobca musí obrátiť na advokáta.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Žaloba musí byť dostatočne podrobná. V článku 1340 prvom odseku bode 3 súdneho poriadku sa totiž stanovuje, že v žalobe musí byť uvedený predmet nároku a presná výška nárokovanej sumy vrátane rozpisu jednotlivých položiek tvoriacich pohľadávku, ako aj dôvodov, na ktorých je založená.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno. Podľa článku 1338 musí byť pohľadávka odôvodnená písomným dokumentom vystaveným dlžníkom. Tento dokument nemusí nevyhnutne obsahovať uznanie dlhu.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd do pätnástich dní odo dňa podania žaloby vyhovie žalobe alebo ju zamietne, a to vo forme rozhodnutia vydaného komorou pre predbežné konania (chambre du conseil). Súd môže udeliť odklad platby alebo čiastočne vyhovieť žalobe (článok 1342 súdneho poriadku). Súd má totiž informácie o rôznych zložkách dlhu a môže niektoré z nich zamietnuť. Môže teda zohľadniť platby, ktoré boli medzitým vykonané. Súd môže nárok v celom rozsahu zamietnuť, ak neboli splnené stanovené podmienky (pozri články 1338 až 1344 súdneho poriadku).

Keď súd úplne alebo čiastočne vyhovie žalobe, jeho rozhodnutie má účinky rozsudku pre zmeškanie.

Veriteľ musí nechať doručiť rozhodnutie súdu dlžníkovi.

V článku 1343 ods. 2 súdneho poriadku sa stanovuje, že na to, aby vyhlásenie o doručení tohto rozhodnutia bolo právoplatné, musí obsahovať:

 • kópiu žaloby,
 • uvedenie lehoty, dokedy môže dlžník podať odpor,
 • uvedenie súdu, na ktorý sa tento odpor musí podať, spolu s formalitami, ktoré sa v tejto súvislosti musia splniť.

Pod hrozbou tej istej sankcie sa vo vyhlásení o doručení dlžník upozorní, že ak v uvedenej lehote nezaplatí, môže byť všetkými dostupnými právnymi prostriedkami donútený zaplatiť nárokované sumy.

Ak dlžník nepodá odpor ani odvolanie v stanovenej lehote, rozhodnutie sa stáva právoplatným.

1.5 Odvolanie

Prostriedky nápravy pre veriteľa

Prostriedky nápravy, ktoré má veriteľ k dispozícii, sú stanovené v článku 1343 ods. 4 súdneho poriadku. V prípade zamietnutia žaloby alebo čiastočného vyhovenia žalobe zo strany súdu veriteľ nemá skutočné prostriedky nápravy. Môže však znova podať žalobu o priznanie nároku v bežnom konaní (teda nie v skrátenom konaní). Ak súd čiastočne priznal nárok a veriteľ chce aj tak začať bežné konanie, je to možné len vtedy, keď veriteľ ešte nedoručil dlžníkovi rozhodnutie.

Odpor alebo odvolanie zo strany dlžníka

Dlžník môže napadnúť rozhodnutie dvoma spôsobmi: podaním odvolania alebo podaním odporu (rozhodnutie súdu má účinky rozsudku pre zmeškanie, ak súd úplne alebo čiastočne vyhovie žalobe veriteľa – pozri článok 1343 ods. 4 súdneho poriadku). V oboch prípadoch je lehota na odvolanie jeden mesiac odo dňa doručenia rozsudku (pozri články 1048 a 1051 súdneho poriadku). Tieto lehoty sa predĺžia v prípade, že jeden z účastníkov konania nemá v Belgicku bydlisko, miesto pobytu ani adresu zvolenú na doručovanie písomností.

V takomto prípade sa musí postupovať v súlade s pravidlami všeobecného práva týkajúcimi sa podania odporu a odvolania, s výnimkou stanovenou v článku 1343 ods. 3 druhom pododseku súdneho poriadku: odchylne od článku 1047 (v ktorom sa vyžaduje oznámenie súdneho úradníka) sa odpor môže podať vo forme návrhu podanom na podateľňu súdu v takom počte vyhotovení, koľko je príslušných účastníkov konania a advokátov, a doručiť úradníkom podateľne vo forme súdneho listu veriteľovi a jeho advokátovi.

Návrh (týkajúci sa odporu) musí obsahovať informácie uvedené ďalej, inak je neplatný:

 • deň, mesiac a rok,
 • priezvisko, meno, povolanie a bydlisko odporcu,
 • priezvisko, meno, a miesto bydliska žalobcu a meno jeho advokáta,
 • určenie napadnutého rozhodnutia,
 • dôvody, o ktoré sa opiera odporca.

Úradník podateľne vyzve účastníkov konania, aby sa dostavili na pojednávanie vytýčené súdom.

1.6 Podanie odporu

V belgických právnych predpisoch sa výslovne nestanovuje podanie odporu.

Dlžník môže poskytnúť informácie zmierovaciemu súdu, tým sa však nezmení povaha rozsudku pre zmeškanie.

1.7 Účinok podania odporu

Ako už bolo uvedené, neexistuje možnosť podať odpor. Skrátené konanie bude pokračovať bez ohľadu na to, či sa dlžník bráni alebo nie.

1.8 Účinok nepodania odporu

Pozri odpoveď v bode 1.7.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Posledná aktualizácia: 24/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Bulharsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V kapitole XXXVIII Občianskeho súdneho poriadku „Konanie o platobnom rozkaze“ (úradný vestník č. 59 z 20. júla 2007, s účinnosťou od 1. marca 2008, v znení zmien v ÚV č. 42/2009 a poslednej zmeny v ÚV č. 13/2017) sa stanovuje zjednodušený postup, prostredníctvom ktorého môže navrhovateľ vymôcť svoju pohľadávku, ak je nepravdepodobné, že ju odporca napadne.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Návrh na vydanie platobného rozkazu môže podať veriteľ u týchto pohľadávok:

 • peňažné pohľadávky alebo pohľadávky na zastupiteľné veci, ak daná pohľadávka spadá do pôsobnosti okresného súdu.
 • prevod hnuteľnej veci, ktorú dlžník prijal s tým, že je povinný ju vrátiť, alebo ktorá je predmetom záložného práva, alebo ktorú dlžník previedol s tým, že nadobúdateľ je povinný vzdať sa jej držby, ak daná pohľadávka spadá do pôsobnosti okresného súdu.

Ďalej, v súlade s výslovným ustanovením článku 417 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) môže navrhovateľ tiež podať návrh na vydanie platobného rozkazu, pokiaľ sa pohľadávka, bez ohľadu na jej hodnotu, vzťahuje k:

 • správnemu aktu, podľa ktorého je rozhodovanie o výkone rozhodnutia zverené do právomoci civilného súdu;
 • dokumentu alebo výpisu z účtovníctva, ktorý zakladá pohľadávku orgánu štátnej správy, samosprávy alebo banky;
 • listine, dohode alebo inému typu zmluvy s notársky overenými podpismi odkazujúcimi k povinnostiam, ktoré sú tam uvedené v súvislosti s peňažným plnením alebo inými zastupiteľnými vecami, ako aj inými povinnosťami týkajúcimi sa prevodu určitého majetku;
 • výpisu z registra záložných práv pre registrovaný cenný papier a začatie výkonu rozhodnutia v súvislosti s prevodom založeného majetku;
 • výpisu z registra záložných práv pre registrovanú kúpnu zmluvu s klauzulou o zachovaní vlastníckeho práva až do splatenia kúpnej ceny alebo pre zmluvu o prenájme vo vzťahu k vráteniu predaného alebo prenajatého majetku;
 • zmluve o zriadení záložného práva alebo hypotekárnemu záložnému listu podľa článku 160 a článku 173 ods. 3 zákona o záväzkoch a zmluvách;
 • platnej listine o zriadení pohľadávky súkromného, štátneho alebo samosprávneho subjektu, ak sa jej výkon realizuje prostredníctvom konania podľa Občianskeho súdneho poriadku;
 • oznámeniu o nedoplatkoch;
 • vlastnej zmenke, cudzej zmenke alebo ekvivalentnému cennému papieru, ako aj dlhopisu alebo kupónu, ktorý sa k tomu vzťahuje.

Ak je k návrhu priložený dokument podľa článku 417 OSP, na ktorý pohľadávka odkazuje, veriteľ môže požiadať súd, aby nariadil okamžitý výkon rozhodnutia a vydal exekučný príkaz.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Ak je pohľadávka založená na jednej z listín uvedených v článku 417 OSP, neexistuje horné ohraničenie v zmysle hodnoty pohľadávky.

V zmysle zvyšných ustanovení o peňažných pohľadávkach, pohľadávkach na zastupiteľné veci alebo prevode hnuteľných vecí je možné platobný rozkaz vydať iba v prípade, že pohľadávka spadá do pôsobnosti okresného súdu. Okresný súd je príslušný pre pohľadávky v občianskych a obchodných veciach s hodnotou pohľadávky do 25 000 BGN a všetky pohľadávky z výživného, pracovných sporov a pohľadávky vyplývajúce z oznámenia o nedoplatkoch.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie predmetného procesného postupu nie je povinné. Aj keby boli splnené podmienky pre vydanie platobného rozkazu, navrhovateľ nie je povinný zvoliť si tento obranný postup, ale môže podať žalobu podľa všeobecného postupu podávania žalôb.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Platobný rozkaz sa nevydá, pokiaľ dlžník nemá trvalý pobyt, obvyklý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania na území Bulharskej republiky.

1.2 Príslušný súd

Návrh sa podáva na okresný súd príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla dlžníka, pričom súd má tri dni na to, aby vykonal overenie svojej miestnej príslušnosti. Ak súd dospeje k záveru, že prípad nespadá do jeho príslušnosti, postúpi ho príslušnému súdu.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Povinné je používanie formulárov návrhu, ktoré sú schválené ministerstvom spravodlivosti. Formuláre návrhu predstavujú prílohu k nariadeniu č. 6 z 20. februára 2008 o schválení formulárov pre platobné rozkazy, návrhy na vydanie platobného rozkazu a iných dokumentov týkajúcich sa konania o platobnom rozkaze, ktoré vydalo ministerstvo spravodlivosti.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie je to povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V návrhu by malo byť uvedené, na akých skutočnostiach je nárok založený a čo je jeho podstatou.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie je nevyhnutné k návrhu prikladať akékoľvek dôkazy na podporu uvedeného nároku. Navrhovateľ môže takéto dôkazy priložiť, ale nie je povinný to urobiť, pretože tento postup smeruje iba k overeniu, či je nárok sporný. Stačí, ak navrhovateľ tvrdí, že jeho nárok je opodstatnený. Ak dlžník napadne platobný rozkaz, existencia nároku sa overí v rámci konania o žalobe. Ak návrh podal zástupca, treba k nemu priložiť splnomocnenie, ako aj doklad o zaplatení kolkového poplatku a prípadných právnych nákladov.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa zamietne v týchto prípadoch:

 • ak návrh nespĺňa požiadavky stanovené v článku 410 OSP, t. j. nevzťahuje sa k peňažnému plneniu ani odovzdaniu zastupiteľných vecí s hodnotou najviac 25 000 BGN, ani hnuteľným veciam toho druhu, ako sa vymedzuje v článku 410 ods. 1 bode 2 OSP; tiež ak návrh nespĺňa požiadavku pravidelnosti, o návrhu sa potom nebude rozhodovať, ale rovno sa zamietne. Iba vo výnimočných prípadoch, kedy navrhovateľ nepoužil predpísaný formulár návrhu alebo použil nevhodný formulár, súd mu nariadi, aby túto chybu opravil a pripojí k oznámeniu relevantný formulár (článok 425 ods. 2 OSP);
 • ak je návrh protiprávny alebo v rozpore s dobrými mravmi;
 • ak dlžník nemá na území Bulharskej republiky trvalý pobyt ani sídlo, ani nemá na území Bulharskej republiky obvyklý pobyt ani miesto podnikania.

1.5 Odvolanie

Strany nemôžu platobný rozkaz napadnúť odvolaním s výnimkou časti o trovách. Proti rozhodnutiu, ktorým sa návrh úplne alebo sčasti zamieta, môže navrhovateľ podať odvolanie na príslušný krajský súd, pričom k tomuto odvolaniu sa neprikladá kópia potvrdenia o doručení. Proti rozhodnutiu, ktorým súd nariaďuje okamžitý výkon v prípade, že bol dokument podaný v súlade s článkom 417 OSP, je tiež možné podať odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu o okamžitom výkone treba podať spolu s odporom proti vydanému platobnému rozkazu a môže vychádzať iba z dôvodov uvedených v článku 417 OSP.

1.6 Podanie odporu

Dlžník môže podať odpor v písomnej forme do dvoch týždňov od doručenia platobného rozkazu. Odporom v zmysle článku 414 OSP je čokoľvek, čo, pokiaľ ide o jeho obsah, je nezlučiteľné s výkonom rozhodnutia, akákoľvek forma nesúhlasu alebo akékoľvek tvrdenie, z ktorého vyplýva, že dlžník nie je ochotný plniť. Je výslovne ustanovené, že odpor nie je nutné odôvodniť.

1.7 Účinok podania odporu

Ak dlžník včas podá odpor, súd poučí navrhovateľa, že do jedného mesiaca môže podať žalobu o určenie svojho nároku, ak uhradí príslušnú sumu kolkového poplatku. Ak navrhovateľ nepredloží dôkaz o tom, že žalobu podal v stanovenom termíne, súd zruší platobný rozkaz buď v plnom rozsahu alebo v tej časti, za ktorú nebola podaná žaloba.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Pokiaľ v zmysle článku 416 OSP nebol odpor podaný včas alebo bol vzatý späť, platobný rozkaz nadobudne účinnosť a na jeho základe súd vydá exekučný príkaz, ktorý sa v súlade s tým vyznačí na platobnom rozkaze.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Dlžník, ktorému bola odňatá možnosť napadnúť navrhovateľov nárok, môže do jedného mesiaca od momentu, kedy sa dozvedel o platobnom rozkaze, podať námietku na odvolacom súde, pokiaľ:

 • nebol platobný rozkaz riadne doručený;
 • mu nebol platobný rozkaz doručený osobne a v deň doručenia nemal obvyklý pobyt na území Bulharskej republiky;
 • kvôli mimoriadnym nepredvídaným okolnostiam nebol včas oboznámený s doručovaním;
 • nepodal odpor kvôli mimoriadnym nepredvídaným okolnostiam, ktoré nebolo možné prekonať.

Podaním tejto námietky sa neodkladá výkon platobného rozkazu, ale na žiadosť dlžníka a na základe toho, že dlžník uvedie vhodnú záruku, môže súd výkon platobného rozkazu odložiť.

Súd námietke vyhovie, ak zistí, že sú splnené podmienky uvedené vyššie. Ak odvolací súd námietke vyhovie z dôvodu, že dlžník nemá na území Bulharskej republiky trvalý pobyt ani sídlo, ani nemá na území Bulharskej republiky obvyklý pobyt, ani miesto podnikania, úradne zruší platobný rozkaz aj exekučný príkaz vydaný na jeho základe. Ak odvolací súd vyhovie námietke z iného dôvodu, odloží výkon vydaného platobného rozkazu a vec vráti okresnému súdu, pričom navrhovateľa poučí o tom, že do jedného mesiaca môže podať žalobu vo vzťahu k svojmu nároku, ak uhradí sumu kolkového poplatku.

Ďalej môže dlžník v rámci konania o žalobe napadnúť navrhovateľov nárok, pre ktorý bol vydaný platobný rozkaz, pokiaľ vyšli najavo nové skutočnosti alebo nové písomné dôkazy, ktoré majú podstatný význam pre rozhodnutie vo veci a ktoré nemohol poznať v čase do podania odporu alebo ktoré nemohol do tohto času získať. Žalobu je možné podať do troch mesiacov odo dňa, kedy sa nová skutočnosť stala dlžníkovi známou alebo odo dňa, kedy mohol získať nové písomné dôkazy, najneskôr však do jedného roka od núteného výkonu pohľadávky.

Posledná aktualizácia: 24/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Česká republika

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Okrem konania o európskom platobnom rozkaze, upravenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, existujú v Českej republike ďalšie tri typy takýchto konaní – konanie o platobnom rozkaze, konanie o elektronickom platobnom rozkaze a konanie o zmenkovom alebo šekovom platobnom rozkaze [ustanovenia § 172 až 175 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

1.1 Rozsah konania

Platobný rozkaz možno vydať aj bez výslovného návrhu žalobcu na základe žaloby na plnenie peňažnej pohľadávky, ak uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených a doložených žalobcom. Záleží vždy na uvážení súdu, či vec vybaví vydaním platobného rozkazu; ak súd nevydá platobný rozkaz, nariadi pojednávanie. Platobný rozkaz nemožno vydať, ak by sa mal doručiť žalovanému do cudziny alebo ak nie je známy pobyt žalovaného [ustanovenia § 172 ods. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

Elektronický platobný rozkaz možno vydať len na návrh žalobcu, ktorý sa podáva na osobitnom elektronickom formulári a je podpísaný uznávaným elektronickým podpisom žalobcu, ak uplatňovaná pohľadávka neprevyšuje sumu 1 000 000 CZK; do výšky pohľadávky sa nezapočítava príslušenstvo. Elektronický platobný rozkaz nemožno vydať, ak by sa mal doručiť žalovanému do cudziny alebo ak nie je známy pobyt žalovaného [ustanovenia § 174a ods. 3 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

Zmenkovým alebo šekovým platobným rozkazom možno priznať práva zo zmenky alebo šeku. Ak sú splnené formálne predpoklady, súd je povinný rozhodnúť v skrátenom konaní zmenkovým (šekovým) platobným rozkazom. Zmenkový (šekový) platobný rozkaz možno vydať len na návrh žalobcu a možno ho vydať aj vtedy, ak by sa mal doručiť žalovanému do cudziny. Zmenkový alebo platobný rozkaz treba doručiť žalovanému do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené.

Začatie konania o európskom platobnom rozkaze má za účel uspokojiť nepopreté peňažné pohľadávky s určenou výškou. Nepopreté peňažné pohľadávky musia byť v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu splatné. Na podanie návrhu je potrebné vyplniť tlačivo A, kde sa uvádzajú všetky údaje o stranách konania a povaha a výška nároku. Súd žiadosť preskúma, a ak je tlačivo správne vyplnené, mal by do 30 dní vydať európsky platobný rozkaz.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Platobným rozkazom, elektronickým platobným rozkazom a európskym platobným rozkazom možno rozhodnúť len o peňažných pohľadávkach.

Zmenkový (šekový) platobný rozkaz možno vydať len na peňažné plnenia vyplývajúce zo zmenky alebo šeku.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Pre elektronický platobný rozkaz platí horná hranica hodnoty uplatňovanej pohľadávky vo výške 1 000 000 CZK (bez príslušenstva); pre platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz a zmenkový (šekový) platobný rozkaz nie je stanovená žiadna horná hranica.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Konanie o platobnom rozkaze nie je povinné, žalobca môže svoju peňažnú pohľadávku vymáhať aj v bežnom civilnom konaní. Ak však žalobca podá „bežnú“ žalobu a pohľadávka v tejto žalobe bude spĺňať podmienky stanovené na vydanie platobného rozkazu, môže súd platobný rozkaz vydať, aj keď to žalobca výslovne nenavrhoval. Elektronický platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz a zmenkový (šekový) platobný rozkaz možno vydať len na návrh žalobcu.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Platobný rozkaz a elektronický platobný rozkaz nemožno vydať, ak by sa mal doručiť žalovanému do cudziny. V takom prípade súd pokračuje v konaní podľa pravidiel bežného civilného procesu.

Ak sa európsky platobný rozkaz, vydaný českým súdom alebo súdom iného členského štátu, doručuje na území ČR, treba ho doručiť žalovanému do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené [ustanovenia § 174b ods. 1 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

1.2 Príslušný súd

O platobnom rozkaze a elektronickom platobnom rozkaze rozhoduje miestne príslušný okresný súd, o zmenkovom (šekovom) platobnom rozkaze rozhoduje vždy krajský súd [ustanovenia § 9 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Pokiaľ ide o príslušnosť na podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, pozri článok 6 nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.

1.3 Formálne požiadavky

Na podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu a zmenkového (šekového) platobného rozkazu neexistuje žiadne štandardizované tlačivo.

Súd môže vydať platobný rozkaz aj bez výslovného návrhu žalobcu; to však neplatí pre elektronický platobný rozkaz a zmenkový a šekový platobný rozkaz.

Žaloba, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu a zmenkového alebo šekového platobného teda musí spĺňať všeobecné náležitosti na podanie súdu. Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Povinnosť podpisu a datovania sa nevzťahuje na podanie elektronickými prostriedkami podľa osobitného právneho predpisu. Podanie sa musí urobiť písomne, pričom ho možno urobiť v listinnej alebo elektronickej forme prostredníctvom verejnej dátovej siete alebo telefaxom [ustanovenia § 42 ods. 1 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Podanie urobené elektronickými prostriedkami alebo telefaxom treba do troch dní doplniť originálom, prípadne písomným podaním rovnakého znenia. To neplatí, ak bolo elektronické podanie opatrené uznávaným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal akreditovaný poskytovateľ [ustanovenia § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

Návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu možno podať len na predpísanom tlačive v elektronickej forme (tlačivo je dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/). Návrh musí okrem všeobecných náležitostí (ustanovenia § 42 ods. 4 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád) obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne rodné čísla alebo identifikačné čísla účastníkov (obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať), prípadne tiež ich zástupcov, opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha [ustanovenia § 79 ods. 1 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Návrh musí takisto obsahovať dátum narodenia fyzickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby alebo identifikačné číslo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom [ustanovenia § 174a ods. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Návrh musí byť podpísaný uznávaným elektronickým podpisom žalobcu založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal akreditovaný poskytovateľ.

Na podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu treba vyplniť tlačivo A, ktoré je uvedené v prílohe I. k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006. V tlačive treba uviesť všetky údaje o stranách konania a o povahe a výške nároku.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Týka sa len elektronického platobného rozkazu. Tlačivo je dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/. Návrh musí byť podpísaný uznávaným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal akreditovaný poskytovateľ [ustanovenia § 174a zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]. Pokiaľ ide o formálne požiadavky na podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, pozri bod 1.3 vyššie.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Na vydanie platobného rozkazu a elektronického platobného rozkazu je potrebné, aby uplatnené právo vyplývalo zo skutočností uvedených a doložených žalobcom (pozri bod 1.3.4.). Záver, že uplatnené právo vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom, predpokladá taký opis rozhodujúcich skutkových okolností, ktorý je dostatočne podložený pripojenými dôkazmi, ktoré súdu umožnia žalobcom tvrdený skutkový základ podrobiť právnemu posúdeniu. Jednak musia byť skutkové okolnosti opísané tak úplne, aby bolo možné posúdiť, ktorý právny nárok sa uplatňuje (ktorý právny predpis sa vzťahuje na daný prípad), jednak musí žalobca uviesť všetky skutočnosti, ktoré podľa zákona vedú k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, a všetko musí byť riadne podložené dôkazmi.

V konaní o vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu treba, aby žalobca predložil originál zmenky alebo šeku, o ktorých pravosti nie je dôvod pochybovať, a ďalšie listiny nutné na uplatnenie práva.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno. Z povahy konania vyplýva, že sa majú predložiť listinné dôkazy, ktorými možno doložiť žalobcom uplatňovaný nárok. Listinné dôkazy treba v elektronickej forme pripojiť aj k návrhu na vydanie elektronického platobného rozkazu. K návrhu na vydanie zmenkového (šekového) platobného rozkazu sa musia pripojiť originály zmeniek alebo šekov. Právo žalobcu predkladať dôkazné prostriedky nie je rozsahovo nijako obmedzené.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak platobný rozkaz nemožno vydať, súd návrh na jeho vydanie nezamieta, pokračuje v konaní podľa pravidiel bežného civilného procesu (predovšetkým teda nariadi pojednávanie). Platobný rozkaz nemožno vydať, ak žalobca neuplatňuje peňažnú pohľadávku, ak nie je známy pobyt žalovaného alebo ak by sa mal platobný rozkaz doručiť žalovanému do cudziny.

Návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu súd odmietne, ak neobsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti alebo je nezrozumiteľný, alebo neurčitý, pokiaľ pre tieto nedostatky nemožno v konaní pokračovať. Súd žalobcu v takom prípade nevyzýva na opravu alebo doplnenie návrhu.

Ak nemožno návrhu na vydanie zmenkového alebo šekového platobného rozkazu vyhovieť, súd nariadi pojednávanie.

1.5 Odvolanie

Súd nevydáva rozhodnutie o zamietnutí platobného rozkazu, elektronického platobného rozkazu alebo zmenkového (šekového) platobného rozkazu; otázka odvolania v prípade zamietnutia platobného rozkazu teda neprichádza do úvahy.

1.6 Podanie odporu

Proti platobnému rozkazu a elektronickému platobnému rozkazu možno podať odpor. Žalovaný má právo podať odpor do 15 dní od doručenia platobného rozkazu alebo elektronického platobného rozkazu. Odpor proti elektronickému platobnému rozkazu možno podať aj prostredníctvom elektronického formulára podpísaného zaručeným elektronickým podpisom. Odpor nemusí byť odôvodnený, ale mal by spĺňať všeobecné požiadavky na podanie určené súdu, predovšetkým by teda malo byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované.

Proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu možno uplatniť námietky, a to do 15 dní od jeho doručenia. V námietkach musí žalovaný uviesť všetko, čo proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu namieta.

Žalovaný v konaní o európskom platobnom rozkaze môže výšku nároku uhradiť alebo v lehote 30 dní môže nárok poprieť a podať odpor na súde, ktorý európsky platobný rozkaz vydal; na podanie odporu sa použije tlačivo F uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006. Následne sa vec postúpi bežným občianskoprávnym súdom a rieši sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

1.7 Účinok podania odporu

Ak čo len jeden zo žalovaných podá včas odpor, zrušuje sa tým platobný rozkaz alebo elektronický platobný rozkaz v plnom rozsahu, súd nariadi pojednávanie a v konaní pokračuje podľa pravidiel bežného civilného konania.

Ak žalovaný podá včas námietky proti zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu, súd taktiež nariadi na ich prejednanie pojednávanie. V závislosti od výsledku konania o námietkach súd rozsudkom buď ponechá zmenkový (šekový) platobný rozkaz v platnosti (námietky sú nedôvodné), alebo ho celkom alebo sčasti zruší (námietky sú plne alebo čiastočne dôvodné). Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie. Na rozdiel od podania odporu proti platobnému rozkazu a elektronickému platobnému rozkazu sa zmenkový (šekový) platobný rozkaz podaním námietok nezrušuje.

1.8 Účinok nepodania odporu

Platobný rozkaz, elektronický platobný rozkaz a európsky platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku. Ak žalovaný nepodá námietky včas alebo ich vezme späť, má zmenkový (šekový) platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Súd na žiadosť opatrí platobný rozkaz, elektronický platobný rozkaz a zmenkový (šekový) platobný rozkaz doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Takto opatrený platobný rozkaz je vykonateľným titulom.

Ak žalovaný v konaní o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu nepodá proti vydanému platobnému rozkazu v stanovenej lehote odpor, stane sa európsky platobný rozkaz automaticky vykonateľným. Výkon prebieha v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi členského štátu, v ktorom sa európsky platobný rozkaz vykonáva.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti platobnému rozkazu, elektronickému platobnému rozkazu alebo zmenkovému (šekovému) platobnému rozkazu, proti ktorému nebol podaný odpor alebo námietky a ktorý má účinok právoplatného rozsudku, nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Žalovaný má k dispozícii v zákonom stanovených prípadoch len mimoriadne opravné prostriedky, žalobu pre zmätočnosť, v prípade právoplatného platobného rozkazu aj žalobu na obnovu konania [ustanovenia § 228 ods. 2 a § 229 ods. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)]

Po márnom uplynutí 30-dňovej lehoty stanovenej na podanie odporu proti európskemu platobnému rozkazu má žalovaný právo požiadať o preskúmanie európskeho platobného rozkazu za podmienok uvedených v článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006. Právomoc konať o návrhu na preskúmanie európskeho platobného rozkazu má súd, ktorý európsky platobný rozkaz vydal. Návrh na preskúmanie európskeho platobného rozkazu je jediným prostriedkom obrany žalovaného proti vykonateľnému európskemu platobnému rozkazu v štáte, v ktorom bol tento platobný rozkaz vydaný. Rozhodnutie (uznesenie) o žiadosti na preskúmanie európskeho platobného rozkazu sa doručuje žalobcovi aj žalovanému [ustanovenia § 174b ods. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., Občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád)].

Súvisiaci odkaz

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/

Posledná aktualizácia: 24/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Nemecko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

Áno. Pravidlá občianskoprávneho konania umožňujú konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu (Mahnverfahren) na účely získania platby peňažných nárokov, ktoré nemusia byť nevyhnutne napadnuté. Upravuje ho oddiel 688 a nasl. občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung).

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Toto konanie možno vo všeobecnosti využiť v prípade, keď sa nárok týka platby pevne stanovenej peňažnej sumy v eurách.

Nemožno ho však použiť v týchto prípadoch:

 • nároky vyplývajúce z dohody o spotrebiteľskom úvere s úrokovou mierou vyššou ako 12 % nad základnou úrokovou sadzbou,
 • nároky závislé od splnenia záväzkov, ktoré ešte neboli splnené,
 • ak by sa platobný rozkaz musel doručiť formou uverejneného oznámenia, pretože adresa odporcu je neznáma.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neexistuje horná hranica sumy, ktorú si možno nárokovať.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu veriteľom je voliteľné. Veriteľ si môže vybrať medzi týmto konaním a bežným konaním.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Nemecké konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa v zásade môže použiť aj v prípade, že odporca má bydlisko v inom členskom štáte alebo v tretej krajine. Treba však poznamenať, že v oddiele 688 ods. 3 nemeckého občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že v prípadoch, keď by sa platobný rozkaz musel doručiť v zahraničí, možno konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu použiť len vtedy, keď to je stanovené v zákone o uznávaní a výkone rozsudkov (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). V súčasnosti to zahŕňa všetky členské štáty Európskej únie a Island, Nórsko a Švajčiarsko.

1.2 Príslušný súd

Výlučnú príslušnosť v konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu má miestny súd (Amtsgericht) s bežnou príslušnosťou pre navrhovateľa. Tá sa určuje podľa miesta bydliska osoby alebo sídla právnickej osoby. Mnohé nemecké spolkové krajiny však zriadili centrálne súdy pre veci týkajúce sa platobných rozkazov (Mahngerichte) (napríklad miestny súd vo Weddingu v Berlíne). To znamená, že príslušnosť v konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa sústredila do niekoľkých miestnych súdov či dokonca do jedného miestneho súdu v danej spolkovej krajine. V takých prípadoch má bežnú príslušnosť pre navrhovateľa centrálny súd pre platobné rozkazy príslušný v mieste jeho bydliska.

Ak navrhovateľ nemá miesto bežnej príslušnosti v Nemecku, výlučnú príslušnosť má miestny súd vo Weddingu v Berlíne. Ak odporca nemá miesto bežnej príslušnosti v Nemecku, príslušnosť má miestny súd, ktorý by bol príslušný v spore bez ohľadu na akékoľvek rozlišovanie príslušnosti podľa predmetu (miestne súdy majú vo všeobecnosti príslušnosť len do sumy 5 000 EUR). Aj v tomto prípade môžu v niektorých spolkových krajinách pôsobiť centrálne súdy pre platobné rozkazy.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Použitie predtlačeného formulára je povinné. Predtlačené formuláre pre automatizované konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu a pre manuálne konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa líšia.

Vo väčšine spolkových krajín sú konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu automatizované. Návrhy sa v tomto prípade môžu podávať na predtlačených papierových formulároch alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov. Niekoľko poskytovateľov softvéru ponúka softvérové programy na elektronické podávanie návrhov v automatizovaných konaniach o návrhu na vydanie platobného rozkazu. Na niektorých miestnych súdoch je takisto možné podať on-line návrh cez internet.

Predtlačené papierové formuláre pre automatizované a manuálne konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu možno zakúpiť v papiernictve.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, právne zastúpenie nie je povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Dôvody, na ktorých je nárok založený, nemusia byť podrobne opísané. Vyžaduje sa iba stručné vyhlásenie o nároku a konkrétna požadovaná suma. Stačí vyplniť políčka na predtlačenom formulári pre konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu. Hlavné a vedľajšie nároky sa musia uviesť samostatne.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie je potrebné predložiť listinné dôkazy o nárokoch.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa zamietne, ak konanie o tomto návrhu nie je prípustné, ak súd, na ktorý sa podá návrh, nie je príslušný, alebo ak návrh nespĺňa formálne požiadavky. Návrh sa zamietne aj v prípade, že platobný rozkaz možno vydať iba pre časť nároku. Pred zamietnutím je nutné vypočuť navrhovateľa.

Súd pred vydaním platobného rozkazu neskúma, či je nárok odôvodnený.

1.5 Odvolanie

Voči zamietnutiu návrhu na vydanie platobného rozkazu sa vo všeobecnosti nemožno odvolať. Odvolanie (sofortige Beschwerde) je možné len vtedy, keď bol návrh doručený výhradne v strojom čitateľnej forme a bol zamietnutý na základe toho, že súdu sa nezdal byť vhodný na spracovanie v systéme elektronického spracovania. Toto pravidlo má však v praxi len malý význam.

1.6 Podanie odporu

Ak sa vydá platobný rozkaz a doručí sa odporcovi, odporca má dva týždne na podanie odporu. Odpor je však stále platný aj po uplynutí tohto termínu, pokiaľ nebol vydaný žiadny vykonávací príkaz.

Pri doručení platobného rozkazu odporca dostane aj predtlačený formulár, na ktorom môže podať odpor. Použitie tohto predtlačeného formulára je však voliteľné. To znamená, že odpor možno podať aj v inej forme, pričom jedinou formálnou požiadavkou je písomná forma.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca napadne nárok včas, nesmie sa vydať vykonávací príkaz a nárok uvedený v platobnom rozkaze nemožno vykonať. Vec sa však následne nebude automaticky riešiť v bežnom súdnom konaní. To si vyžaduje podanie výslovného návrhu na začatie bežného konania, čo môže urobiť navrhovateľ alebo odporca v konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu. Navrhovateľ sa môže rozhodnúť podať tento návrh ihneď, ako sa dozvie o odpore, a môže ho dokonca priložiť k platobnému rozkazu ako preventívne opatrenie.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Súd na základe návrhu vydá vykonávací príkaz. Návrh nemožno podať pred uplynutím lehoty povolenej na podanie odporu a musí obsahovať vyhlásenie o tom, aké platby sa uskutočnili v súvislosti s platobným rozkazom, ak sa už nejaké uskutočnili. Ak sa uskutočnili čiastočné platby, navrhovateľ musí príslušným spôsobom znížiť nárokovanú sumu.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Vykonávací príkaz je rovnocenný s predbežne vykonateľným kontumačným rozsudkom. Odvolanie možno podať do dvoch týždňov od doručenia.

Posledná aktualizácia: 18/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Írsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V Írsku neexistuje žiadne osobitné konanie o „platobnom rozkaze“, ale navrhovateľ, ktorému sa dlhuje určitá suma peňazí alebo ktorého nárok je ľahko vyčísliteľný, môže získať rozsudok pre zmeškanie.

1.1 Rozsah konania

Ak sa odporca nezúčastní na konaní alebo na obhajobe v súvislosti s nárokom navrhovateľa, navrhovateľ môže získať rozsudok pre zmeškanie. Ak sa pôvodný nárok týka náhrady škody alebo určitej sumy, konečný rozsudok sa môže zapísať na ústrednom úrade Vyššieho súdu alebo v kancelárii obvodného súdu, v závislosti od výšky nároku (s výnimkou malého počtu prípadov, napr. veci súvisiace s požičiavaním peňazí, pri ktorých musí navrhovateľ predložiť návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie alebo získať povolenie súdu na vyhlásenie rozsudku v jeho prospech). Inými slovami, v mnohých prípadoch jednoduchého vymáhania pohľadávok môže žalobca/navrhovateľ získať rozsudok pre zmeškanie bez toho, aby sa musel obrátiť na súd, a môže získať rozsudok od príslušného súdu prostredníctvom správneho konania.

Ak sa nárok netýka presnej sumy peňazí, navrhovateľ musí požiadať súd o rozsudok a rozsudok nie je možné získať inak ako prostredníctvom súdneho konania.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Rozsudok možno štandardne získať v takmer každej veci. Tento postup nie je obmedzený na nároky vyplývajúce zo zmluvy alebo peňažné nároky, hoci v takýchto prípadoch je systém ešte jednoduchší. Medzi hlavné výnimky patria veci súvisiace s požičiavaním peňazí.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania je dobrovoľné, keďže navrhovateľ musí podniknúť určité kroky predtým, ako mu bude vydaný rozsudok pre zmeškanie: napríklad podať potrebné doklady na príslušný súd alebo získať a doručiť oznámenie o podaní návrhu a prísažného vyhlásenia o odporcovi. Ak odporca neodpovedal alebo odmietol odpovedať na nárok navrhovateľa a ak navrhovateľ nezačne konanie vo veci rozsudku pre zmeškanie, potom jedinou možnosťou navrhovateľa je ďalej nepokračovať vo vymáhaní nároku.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Na základe dohôd medzi krajinami o uznávaní a výkone rozsudkov medzi Írskom a inými členskými štátmi [nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach teraz nahradené nariadením Rady (EÚ) č. 1215/2012], alebo iných dohôd uzavretých s tretími krajinami, sa toto konanie môže použiť, ak odporca žije v inom štáte. Ak odporca žije v inom štáte, navrhovateľ musí zabezpečiť riadne doručovanie písomností odporcovi v súlade s príslušnými pravidlami súdnych konaní, ktoré sa vzťahujú na doručovanie v inom štáte. Ak sa odporca, ktorý má bydlisko v inom štáte, nezúčastní na konaní alebo na obhajobe v súvislosti s nárokom, navrhovateľ môže obvyklým spôsobom podať na súde návrh, aby sa o veci rozhodlo rozsudkom pre zmeškanie.

1.2 Príslušný súd

Príslušný súd závisí od povahy alebo sumy príslušného nároku. Navrhovateľ by sa mal obrátiť na súd, na ktorom začal konanie, pričom tento súd je schopný zistiť, či sa odporca zúčastnil na konaní alebo obhajobe a či lehota na takéto konanie už uplynula. Ak je výška nároku nižšia ako 75 000 EUR (60 000 EUR v prípade žalôb za spôsobenie ujmy na zdraví), navrhovateľ môže podať svoju žalobu na obvodný súd. Ak je výška nároku vyššia ako táto suma, žaloba sa musí podať na Vyššom súde. Ak je výška nároku nižšia ako 15 000 EUR, žaloba sa musí podať na okresnom súde. Ak je výška nároku nižšia ako 2 000 EUR, žaloba sa môže podať v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.3 Formálne požiadavky

Navrhovateľ musí zabezpečiť dodržiavanie riadnych postupov, ako sú stanovené v pravidlách súdnych konaní Musí odporcovi doručiť písomnosť súvisiacu s konaním. Ak sa odporca nezúčastní na konaní alebo na obhajobe, navrhovateľ sa môže dožadovať rozsudku pre zmeškanie. Ak ide o nárok na náhradu škody, potom všetko čo musí navrhovateľ urobiť, je požiadať o platbu a akonáhle sa táto vykoná, navrhovateľ má spravidla nárok na rozsudok od úradu príslušného súdu bez potreby súdneho príkazu alebo použitia sudcu. Príslušní zamestnanci dotknutého súdneho úradu potom skontrolujú, či odporca uznal nárok, či uplynuli lehoty na takéto konanie a či navrhovateľ poskytol úradu potrebné dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o doručení a čestné vyhlásenie o dlhu s uvedením sumy, ktorá je v danom okamihu splatná.

Ak sa nárok týka nešpecifikovanej sumy alebo ak nárok nie je ľahko vyčísliteľný, navrhovateľ musí súdu predložiť návrh, aby rozhodol rozsudkom pre zmeškanie.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Áno. Na Vyššom súde je príslušným pravidlom, pokiaľ ide o rozsudok pre zmeškanie, nariadenie 13 v rámci Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidiel konaní Najvyšších súdov z roku 1986, v znení zmien, a pokiaľ ide o rozsudok pre zmeškanie z dôvodu nedostatočného odôvodnenia, je to nariadenie 27. Na obvodnom súde musí byť návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie podložený určitými dokumentmi zahŕňajúcimi samotný dokument pôvodného nároku a vyhlásenie o doručení nároku. Okrem toho návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie musí byť v súlade s tlačivami 9 a 10 zoznamu tlačív, ktorý je prílohou Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá konaní obvodných súdov z roku 2001. Tlačivá sa nachádzajú v zozname, ktorý je prílohou pravidiel.

Tlačivá pre okresné súdy sú k dispozícii v rámci zoznamu v Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlách konaní okresných súdov.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie. Ak však nárok má hodnotu vyššiu ako 75 000 EUR (60 000 EUR pre úkony v prípade osobnej ujmy), tak je to nárok patriaci pod obvodný súd a ak ide o zložité problémy, odporúča sa, hoci to nie je povinné, mať právne poradenstvo a zastupovanie advokátom.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Pôvodný nárok musí uvádzať mená strán, adresy a prípadne zamestnanie. Okrem toho musí uvádzať výšku nároku, opis spôsobu, akým nárok vznikol/príčinu konania a podrobnosti akýchkoľvek požiadaviek vykonaných pre platbu.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Navrhovateľ/žalobca v pôvodnom nároku uvedie všetky relevantné údaje týkajúce sa nároku, napríklad dlžnú/vymáhanú sumu, podrobnosti o vzniku nároku, požiadavky na platbu a opis, v prípade potreby a v závislosti od povahy nároku, akýchkoľvek iných relevantných skutočností, ako sú podrobnosti o vzniknutých úrazoch alebo stratách, prijatej liečbe alebo akýchkoľvek iných nepriaznivých dôsledkoch vyplývajúcich z dôvodu žaloby.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd zamietne žiadosť alebo návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie, ak žiadateľ nesplní požiadavky stanovené v pravidlách súdnych konaní. Napríklad, ak pravidlá týkajúce sa doručovania písomností neboli riadne dodržané, návrh rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie nebude úspešný.

1.5 Odvolanie

Ak súd odmietne vydať rozsudok pre zmeškanie, je to obvykle preto, lebo navrhovateľ nekonal v súlade s pravidlami súdnych konaní, a tak môže byť potrebné, aby navrhovateľ opätovne začal s doručovaním novej žaloby proti odporcovi v súlade s platnými pravidlami súdnych konaní.

Odporca môže podať návrh na zrušenie rozsudku vydaného pre zmeškanie. Aby sa odporca mohol úspešne odvolať proti rozsudku pre zmeškanie, musel by súdu uspokojivo preukázať dôvody jeho nezúčastnení sa na konaní alebo na obhajobe, pričom súd by musel byť presvedčený, že uvedené dôvody vysvetľujú alebo odôvodňujú toto nezúčastnenie sa. Ak sa odporca úspešne odvolá proti rozsudku, rozsudok sa zruší a odporca bude mať možnosť brániť sa proti žalobe.

1.6 Podanie odporu

Ak sa súd domnieva, že rozsudok by mal byť zrušený, odporca sa môže brániť proti žalobe a zúčastniť sa obhajoby a vec bude prebiehať normálnym spôsobom.

1.7 Účinok podania odporu

Ak sa odporca zúčastní obhajoby v lehote, ktorá sa stanovuje v pravidlách, prípadne ktorú stanoví súd, vec bude prebiehať normálnym spôsobom. Sudca určí, ako má vec prebiehať v prípade, že budú v tejto súvislosti potrebné akékoľvek pokyny.

1.8 Účinok nepodania odporu

Nebránenie sa voči súdnej žalobe môže viesť k tomu, že navrhovateľ vydá rozsudok pre zmeškanie z dôvodu nezúčastnenia sa na obhajobe.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Rozsudok pre zmeškanie je vykonateľný rozsudok. Pozri odpovede na bod 1.3.d).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Odporca môže požiadať súd o zmenu alebo zrušenie rozsudku. Touto žiadosťou sa bude zaoberať ten istý súd. Súd môže zrušiť rozsudok, ak sa domnieva, že by to bolo spravodlivé, a ak sa pri prijímaní rozsudku vyskytlo akékoľvek nevhodné správanie, alebo ak je presvedčený, že odporca má reálnu šancu brániť sa proti nároku. Každá strana sa môže odvolať proti uzneseniu, ktorým sa ruší rozsudok alebo ktorým sa zamieta zrušenie rozsudku.

Posledná aktualizácia: 26/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Grécko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Existuje možnosť vydať platobný rozkaz. Uplatňujú sa ustanovenia článkov 623 až 634 platného Občianskeho súdneho poriadku, t. j. prezidentského dekrétu č. 503/1985 v znení zmien.

1.1 Rozsah konania

Občianske a obchodné veci: spory, ktoré sa spravujú súkromným právom, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje, že patria do právomoci iných súdov (článok 1 Občianskeho súdneho poriadku).

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Peňažné pohľadávky alebo pohľadávky z cenných papierov, konkrétne pohľadávky zo šekov, zmeniek, vlastných zmeniek, pokiaľ sú pohľadávka a dlžná suma osvedčené verejnou alebo súkromnou listinou a pokiaľ sú tieto pohľadávky vyjadrené v eurách alebo inej zahraničnej mene (článok 623 Občianskeho súdneho poriadku).

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie, vo vzťahu k pohľadávke neexistuje horné ohraničenie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie konania o platobnom rozkaze je dobrovoľné, keďže veriteľ môže stále podať bežnú žalobu, ktorou sa začne konanie o určenie jeho nároku a následne sa vydá rozsudok o jeho nároku, na rozdiel od konania o platobnom rozkaze, pretože platobný rozkaz nie je rozsudkom, ale vykonateľným aktom (článok 631 Občianskeho súdneho poriadku).

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Nie, platobný rozkaz nemožno vydať (a ak by bol vydaný, bol by neplatný), pokiaľ sa má doručiť osobe, ktorá má pobyt v zahraničí alebo ktorej pobyt je neznámy, pokiaľ táto osoba nemá zákonom ustanoveného zástupcu ad litem v Grécku (článok 624 Občianskeho súdneho poriadku). Miestom je miesto, kde sa dlžník fyzicky (corpore) nachádza v čase doručenia.

1.2 Príslušný súd

Súdny úradník je príslušný pre peňažné pohľadávky až do dvadsaťtisíc eur (20 000 EUR) a sudca súdu prvého stupňa pre všetky ostatné peňažné pohľadávky. Miestna príslušnosť, konkrétne súd, ktorý je príslušný ratione loci, sa určuje na základe všeobecných ustanovení o miestnej príslušnosti, konkrétne na základe ustanovení článkov 22 až 41 Občianskeho súdneho poriadku. Na základe týchto ustanovení môže mať príslušnosť ratione loci napríklad súd (okresný občiansky súd alebo súd prvého stupňa) podľa miesta trvalého pobytu dlžníka alebo miesta vydania listiny preukazujúcej pohľadávku (napríklad šek) alebo miesta prijatia alebo splatenia vlastnej zmenky.

1.3 Formálne požiadavky

Návrh sa podáva:

A) ústne pred súdnym úradníkom vyhotovením relevantnej správy (článok 626 ods. 1 v spojení s článkom 215 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) bez toho, aby tým bola vylúčená možnosť podať písomný návrh; alebo

B) povinne v písomnej podobe sudcovi súdu prvého stupňa na základe písomnej žiadosti na podateľnu súdu prvého stupňa, pričom v ňom musí byť uvedené:

 1. súd, ktorému sa návrh podáva (okresný občiansky súd alebo súd prvého stupňa);
 2. druh právneho aktu, konkrétne „návrh na vydanie platobného rozkazu“;
 3. meno, priezvisko, rodné meno a trvalý pobyt všetkých strán – veriteľa, dlžníka a/alebo ich právnych zástupcov, a ak sú právnickými osobami, ich obchodné meno a sídlo;
 4. predmet právneho aktu vyjadrený jasným, presným, stručným a čitateľným spôsobom, napísaný v gréčtine, a pokiaľ obsahuje dokumenty v cudzom jazyku, napríklad faktúry v cudzom jazyku, treba priložiť ich úradný preklad;
 5. dátum a podpis danej strany alebo jej zákonného alebo splnomocneného zástupcu a pri povinnom zastúpení advokátom podpis advokáta;
 6. adresa, konkrétne uvedenie ulice a čísla domu, kancelárie alebo prevádzky strany, ktorá návrh podáva, a adresa jej zákonného alebo splnomocneného zástupcu;
 7. žiadosť o vydanie platobného rozkazu; a
 8. pohľadávka a presná suma vo forme peňazí alebo cenných papierov spolu s úrokom, ktorý je splatný vo vzťahu k žiadanej sume (článok 626 ods. 1 a 2 v spojení s článkami 118 a 119 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Nie, použitie štandardizovaného formulára nie je povinné.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Áno, ak sa návrh podá na súd prvého stupňa a zahŕňa pohľadávky s hodnotou vyššou ako dvadsaťtisíc eur (20 000 EUR) alebo na okresný občiansky súd pre pohľadávky s hodnotou od dvanásťtisíc eur (12 000 EUR) do dvadsaťtisíc eur (20 000 EUR).

Ak sa návrh podá na okresný občiansky súd a zahŕňa pohľadávku do dvanásťtisíc eur (12 000 EUR), daná strana môže začať konanie alebo sa na súde brániť bez toho, aby bola zastúpená splnomocneným advokátom (článok 94 Občianskeho súdneho poriadku).

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V návrhu na vydanie platobného rozkazu sa musí aspoň úplne stručne opísať druh právneho aktu, na ktorom je pohľadávka (dlh) založená, napríklad nároky vyplývajúce zo zmlúv o úvere, kúpnych zmlúv, lízingových pohľadávok alebo nevyplatených šekov. Druh zmluvy alebo právneho aktu vo všeobecnosti takisto predstavuje dôvod plnenia, pričom sa musí konkrétne uviesť čas jeho vzniku, napríklad čas, kedy mal dlžník zaplatiť požadovanú sumu a neurobil tak. V návrhu potom musí byť uvedený zoznam priložených dokumentov, z ktorých vyplýva druh a hodnota pohľadávky podľa toho, ako sú uvedené v návrhu.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Existenciu nároku na platobný rozkaz je možné dokazovať iba listinnými prostriedkami, keďže v tomto konaní nie je možné vypočúvať svedkov. Tieto listiny sa podávajú zároveň s návrhom a uchovávajú sa v podateľni súdu, pokiaľ neuplynie čas na ich odporovanie, tak aby o tom bola oboznámená strana, proti ktorej platobný rozkaz smeruje – dlžník. Ako dôkazy sa prijímajú všetky listiny (súkromné a verejné), ktoré majú podľa článkov 432 až 465 Občianskeho súdneho poriadku dôkaznú hodnotu, a to vrátane cenných papierov (napríklad šekov, vlastných zmeniek). Na týchto listinách musí byť jednoznačne uvedená spôsobilosť a údaje (celé meno) o veriteľovi – oprávnenom, a spôsobilosť a údaje o dlžníkovi, ako aj dôvody a hodnota pohľadávky.

Konkrétne sa každá listina, ktorá nie je verejná a na ktorej musí byť podľa článku 443 Občianskeho súdneho poriadku vlastnoručný podpis emitenta, aby mala dôkaznú hodnotu, považuje za súkromnú listinu a každá osoba, ktorá na seba prijíma záväzky vyplývajúce z tejto listiny, sa považuje za emitenta.

Každá listina, ktorá bola vyhotovená verejným činiteľom alebo osobou vykonávajúcou verejnú službu v náležitej forme, sa považuje za verejnú listinu (napríklad notársky overené listiny).

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh sa zamietne v týchto prípadoch:

A) ak nie sú splnené právne požiadavky na vydanie platobného rozkazu, a teda pohľadávka, jej hodnota, dlžník alebo oprávnený sa včas a jednoznačne nepreukážu na základe priložených dokumentov; alebo

B) ak navrhovateľ nepredloží vysvetlenie, ktoré od neho sudca požaduje, alebo sa odmietne podriadiť odporúčaniam na vypĺňanie alebo opravu svojho návrhu alebo na osvedčenie pravosti podpisov na doložených súkromných listinách (články 628 a 627 Občianskeho súdneho poriadku). Keďže príslušný sudca si môže od navrhovateľa vyžiadať ďalšie podrobnosti, dokumenty a opravy, ak tomu navrhovateľ nevyhovie, návrh sa z tohto dôvodu zamietne.

Zamietnutie sa vyznačí na konci návrhu a stručne sa uvedie dôvod zamietnutia. To znamená, že príslušný sudca nevydá rozsudok, a preto táto poznámka o zamietnutí nemôže byť napadnutá odvolaním. Navrhovateľ – veriteľ, samozrejme, stále môže podať bežnú žalobu vo vzťahu k svojej pohľadávke (pozri vyššie – bod 1.1.3) alebo podať nový návrh na vydanie platobného rozkazu (článok 628 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

1.5 Odvolanie

Ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu zamietne, neexistuje právo odvolať sa proti tomu.

1.6 Podanie odporu

Ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu prijme a vydá sa platobný rozkaz, dlžník, proti ktorému platobný rozkaz smeruje, môže proti nemu podať odpor do pätnástich (15) pracovných dní od doručenia platobného rozkazu (článok 632 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Odpor možno podať aj pred doručením platobného rozkazu.

Súdom príslušným ratione lociratione materiae je súd, okresný občiansky súd alebo súd prvého stupňa, ktorý vydal platobný rozkaz.

Odpor sa prejedná (článok 632 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) v súlade s ustanoveniami článkov 643, 649 a 650 Občianskeho súdneho poriadku, na ktoré sa vzťahujú osobitné konania o dlhových nástrojoch a nájomných sporoch, v spojení s ustanoveniami o bežnom konaní, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami o uvedených osobitné konaniach [článok 591 ods. 1 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku].

Odpor, ktorý treba doručiť v rámci uvedenej lehoty pätnástich (15) pracovných dní a ktorý je inak neprípustný, sa musí doručiť buď advokátovi, ktorý podpísal návrh na vydanie platobného rozkazu, alebo na adresu osoby, proti ktorej platobný rozkaz smeruje, ako je uvedená v platobnom rozkaze, pokiaľ nebola prostredníctvom právneho nástroja oznámená zmena adresy [článok 632 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku].

1.7 Účinok podania odporu

Podanie odporu nemá vo vzťahu k výkonu platobného rozkazu odkladný účinok, platobný rozkaz je priamo vykonateľným aktom (článok 631 Občianskeho súdneho poriadku). Súd, ktorý vydal platobný rozkaz, však môže prostredníctvom konania o dočasných opatreniach stanoveného v článku 686 Občianskeho súdneho poriadku po podaní návrhu od osoby, proti ktorej platobný rozkaz smeruje, nariadiť odklad, a to so zárukou, bez záruky alebo podmienečne, až pokiaľ nie je vydaný rozsudok, ktorým sa rozhoduje o odpore, ktorý mal byť podaný.

Podmienkami na to, aby sa návrhu na odklad výkonu platobného rozkazu vyhovelo, sú: a) podanie odporu v stanovenej lehote a b) domnienka o úspechu aspoň jedného z dôvodov odporu.

Rozsudkom, ktorým sa nariaďuje odklad, platobný rozkaz stráca svoju vykonateľnú povahu a oslabuje sa jeho vykonateľnosť ako právneho aktu.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak sa odpor nepodá v stanovenej lehote (do pätnástich dní od doručenia platobného rozkazu), strana, v ktorej prospech bol vydaný platobný rozkaz, môže opätovne doručiť platobný rozkaz dlžníkovi, ktorý má následne druhú príležitosť podať odpor. Konkrétne môže dlžník podať odpor do desiatich pracovných dní odo dňa posledného doručenia. V tomto prípade sa nenariaďuje uvedený odklad (pozri bod 1.7).

Ak sa zmešká aj táto lehota desiatich dní, platobný rozkaz nadobudne účinky právoplatne rozhodnutej veci (res judicata), čo znamená, že nielen platobný rozkaz, ale aj samotný nárok sa stane právoplatným na základe faktických a právnych dôvodov uvedených v platobnom rozkaze.

Účinky právoplatne rozhodnutej veci (res judicata) v prípade platobného rozkazu, proti ktorému nebol v stanovenej lehote podaný odpor, možno zvrátiť iba využitím mimoriadneho opravného prostriedku – obnovy konania. Ten možno podať na základe veľmi úzko vymedzených, najmä formálnych dôvodov (článok 633 ods. 2 a článok 544 Občianskeho súdneho poriadku) na súd, ktorý vydal platobný rozkaz, a v lehote stanovenej v článku 544 ods. 3 a 4 Občianskeho súdneho poriadku.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Platobný rozkaz je právnym nástrojom, ktorý je vykonateľný odo dňa jeho vydania (článok 631 Občianskeho súdneho poriadku). Nie sú teda potrebné žiadne ďalšie úkony, aby sa stal vykonateľný, a preto ak nebol nariadený odklad výkonu, začne sa konanie o jeho výkone, ktoré v skratke prebieha takto:

K pôvodnému platobnému rozkazu sa pridá exekučný príkaz, konkrétne sa na začiatok textu platobného rozkazu vloží spojenie „V mene gréckeho ľudu“ a na jeho koniec sa vloží spojenie „Toto rozhodnutie je povinný vykonať každý exekútor atď.“, vyhotoví sa jeho úradná kópia (exekučný príkaz) a dlžníkovi sa následne doručí výzva na zaplatenie sumy uvedenej v platobnom rozkaze.

Ak sa však platobný rozkaz nedoručí v lehote dvoch (2) mesiacov od jeho vydania, stráca účinnosť (článok 630 A Občianskeho súdneho poriadku).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Rozsudok, ktorým sa rozhoduje o odpore, nie je konečný, ale podlieha všetkým opravným prostriedkom.

Posledná aktualizácia: 27/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Španielsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Áno, existuje konanie o platobnom rozkaze. Jeho hlavným účelom je ochrana veriteľa. Funguje tak, že prostredníctvom neho sa vydá vykonateľný dokument vo vzťahu k dlhom, ktoré spĺňajú určitý súbor požiadaviek stanovených v právnych predpisoch.

Úlohou zaoberať sa a rozhodovať v konaniach o vydaní platobného rozkazu sú v súlade s postupmi stanovenými v procesnoprávnych predpisoch poverení právni zástupcovia.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Vzťahuje sa na peňažné pohľadávky, ktoré sú určité, splatné a znejú na konkrétnu sumu. Od 31. októbra 2011 neexistuje ohraničenie výšky predmetnej pohľadávky. Pohľadávka musí byť vyjadrená jedným z týchto spôsobov:

a) prostredníctvom listín v akejkoľvek forme, druhu alebo na akomkoľvek médiu, ktoré sú podpísané dlžníkom alebo označené pečiatkou, značkou, ochrannou známkou alebo akýmkoľvek iným fyzickým alebo elektronickým znakom dlžníka;

b) prostredníctvom faktúr, dodacích listov, osvedčení, telegramov, faxov alebo akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré aj keď sú vyhotovené jednostranne veriteľom, sa obvykle používajú na vyjadrenie pohľadávok a dlhov v takom type vzťahu, aký existuje medzi veriteľom a dlžníkom;

c) tam, kde sa popri listine preukazujúcej dlh vyhotovujú listiny, ktoré preukazujú existenciu dlhodobého predošlého vzťahu;

d) v prípadoch, ktoré zahŕňajú majetok v spoločnom vlastníctve (propiedad horizontal), v ktorých je existencia dlhu vyjadrená vo forme osvedčení o nezaplatení dlhovaných súm vzhľadom na bežné výdavky splatné vlastníkmi nehnuteľností v mestských bytových domoch.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie, od 31. októbra 2011 neexistuje horné ohraničenie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Nie, s výnimkou pohľadávok vyplývajúcich z neplatenia spoločných výdavkov splatných vlastníkmi nehnuteľností v mestských bytových domoch alebo bytoch, keďže v tomto prípade je takisto príslušný súd podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, v závislosti od voľby navrhovateľa.

1.2 Príslušný súd

Súd prvého stupňa v mieste bydliska alebo pobytu dlžníka alebo v mieste, kde sa nachádza mestská nehnuteľnosť, ktorá je upravená predpismi o mestských nehnuteľnostiach v spoločnom vlastníctve.

1.3 Formálne požiadavky

Navrhovateľ musí predložiť písomný návrh, v ktorom označí veriteľa a dlžníka a stručne uvedie podrobnosti o pôvode a výške pohľadávky.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Nie je to povinné, ale štandardné formuláre sú k dispozícii v kancelárii súdneho úradníka alebo vo všeobecných procesných službách. Tento formulár si možno stiahnuť kliknutím na tento odkaz: Odkaz sa zobrazí v novom okneformulár.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Pri podávaní pôvodného návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je zastúpenie zástupcom ustanoveným súdom alebo právnym zástupcom povinné. Ak sa však navrhovateľ chce nechať zastupovať advokátom, druhá strana o tom musí byť informovaná, aby mohla vykonať kroky, ktoré považuje za nevyhnutné na svoju obranu.

V prípade, že dlžník podá odpor alebo je vec v štádiu výkonu rozhodnutia, právne zastúpenie advokátom alebo súdom ustanoveným zástupcom je povinné, pokiaľ výška pohľadávky presahuje 2 000 EUR.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Musí sa predložiť krátke vysvetlenie k tomu, ako pohľadávka vznikla.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Pozri bod 1.1.1 vyššie.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak nie sú splnené uvedené požiadavky týkajúce sa miestnej príslušnosti a predloženia predbežných (prima facie) dôkazov, alebo pokiaľ sa neodstráni procesná chyba, súd návrh zamietne. Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu sa možno odvolať na provinčný súd (Audiencia Provincial).

1.5 Odvolanie

Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu sa možno odvolať na provinčný súd. Odvolanie sa musí podať do 20 dní na pôvodný súd.

1.6 Podanie odporu

Dlžník má k dispozícii lehotu 20 dní odo dňa žiadosti o platbu a následne do 15.00 h dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty, aby zaplatil alebo podal odpor. Odpor sa musí podať v písomnej podobe. Nie je možné ho podať na súde ústne. Ak výška pohľadávky prevyšuje 2 000 EUR, odpor musí byť podpísaný advokátom a zástupcom súdu. Neexistujú osobitné dôvody odvolania, dlžník môže uvádzať hmotnoprávne a zároveň čisto formálne alebo procesné dôvody.

1.7 Účinok podania odporu

Ak výška pohľadávky neprevyšuje 6 000 EUR, právny zástupca vydá príkaz, ktorým sa konanie o vydanie platobného rozkazu ukončí, a uvedie, že v tomto prípade sa musí postupovať v rámci zrýchleného konania. Oznámenie o odpore sa doručí navrhovateľovi, ktorý má desať dní na to, aby podal písomné vyjadrenie. V rámci odporu a vyjadrenia môžu strany požiadať o to, aby sa uskutočnilo súdne pojednávanie.

Ak výška pohľadávky prevyšuje 6 000 EUR a navrhovateľ nepodá relevantnú žalobu do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o odpore, konanie sa ukončí a navrhovateľovi sa uloží povinnosť nahradiť trovy.

Ak navrhovateľ podá žalobu, oznámenie o nej sa doručí odporcovi, ktorý má následne 20 dní na to, aby proti nej namietal, a v konaní sa pokračuje v súlade s bežným postupom.

Ak výška pohľadávky prevyšuje 6 000 EUR, súd poskytne veriteľovi lehotu jedného mesiaca, v ktorej môže podať žalobu v súlade s bežným postupom.

Pokiaľ so zreteľom na argumenty uvedené v odpore veriteľ nechce pokračovať v bežnom postupe, musí výslovne vziať návrh späť.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak dlžník neodpovie na žiadosť o platbu alebo sa nezúčastní konania, právny zástupca vydá príkaz, ktorým konanie o vydanie platobného rozkazu ukončí, a veriteľa upovedomí o tom, že môže začať konanie o výkon rozhodnutia, ktoré začne jednoducho tým, že podá návrh.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Veriteľ musí podať návrh na výkon rozhodnutia. Ak výška pohľadávky prevyšuje 2 000 EUR, návrh musí byť podpísaný advokátom a zástupcom súdu.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

V tomto prípade nie je prípustné odvolanie. Jedinou možnosťou je podať námietku proti výkonu rozhodnutia na základe osobitných dôvodov.

Posledná aktualizácia: 02/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Francúzsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Zjednodušený postup, ktorý sa nazýva konanie o platobnom rozkaze, sa stanovuje v článkoch 1405 až 1425 Občianskeho súdneho poriadku.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Tento postup sa uplatňuje pri vymáhaní všetkých pohľadávok, ktoré majú zmluvnú príčinu alebo vyplývajú zo zákonnej povinnosti a sú v určitej výške.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Tento postup sa uplatňuje pri vymáhaní všetkých pohľadávok, ktoré majú zmluvnú príčinu alebo vyplývajú zo zákonnej povinnosti a sú v určitej výške.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Tento postup je voliteľný.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Toto konanie sa povedie výlučne pred príslušným súdom v mieste, kde žije dlžník alebo jeden z dlžníkov, čo vylučuje uplatnenie tohto konania v prípade, keď sa jediný dlžník nachádza v zahraničí.

1.2 Príslušný súd

Návrh sa podáva na okresnom súde, miestnom súde, u predsedu obchodného súdu a od 1. januára 2013 u predsedu krajského súdu v rámci právomocí týchto súdov.

Výlučnú právomoc má súd v mieste, kde žije dlžník alebo jeden z dlžníkov. Toto pravidlo je v súlade s verejným poriadkom a súd musí automaticky určiť prípad, v ktorom nemá právomoc.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Formálne požiadavky sú upravené nasledujúcimi zmienkami a informáciami, ktoré musia byť v žiadosti povinne uvedené:

 • mená a priezviská, povolania a bydlisko veriteľov a dlžníkov alebo v prípade právnických osôb ich forma, názov a sídlo,
 • presné uvedenie výšky požadovanej sumy spolu s vyúčtovaním rôznych zložiek pohľadávky, ako aj jej základu.

Ak formulár nie je povinný, určite sa odporúča. Ide o formulár CERFA dostupný na stránke francúzskej správy (pozri stránku ministerstva spravodlivosti) a vo všetkých kanceláriách príslušných súdov.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Návrh predkladá sám veriteľ alebo akýkoľvek zástupca.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Odôvodnenie pohľadávky nemusí byť uvedené podrobne, stačí ho uviesť súhrnne (pozri odpoveď 1.3.1) vyššie).

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Žiadosť musí byť sprevádzaná dokladmi potvrdzujúcimi odôvodnenosť pohľadávky (faktúry, nájomné zmluvy, predajné zmluvy, úverové zmluvy, vyúčtovanie...). Uplatňujú sa pravidlá všeobecného práva v občianskoprávnom konaní.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Sudca, ktorý musí preskúmať odôvodnenosť nároku pred vydaním príkazu o platobnom rozkaze, môže návrh úplne alebo čiastočne zamietnuť, ak pohľadávku nepovažuje za odôvodnenú.

1.5 Odvolanie

V prípade zamietnutia žiadosti sa veriteľ nemôže odvolať, ale môže postupovať v rámci bežných právnych opatrení, čo znamená, že môže podať žalobu na príslušnom súde v rámci riadneho postupu.

1.6 Podanie odporu

Dlžník má lehotu jeden mesiac na podanie námietky buď vyhlásením v kancelárii súdu, ktorý vydal súdny príkaz, alebo doporučeným listom adresovaným tej istej kancelárii súdu. Na námietku sa nevzťahujú žiadne ďalšie formálne povinnosti.

1.7 Účinok podania odporu

Podaním námietky začína konanie súdu. Kancelária súdu zvolá všetkých účastníkov konania (aj tých, ktorí nepodali námietku) na pojednávanie. Súd v rámci svojej vecnej príslušnosti rozhoduje nielen o pôvodnej žiadosti, ale aj o incidenčných žiadostiach a obhajobe vo veci samej.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Po uplynutí jedného mesiaca od oznámenia veriteľ požiada súdny orgán, ktorý vydal príkaz, o pripojenie doložky vykonateľnosti. Táto žiadosť nemá určenú formu (podáva sa vyhlásením alebo obyčajnou zásielkou). Pripojením doložky vykonateľnosti súdny príkaz získava všetky účinky rozsudku.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ani na kasačnom súde. Na kasačnom súde je možné podať odvolanie iba proti podmienkam pripojenia doložky vykonateľnosti kanceláriou súdu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová lokalita ministerstva spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová lokalita Legifrance

Posledná aktualizácia: 26/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Chorvátsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Chorvátska republika uplatňuje európsky platobný rozkaz, procesný postup vydávania týchto platobných rozkazov sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (ďalej len „NN“; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 a 89/14, ďalej len „ZPP“] a Pravidlami o spôsobe podávania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu a odporu proti európskemu platobnému rozkazu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN č. 124/13).

1.1 Rozsah konania

Konanie o vydaní európskeho platobného rozkazu sa uplatňuje na vymáhanie peňažných pohľadávok s presne určenou hodnotou, ktoré sú v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu splatné. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 [ďalej len nariadenie (ES) č. 1896/2006] sa stanovilo európske konanie o platobnom rozkaze, pričom toto nariadenie sa uplatňuje na cezhraničné občianske a obchodné veci bez ohľadu na druh súdu, s výnimkami stanovenými v nariadení.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Návrhy, ktoré sa vzťahujú k peňažným pohľadávkam (peňažné pohľadávky). Predmetom návrhu môžu byť iba pohľadávky, ktoré zakladajú zmluvné alebo mimozmluvné záväzky a ktoré majú určenú nominálnu hodnotu.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Vo vzťahu k pohľadávke neexistuje horné ohraničenie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania nie je povinné, lebo navrhovateľ si môže zvoliť spôsob, ktorým chce uplatňovať svoj nárok, pokiaľ to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami a ustanoveniami verejnej morálky. Súd vydá platobný rozkaz aj v prípade, že navrhovateľ vo svojom návrhu nenavrhoval vydať platobný rozkaz, pokiaľ sú splnené všetky požiadavky na jeho vydanie. Vydanie platobného rozkazu je preto pre súd záväzné, ak sú splnené požiadavky na jeho vydanie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno.

1.2 Príslušný súd

Príslušný na rozhodovanie o návrhoch na vydanie európskeho platobného rozkazu, o návrhoch na jeho preskúmanie a na vydanie osvedčenia o jeho vykonateľnosti je podľa nariadenia (ES) č. 1896/2006 výlučne Obchodný súd v Záhrebe (Trgovački sud u Zagrebu).

1.3 Formálne požiadavky

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu a odpor treba podať výlučne v strojovo čitateľnej forme, pokiaľ súd usúdi, že tieto podania sú vhodné na spracovanie strojom.

Spôsob podávania návrhov na vydanie európskeho platobného rozkazu a odporu proti tomuto platobnému rozkazu sa riadi Pravidlami o spôsobe podávania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu a odporu proti európskemu platobnému rozkazu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 124/13; ďalej len „pravidlá“], ktoré nadobudli účinnosť 17. októbra 2013.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu a odpor proti tomuto platobnému rozkazu sa podávajú príslušnému súdu v papierovej podobe osobne alebo poštou na tlačivách predpísaných nariadením č. 1896/2006. Použitie štandardného tlačiva je preto v konaní o vydanie európskeho platobného rozkazu povinné a formuláre si možno stiahnuť z internetovej stránky Obchodného súdu v Záhrebe (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Každá strana (fyzická alebo právnická osoba) je oprávnená si slobodne zvoliť, či sa bude v konaní zastupovať sama alebo sa nechá zastupovať zástupcom, ktorým býva obvykle advokát, pokiaľ sa v ustanoveniach ZPP nestanovuje inak. Zastupovanie advokátom preto nie je v konaní o vydanie európskeho platobného rozkazu povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Strana je povinná vyplniť tlačivo A (návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu) v strojovo čitateľnej forme. V bode 6 tohto tlačiva je možné vybrať právne dôvody, ktoré objasnia, na čom sa návrh zakladá.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

V bode 10 tlačiva A je stanovená možnosť, aby strana priložila dôkazy, ktoré má k dispozícii, a opísala, k čomu sa konkrétne dôkazy vzťahujú. Dôkazy a ich vykonávanie je upravené v ustanoveniach článkov 219 až 271 ZPP, pričom súd určuje, ktoré z navrhnutých dôkazov sa vykonajú s cieľom zistiť a vyhodnotiť relevantné skutočnosti. Súd takisto na základe vlastného uváženia a po dôkladnom a starostlivom zhodnotení všetkých dôkazov (jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti) rozhodne, ktoré skutočnosti bude považovať za preukázané, pričom vezme do úvahy výsledky celého konania.

Viac informácií o dôkazoch a dokazovaní je uvedených v informačnom balíčku pod názvom „Dokazovanie – Chorvátska republika“ (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.4 Zamietnutie žiadosti

V prípade zamietnutia návrhu sa uplatňuje všeobecné pravidlo podľa článku 109 ZPP. V tomto článku sa stanovuje, že ak je návrh nezrozumiteľný alebo neobsahuje všetko potrebné na jeho vykonanie, súd navrhujúcej strane nariadi opravu návrhu, t. j. zmeniť návrh v súlade s poskytnutými usmerneniami, a návrh jej vráti na účely opravy alebo zmeny. Ak sa návrh súdu nevráti opravený v súlade s usmerneniami poskytnutými súdom v stanovenej lehote, návrh sa bude považovať za vzatý späť, a ak sa vráti bez opravy alebo zmeny, bude zamietnutý.

1.5 Odvolanie

Odpor je jediným právnym prostriedkom, ktorý má odporca k dispozícii, keď bol podaný návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu. O návrhu na preskúmanie európskeho platobného rozkazu sa rozhoduje v súlade s článkom 20 ods. 1 alebo 2 nariadenia (ES) č. 1896/2006 rozhodnutím, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Odvolanie proti exekučnému príkazu z dôvodov týkajúcich sa nároku uvedeného v európskom platobnom rozkaze je prípustné, iba ak tieto dôvody nastali po doručení tohto príkazu a ak už nemohli byť uvedené v odpore podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 1896/2006.

1.6 Podanie odporu

Odporca môže na súd podať odpor proti európskemu platobnému rozkazu pomocou štandardného tlačiva F, ktorý sa mu zasiela spolu s európskym platobným rozkazom. Odpor treba odoslať do 30 dní od doručenia platobného rozkazu odporcovi, pričom odporca je povinný v odpore uviesť, že odporuje nároku, pričom nemusí uvádzať konkrétne dôvody.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá odpor proti európskemu platobnému rozkazu v zmysle článku 16 nariadenia (ES) č. 1896/2006, ďalší procesný postup bude prebiehať v súlade s ustanoveniami ZPP o postupe v prípade podania odporu proti platobnému rozkazu (články 445a a 451 až 456 ZPP), pričom sa vezmú do úvahy ustanovenia článku 17 nariadenia (ES) č. 1896/2006.

1.8 Účinok nepodania odporu

Pokiaľ sa v lehote 30 dní od doručenia platobného rozkazu odporcovi (pričom sa berie do úvahy čas potrebný na doručenie odporu) nepodá na súd odpor, súd vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný použitím štandardného tlačiva G.

Vykonateľný európsky platobný rozkaz [články 18 a 19 nariadenia (ES) č. 1896/2006], vydaný súdom v Chorvátskej republike, predstavuje exekučný titul, na základe ktorého je možné v Chorvátskej republike žiadať o exekúciu rovnakým spôsobom ako na základe rozhodnutia o exekúcii vydaného chorvátskym súdom.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Navrhovateľ musí v zásade výslovným spôsobom požiadať súd o vydanie osvedčenia o vykonateľnosti a súd pomocou štandardného tlačiva G vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Odporca môže navrhnúť preskúmanie európskeho platobného rozkazu na základe ustanovení článku 507n ZPP, pričom vezme do úvahy dôvody podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1896/2006. Súd rozhodujúci o tomto návrhu môže odložiť exekúciu uplatnením príslušných ustanovení zákona o exekúcii, ktoré sa týkajú odkladu exekúcie na návrh dlžníka.

Posledná aktualizácia: 23/08/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Taliansko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Okrem iných skrátených konaní taliansky Občiansky súdny poriadok obsahuje aj konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu (procedimento di ingiunzione) (oddiel 633 a nasl.). Ide o konanie ex parte, keďže súd rozhoduje o návrhu veriteľa bez výsluchu dlžníka alebo bez toho, aby mu umožnil predložiť vyjadrenie alebo pripomienky.

Dlžník sa vypočuje až neskôr, ak napadne platobný rozkaz.

Návrh na vydanie platobného rozkazu možno podať len v súvislosti s niektorými nárokmi (nárok na vyplatenie peňažnej sumy alebo na dodávku určitého množstva zastupiteľného tovaru atď.) a za určitých podmienok uvedených v občianskom zákonníku (napr. veritelia musia poskytnúť písomný dôkaz o nároku).

Ak súd, ktorý prejednáva nárok, považuje tento nárok za opodstatnený, dlžníkovi nariadi zaplatiť sumu v určitej lehote, spravidla 40 dní, a takisto dlžníkovi poradí, že v tej istej lehote môže rozkaz napadnúť a že v prípade, ak nepodá odpor, bude platobný rozkaz právoplatný a môže sa vykonať.

1.1 Rozsah konania

Konanie sa týka nárokov veriteľov, ktorým niekto dlhuje peniaze alebo určité množstvo zastupiteľného tovaru, alebo akejkoľvek osoby s právom získať konkrétny hnuteľný majetok.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Ak sa konanie vzťahuje na peňažný nárok, suma musí byť presne vymedzená. Tým sa v podstate vylučuje možnosť podania návrhu na vydanie platobného rozkazu v súvislosti s mimozmluvnými nárokmi, napríklad nárokmi na náhradu škody vzniknutej v dôsledku nezákonného konania.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie, horná hranica neexistuje. Platobného rozkazu sa možno dovolávať v súvislosti s nárokmi akejkoľvek hodnoty.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu je voliteľné. Veriteľ vždy môže podať bežnú žalobu.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno.

1.2 Príslušný súd

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa musí podať na zmierovacom súde (giudice di pace) alebo všeobecnom súde (Tribunale), ktorý by bol príslušný v bežnom konaní. Zmierovací súd môže prejednávať len veci s nízkou hodnotou sporu podľa kritérií stanovených v oddiele 7 Občianskeho súdneho poriadku (pozrite si prílohu uvedenú ďalej). Ak sa návrh podá na všeobecnom súde, vo veci rozhoduje samosudca.

Nároky týkajúce sa odmien za poskytnuté právne služby, či už v súvislosti so súdnym konaním, alebo mimosúdnymi službami, alebo náhrady trov právnikom, súdnym úradníkom alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá poskytla služby v priebehu súdneho konania, skúma súd, ktorý prejednával vec, ktorej sa týka nárok veriteľa.

Právnici môžu podať návrh na vydanie platobného rozkazu proti svojim klientom na zmierovací súd v mieste, kde sú zaregistrovaní v advokátskej komore (consiglio dell'ordine). Podobne aj notári môžu podať návrh na priznanie nároku na súd v mieste, kde sú zaregistrovaní v združení notárov (consiglio notarile) (pozrite si aj informačný prehľad o „právomociach“).

1.3 Formálne požiadavky

Návrh na priznanie platobného nároku musí obsahovať informácie uvedené v oddiele 638 Občianskeho súdneho poriadku (pozrite si prílohu uvedenú ďalej) a musí sa podať v kancelárii súdneho úradníka spolu s prílohami.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Nie, osobitný formulár neexistuje.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Spravidla je. V určitých prípadoch sa však žalobcovia môžu zastupovať na súde aj sami. Jedným takým prípadom je situácia, keď sa nárok prejednáva na zmierovacom súde a týka sa sumy 1 100 EUR alebo nižšej. Iným príkladom je situácia, keď je žalobca oprávnený konať ako právnik pred súdom, ktorý prejednáva danú vec.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V návrhu musí byť uvedený nárok a dôvody, ktoré ho oprávňujú. Dôvody nároku nemusia byť podrobne uvedené – stačí ich uviesť ako stručný prehľad relevantných skutočností a dokumentov.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno. Medzi písomné dôkazy o nároku patria najmä dodacie listy a jednostranné písomné sľuby. Keď sa nárok vzťahuje na dodanie tovaru alebo služieb podnikom inému podniku alebo osobe, ktorá nevykonáva profesionálnu alebo obchodnú činnosť, písomné dôkazy o nároku môžu obsahovať aj hodnoverné výpisy z účtov podniku veriteľa za predpokladu, že sú riadne vedené spôsobom vyžadovaným zákonom. Vhodným písomným dôkazom o nároku môžu byť aj obchodné faktúry za predpokladu, že k nim je priložená kópia s pečiatkou z registra faktúr žalobcu.

Na nároky právnikov, notárov a členov iných profesií na odmenu a na náhradu trov, ako aj na nároky štátu a orgánov verejnej moci sa vzťahujú osobitné pravidlá o podporných dôkazoch.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak súd dospeje k záveru, že nárok je nedostatočne odôvodnený, prostredníctvom súdneho úradníka o tom informuje žalobcu a požiada ho, aby poskytol ďalšie dôkazy. Ak žalobca neodpovie alebo vezme návrh späť alebo ak návrh nie je možné prijať, súd ho zamietne rozhodnutím s odôvodnením.

V takých prípadoch možno návrh na priznanie nároku znova predložiť prostredníctvom osobitného alebo bežného postupu.

1.5 Odvolanie

Proti zamietnutiu sa nemožno odvolať prostredníctvom bežného odvolania ani na kasačnom súde.

1.6 Podanie odporu

Ak súd prijme návrh, vydá platobný rozkaz, ktorý sa musí doručiť odporcovi do 60 dní od rozhodnutia, ak sa doručuje v Taliansku, alebo do 90 dní, ak sa doručuje mimo Talianska.

Dlžník má po prijatí platobného rozkazu 40 dní na napadnutie nároku.

Ak na to existuje rozumný dôvod, lehota na podanie odporu proti nároku sa môže skrátiť na 10 dní alebo predĺžiť na 60 dní. Ak odporca žije v inej krajine EÚ, lehota je 50 dní a môže sa skrátiť na 20 dní. Ak odporca žije v krajine mimo EÚ, lehota je 60 dní a môže sa skrátiť na 30 dní alebo predĺžiť na 120 dní.

Odporcovia môžu napadnúť nárok aj po uplynutí lehoty, ak môžu preukázať, že neboli včas informovaní v dôsledku neskorého doručenia rozkazu alebo akejkoľvek nepredvídateľnej udalosti alebo zásahu vyššej moci. Po 10 dňoch od prvého vykonávacieho opatrenia už nie je možné napadnúť rozkaz.

Odpor, ktorým sa napadá rozkaz (opposizione), sa podáva na súd, ktorý ho vydal, prostredníctvom súdneho predvolania (citazione), ktoré sa doručí žalobcovi na adresu uvedenú v návrhu. Predvolanie, ktoré je odporom voči rozkazu, musí obsahovať informácie, ktoré sa zvyčajne uvádzajú v predvolaniach. Odporca musí najmä uviesť dôvody odporu voči nároku.

1.7 Účinok podania odporu

Podaním odporu tohto druhu sa začne bežné súdne konanie, v ktorom súd preskúma odôvodnenosť platobného nároku.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak sa v stanovenej lehote nepodá žiadny odpor alebo ak sa odporca nedostaví na súd, súd, ktorý vydal platobný rozkaz, ho na návrh žalobcu vyhlási za vykonateľný.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Existujú štyri možné scenáre.

Prvý nastane, keď ešte neuplynul termín na podanie odporu voči nároku. Navrhovateľ môže požiadať súd, aby vyhlásil nárok za predbežne vykonateľný s okamžitou účinnosťou. Tomuto návrhu možno vyhovieť iba v prípade splnenia osobitných podmienok na predbežný výkon stanovených v Občianskom súdnom poriadku: napríklad v prípade, že nárok je založený na zmenke alebo šeku, alebo ak by oneskorenie vo výkone mohlo veriteľovi spôsobiť vážne škody. Ako podmienku predbežného výkonu v tejto skorej fáze môže súd nariadiť veriteľovi zložiť záruku v prospech dlžníka.

Druhý scenár nastane vtedy, keď dlžník, ktorému bol doručený platobný rozkaz, nepodá odpor v požadovanej lehote. V takom prípade môže veriteľ podať návrh na vykonanie rozkazu.

Tretí scenár nastane vtedy, keď dlžník podal odpor a konanie ešte prebieha. V takom prípade môže veriteľ podať návrh na predbežné vykonanie rozkazu. Tomuto návrhu možno vyhovieť len vtedy, keď sú splnené podmienky stanovené v občianskom zákonníku (napríklad keď odpor nie je podporený žiadnym písomným dôkazom). Súd môže takisto nariadiť predbežný výkon len časti rozkazu, t. j. do výšky, ktorú dlžník nenapadol. Súd môže takisto priznať predbežný výkon rozkazu, ak veriteľ zloží záruku pokrývajúcu sumu možnej náhrady plus trovy a škody.

Štvrtý scenár nastane vtedy, keď je odpor zamietnutý: v dôsledku zamietnutia sa platobný rozkaz stane vykonateľným, ak sa ešte nevykonal.

Platobné rozkazy, ktoré boli vyhlásené za vykonateľné podľa ktoréhokoľvek z uvedených scenárov, takisto umožňujú veriteľovi zapísať si súdnu hypotéku na majetok dlžníka.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Rozkaz, ktorý sa stal vykonateľným v dôsledku toho, že dlžník nepodal odpor, môže byť vo výnimočných prípadoch stanovených zákonom zrušený (napríklad ak sa zistí, že rozhodnutie súdu bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa neskôr ukázali ako falošné). Keď má platobný rozkaz vplyv na práva tretej strany, aj táto tretia strana môže podať odpor.

Proti rozsudku, ktorým sa ukončí konanie o odpore, sa možno odvolať v súlade s bežným postupom.

Súvisiace prílohy

Platobný príkaz: Občiansky súdny poriadok, oddiely 633 – 656PDF(112 Kb)it

Platobný príkaz: Občiansky súdny poriadok: právomociPDF(46 Kb)it

Posledná aktualizácia: 02/05/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Cyprus

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Neexistuje osobitný vnútroštátny „platobný rozkaz“ iný ako ten, ktorý je stanovený v nariadení 1896/2006, pre ktoré bolo prijaté procesné nariadenie.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Neuplatňuje sa.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neuplatňuje sa.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Neuplatňuje sa.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Neuplatňuje sa.

1.2 Príslušný súd

Neuplatňuje sa.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neuplatňuje sa.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Neuplatňuje sa.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Neuplatňuje sa.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Neuplatňuje sa.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Neuplatňuje sa.

1.5 Odvolanie

Neuplatňuje sa.

1.6 Podanie odporu

Neuplatňuje sa.

1.7 Účinok podania odporu

Neuplatňuje sa.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Neuplatňuje sa.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 13/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Lotyšsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V Lotyšsku existujú dve možnosti: nesporové vymáhanie záväzkov (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, kapitola 50, články 400 – 406 zákona o občianskom súdnom konaní) a vymáhanie záväzkov s výzvou (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, kapitola 50.1, články 406.1–406.10 zákona o občianskom súdnom konaní).

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Nesporové vymáhanie záväzkov je možné:

 1. na základe dohôd o záväzkoch zabezpečených verejnou hypotékou alebo záložným právom;
 2. na základe notársky overených dohôd na dobu určitú alebo dohôd na dobu určitú s rovnocenným právnym účinkom v súvislosti s peňažným plneným alebo s vrátením hnuteľného majetku;
 3. na základe zmlúv o nájme majetku na dobu určitú, ktoré sú notársky overené alebo zapísané do pozemkového registra a v ktorých sa stanovuje, že nájomca je po uplynutí stanoveného obdobia povinný vypratať alebo odovzdať prenajatý majetok (s výnimkou bytu) a zaplatiť nájomné;
 4. na základe protestovanej zmenky.

Uvedené záväzky nepodliehajú nesporovému vymáhaniu:

 1. ak je takéto vymáhanie namierené proti štátnemu majetku;
 2. ak bol záväzok podľa právneho poriadku premlčaný, pričom uplynutie premlčacej lehoty jednoznačne vyplýva zo samotného dokumentu.

Vymáhanie záväzkov s výzvou je možné v súvislosti s platobnými záväzkami, ktoré sú doložené listinou a splatné, a v súvislosti so záväzkami týkajúcimi sa úhrady ceny uvedenej v zmluve o dodávke tovaru, o nákupe tovaru alebo o poskytovaní služieb v prípade, že tieto záväzky sú doložené dokumentom a lehota po ktorej sa splnenie záväzku začne vymáhať nebola určená.

Vymáhanie záväzkov s výzvou nie je možné:

 1. v prípade platby súvisiacej s nesplneným záväzkom,
 2. ak nie je známe ohlásené ani skutočné miesto pobytu dlžníka;
 3. ak sa ohlásené miesto pobytu, skutočné miesto pobytu alebo registrované sídlo dlžníka nenachádzajú v Lotyšsku;
 4. ak požadované penále presahuje výšku istiny;
 5. ak požadované úroky presahujú výšku istiny;
 6. pri platobných záväzkoch, ak výška dlhu presahuje 15 000 EUR.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Využitie postupov nie je povinné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Vymáhanie záväzkov s výzvou nie je možné, ak dlžník nemá ohlásené miesto pobytu, skutočné miesto pobytu alebo registrované sídlo v Lotyšsku.

Nesporové vymáhanie záväzkov sa môže použiť v prípade, že je návrh podložený dokladom o záložnom práve na nehnuteľný majetok alebo povinnosťou vypratať alebo vrátiť prenajatý nehnuteľný majetok, ak sa tento nehnuteľný majetok nachádza v Lotyšsku. Návrh na nesporové vymáhanie záväzkov na základe povinnosti vyplývajúcej z hypotekárneho úveru na loď možno podať v Lotyšsku, ak je táto hypotéka registrovaná v Lotyšsku.

1.2 Príslušný súd

Návrh na nesporové vymáhanie záväzkov sa podáva na úrade pozemkového registra okresného alebo mestského súdu (rajona (pilsētas) tiesa):

 1. v ohlásenom mieste pobytu dlžníka, alebo, ak ho nemá, v jeho skutočnom mieste pobytu, ak sa návrh na nesporové vymáhanie záväzkov týka peňažného plnenia alebo záväzkov súvisiacich s vrátením hnuteľného majetku alebo zmluvných záväzkov zabezpečených záložným právom;
 2. v mieste, kde sa nachádza nehnuteľný majetok, ak sa návrh na nesporové vymáhanie záväzkov zakladá na dokumentoch o záložnom práve na nehnuteľný majetok alebo na povinnosti vypratať alebo vrátiť prenajatý nehnuteľný majetok. Ak je záväzok zabezpečený niekoľkými nehnuteľnosťami a pre návrh sú príslušné úrady pozemkového registra rôznych okresných alebo mestských súdov, návrh bude posudzovať oddelenie pozemkového registra okresného alebo mestského súdu v mieste, kde sa nachádza jedna z nehnuteľností podľa výberu navrhovateľa.
 3. v mieste, kde je registrovaná hypotéka na loď, ak sa návrh na nesporové vymáhanie záväzkov zakladá na hypotéke na loď.

Návrh na vymáhanie záväzkov s výzvou sa podáva na úrade pozemkového registra okresného alebo mestského súdu v ohlásenom mieste pobytu dlžníka alebo, ak ho nemá, v jeho skutočnom mieste pobytu alebo v mieste registrovaného sídla.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Návrh na vymáhanie záväzkov s výzvou má byť vypracovaný v súlade s prílohou 1 k nariadeniu vlády č. 792 z 21. júla 2009 o vzorových dokumentoch, ktoré sa majú používať v prípade vymáhania záväzkov s výzvou.

Na lotyšskom súdnom portáli Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.tiesas.lv/ v časti E-Pakalpojumi (Elektronické služby), E-veidlapas (Elektronické formuláre) sa nachádza vzor návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov (pieteikums par strīdu bezstrīdus piespiedu izpildīšanu). Vzor je možné stiahnuť, vyplniť a predložiť vo vytlačenej podobe.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, nie je to povinné. Všeobecné pravidlá zastupovania pred súdom sú stanovené v kapitole 12 zákona o občianskom súdnom konaní.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Návrh nemusí obsahovať podrobnú argumentáciu.

V návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov musí byť uvedený záväzok a dokument, na základe ktorého veriteľ žiada o nesporové vymáhanie. V návrhu sa uvádza výška hlavného dlhu, ktorý sa má splatiť, výška akýchkoľvek penále a úrokov a v prípade zmenky aj výška výdavkov spojených s protestáciou zmenky a kompenzácia určená v právnych predpisoch. K návrhu je nevyhnutné pripojiť: dokument, ktorého sa nesporové vymáhanie záväzkov vymáhanie týka, a jeho rovnopis (v prípade zmenky protestnú listinu), doklad o zaplatení štátneho poplatku (valsts nodeva) a dôkaz o zaslaní výzvy, ak sa podľa právnych predpisov takáto výzva vyžaduje.

Návrh na vymáhanie záväzkov s výzvou sa podáva vyplnením štandardného vzorového dokumentu, v ktorom sa uvedú podrobnosti o navrhovateľovi a dlžníkovi, platobný záväzok, dokumenty preukazujúce existenciu záväzku a časovú lehotu na jeho plnenie, požadovaná suma a spôsob výpočtu, vyhlásenie navrhovateľa potvrdzujúce, že nárok nie je závislý od protiplnenia alebo že protiplnenie bolo realizované, ako aj žiadosť, aby súd vydal pre dlžníka výzvu a nariadil výkon peňažnej pohľadávky a nahradenie súdnych trov, ako aj vyhlásenie, že informácie o skutočnostiach, ktoré boli súdu poskytnuté, sú pravdivé, a že navrhovateľ si uvedomuje, že podľa trestného zákona sa podanie nepravdivého návrhu považuje za trestný čin.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

K návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov sa musí pripojiť: dokument, ktorý sa má vykonať, a jeho rovnopis (v prípade zmenky protestná listina), doklad o zaplatení štátneho poplatku a dôkaz o zaslaní výzvy, ak sa v právnych predpisoch takáto výzva vyžaduje (dôkazom odoslania výzvy môže byť vyhlásenie certifikovaného súdneho exekútora alebo jeho asistentom o tom, že adresát odmietol výzvu prijať).

V prípade návrhu na vymáhanie záväzkov s výzvou nie je potrebné predložiť žiadne písomné dôkazy o nároku, ale v návrhu sa uvedú dokumenty preukazujúce existenciu záväzku a časovú lehotu na jeho plnenie. Keď dlžník namietne platnosť platobného záväzku do 14 dní od doručenia súdnej výzvy, súdne konanie o vymáhaní záväzku s výzvou sa ukončí. Rozhodnutie o ukončení konania o vymáhaní záväzkov výzvou na základe námietky dlžníka nebráni veriteľovi podať v súvislosti s nárokom riadnu žalobu.

1.4 Zamietnutie žiadosti

O návrhu na nesporové vymáhanie záväzku rozhodne samosudca do siedmich dní od podania návrhu na základe návrhu a priložených dokumentov bez prechádzajúceho oznámenia navrhovateľovi a dlžníkovi. Sudca zamietne návrh v prípade, že je neopodstatnený, že uvedené penále nie je primerané hlavnému dlhu alebo že dokument, ktorý sa má vykonať, obsahuje nespravodlivé zmluvné ustanovenia porušujúce práva spotrebiteľa.

Ak v prípade vymáhania záväzkov s výzvou súd návrh prijme, ale do 14 dní od doručenia oznámenia súdu dlžník podá odpor a spochybní platnosť platobného záväzku, príp. dokáže, že dlh bol splatený, sudca konanie ukončí.

1.5 Odvolanie

Rozhodnutie sudcu o návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov alebo návrhu na vymáhanie záväzkov s výzvou nie je možné napadnúť.

1.6 Podanie odporu

O návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov rozhodne samosudca a na názor dlžníka sa neprihliada.

V prípade návrhu na vymáhanie záväzkov s výzvou sudca oznámi dlžníkovi, že má zaplatiť sumu uvedenú v návrhu, alebo podať odpor na súde v lehote do 14 dní od doručenia výzvy.

1.7 Účinok podania odporu

Ak v prípade návrhu na vymáhanie záväzkov s výzvou dlžník podá odpor spochybňujúci platnosť platobného záväzku v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia, súdne konanie sa ukončí. Ak dlžník uzná časť nároku, navrhovateľ je informovaný o odpovedi dlžníka a o stanovenej lehote, v ktorej má navrhovateľ informovať súd o tom, či súhlasí s vymáhaním tej časti záväzku, ktorú veriteľ uznal. Ak navrhovateľ nesúhlasí s čiastočným vymáhaním záväzku alebo neodpovie v lehote určenej v oznámení, súdne konanie sa ukončí.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak v prípade návrhu na vymáhanie záväzkov s výzvou dlžník nepodá odpor v lehote stanovenej v oznámení, sudca do siedmich dní od uplynutia lehoty na podanie odporu rozhodne o vymáhaní platobného záväzku uvedeného v návrhu a o náhrade súdnych trov.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Vymáhanie záväzkov s výzvou – rozhodnutie sudcu o vymáhaní platobného záväzku uvedeného v návrhu nadobúda účinnosť okamžite; ide o vykonateľný exekučný titul, ktoré možno vykonať v súlade s pravidlami o vykonávaní rozsudkov.

Nesporové vymáhanie záväzkov – po tom, čo sudca preskúma prípustnosť návrhu a príde k záveru, že návrh príjme, vydá rozhodnutie, v ktorom určí, ktorý záväzok má byť splnený a do akej miery. Rozhodnutie sudcu nadobúda účinnosť okamžite; ide o vykonateľný exekučný titul, ktoré možno vykonať v súlade s pravidlami o vykonávaní rozsudkov. Rozhodnutie sudcu spolu s rovnopisom dokumentu, ktorý bol základom návrhu, sa postúpi na výkon.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Rozhodnutie sudcu o návrhu na nesporové vymáhanie záväzkov alebo o návrhu na vymáhanie záväzkov s výzvou nie je možné napadnúť; ak sa však dlžník domnieva, že nárok žiadateľa nie je opodstatnený, môže podať žalobu a nárok napadnúť (v prípade nesporového vymáhania záväzkov v lehote šiestich mesiacov od dátumu odoslania rovnopisu rozhodnutia sudcu a v prípade vymáhania záväzkov s výzvou v lehote troch mesiacov od dátumu odoslania rovnopisu rozhodnutia). Ak dlžník takúto žalobu podá, môže požiadať o zastavenie výkonu záväzkov; ak už bol nárok veriteľa uspokojený, dlžník môže požiadať o zabezpečenie svojho nároku. Žaloba sa podáva v súlade s postupmi, ktoré predpisuje zákon o občianskom súdnom konaní, a to na súde, ktorý predtým posudzoval návrh na nesporové vymáhanie záväzkov alebo návrh na vymáhanie záväzkov s výzvou. Ak však nárok spadá do pôsobnosti krajského súdu, mal by sa podať na krajskom súde v obvode úradu pozemkového registra okresného alebo mestského súdu, ktorý návrh na nesporové vymáhanie záväzkov alebo návrh na vymáhanie záväzkov s výzvou pôvodne prejednal.

Posledná aktualizácia: 07/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Litva

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Návrhy na vydanie európskeho platobného rozkazu sa posudzujú v súlade s pravidlami stanovenými v kapitole XXIII Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (Lietuvos Respubklikos civilinio proceso kodeksas) s výnimkami, ktoré sú tam uvedené.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Procesný postup stanovený v kapitole XIII Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky sa vzťahuje na prípady, v ktorých sa veriteľov návrh týka peňažnej pohľadávky (vyplývajúcej zo zmluvy, protiprávneho konania, vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, priznania výživného atď.).

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Prípady, ktoré sa prejednávajú podľa kapitoly XIII Občianskeho súdneho poriadku, je možné prejednávať v rámci sporového alebo nesporového konania v závislosti od výberu zo strany veriteľa.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

V súlade s kapitolou XIII Občianskeho súdneho poriadku sa návrhy neprejednávajú, pokiaľ má dlžník pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Ak sa začalo konanie o návrhu veriteľa a ukáže sa, že po vydaní platobného rozkazu nie je známy dlžníkov pobyt ani miesto výkonu práce, súd tento platobný rozkaz zruší a návrh veriteľa zostane neuzavretý. Proti tomuto rozhodnutiu súdu nie je možné podať osobitné odvolanie. V tejto situácii môže súd zrušiť platobný rozkaz a ponechať návrh veriteľa neuzavretý iba vtedy, pokiaľ predtým súd určil veriteľovi lehotu na to, aby objasnil dlžníkov pobyt alebo miesto výkonu práce alebo podnikol kroky, ktoré by súdu umožnili doručovať mu procesné dokumenty iným spôsobom.

1.2 Príslušný súd

Prípady, ktoré sa týkajú návrhov na vydanie platobného rozkazu, prejednávajú okresné súdy podľa miesta pobytu.

1.3 Formálne požiadavky

Okrem splnenia všeobecných požiadaviek stanovených pre obsah a formu procesných dokumentov musí byť v návrhu na vydanie platobného rozkazu uvedené:

 1. meno, priezvisko, osobný identifikačný kód a adresa veriteľa alebo celý názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo bankového účtu veriteľa a údaje o relevantnej banke, ak je právnickou osobou, a meno a adresa zástupcu veriteľa, ak bol návrh podaný zástupcom;
 2. meno, priezvisko, osobné identifikačné číslo (ak je známe), adresu a miesto výkonu práce (ak je známe) dlžníka, alebo celý názov, sídlo, identifikačné číslo a číslo bankového účtu (ak sú známe) dlžníka a údaje o relevantnej banke (ak sú známe), ak je dlžník právnickou osobou;
 3. hodnota pohľadávky;
 4. ak je v návrhu zahrnuté priznanie úroku z omeškania alebo pokuty za oneskorené plnenie, tak sadzba, suma a obdobie pre výpočet úroku z omeškania alebo pokuty za oneskorené plnenie;
 5. pohľadávka, jej skutkový základ a dôkazy v jej prospech;
 6. odôvodnený návrh na nariadenie predbežných opatrení vo vzťahu k dlžníkovi, pokiaľ sú pre ne dané dôvody a sú k dispozícii údaje o majetku dlžníka;
 7. potvrdenie, že nie sú dané dôvody stanovené v článku 431 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (v prípade vydania platobného rozkazu povinnosť (alebo čiastočná povinnosť) veriteľa, v súvislosti s ktorou sa žiada plnenie, nebola splnená a dlžník jej splnenie vyžaduje; časť povinnosti nie je možné splniť a veriteľ vyžaduje jej čiastočné splnenie; dlžník má pobyt alebo sídlo v zahraničí; miesto pobytu ani miesto výkonu práce dlžníka nie sú známe);
 8. zoznam dokumentov priložených k návrhu.

Návrh na priznanie výživného musí tiež obsahovať dátum a miesto narodenia dlžníka, dátum narodenia a miesto pobytu oprávneného (pokiaľ návrh podáva iná osoba ako sám oprávnený), navrhovaná mesačná suma výživného a obdobie, na ktoré sa plnenie výživného navrhuje.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Odporúča sa použiť štandardizovaný formulár schválený ministerstvom spravodlivosti.

Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu je k dispozícii na portáli elektronických služieb litovských súdov: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Táto otázka nie je upravená.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

K návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je nevyhnutné prikladať dôkazy.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd návrh na vydanie platobného rozkazu zamietne v týchto prípadoch:

– v prípadoch uvedených v článku 137 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky (daný spor by nemal byť predmetom civilného konania; návrh nespadá do právomoci daného súdu; osoba, ktorá podala návrh na súd, nesplnila podmienku predchádzajúceho mimosúdneho procesného postupu stanoveného zákonom pre daný druh prípadov; v spore medzi tými istými stranami o tej istej veci a na základe tých istých dôvodov bolo vydané rozhodcovské rozhodnutie, ktoré nadobudlo účinnosť, alebo nadobudlo účinnosť rozhodnutie, ktorým sa povolilo vzdanie sa nároku navrhovateľa alebo ktorým sa schválil zmier medzi stranami; začalo sa súdne konanie o spore medzi tými istými stranami o rovnakej veci a na základe tých istých dôvodov; strany uzatvorili dohodu o tom, že sa so sporom obrátia na rozhodcovský súd; návrh bol podaný za osobu, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony; návrh bol podaný za zúčastnenú stranu osobou, ktorá nie je oprávnená viesť spor);

– návrh nespĺňa podmienky prípustnosti stanovené v článku 431 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky alebo je zjavne neopodstatnený.

1.5 Odvolanie

Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu je možné podať osobitné odvolanie.

1.6 Podanie odporu

Dlžník môže v súvislosti s návrhom veriteľa alebo jeho časti podať odpor na súd, ktorý vydal platobný rozkaz. Ak dlžník splnil časť nároku veriteľa alebo časť nároku uzná, ale neplní ju, môže namietať voči platnosti zostávajúcej časti nároku veriteľa.

Dlžník musí odpor týkajúci sa návrhu veriteľa podať v písomnej forme do dvadsiatich dní odo dňa, kedy mu bol platobný rozkaz doručený. Odpor musí spĺňať všeobecné náležitosti stanovené pre obsah a formu procesných písomností s výnimkou uvedenia dôvodov odporu. Ak dlžník zo závažných dôvodov podal odpor po uvedenej lehote, súd môže na žiadosť dlžníka odpustiť zmeškanie lehoty. Proti rozhodnutiu o zamietnutí tejto žiadosti je možné podať osobitné odvolanie.

1.7 Účinok podania odporu

Po doručení odporu dlžníka na súd musí súd najneskôr do troch pracovných dní oznámiť veriteľovi, že môže v súlade so všeobecnými ustanoveniami upravujúcimi sporové konanie (vrátane ustanovení o určovaní príslušnosti) podať žalobu a najneskôr do štrnástich dní od oznámenia súdu zaplatiť zvyšok súdneho poplatku. Pred uplynutím lehoty na podanie žaloby nie je možné zrušiť akékoľvek predbežné opatrenia, ktoré súd vydal.

Ak dlžník splní časť nároku veriteľa v súlade s platobným rozkazom súdu alebo uzná časť nároku, ale nesplní ju, a namieta iba voči zvyšnej časti nároku veriteľa, súd v súlade s ustanoveniami relevantnej kapitoly vydá nový platobný rozkaz, ktorým vyhovie žalobe v rozsahu, v akom dlžník voči nároku nenamietal. Ak dlžník odporuje platobnému rozkazu iba v rozsahu týkajúcom sa priznania náhrady trov konania, súd o otázke náhrady týchto trov rozhodne formou rozhodnutia. Veriteľ môže v rozsahu neuspokojenej časti svojho nároku podať žalobu v súlade s procesným postupom stanoveným v relevantnom článku.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak veriteľ nepodá na súd riadne vypracovanú žalobu do štrnástich dní, na návrh veriteľa sa bude hľadieť, akoby nebol podaný, a veriteľovi sa vráti späť prostredníctvom súdneho rozhodnutia, pričom platobný rozkaz a akékoľvek predbežné opatrenia, ktoré boli vydané, sa zrušia. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať osobitné odvolanie, ale to nebráni veriteľovi, aby v súlade so všeobecným procesným postupom podal žalobu.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Platobný rozkaz nadobudne účinnosť, pokiaľ dlžník vo vzťahu k návrhu veriteľa nepodá odpor do dvadsiatich dní. Platobný rozkaz sa nesmie vykonať ako naliehavá vec.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti platobnému rozkazu nie je prípustné odvolanie ani kasačné konanie.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Luxembursko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Okrem európskeho konania o platobnom rozkaze stanoveného v nariadení (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 luxemburské právo umožňuje aj rýchle vymáhanie pohľadávok prostredníctvom návrhu na vydanie predbežného platobného rozkazu predloženého okresnému súdu (v prípade pohľadávok vyšších než 10 000 EUR). V prípade pohľadávok do 10 000 EUR sa využíva konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu pred zmierovacím sudcom: pozri tému „Veci s nízkou hodnotou sporu – Luxembursko“.

1.1 Rozsah konania

Dotknutá osoba môže navrhnúť buď začatie skráteného konania o nariadení predbežného opatrenia (action en référé), alebo vydanie predbežného platobného rozkazu (ordonnance sur requête, provision sur requête).

Po skrátenom konaní o nariadení predbežného opatrenia musí nasledovať riadne konanie o podstate pohľadávky, čoho výsledkom je, že celkové konanie je spravidla nákladné.

Predbežný platobný rozkaz predstavuje najrýchlejší a najúspornejší spôsob vymáhania dlhov.

Postup sa mení v závislosti od výšky pohľadávky, ktorá sa má vymáhať.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Predbežný platobný rozkaz sa môže použiť v prípade peňažných pohľadávok, kde istina (bez úrokov a nákladov) presahuje 10 000 EUR.

Predbežný platobný rozkaz sa môže vydať iba voči dlžníkovi s trvalým bydliskom v Luxembursku.

Konanie o predbežnom rozkaze sa môže použiť iba v prípade písomne doložených peňažných pohľadávok. Nemôže sa použiť napríklad na získanie rýchleho rozkazu vo veci náhrady škody.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Európske konanie o platobnom rozkaze.

1.2 Príslušný súd

Veriteľ, ktorý chce získať predbežný rozkaz na sumu vyššiu než 10 000 EUR, musí podať návrh predsedovi okresného súdu (tribunal d’arrondissement) miestne príslušného podľa miesta trvalého bydliska dlžníka, pokiaľ sa nemôže oprieť o právoplatnú klauzulu o voľbe súdu. V Luxemburskom veľkovojvodstve sú dva okresné súdy, jeden v meste Luxemburg a jeden v meste Diekirch.

Platí obvyklá úprava súdnej príslušnosti.

1.3 Formálne požiadavky

Návrh na vydanie predbežného rozkazu treba zaslať na registratúru okresného súdu. Aby bol návrh platný, musí obsahovať priezvisko, krstné meno, povolanie a trvalé bydlisko alebo miesto pobytu navrhovateľa aj odporcu, vec, ktorej sa návrh týka, odôvodnenie návrhu a podkladové materiály.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neexistuje žiadny štandardný formulár.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Veriteľ nemusí podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu poveriť právneho zástupcu.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Veriteľ musí uviesť vec, ktorej sa návrh týka (t. j. nárokovanú sumu), a jej zdôvodnenie (t. j. dôvod vzniku peňažného dlhu). Toto zdôvodnenie môže byť stručné, ale treba uviesť významné dôvody. Rozsah poskytnutého vysvetlenia sa v praxi bude odvíjať od zložitosti prípadu: ak podkladové materiály hovoria samy za seba, stačí stručné vysvetlenie.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Veriteľ musí svoj návrh doložiť podkladovými materiálmi. Práve na základe týchto podkladových materiálov sudca rozhodne o prípustnosti návrhu.

Povoľuje sa len predkladanie „dokumentov“; veriteľ nemôže – aspoň v tejto etape konania – navrhnúť, že dokáže opodstatnenosť pohľadávky inými prostriedkami, napríklad prizvaním svedkov.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Sudca návrh zamietne, ak usúdi, že oprávnenosť dlhu nebola predloženým vysvetlením dostatočne preukázaná.

K tomuto zamietnutiu treba – rovnako ako k akémukoľvek súdnemu rozhodnutiu – priložiť zdôvodnenie.

1.5 Odvolanie

Proti uzneseniu o zamietnutí sa nie je možné odvolať. Veriteľ však môže začať iné konania pred súdom rozhodujúcom vo veci samej alebo pred súdom rozhodujúcim o nariadení predbežných opatrení.

1.6 Podanie odporu

Dlžník, ktorému bol doručený predbežný platobný rozkaz, má 15 dní na vznesenie námietky voči nemu.

Námietka má formu písomného vyhlásenia, ktoré na registratúre podáva odporca alebo jeho zástupca. Vyhlásenie musí obsahovať aspoň stručné zdôvodnenie námietky a treba k nemu priložiť všetky dokumenty, ktoré môžu slúžiť na podloženie námietky.

Úradník registratúry zapíše vyhlásenie o námietke do súdneho registra, vydá podávateľovi potvrdenie a upovedomí o námietke navrhovateľa.

Aj keď je na vznesenie námietky lehota 15 dní, v skutočnosti ju možno vzniesť dovtedy, kým veriteľ nepodá návrh na vydanie exekučného titulu. Keďže veriteľ len zriedkavo požiada o vydanie exekučného titulu okamžite po uplynutí lehoty 15 dní, dlžník má často viac času, ako sa mu poskytuje podľa právneho predpisu, ale už bez istoty, ktorú má zaručenú počas prvých 15 dní.

1.7 Účinok podania odporu

Vznesením námietky zo strany dlžníka sa konanie odloží, čo znamená, že nie je možné okamžite vydať exekučný titul. Naďalej však plynú isté účinky oznámenia, napríklad ďalej nabiehajú úroky odo dňa doručenia platobného rozkazu dlžníkovi.

Sudca vznesenú námietku preskúma. Ak ju uzná za dobre zdôvodnenú, svoje zistenia uvedie v nariadení s odôvodnením a vydá nález o neplatnosti predošlého rozkazu. Ak je námietka iba čiastočne opodstatnená, sudca vydá nariadenie o vyplatení tej časti pohľadávky, ktorá bola oprávnená. Ak sa námietka zamietne, sudca rozhodne v neprospech dlžníka.

V rámci tohto konania môže sudca vydať rozhodnutie bez vypočutia jednotlivých účastníkov konania. Sudca môže účastníkov predvolať, ale nie je povinný vypočuť ich na verejnom pojednávaní.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak dlžník nevznesie námietku do 15 dní od doručenia platobného rozkazu, veriteľ môže požiadať súd o vydanie exekučného titulu.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Písomný návrh podáva veriteľ alebo jeho zástupca na registratúre súdu a vykoná sa zápis do súdneho registra.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Ak sa predbežný rozkaz doručí dlžníkovi osobne, exekučný titul bude mať účinky rozkazu vydaného v súdnom konaní, v ktorom boli vypočutí obaja účastníci konania, a je možné ho napadnúť len podaním odvolania do 15 dní odo dňa doručenia. Ak predbežný rozkaz nebol doručený dlžníkovi osobne, exekučný titul bude mať účinky kontumačného rozsudku a je možné podať návrh na jeho zrušenie počas 8 dní odo dňa doručenia, t. j. lehoty zhodnej s lehotou na odvolanie.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.legilux.lu/; Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.public.lu/fr.html

Posledná aktualizácia: 07/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Malta

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Maltské právo umožňuje osobitné konanie týkajúce sa pohľadávok bez námietok podľa časti 166A kap. 12 maltského zákonníka (zákonník o sústave súdov a občianskom súdnom konaní).

1.1 Rozsah konania

Tento postup sa môže použiť pri konaniach, pri ktorých dlh neprekračuje výšku 23 293,73 EUR.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Oprávnené pohľadávky sú pohľadávky na zaplatenie dlhov, ktoré sú určité, likvidné a splatné a ktorých súčasťou nie je vykonanie žiadnej činnosti, pričom ich uvedená výška neprekračuje 23 293,73 EUR. Ak dlh nie je likvidný, veriteľ môže postupovať podľa tohto oddielu vtedy, ak svoju pohľadávku obmedzí na výšku neprekračujúcu 23 293,73 EUR a výslovne sa zriekne každej časti pohľadávky, ktorá môže prekročiť túto sumu pri jej splácaní.

Veriteľ môže postupovať podľa tohto oddielu iba vtedy, ak je dlžník prítomný na Malte a nejde o maloleté dieťa ani o osobu nespôsobilú podľa zákona a ak nejde o dlh z dedičstva bez dedičov.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Áno, horná hranica je 23 293,73 EUR.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto postupu je nepovinné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Nie, tento postup sa môže použiť len vtedy, ak je dlžník prítomný na Malte.

1.2 Príslušný súd

Príslušným súdom pre tento postup je magistrátny súd na Malte alebo na ostrove Gozo (súd s nižšou právomocou), podľa príslušnej veci.

1.3 Formálne požiadavky

Veriteľ podá právny podnet, ktorého obsah musí byť potvrdený prísažným vyhlásením veriteľa. Ten sa doručí dlžníkovi, pričom musí obsahovať jednoznačné odôvodnenie pohľadávky, dôvody, pre ktoré by sa mala pohľadávka potvrdiť, a skutočnosti na podporu pohľadávky, bez ktorých by bola pohľadávka vyhlásená za neplatnú. Ak má byť právny podnet platný, musí obsahovať aj oznámenie dlžníkovi, že ak sa do tridsiatich dní od doručenia k uvedenému právnemu podnetu nevyjadrí predložením zaevidovaného oznámenia, ktorým sa pohľadávka vyvracia, právny podnet bude predstavovať zákonný nárok.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neexistujú žiadne normalizované formuláre. Na začiatok právneho podnetu je však povinné vložiť tieto slová:

Tento právny podnet sa odosiela podľa oddielu 166a kapitoly 12 a ak sa k nemu do tridsiatich (30) dní nevyjadríte, bude sa považovať za zákonný nárok. Preto je vo vašom záujme bezodkladne sa obrátiť na advokáta alebo právneho zástupcu.“

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Áno, právny podnet musí podpísať advokát. Dlžník, ktorý sa chce vyjadriť k uvedenému právnemu podnetu s cieľom vyvrátiť pohľadávku, však nemusí byť zastupovaný advokátom ani právnym zástupcom.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Odôvodnenie pohľadávky musí byť podrobné. Právny podnet musí obsahovať odôvodnenie pohľadávky, dôvody, pre ktoré by sa mala pohľadávka potvrdiť, a skutočnosti na podporu pohľadávky, bez ktorých by bola pohľadávka vyhlásená za neplatnú.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie, v práve sa nevyžaduje predloženie písomných dôkazov týkajúcich sa predmetnej pohľadávky. Vyžaduje sa však predloženie prísažného vyhlásenia o skutočnostiach, na ktorých sa pohľadávka zakladá.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Tento procesný platobný rozkaz sa nevydáva na základe návrhu, ale právneho podnetu. Súd preto nemôže zamietnuť pohľadávku, ak voči nej dlžník nenamieta. Ak dlžník voči pohľadávke namieta, veriteľ nebude môcť získať dlžnú sumu na základe platobného rozkazu, a preto bude musieť podať žalobu. Je potrebné poznamenať, že ak dlžník voči pohľadávke náležite namieta, platobný rozkaz sa nemôže voči dlžníkovi znovu použiť pri rovnakej pohľadávke, aká je obsahom právneho podnetu, ktorý bol dlžníkovi doručený.

1.5 Odvolanie

V tomto postupe nie je možné odvolanie. Ak dlžník voči požiadavke namieta, veriteľ musí podať žalobu. Ak však dlžník nepodá do tridsiatich dní od doručenia platobného rozkazu (právneho podnetu) námietku, tento rozkaz sa považuje za zákonný nárok. V tejto fáze môže dlžník podať námietku voči zákonnému nároku do dvadsiatich dní od prvého doručenia zákonného nároku alebo ďalšieho súdneho aktu. Tento zákonný nárok sa zruší a vyhlási za neplatný, ak sa súd presvedčí, že:

i) dlžník o uvedenom právnom podnete nevedel, lebo nebol riadne informovaný, alebo

ii) právny podnet neobsahuje riadne náležitosti predpísané v právnych predpisoch (uvedených vyššie).

1.6 Podanie odporu

Po prijatí právneho podnetu môže dlžník pohľadávku veriteľa odmietnuť.

1.7 Účinok podania odporu

Ak dlžník voči pohľadávke náležite namieta, veriteľ nemôže ďalej využívať tento postup. Je potrebné poznamenať, že ak dlžník voči pohľadávke náležite namieta, osobitný postup opísaný v tejto časti sa nemôže voči dlžníkovi znovu použiť pri rovnakej pohľadávke, aká je obsahom právneho podnetu, ktorý bol dlžníkovi doručený.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak neexistuje námietka, veriteľ môže tento postup využiť na získanie zákonného nároku.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Právny podnet podaný podľa tohto postupu (ktorý nebol napadnutý) musí byť zaevidovaný. Žalobca, ktorý chce zaevidovať právny podnet kvalifikovaný ako zákonný nárok, musí tajomníkovi súdu predložiť overenú kópiu právneho podnetu vrátane potvrdenia o doručení a kópiu každého vyjadrenia k nemu, ak existuje.

Po prijatí písomností uvedených v pododseku 2 musí tajomník predložené písomnosti preskúmať a overiť, či dlžník podal vyjadrenie v stanovenom čase, a ak zistí, že sú splnené podmienky na zaevidovanie právneho podnetu ako zákonného nároku, zaeviduje predložené písomnosti do registra právnych podnetov, ktoré sú zákonnými nárokmi, ktorý vedie tajomník na účely dodržania ustanovení oddielu 166A.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

V tomto postupe nie je možné podať odvolanie, ale zákonný nárok získaný na základe ustanovení tejto časti sa môže zrušiť a vyhlásiť za neplatný a neúčinný, ak podal dlžník žiadosť na magistrátny súd (Malta) alebo magistrátny súd (Gozo), podľa okolností, do dvadsiatich dní od prvého doručenia vykonávacieho príkazu alebo iného súdneho aktu s takouto právomocou a súd sa presvedčil, že:

a) dlžník o uvedenom právnom podnete nevedel, lebo nebol riadne informovaný, alebo

b) právny podnet neobsahoval všetky potrebné náležitosti.

Posledná aktualizácia: 22/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Holandsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Je možné rozlišovať medzi európskym konaním o platobnom rozkaze a konaniami, ktoré sa v Holandsku vzťahujú na vymáhanie dlhov a iných pohľadávok. Viac informácií o konaniach druhého typu nájdete v časti o veciach s nízkou hodnotou sporu.

Európske konanie o platobnom rozkaze [nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktoré nadobudlo platnosť 12. decembra 2008], ďalej len „EOP“, umožňuje vymáhať nepopreté cezhraničné pohľadávky v občianskych a obchodných veciach prostredníctvom jednotného konania na základe štandardných formulárov (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.overheid.nl/).

Cezhraničným sporom je spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte ako v členskom štáte súdu konajúceho vo veci. Európske konanie o platobnom rozkaze sa zaviedlo na účely uspokojovania peňažných pohľadávok s určenou výškou, ktoré sú splatné v čase podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými krajinami EÚ s výnimkou Dánska. Holandsko prijalo zákon o vykonávaní nariadenia o EOP [Uitvoeringswet (EBB-Vo)] z 29. mája 2009 s cieľom vykonávať v Holandsku európske konanie o platobnom rozkaze.

Holandsko nemá jednotné konanie na vymáhanie nepopretých peňažných pohľadávok, ktoré nemajú cezhraničný charakter. Platobný rozkaz bol zavedením konania pred kantonálnym súdom v roku 1991 zrušený. V týchto prípadoch sa vyžaduje, aby bola strana, ktorá si uplatňuje práva proti neplatiacemu dlžníkovi, predvolaná na konanie. Pozri takisto časť „Veci s nízkou hodnotou sporu“ a „Ako mám postupovať?“

Európske konanie o platobnom rozkaze sa zaviedlo pre pohľadávky s hodnotou vyššou ako 2 000 EUR.

V konaní sa návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu podáva písomne prostredníctvom štandardných formulárov. Tieto formuláre sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch na Európskom portáli elektronickej justície (https://e-justice.europa.eu) v časti Dynamické formuláre.

V Holandsku bol za súd príslušný na rozhodovanie o návrhoch v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze určený Okresný súd (Rechtbank) v Haagu. Holandsko si zvolilo, že na účely tohto konania bude prijímať iba formuláre predložené v holandskom jazyku. Súd, ktorý rozhoduje o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, si účtuje súdne poplatky. Viac informácií o aktuálnej sadzbe nájdete na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rechtspraak.nl/.

Návrh na vydanie EOP

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa podáva na Okresný súd v Haagu pomocou tlačiva návrhu A (https://e-justice.europa.eu).

Ak tlačivo návrhu A nie je úplné, súd použije tlačivo B, aby navrhovateľovi poskytol možnosť doplniť alebo opraviť návrh v určitej lehote.

Ak návrh spĺňa iba niektoré zo stanovených požiadaviek, súd použije tlačivo C, aby navrhovateľovi navrhol úpravu pôvodného návrhu. Navrhovateľ musí na tento návrh odpovedať v lehote určenej súdom. Ak navrhovateľ tento návrh prijme, súd vydá európsky platobný rozkaz pre tú časť návrhu, ktorá bola prijatá. Ak sa chce navrhovateľ pokúsiť vymôcť zvyšnú časť pohľadávky, môže tak urobiť podľa vnútroštátneho práva. Ak navrhovateľ neodpovie v lehote určenej súdom alebo odmietne prijať navrhnuté úpravy svojho pôvodného návrhu, súd jeho pôvodný návrh zamietne v celom rozsahu. Pokiaľ tlačivo návrhu spĺňa všetky požiadavky, súd vydá európsky platobný rozkaz obvykle do 30 dní (pomocou tlačiva E).

Odpor proti EOP

Súd upovedomí odporcu o európskom platobnom rozkaze jeho zaslaním prostredníctvom doporučenej zásielky s doručenkou alebo prostredníctvom oznámenia od exekútora. Odporca sa upovedomí o tom, že má k dispozícii tieto možnosti:

 • zaplatiť navrhovateľovi sumu uvedenú v platobnom rozkaze alebo
 • do 30 dní od doručenia alebo oznámenia platobného rozkazu odporcovi podať odpor pomocou štandardného tlačiva F.

Ak sa podá odpor, európske konanie o platobnom rozkaze sa ukončí. Ďalej sa procesne postupuje v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho procesného práva (pozri aj bod 1.7). Ak odporca nepodá odpor v stanovenej lehote, súd pôvodu vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný (pomocou štandardného tlačiva G) a toto vyhlásenie zašle navrhovateľovi.

Platobný rozkaz, ktorý bol vyhlásený za vykonateľný v členskom štáte pôvodu, sa uzná v každom členskom štáte a možno ho v každom členskom štáte vykonať bez toho, aby bolo potrebné vyhlásenie o vykonateľnosti.

1.1 Rozsah konania

Európsky platobný rozkaz je možné nariadiť vo vzťahu k peňažným pohľadávkam v občianskych a obchodných veciach, ktoré sú splatné a ktoré majú charakter „cezhraničných pohľadávok“ (pozri aj bod 1.1.1). Cezhraničný charakter pohľadávky je daný, ak majú veriteľ a dlžník bydlisko v rôznych členských štátoch EÚ.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Z hmotnoprávneho hľadiska je európsky platobný rozkaz obmedzený na občianske a obchodné veci. Z rozsahu európskeho platobného rozkazu sú vylúčené tieto oblasti:

 • daňové veci,
 • colné veci,
 • správne veci,
 • veci týkajúce sa zodpovednosti štátu,
 • veci v oblasti konkurzného práva, práva upravujúceho majetok manželov, dedičského práva a práva sociálneho zabezpečenia, a
 • veci týkajúce sa mimozmluvných záväzkov (osobitne na základe protiprávnych činov), pokiaľ neboli predmetom dohody medzi stranami, alebo nedošlo k uznaniu dlhu, alebo sa netýkajú vyrovnaných dlhov, ktoré vznikli zo spoločného vlastníctva majetku.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neexistuje horná hranica v európskom konaní o platobnom rozkaze ani vo vnútroštátnych konaniach na vymáhanie pohľadávok.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie európskeho konania o platobnom rozkaze je dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Ak sa má rozsudok vykonať v krajine mimo EÚ, otázka, či je možné vykonať konanie o platobnom rozkaze, a ak áno, či je možné európsky platobný rozkaz vykonať, bude závisieť od medzinárodného práva súkromného tejto krajiny. V mnohých prípadoch bude potrebný exekučný príkaz (exequatur).

1.2 Príslušný súd

V Holandsku bol za súd príslušný na rozhodovanie o návrhoch v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze určený Okresný súd v Haagu. Holandsko si zvolilo, že na účely tohto konania bude prijímať iba formuláre predložené v holandskom jazyku. Pri podaní návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu sa od navrhovateľa vyžaduje zaplatenie súdneho poplatku. Viac informácií o aktuálnej sadzbe nájdete na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rechtspraak.nl/.

1.3 Formálne požiadavky

Európsky platobný rozkaz sa musí vydať čo najrýchlejšie a v každom prípade do 30 dní od podania návrhu.

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa podáva pomocou štandardného tlačiva A (https://e-justice.europa.eu). Holandsko si zvolilo, že bude prijímať iba formuláre predložené v holandskom jazyku.

Tlačivo návrhu možno podať v papierovej podobe alebo pomocou akýchkoľvek iných komunikačných prostriedkov, ktoré súd prijíma.

Na základe článku 7 ods. 2 nariadenia o EOP musí návrh obsahovať:

a) údaje o stranách a súde, na ktorý sa návrh podáva;

b) výšku pohľadávky;

c) ak sa požadujú úroky, úrokovú sadzbu a čas, za ktorý sa úrok požaduje;

d) predmet sporu vrátane opisu okolností, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva ako na základ pohľadávky;

e) označenie dôkazov;

f) odôvodnenie právomoci súdu/súdov; a

g) cezhraničný charakter sporu.

V európskom konaní o platobnom rozkaze musí navrhovateľ vyhlásiť, že tlačivo A vypĺňal pravdivo a v dobrej viere. Európsky platobný rozkaz sa vydá výlučne na základe informácií poskytnutých navrhovateľom a súd neskúma ich pravdivosť.

Európsky platobný rozkaz sa odporcovi zasiela prostredníctvom doporučenej zásielky s doručenkou alebo prostredníctvom oznámenia od exekútora. Vrátenie doručenky do podateľne súdu umožňuje súdu zistiť, či je možné európsky platobný rozkaz vyhlásiť za predbežne vykonateľný. Ak sa platobný rozkaz doručuje prostredníctvom oznámenia od exekútora, súd touto úlohou poverí exekútora.

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Áno, v európskom konaní o platobnom rozkaze je použitie štandardného formulára povinné. Ten si možno stiahnuť na webovom sídle https://e-justice.europa.eu.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, v európskom konaní o platobnom rozkaze zastúpenie advokátom nie je povinné a strany sa nemusia zúčastniť na súdnom pojednávaní. V prípade konania na vymáhanie dlhov v rámci Holandska závisí otázka, či sa zastúpenie advokátom vyžaduje, od charakteru konania a výšky pohľadávky. Pozri aj časť „Veci s nízkou hodnotou sporu“ a „Začatie konania na súde“.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Dôvod nároku vrátane označenia dôkazov, na ktorých je nárok založený, sa musia uviesť v štandardnom tlačive A v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze, ale nevyžaduje sa podrobnejší opis.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

V rámci európskeho konania o platobnom rozkaze sa v zásade nevyžaduje uvádzať podrobnejšie odôvodnenie nároku. Dostupné dôkazy by sa mali označiť na tlačive A.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak nie sú splnené stanovené požiadavky, návrh sa zamietne. Ak návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu spĺňa iba niektoré zo stanovených podmienok, navrhovateľovi sa poskytne možnosť doplniť alebo opraviť ho alebo prijať úpravy navrhnuté súdom. Ak navrhovateľ nezašle svoju odpoveď späť v lehote určenej súdom alebo odmietne prijať návrh súdu, návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa zamietne v celom rozsahu. Proti zamietnutiu návrhu nie je prípustné odvolanie. Navrhovateľ však stále môže uplatniť svoj nárok podaním ďalšieho návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu alebo využitím iného konania ustanoveného právnymi predpismi členského štátu.

1.5 Odvolanie

V tomto prípade nie je prípustné odvolanie. Odporca však má možnosť požiadať o preskúmanie rozhodnutia. Viac informácií nájdete v bode 1.8. V prípade konania v rámci Holandska je odvolanie v zásade prípustné.

1.6 Podanie odporu

Odporca môže podať odpor do 30 dní od doručenia oznámenia o platobnom rozkaze. Odpor musí podať pomocou štandardného tlačiva F (https://e-justice.europa.eu) a vyžaduje sa od neho iba napadnutie nároku. Žiadne ďalšie odôvodnenie sa nevyžaduje.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá odpor v stanovenej lehote (do 30 dní) pomocou štandardného tlačiva F, európske konanie o platobnom rozkaze sa ukončí. Procesný postup následne pokračuje bežným konaním vo veci samej, pokiaľ navrhovateľ nenamieta proti pokračovaniu v bežnom občianskom konaní pomocou prílohy k návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu. Navrhovateľ tak môže urobiť aj neskôr, no musí tak urobiť pred vydaním platobného rozkazu (článok 7 ods. 4 nariadenia o EOP).

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak odporca nepodá odpor v lehote 30‑ dní, súd z vlastnej iniciatívy pomocou štandardného tlačiva G vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný a navrhovateľovi odošle vykonateľný európsky platobný rozkaz. Európsky platobný rozkaz, ktorý bol vyhlásený za vykonateľný, sa považuje za vykonateľný v ktoromkoľvek členskom štáte bez toho, aby bolo potrebné vyhlásiť jeho vykonateľnosť. V článku 9 vykonávacieho zákona k nariadeniu o EOP sa stanovuje možnosť, aby odporca podal návrh na jeho preskúmanie (pozri aj bod 1.8.2).

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Výkon európskeho platobného rozkazu sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu výkonu, pokiaľ sa v nariadení o EOP nestanovuje inak. Kópia európskeho platobného rozkazu, ktorý bol vyhlásený za vykonateľný súdom v členskom štáte pôvodu, sa musí poskytnúť súdu alebo orgánu presadzovania. Tento dokument musí spĺňať podmienky, ktoré sú nevyhnutné na overenie jeho pravosti. Takisto sa musí poskytnúť preklad európskeho platobného rozkazu do holandčiny.

Počas vykonávacej fázy je možné výkon európskeho platobného rozkazu zamietnuť iba na návrh odporcu. Takéto zamietnutie je možné, ak je európsky platobný rozkaz nezlučiteľný s predchádzajúcim rozhodnutím alebo platobným rozkazom, ktorý bol vydaný skôr v nejakom členskom štáte alebo tretej krajine. Toto predchádzajúce rozhodnutie (alebo platobný rozkaz) sa musí týkať rovnakého predmetu a musí spĺňať nevyhnutné podmienky v členskom štáte výkonu a v členskom štáte pôvodu nemohlo byť možné namietať nezlučiteľnosť ako námietku v súdnom konaní.

Výkon sa zamietne, ak odporca už zaplatil sumu priznanú európskym platobným rozkazom. V nijakom prípade súd nepreskúmava európsky platobný rozkaz vo veci samej.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Európsky platobný rozkaz je konečný, pokiaľ odporca nepodá opravný prostriedok.

Táto možnosť je stanovená v článku 9 vykonávacieho zákona k nariadeniu o EOP. To znamená, že odporca môže za určitých okolností podať na súd členského štátu pôvodu opravný prostriedok vo vzťahu k európskemu platobnému rozkazu dokonca aj po uplynutí 30‑dňovej lehoty na podanie odporu. Tento opravný prostriedok sa musí podať do štyroch týždňov od oznámenia európskeho platobného rozkazu odporcovi, od pominutia mimoriadnych okolností, ktoré mu bránili v tom, aby podal odpor, alebo odkedy sa odporca dozvedel, že európsky platobný rozkaz bol vydaný zjavne protiprávnym spôsobom.

Posledná aktualizácia: 01/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Rakúsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

Do rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku je zahrnuté vyskúšané a overené konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu (Mahnverfahren) pre  peňažné nároky. Väčšina  peňažných nárokov v Rakúsku sa spracúva online v zjednodušenom, zrýchlenom konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa obmedzuje na iné  peňažné nároky než tie, o ktorých sa musí rozhodnúť v osobitnom druhu „nesporového“ konania (Ausserstreitverfahren). Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je v súlade so zásadou, na ktorej je založené nesporové konanie, podľa ktorej sa požaduje, aby súd objasnil všetky skutočnosti relevantné pre svoje rozhodnutie z úradnej moci, t. j. bez návrhu účastníka konania. Keďže osobitné procedurálne požiadavky sa vzťahujú aj na veci súvisiace s právom sociálneho zabezpečenia a žalobami založenými na šekoch alebo zmenkách, nie je možné ich uplatniť v rámci konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu bolo obmedzené na výšku sporu do 75 000 EUR od 1. júla 2009. Nároky s vyššou hodnotou sporu než uvedený limit sa musia uplatniť v rámci „riadneho“ občianskeho súdneho konania vo forme predbežnej žaloby.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu je v Rakúsku povinné pre nároky do limitu uvedeného vyššie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Rakúske konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je možné použiť, ak má odporca bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu alebo sídlo v zahraničí. Takéto spory sa musia urovnať v rámci „riadneho“ občianskeho súdneho konania. V závislosti od nároku príslušný súd buď požiada odporcu, aby predložil vyjadrenie do štyroch týždňov, alebo stanoví dátum pojednávania.

Peňažné nároky voči odporcom s bydliskom v inom členskom štáte je prípadne možné uplatniť v rámci konania o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

1.2 Príslušný súd

Peňažné nároky na zaplatenie sumy do 15 000 EUR (od 1. januára 2013) sa musia podať na okresnom súde (Bezirksgericht). Nároky s hodnotou 15 000 – 75 000 EUR sa musia podať na prvostupňovom súde, pokiaľ nepatria do osobitnej právomoci okresných súdov.

Príslušnosť podľa rakúskeho konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa upravuje všeobecnými predpismi, t. j. neexistujú predpisy o osobitnej právomoci. Pozri informačný prehľad „Právomoc súdov“ pre informácie o rakúskych predpisoch o právomoci. Informácie o tom, ktorý súd má príslušnosť pre osobitné občianskoprávne veci, je možné nájsť na webovej stránke rakúskeho spolkového ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/) v časti „Elektronická verejná správa“ („Gerichtssuche“).

Viedenský Okresný súd pre obchodné záležitosti (Bezirksgericht für Handelssachen) má výlučnú príslušnosť v Rakúsku pre konania o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Peňažné nároky sa musia uplatniť použitím štandardného formulára. V Rakúsku sa používajú odlišné formuláre na konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu v závislosti od toho, či sa  peňažný nárok uplatňuje v rámci „riadneho“ konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu, konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu prostredníctvom pracovného súdu alebo v rámci konania o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu. Formuláre sú dostupné na stiahnutie na webovej stránke spolkového ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiz.gv.at/) v časti „Bürgerservice“ alebo je možné ich vyplniť online.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Navrhovatelia navrhujúci vydanie platobných rozkazov pre hodnoty sporu presahujúce 5 000 EUR musia mať právne zastúpenie. Neplatí to vo veciach, ktoré musia byť podľa zákona pojednávané na okresnom súde, bez ohľadu na hodnotu sporu (t. j. súde s vecnou príslušnosťou). V takých prípadoch je právne zastupovanie „relatívnou“ požiadavkou, t. j. účastníci konania môžu vystupovať vo vlastnom mene, ale ak si želajú byť zastúpení, musia byť zastúpení advokátom.

Neexistuje požiadavka na právne zastupovanie v rámci konania o návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Požiadavky upravujúce obsah návrhu na vydanie platobného rozkazu sa v zásade neodlišujú od požiadaviek upravujúcich žaloby podané v rámci „riadneho“ postupu. Navrhovatelia však nemusia uvádzať právne dôvody, na ktorých sa zakladá nárok v návrhu na vydanie platobného rozkazu. Okolnosti uvedené na podporu peňažného nároku však musia byť dostatočne podrobne opísané na určenie nároku a odvodenie konkrétnej pohľadávky (t. j. návrh musí byť „presvedčivý“).

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu v Rakúsku je konanie, v rámci ktorého nie je povinnosť predložiť dôkazy. Preto nie je potrebné predložiť žiadne dokumenty na podporu nároku na účely návrhu na vydanie platobného rozkazu. Navrhovateľom, ktorí dosiahnu alebo sa snažia dosiahnuť vydanie platobného rozkazu podvodne, uvedením nepravdivých alebo neúplných informácií v žiadosti, bude uložená pokuta podľa rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd vykonáva len súhrnné hodnotenie návrhu. Nekontroluje, či je obsah správny; posudzuje len skutkovú podstatu nároku (t. j. či je nárok „presvedčivý“). Ak návrh na vydanie platobného rozkazu spĺňa požiadavky z hľadiska formy a obsahu (t. j. obsahuje konkrétnu pohľadávku, uvádza skutočnosti, z ktorých je možné pohľadávku odvodiť, zahŕňa dôkazy a údaje o právomoci a umožňuje identifikovať nárok), súd vydá platobný rozkaz. V rakúskom Občianskom súdnom poriadku sa nenachádza ustanovenie na zamietnutie návrhu na vydanie platobného rozkazu z formálnych dôvodov. Ak sa súd domnieva, že požiadavky na vydanie platobného rozkazu neboli splnené, ihneď začne „riadne“ konanie; nezamietne návrh. V prípade určitých formálnych nedostatkov však súd môže najskôr začať opravné konanie tým, že vyzve navrhovateľa, aby odstránil vady návrhu.

1.5 Odvolanie

Keďže v rakúskom Občianskom súdnom poriadku sa neustanovuje zamietnutie návrhov na vydanie platobného rozkazu a automaticky sa presúvajú na „riadne“ konanie, nie je potrebné právo na odvolanie.

1.6 Podanie odporu

Lehota na námietky proti platobnému rozkazu sú štyri týždne, začínajúc dňom doručenia písomného vyhotovenia platobného rozkazu odporcovi. Súd nemôže predĺžiť alebo skrátiť túto lehotu.

Námietky proti platobnému rozkazu vydanému prvostupňovým súdom (vo veciach s hodnotou sporu od 15 000 EUR do 75 000 EUR) musia byť vo forme vyjadrenia. To znamená, že námietka musí obsahovať konkrétnu pohľadávku a opis skutočností a okolností na podporu námietky spolu s dôkazmi na podporu tvrdení odporcu. Právne zastupovanie je povinné na účely podania námietok na súde.

Právne zastupovanie nie je povinné na účely podania námietky v konaní na okresnom súde (t. j. pre hodnoty sporu do 15 000 EUR, alebo ak má súd vecnú príslušnosť, do 75 000 EUR). Pri písomných námietkach v takýchto konaniach stačí, keď odporca zašle súdu, ktorý vydal platobný rozkaz, list so svojím podpisom, v ktorom uvedie, že má v úmysle podať námietku proti platobnému rozkazu. Nepožaduje sa, tak ako v konaniach na prvostupňovom súde, aby odporca odôvodnil svoju námietku. Odporca môže tiež podať námietku ústne so zaznamenaním na súde, ktorý vydal platobný rozkaz, alebo na okresnom súde, v ktorého správnom obvode má bydlisko.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá námietku načas, platobný rozkaz sa zruší a súd automaticky presunie nárok na „riadne“ konanie a pojednávanie o tvrdeniach v nároku a námietkach proti nim.

1.8 Účinok nepodania odporu

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu v Rakúsku je jednofázové konanie. Ak odporca nenamieta proti platobnému rozkazu alebo tak neurobí načas, automaticky sa stáva vykonateľným bez potreby ďalšieho návrhu navrhovateľa. V právnych predpisoch teda neexistuje ustanovenie o rozhodnutí druhého súdu.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Súd potvrdzuje z úradnej moci, že platobný rozkaz je vykonateľný. Navrhovateľ môže použiť overené vyhotovenie platobného rozkazu na začatie vykonávacieho konania proti odporcovi.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Platobné rozkazy vydané v rámci rakúskeho konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu je možné napadnúť len podaním námietky. Odporca nemá iné práva na odvolanie. Navrhovateľ a odporca môžu napadnúť rozhodnutie o trovách obsiahnuté v platobnom rozkaze do 14 dní od doručenia v rámci odvolania voči trovám konania (Kostenrekurs). Odporca môže kedykoľvek namietať závažné nezrovnalosti pri doručení platobného rozkazu, požadovaním zrušenia potvrdenia o vykonateľnosti. Odporcovia, ktorým neodvratné a nepredvídateľné udalosti bránili v podaní námietky načas, môžu do 14 dní od odstránenia prekážky, pre ktorú zmeškali lehotu na podanie námietky, požiadať o obnovu predchádzajúceho stavu vecí.

Posledná aktualizácia: 16/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Poľsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Súd vydá platobný rozkaz, ak si navrhovateľ uplatňuje peňažnú pohľadávku alebo pohľadávku na iné, náhradné, plnenie.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Platobný rozkaz možno vydať bez ohľadu na výšku pohľadávky.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania je dobrovoľné. Súd vydá platobný rozkaz na základe písomného návrhu navrhovateľa, v ktorom si uplatní svoju pohľadávku.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Konanie o platobnom rozkaze nemožno začať, pokiaľ platobný rozkaz nie je možné doručiť odporcovi v Poľsku.

1.2 Príslušný súd

Konanie o platobnom rozkaze patrí do právomoci okresných (rejonowy) a krajských (okręgowy) súdov.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neexistuje štandardný formulár.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

V konaní o platobnom rozkaze nie je zastúpenie advokátom (przymus adwokacki) povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V návrhu by mala byť presne vymedzená pohľadávka a uvedené faktické skutočnosti odôvodňujúce podanie návrhu.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Skutočnosti odôvodňujúce podanie návrhu sa musia preukázať priložením týchto písomností k návrhu:

a)     úradnou listinou;

b)     faktúrou prijatou dlžníkom;

c)     žiadosťou o platbu určenou dlžníkovi a dlžníkovým písomným uznaním dlhu;

d)     žiadosťou o platbu prijatou dlžníkom, ktorú banka vrátila neuhradenú z dôvodu nedostatku prostriedkov na bankovom účte.

Súd vydá platobný rozkaz aj proti povinnému z riadne vyplnenej zmenky, šeku, záruky alebo dlhopisu, ktorých pravosť a obsah sú nepochybné.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd návrh zamietne:

 1. ak súdne konanie nie je prípustné;
 2. ak konanie o tej istej pohľadávke medzi tými istými stranami už začalo alebo bolo právoplatne ukončené;
 3. ak niektorá zo strán nemá spôsobilosť byť stranou konania alebo ak navrhovateľ nemá aktívnu procesnú legitimáciu a nie je zastúpený zákonným zástupcom, alebo ak má zloženie riadiacich orgánov v rámci organizačnej štruktúry navrhovateľa také nedostatky, že mu znemožňujú robiť v konaní procesné úkony.

1.5 Odvolanie

Pozri odsek 1.6.

1.6 Podanie odporu

Písomný odpor treba podať na súd, ktorý vydal platobný rozkaz. Odporca by mal v odpore uviesť, či platobný rozkaz napáda v celom rozsahu, alebo v určitej časti, a predložiť právne dôvody, ktoré treba predložiť pred tým, než sa v spore pristúpi k meritu veci, v opačnom prípade právo na ich uplatnenie zaniká, takisto by mal predložiť faktické skutočnosti a dôkazy. Súd nebude brať ohľad na tvrdenia a dôkazy predložené oneskorene, ibaže strana preukáže, že jej ich nepredloženie ako súčasť odporu nemožno pričítať alebo že pripustenie oneskorených tvrdení a dôkazov nespôsobí prieťahy v konaní alebo že nastali mimoriadne okolnosti.

1.7 Účinok podania odporu

Ak bol odpor podaný riadne, sudca stanoví dátum pojednávania a nariadi, aby sa odpor doručil navrhovateľovi.

1.8 Účinok nepodania odporu

Platobný rozkaz predstavuje po tom, ako bol vydaný, exekučný titul (tytuł zabezpieczenia) a možno ho vymáhať bez toho, aby bolo potrebné ho vyhlásiť za vykonateľný.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Po uplynutí lehoty na podanie odporu sa platobný rozkaz bez ďalších náležitostí stáva vykonateľným.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti platobnému rozkazu vydanému v konaní o platobnom rozkaze nie je prípustné odvolanie.

Posledná aktualizácia: 20/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Portugalsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Konanie o vydanie platobného rozkazu sa použije v prípade, keď sa navrhovateľ domáha toho, aby súd uložil odporcovi uhradiť peňažné záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktorých hodnota nepresahuje sumu 15 000 EUR, alebo záväzky vyplývajúce z obchodných transakcií bez ohľadu na ich hodnotu.

Na účely tohto konania sa za obchodnú transakciu považuje každý obchod „medzi spoločnosťami alebo medzi spoločnosťami a orgánmi verejnej moci, ktorý vedie k dodaniu tovaru alebo k poskytnutiu služieb za odplatu“ - článok 3 ods. b) Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonnej vyhlášky č. 62/2013 z 10. mája 2013, ktorou sa do portugalského práva transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011.

Pokiaľ ide o obchodné transakcie, konanie o vydanie platobného rozkazu sa nevzťahuje na „zmluvy uzavreté so spotrebiteľmi“, „úroky v spojitosti s inými platbami, ktoré neboli vykonávané ako odplata za obchodné transakcie“ alebo „ platby vykonávané ako náhrada v rámci občianskoprávnej zodpovednosti za škodu vrátane platieb od poisťovní“ (článok 2 ods. 2 uvedenej zákonnej vyhlášky).

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Ako bolo uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, peňažné záväzky vyplývajúce zo zmlúv sú podľa portugalských predpisov upravujúcich vydanie platobného rozkazu nárokovateľné, pokiaľ ich hodnota nepresahuje sumu 15 000 EUR.

Ako však bolo zároveň uvedené, pre obchodné transakcie horná hranica neexistuje.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania je dobrovoľné, t. j. neukladá sa veriteľovi ako povinnosť.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Právne predpisy upravujúce konanie o vydaní platobného rozkazu nevylučujú prípady, keď dlžník žije mimo Portugalska.

1.2 Príslušný súd

Návrhy na vydanie platobných rozkazov v písomnej alebo elektronickej forme sa môžu podávať na miestne príslušných súdoch. Súdy posielajú podané návrhy elektronickou cestou Národnému úradu pre platobné rozkazy (Balcão Nacional de Injunções).

Advokáti a právni zástupcovia musia návrhy na vydanie platobných rozkazov podávať elektronickou cestou a môžu tak urobiť z ľubovoľného miesta v krajine – nemusia ich predkladať registru alebo súdu osobne (porovnaj článok 19 ods. 1 predpisov v prílohe k Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonnej vyhláške č. 269/98 z 1. septembra 1998 zmenenej zákonnou vyhláškou č. 34/2008 z 26. februára 2008).

Vďaka zriadeniu Národného úradu pre platobné rozkazy, ktorý je jediným registrom zabezpečujúcim vybavovanie platobných rozkazov, môžu v súčasnosti používatelia elektronicky sledovať postup konania. Advokáti a právni zástupcovia majú prístup k elektronickému formuláru na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Elektronickou cestou je tak možné vytvoriť exekučný titul vytvorený v nadväznosti na návrh o vydanie platobného rozkazu. Navrhovateľ má prístup prostredníctvom webovej stránky ministerstva spravodlivosti.

Každému exekučnému titulu sa pridelí jedinečné referenčné číslo, čo umožňuje navrhovateľovi a každému ďalšiemu subjektu, ktorému referenčné číslo poskytnú, kontrolu tohto titulu.

Konanie sa riadi osobitnými pravidlami stanovenými v príslušnom zákone a v oblastiach, ktoré tieto pravidlá neupravujú, všeobecnými predpismi o súdnej príslušnosti.

Aby sa zabezpečil súlad s článkom 8 ods. 4 prílohy k zákonnej vyhláške č. 169/98 z 1 septembra 1998, bol vykonávacím nariadením č. 220-A/2008 zo 4. marca 2008 zriadený všeobecný register s názvom Národný úrad pre platobné rozkazy a bola mu poskytnutá výlučná právomoc vo veci vybavovania platobných rozkazov na celom území štátu.

1.3 Formálne požiadavky

Podľa článku 10 uvedenej prílohy k zákonnej vyhláške č. 269/98 navrhovateľ v návrhu na vydanie platobného rozkazu musí:

a)      uviesť register súdu, ktorému je návrh určený;

b)      uviesť účastníkov konania;

c)      uviesť miesto, kam sa musí doručiť oznámenie, a uviesť, či ide o miesto bydliska dohodnuté v písomnej zmluve;

d)     stručne uviesť skutočnosti, na ktorých je založená pohľadávka;

e)      formulovať návrh, v ktorom špecifikuje výšku istiny, úrokov a ostatných splatných súm;

f)       potvrdiť zaplatenie súdnych poplatkov;

g)      v prípade potreby uviesť, že pohľadávka sa týka obchodnej transakcie, ktorá podlieha zákonu s osobitnými ustanoveniami pre oneskorené platby v obchodných transakciách (zákonná vyhláška č. 32/2003 zo 17. februára 2003);

h)      uviesť miesto svojho bydliska;

i)        uviesť svoju e-mailovú adresu, ak si želá komunikovať alebo prijímať oznámenia touto cestou;

j)        uviesť, či si želá, aby sa vec riešila ako určovacia žaloba v prípade zmareného oznámenia;

k)      špecifikovať súd s právomocou posudzovať dokumenty, ak sa má vec riešiť ako určovacia žaloba;

l)        uviesť, či si želá, aby oznámenie doručil exekučný vykonávateľ alebo právny zástupca, a ak áno, uviesť meno tejto osoby a jej obchodnú adresu;

m)    podpísať návrh.

Pokiaľ ide o spôsob podávania alebo doručovania návrhov na vydanie platobného rozkazu, vo vykonávacom nariadení č. 220-A/2008 zo 4. marca 2008 je stanovené:

1. Čo sa týka média:

a)      počítačový súbor vo formáte XML, so špecifikáciami, ktoré sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli Citius;

b)      na Odkaz sa zobrazí v novom oknepapieri, s použitím formulára schváleného vo vykonávacom nariadení č. 808/2005 z 9. septembra 2005;

c)      na elektronickom formulári.

2. Čo sa týka spôsobu doručenia:

2.1. Vo forme počítačového súboru

a) prostredníctvom internetu pre používateľov systému Citius (v súčasnosti iba advokáti a právni zástupcovia);

b) osobne na Národný úrad pre platobné rozkazy, na vhodnom fyzickom médiu (disketa, CD ROM, USB kľúč), iba pre podania v súdnom obvode Porto, v súlade s článkom 8 zákonnej vyhlášky č. 269/98 z 1. septembra 1998, a iba v prípadoch, keď navrhovateľov nezastupujú advokáti ani právni zástupcovia;

c) na príslušné súdne registre v súlade s článkom 8 predpisov v prílohe k zákonnej vyhláške č. 269/98 z 1. septembra 1998. Na týchto súdnych registroch môžu podávať návrhy na vydanie platobného rozkazu iba navrhovatelia, ktorých nezastupujú advokáti ani právni zástupcovia.

2.2. Na papieri s osobným doručením

na príslušné súdne registre v súlade s článkom 8 predpisov v prílohe k zákonnej vyhláške č. 269/98 z 1. septembra 1998.

2.3. S použitím elektronického formulára

Na internetovej stránke (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/) pre používateľov systému Citius (v súčasnosti iba advokáti a právni zástupcovia).

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Musí sa použiť formulár návrhu na vydanie platobného rozkazu schválený vo vykonávacom nariadení ministra spravodlivosti.

Formulár sa dá stiahnuť v dvoch bežne používaných elektronických formátoch prostredníctvom portálu Citius.

Vzorový formulár na požiadanie poskytnú tiež súdne registre, ktoré sú oprávnené prijímať návrhy na vydanie platobného rozkazu.

Elektronický formulár je advokátom a právnym zástupcom dostupný na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

V tomto konaní zastupovanie advokátom nie je povinné, ale navrhovateľom nič nebráni v tom, aby si určili právneho zástupcu, ak si to želajú.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

V zákone, v ktorom sú stanovené pravidlá konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu, sa vyžaduje len to, aby navrhovatelia stručne uviedli skutočnosti, z ktorých vyvodzujú svoje pohľadávky.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Nie je povinné predložiť listinný dôkaz o nároku.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Návrh je možné zamietnuť, iba ak:

a) nie je adresovaný príslušnému súdnemu registru alebo navrhovateľ nešpecifikoval súd, ktorý je príslušný na posúdenie dokumentov v prípade, ak sa dokumenty mali rozdeliť,

b) neobsahuje zmienku o identite účastníkov konania, miesto bydliska navrhovateľa alebo miesto, kam sa má dlžníkovi poslať oznámenie,

c) nie je podpísaný, čo však platí iba v prípade, že nebol podaný v elektronickej forme;

d) nie je napísaný v portugalčine,

e) nie je vypracovaný podľa vzoru schváleného vo vykonávacom nariadení ministra spravodlivosti,

f) nie je uvedené potvrdenie o zaplatení súdnych poplatkov,

g) nárokovaná suma prekračuje hodnotu 15 000 EUR a v návrhu nie je zmienka o skutočnosti, že ide o záväzok vyplývajúci z obchodnej transakcie, ako je uvedené v odpovedi na otázku 1.1,

h) návrh nie je v súlade s hodnotou alebo účelom konania.

Nevykonáva sa predbežné posúdenie dôvodov návrhu, keďže v rámci tohto konania sa návrh nepodáva žiadnemu súdnemu orgánu, t. j. súdu v pravom slova zmysle. Návrh je len preskúmaný súdnym úradníkom.

1.5 Odvolanie

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu je možné podať sudcovi, alebo, v prípade, že súd má viacerých sudcov, službukonajúcemu sudcovi.

1.6 Podanie odporu

Ak sa návrh na vydanie platobného rozkazu prijme, odporca má 15 dní (odo dňa, kedy bol s prijatím návrhu riadne oboznámený) na podanie odporu voči pohľadávke.

Odpor sa musí predložiť v dvoch kópiách.

Ak je navrhovateľov viac, odporca musí poskytnúť taký počet kópií podaného odporu, ktorý zodpovedá počtu navrhovateľov žijúcich v oddelených domácnostiach, pokiaľ ich nezastupuje rovnaký právny zástupca.

1.7 Účinok podania odporu

Ak odporca podá odpor včas, vykonateľnosť nie je určená, t. j. navrhované rozhodnutie o vykonateľnosti rozkazu sa nevypracuje.

Vec sa potom automaticky rieši ako určovacia žaloba.

1.8 Účinok nepodania odporu

Ak odporca po doručení oznámenia o prijatí návrhu nepodá odpor, úradník registra priloží k návrhu na vydanie platobného rozkazu tento text: „Tento dokument má vykonateľný účinok“ (článok 14 ods. 1 predpisov v prílohe k zákonnej vyhláške č. 269/98). To znamená, že tento dokument sa môže použiť ako podklad pre súdne vymáhanie pohľadávky.

Jedinou výnimkou je prípad, keď návrh nekorešponduje s hodnotou alebo účelom konania. V tom prípade úradník registra vykonateľnosť neprizná.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Priznanie vykonateľnosti príkazu zo strany úradníka registra nezávisí od žiadnej osobitnej iniciatívy navrhovateľa. Vykoná sa automaticky vo chvíli, keď je zrejmé, že oznámenie bolo doručené a v rámci konania nebol podaný odpor.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Proti tomuto rozhodnutiu o vykonateľnosti nie je možné podať odvolanie.

Treba však mať na pamäti, že priznanie vykonateľnosti nie je aktom súdnej právomoci, t. j. zásahom súdu s cieľom riešiť súkromný spor. Ide len o vydanie mimosúdneho dokumentu.

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 30/04/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Rumunsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Konanie o platobnom rozkaze je zakotvené v článkoch 1013 až 1024 nového Občianskeho súdneho poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 15. februára 2013.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Konanie o platobnom rozkaze sa vzťahuje na nesporné, vyrovnané a splatné pohľadávky, ktoré zodpovedajú záväzkom zaplatiť určitú peňažnú sumu na základe občianskoprávnej dohody vrátane dohôd medzi obchodníkom a zmluvným orgánom, ktoré sú stanovené v určitom dokumente alebo sú stanovené podľa zákona, nariadenia alebo iného dokumentu, ktoré strany uznali svojím podpisom alebo iným zákonom prípustným spôsobom. V rozsahu tejto časti nie sú zahrnuté pohľadávky uplatňované skupinou veriteľov v rámci konkurzného konania.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie konania o platobnom rozkaze je dobrovoľné a dotknutá strana môže podať návrh na súd podľa všeobecných ustanovení.

Konanie o platobnom rozkaze je osobitným konaním, ktoré je omnoho jednoduchšie ako konanie ustanovené na základe všeobecných právnych predpisov a ktoré veriteľovi umožňuje získať exekučný titul na základe podmienok, ktoré sa líšia od podmienok stanovených v Občianskom súdnom poriadku.

Navyše, pokiaľ je dlžníkova námietka voči platobnému rozkazu odôvodnená, súd môže veriteľov návrh zamietnuť konečným rozhodnutím.

Veriteľ môže podať žalobu podľa všeobecných právnych predpisov v prípade, ak súd zamietne návrh na vydanie platobného rozkazu, ak súd vydá platobný rozkaz vo vzťahu k časti nároku, a v takom prípade možno podať žalobu podľa všeobecných právnych predpisov na splnenie zostávajúcej časti dlhu, alebo ak bol platobný rozkaz zrušený.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno. V novom Občianskom súdnom poriadku sa v súvislosti s bydliskom dlžníka nerobí rozdiel, konanie o platobnom rozkaze sa uplatňuje bez ohľadu na to, či dlžník žije v inom členskom štáte, alebo tretej krajine.

1.2 Príslušný súd

Návrh na vydanie platobného rozkazu možno podať na súd, ktorý je príslušný rozhodovať vo veci samej na prvom stupni. Pri platobnom rozkaze súd z vlastnej iniciatívy skúma svoju príslušnosť.

Vzťahujú sa na toto konanie všeobecné ustanovenia o príslušnosti súdov (v takom prípade by sa mohol uviesť odkaz na tento dokument) alebo sa naň vzťahujú iné zásady?

Príslušnosť rozhodovať o návrhoch na vydanie platobného rozkazu sa spravuje podľa všeobecných ustanovení upravujúcich príslušnosť súdov.

Pohľadávky s určiteľnou peňažnou hodnotou do výšky 200 000 RON patria do právomoci okresných súdov. Pohľadávky s určiteľnou peňažnou hodnotou nad 200 000 RON patria do právomoci tribunálov.

Ustanovenie o právomoci v osobitnom konaní o platobných rozkazoch je doplnené všeobecnými ustanoveniami o právomoci v závislosti od hodnoty.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neexistuje typický/štandardný formulár, no veriteľ – navrhovateľ musí splniť minimálne formálne požiadavky ustanovené pre návrh, ktoré zahŕňajú určité množstvo údajov, konkrétne: meno a bydlisko veriteľa alebo prípadne obchodné meno a sídlo, meno a bydlisko dlžníka (ak je fyzickou osobou) a obchodné meno a sídlo (ak je právnickou osobou), a prípadne číslo registrácie v obchodnom registri alebo registri právnických osôb, daňové identifikačné číslo a bankový účet, dlhovanú sumu, faktické a právne dôvody záväzku zaplatiť danú sumu, referenčné obdobie, dátum splatnosti platby a iné prvky, ktoré sú potrebné na určenie nároku.

Zároveň treba k návrhu priložiť zmluvu alebo inú listinu, ktorá by preukazovala výšku dlhovanej sumy, a dôkaz o doručení platobného rozkazu dlžníkovi. Pokiaľ ide o doručenie platobného rozkazu, veriteľ musí platobný rozkaz doručiť dlžníkovi prostredníctvom exekútora alebo doporučenou zásielkou s uvedeným obsahom a potvrdením o prijatí, pričom dlžník je povinný zaplatiť dlhovanú sumu do 15 dní od prijatia oznámenia. Týmto platobným príkazom sa prerušuje plynutie premlčacej lehoty.

Návrh spolu s priloženými dokumentmi sa predkladajú ako kópie v počte podľa počtu strán a jedna kópia je určená súdu.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Nie, zastupovanie advokátom nie je povinné, ale odporúča sa.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Minimálne obsahové požiadavky podaného návrhu sú stanovené právnymi predpismi. Veriteľ – navrhovateľ musí uviesť: sumu, na ktorú si uplatňuje nárok, faktické a právne dôvody záväzku zaplatiť danú sumu a referenčné obdobie, dátum splatnosti platby a iné prvky, ktoré sú potrebné na určenie nároku.

Ak si strany nedohodli výšku úroku z omeškania, použije sa referenčná úroková sadzba stanovená Národnou bankou Rumunska. Referenčná úroková sadzba platná v prvý kalendárny deň daného polročného obdobia sa použije počas celého tohto obdobia. S nárokom sú spojené úroky a to takto:

 • pre dohody uzatvorené medzi obchodníkmi – odo dňa, keď sa pohľadávka stala splatnou,
 • pre dohody uzatvorené medzi obchodníkmi a zmluvným orgánom – nie je potrebné informovať dlžníka o tom, že pohľadávka je po lehote splatnosti: ak bol v dohode určený dátum splatnosti, odo dňa nasledujúceho po tomto dátume splatnosti, ak dátum splatnosti nebol určený v dohode: 30 dní po tom, ako dlžník prijal faktúru, alebo ak je to sporné, 30 dní po prijatí tovarov a služieb, alebo ak bol platobný rozkaz doručený predtým, ako boli prijaté tovary/služby, uplynutím 30-dňovej lehoty po prijatí tovarov/služieb, ak sa v právnych predpisoch alebo dohode stanovuje podstúpenie kontrolného postupu, ktorý umožní certifikáciu súladu dotknutých tovarov a služieb, a dlžník prijal faktúru alebo platobný rozkaz v deň kontroly alebo pred ním, uplynutím 30-dňovej lehoty od tohto dňa,
 • v ostatných prípadoch odo dňa, keď bol dlžníkov dlh v súlade so zákonom vyhlásený za dlh po lehote splatnosti.

Veriteľ si môže uplatňovať nárok na náhradu škody pre všetky náklady, ktoré mu vznikli v spojitosti s vymáhaním pohľadávky v dôsledku toho, že si dlžník nesplnil svoje záväzky včas.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno, k návrhu treba priložiť dohodu alebo iný dokument preukazujúci dlhovanú sumu (faktúru, doklad o zaplatení, vlastnoručne vypísaný príjmový doklad a pod.). K návrhu treba priložiť dôkaz o doručení platobného rozkazu dlžníkovi, v opačnom prípade sa bude návrh považovať za neprípustný.

S cieľom rozhodnúť o nároku a v súlade s ustanoveniami o naliehavých otázkach súd predvolá strany, aby predložili vysvetlenia a vyjadrenia a aby trval na exekúcii sumy dlhovanej dlžníkom alebo aby podnietil strany k uzatvoreniu dohody o spôsobe zaplatenia. Predvolanie sa doručí dotknutej strane desať dní pred dňom pojednávania. Veriteľov návrh a listiny, ktoré spolu s ním predkladá, treba ako kópiu priložiť k predvolaniu dlžníka ako dôkaz o nároku. V predvolaní sa uvedie, že dlžník je povinný akúkoľvek námietku podať najmenej tri dni pred dňom pojednávania s tým, že ak žiadnu námietku nepodá, súd môže na základe okolností prípadu vyhodnotiť, že tým uznáva nároky veriteľa. Navrhovateľovi sa neoznamuje podanie námietky, ale o jeho obsahu sa dozvie zo spisu.

Ak veriteľ vyhlási, že prijal dlhovanú sumu, súd túto okolnosť zaznamená v konečnom rozhodnutí a konanie ukončí. Ak veriteľ a dlžník dosiahnu dohodu o splnení dlhu, súd túto skutočnosť zaznamená a urýchlene vydá rozhodnutie. Toto urýchlene vydané rozhodnutie je konečné a považuje sa za exekučný titul.

Ak súd po preverení nároku na základe podaní a vyjadrení strán zistí, že nároky veriteľa sú oprávnené, vydá platobný rozkaz, v ktorom uvedie výšku sumy, ktorú treba zaplatiť, a termín splatnosti. Ak súd po preskúmaní dôkazov zistí, že iba časť nárokov veriteľa je oprávnená, vydá platobný rozkaz iba v rozsahu tejto časti, pričom takisto určí termín splatnosti. V takom prípade môže veriteľ podať žalobu podľa všeobecných právnych predpisov s cieľom zaviazať dlžníka na zaplatenie zostávajúcej časti nároku. Termín splatnosti bude najmenej 10 a najviac 30 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu. Sudca neurčí iný termín splatnosti, pokiaľ sa na tom strany nedohodnú. Platobný rozkaz sa odovzdá prítomným stranám alebo sa každej strane čo najskôr doručí v súlade s právnymi predpismi.

Ak dlžník nenamieta proti návrhu podaním námietky, platobný rozkaz sa vydá najneskôr do 45 dní odo dňa podania návrhu. Táto lehota nezahŕňa čas potrebný na doručovanie písomností a meškanie spôsobené veriteľom, a to vrátane toho, ktoré bolo spôsobené úpravou a doplnením návrhu.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak dlžník namieta proti návrhu, súd posúdi, či je návrh oprávnený na základe dokumentov v spise a vysvetlení a vyjadrení predložených stranami. Ak je obrana dlžníka oprávnená, súd návrh veriteľa zamietne rozhodnutím. Ak si argumenty na obranu dlžníka vo veci samej vyžadujú vykonávanie ďalších dôkazov než tých, ktoré už existujú, a predmetné dôkazy by boli prípustné podľa obvyklého postupu, súd návrh veriteľa na vydanie platobného rozkazu rozhodnutím zamietne. Následne môže veriteľ podať žalobu podľa všeobecne uplatniteľných právnych predpisov.

1.5 Odvolanie

Dlžník môže podať žalobu o neplatnosť platobného rozkazu do desiatich dní odo dňa, keď mu bol platobný rozkaz odovzdaný alebo doručený. V rovnakej lehote môže takisto veriteľ podať žalobu o neplatnosť rozhodnutia, ktorým sa návrh na vydanie platobného rozkazu zamieta alebo čiastočne zamieta. Dôvodom žaloby o neplatnosť môže byť iba nesúlad s požiadavkami na vydanie platobného rozkazu a prípadne príčiny, na základe ktorých záväzok po vydaní platobného rozkazu zaniká. O žalobe o neplatnosť rozhoduje súd, ktorý vydal platobný rozkaz, a to v senáte zloženom z dvoch sudcov. Žaloba o neplatnosť nemá na výkon rozhodnutia odkladný účinok. Odkladný účinok však možno priznať na žiadosť dlžníka, no iba po zložení zábezpeky, ktorej výšku stanoví súd. Ak súd žalobe o neplatnosť vyhovie v celom rozsahu alebo čiastočne, v celom rozsahu alebo čiastočne zruší platobný rozkaz a prípadne vydá konečné rozhodnutie.

Ak žalobu o neplatnosť podal veriteľ a príslušný súd jej vyhovel, súd vydá konečné rozhodnutie, ktorým zároveň vydá platobný rozkaz.

Rozhodnutie, ktorým sa žaloba o neplatnosť zamieta, je konečné.

1.6 Podanie odporu

1.7 Účinok podania odporu

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Platobný rozkaz je vykonateľný aj po napadnutí žalobou o neplatnosť a predbežne nadobúda účinok právoplatne rozhodnutej veci (res judicata) až do vydania rozhodnutia o žalobe o neplatnosť. Žaloba o neplatnosť nemá na výkon rozhodnutia odkladný účinok. Odkladný účinok však možno priznať na žiadosť dlžníka, no iba po zložení zábezpeky, ktorej výšku stanoví súd. Platobný rozkaz sa stáva konečným, ak zo strany dlžníka nebola podaná žaloba o neplatnosť alebo ak bola zamietnutá. Ak príslušný súd vyhovie žalobe o neplatnosť podanej veriteľom, vydá konečné rozhodnutie, ktorým zároveň vydá platobný rozkaz.

Dotknutá strana môže namietať proti výkonu platobného rozkazu prostredníctvom zvykového práva. Námietka môže smerovať iba proti nedostatkom v súvislosti s postupom pri výkone platobného rozkazu a príčinám, na základe ktorých zanikol záväzok, ktorý vznikol po tom, ako sa platobný rozkaz stal konečným.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Pozri odpoveď na otázku 1.8.1.

Posledná aktualizácia: 01/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Slovinsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Slovinsko uznáva postupy vydania platobného rozkazu. Postup vydania platobného rozkazu upravujú články 431 až 441 zákona o občianskom konaní (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Rozsah konania

Postup vydania platobného rozkazu je osobitný zrýchlený postup na vykonanie splatného peňažného nároku podloženého dokumentom, ktorý má podľa zákona väčšiu dôkaznú hodnotu (autentický dokument). Platobný rozkaz sa vydáva vo vnútroštátnych i cezhraničných prípadoch.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Nárok, ktorý tvorí základ pre platobný rozkaz, môže obsahovať iba peňažný záväzok (peňažný nárok). Predmetom nároku môžu byť iba nároky, ktoré predstavujú zmluvné alebo mimozmluvné záväzky a ktoré boli nominálne stanovené. Jedinou výnimkou je oznámenie o výpovedi z komerčných priestorov a o následnom vyprázdnení zásob, kde sa uplatňujú pravidlá podľa osobitného postupu pre vydanie platobného rozkazu. Táto výnimka je stanovená v článku 29 zákona o komerčných budovách a priestoroch (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), v ktorom sa uvádza, že súd na základe oznámenia o výpovedi zo strany prenajímateľa a žiadosti o opustenie komerčnej budovy alebo priestorov vydá príkaz na opustenie komerčnej budovy alebo priestorov, ak z oznámenia o výpovedi alebo žiadosti a z nájomnej zmluvy alebo dôkazov uvedených v predchádzajúcom článku vyplýva, že prenajímateľ má právo vypovedať zmluvu alebo požadovať opustenie komerčnej budovy alebo priestorov.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neexistuje horná hranica nároku.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Podľa ustanovení zákona o občianskom konaní súd takisto vydá rozhodnutie o vydaní platobného rozkazu ex officio, ak žalobca v rámci žaloby nepodal návrh v tomto zmysle, ale boli splnené podmienky pre vydanie platobného rozkazu, teda žalobca podá bežnú žalobu a nenavrhne vydanie platobného rozkazu. Vydanie platobného rozkazu je preto pre sudcu povinné a nezávisí od nároku žalobcu, ak boli splnené zákonom stanovené podmienky na jeho vydanie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno.

1.2 Príslušný súd

V Slovinsku sa právomoc rozhodnúť o návrhu na vydanie platobného rozkazu stanovuje rovnakým spôsobom ako v prípade iných žalôb, čo znamená, že vecnú príslušnosť pre vydanie platobného rozkazu majú okresné súdy (okrožna sodišča) i miestne súdy (okrajna sodišča). Vecná príslušnosť sa stanovuje s ohľadom na hodnotu sporu (alebo s ohľadom na povahu prípadu, napr. v obchodných prípadoch). Miestne súdy majú právomoc rozhodovať v sporoch o majetkových nárokoch, keď hodnota predmetnej položky nepresahuje 20 000 EUR. Okresné súdy majú právomoc rozhodovať v sporoch o majetkových nárokoch, keď hodnota danej položky presahuje 20 000 EUR. Právomoc prerokúvať prípady v oblasti obchodného práva na prvom stupni a rozhodovať o nich majú iba okresné súdy. Obchodné spory sú spory, v ktorých jedným z účastníkov občianskeho súdneho konania je právnická osoba (spoločnosť, inštitúcia, družstvo). Obchodné spory zahŕňajú aj prípady, v ktorých jedným z účastníkov konania je štát alebo iné samosprávne miestne spoločenstvo, napríklad obec.

Miestna príslušnosť určuje, ktorý zo súdov s vecnou príslušnosťou je príslušný rozhodnúť o konkrétnom prípade. Vo všeobecnom pravidle týkajúcom sa miestnej príslušnosti sa stanovuje, že v prípade žaloby podanej proti fyzickej alebo právnickej osobe sa žaloba musí podať na súde pokrývajúcom oblasť, v ktorej má žalovaná strana trvalý pobyt alebo v ktorej má právnická osoba sídlo. Ak ide o žalobu proti fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je štátnym príslušníkom Slovinska, všeobecnú miestnu príslušnosť má súd pokrývajúci oblasť, v ktorej má fyzická osoba pobyt v Slovinsku alebo v ktorej má právnická osoba obchodné zastúpenie. Slovinské právne predpisy obsahujú aj pravidlo o špecifickej miestnej príslušnosti, ktorá sa určuje vo vzťahu k predmetu konania a účastníkom konania.

Viac informácií o tejto téme nájdete v odpovediach v časti Návrh na začatie konania.

1.3 Formálne požiadavky

V prípade vydania platobného rozkazu platia dve podmienky: nárok sa musí týkať splatného peňažného nároku a musí existovať overený dokument, z ktorého nárok vyplýva. Žaloba alebo návrh na vydanie platobného rozkazu musí obsahovať všetky prvky, ktoré musí obsahovať každá žaloba: údaje o súde, mená a adresy trvalého alebo prechodného pobytu účastníkov konania, mená právnych zástupcov alebo splnomocnencov, konkrétny návrh s uvedením hlavného predmetu konania a vedľajších nárokov, skutočnosti na podporu návrhu žalobcu, dôkazy preukazujúce tieto skutočnosti, sumu, o ktorú sa vedie spor, a podpis. K žalobe sa navyše musí priložiť hodnoverný dokument (originál alebo overená kópia).

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

V Slovinsku neexistuje požiadavka na predloženie návrhu na vydanie platobného rozkazu na štandardizovanom formulári – žiadny taký formulár totiž neexistuje. Návrh musí obsahovať zákonom stanovené prvky uvedené v bode 1.3 (povinné prvky žaloby).

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Neexistuje požiadavka, aby účastníkov v konaniach o vydanie platobného rozkazu zastupoval advokát. Ak je účastník konania zastupovaný na okresnom súde, tento zástupca musí byť advokát alebo osoba, ktorá zložila štátne advokátske skúšky. Zastupovanie advokátom je povinné v konaniach týkajúcich sa mimoriadnych opravných prostriedkov.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Žaloba musí obsahovať informáciu o základe a výške dlhu a dôkaz, ktorý umožní stanoviť pravdivosť uvedených nárokov. Takisto je potrebné uviesť sumu a menu, ako aj dátum splatnosti peňažného nároku. Ak sa nárokuje úrok, aj tento úrok musí byť presne stanovený (úroková miera a obdobie, ktorého sa nárok týka). Dátum splatnosti nároku musí byť zrejmý z hodnoverného dokumentu.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno, k žalobe alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu sa musí priložiť originál alebo overená kópia hodnoverného dokumentu. V obchodnom spore nie je nutné priložiť k žalobe alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu originál alebo overenú kópiu hodnoverného dokumentu. Stačí, aby kópiu tohto dokumentu overil poverený orgán právnickej osoby.

Hodnoverný dokument je dokument, ktorý nemá kvalitu exekučného titulu, ale vyjadruje vysokú mieru pravdepodobnosti, že existuje nárok. Dokument je hodnoverný, ak sa ako taký stanoví podľa zákona o občianskom konaní alebo iného zákona. Hodnoverné dokumenty podľa zákona o občianskom konaní sú: verejné dokumenty, súkromné dokumenty, na ktorých je podpis dlžníka overený orgánom oprávneným na overovanie, zmenky a šeky spolu s námietkou a dobropismi, ak sú potrebné na posúdenie vzniku nároku, výpisy z overených účtovných kníh, faktúry a dokumenty, ktoré majú charakter verejného dokumentu podľa osobitných predpisov. Hodnoverným dokumentom môže byť aj zahraničný dokument, ktorý spĺňa podmienky pre použitie v Slovinsku.

Výnimka: súd vydá platobný rozkaz proti žalovanej strane bez predloženia hodnoverného dokumentu v prípade, že nárok sa vzťahuje na splatný peňažný nárok, ktorý nepresahuje 2 000 EUR, a že žaloba obsahuje informáciu o základe a výške dlhu a dôkaz, ktorý umožní stanoviť pravdivosť uvedených nárokov. Táto výnimka sa nevzťahuje na obchodné spory (článok 494 zákona o občianskom konaní).

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd zamietne návrh na vydanie platobného rozkazu, ak nie sú splnené podmienky na jeho vydanie, teda splatný finančný nárok a existencia autentického dokumentu, z ktorého nárok vyplýva.

Ak súd nezamietne návrh na vydanie platobného rozkazu, pokračuje v konaní na základe žaloby.

1.5 Odvolanie

Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je možné podať odvolanie a žalobca nemôže napadnúť toto rozhodnutie prostredníctvom odvolania proti rozsudku.

Opravným prostriedkom proti vydaniu platobného rozkazu, ktorý môže žalovaný využiť, je odpor. Lehota na podanie odporu je osem dní od doručenia platobného rozkazu žalovanému (tri dni v prípade sporov týkajúcich sa zmeniek a šekov). Odpor musí by odôvodnený, inak sa považuje za neopodstatnený. Odvolanie možno podať aj proti rozhodnutiu súdu o výnimke.

Ak žalovaný napadne platobný rozkaz iba v súvislosti s rozhodnutím o trovách konania, toto rozhodnutie možno napadnúť len prostredníctvom odvolania proti rozhodnutiu.

1.6 Podanie odporu

Žalovaný môže podať odpor proti nároku žalobcu. Odpor musí byť odôvodnený. Odpor musí obsahovať skutočnosti, ktoré ho podporujú a obsahujú dôkazy, inak sa považuje za nepodložený (druhý odsek článku 435 zákona o občianskom konaní). Žalovaný preto musí v odpore uviesť právne významné skutočnosti, teda skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné zamietnuť nárok (ak sa preukáže, že sú pravdivé). Tvrdenia o týchto skutočnostiach musia byť konkrétne a špecifické.

1.7 Účinok podania odporu

Ak súd neodmietne odpor žalovaného z dôvodu príliš neskorého podania alebo neúplnosti a nezákonnosti, alebo ak ju nezamietne, bude pokračovať v konaní v súlade so žalobou.

Účastníci konania môžu na prvom hlavnom pojednávaní uviesť nové skutočnosti a predložiť nové dôkazy, zatiaľ čo žalovaný môže podať aj nové námietky v súvislosti s napadnutou časťou platobného rozkazu.

Súd musí vo svojom rozhodnutí o hlavnej otázke rozhodnúť, či platobný rozkaz zostane úplne alebo čiastočne účinný alebo či sa má zrušiť (článok 436 zákona o občianskom konaní).

1.8 Účinok nepodania odporu

Pokiaľ protistrana nepodá odpor alebo odvolanie, rozhodnutie alebo platobný rozkaz nadobudnú právoplatnosť a vykonateľnosť.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Žalobca musí výslovne požiadať súd o vydanie osvedčenia o vykonateľnosti. Rozhodnutie súdu je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť a ak uplynula lehota na dobrovoľné splnenie záväzkov (prvý odsek zákona o výkone a zabezpečení nárokov).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný žiadny odpor, alebo platobný rozkaz, proti ktorému bol odpor odmietnutý alebo zamietnutý, sa stáva právoplatným a nemožno ho už napadnúť prostredníctvom odvolania.

Právoplatný platobný rozkaz možno napadnúť prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.uradni-list.si/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.sodisce.si/

Posledná aktualizácia: 03/11/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Slovensko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Platobný rozkaz patrí medzi tzv. skrátené konania súdu. Konanie je upravené v § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“).

Vydať platobný rozkaz možno len ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy a to na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Výrok o trovách konania sa na účely konania o platobnom rozkaze považuje za uznesenie.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neexistuje.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Použitie tohto konania je dobrovoľné, účelom je rýchle a hospodárne vybavenie veci. Vydanie platobného rozkazu nie je viazané na výslovnú žiadosť navrhovateľa, súd môže vydať platobný rozkaz aj keď navrhovateľ žiada, aby súd rozhodol rozsudkom.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

V prípade, že sa platobný rozkaz doručuje do cudziny uplatňuje európsky platobný rozkaz. Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu sa podáva prostredníctvom vzorového tlačiva A Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES) č. 1896/2006 z 12.decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.

1.2 Príslušný súd

Na konanie v prvom stupni je príslušný okresný súd. Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný.

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 1Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Použitie formulára v tomto konaní nie je povinné, avšak ak navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania platobný rozkaz na tlačive uverejnenom na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/ , zároveň sú na vydanie platobného rozkazu splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

V tomto konaní zastupovanie advokátom nie je povinné.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Ide o skrátené konanie, ktorého skutkovým základom sú len skutočnosti tvrdené žalobcom. Vyžaduje sa teda, aby skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje žalobou uplatnené právo, boli dostatočne osvedčené, požadované plnenie musí byť objektívnym právom dovolené.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Uplatnený nárok sa vyžaduje preukázať napr. zmluvou.  V každom prípade je potrebné doložiť k návrhu dôkazy, ktorými navrhovateľ preukazuje svoj nárok.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Ak súd nevydá platobný rozkaz, postupuje podľa § 168 ods. 1 CSP, t.j. postupuje sa obvyklým postupom ako pri akomkoľvek inom spore.

Ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a odporcom je spotrebiteľ, súd nevydá platobný rozkaz, ak zmluva alebo iné zmluvné dokumenty  obsahujú neprijateľné podmienky ( § 299 ods. 2 CSP).

1.5 Odvolanie

Opravný prostriedok v konaní o vydanie platobného rozkazu je odpor. Odvolanie je opravný prostriedok len proti výroku o trovách konania. Rozhoduje o ňom súd bez pojednávania.

1.6 Podanie odporu

Odpor ako opravný prostriedok sa podáva do 15 dní od jeho doručenia na súde, ktorý ho vydal. Musí sa odôvodniť. Za podanie odporu ako opravného prostriedku sa platí súdny poplatok.

1.7 Účinok podania odporu

Ak čo len jeden z odporcov podá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, zrušuje sa tým platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi pojednávanie.

1.8 Účinok nepodania odporu

Márnym uplynutím lehoty na podanie odporu, nadobúda platobný rozkaz právoplatnosť.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Je potrebné správoplatniť platobný rozkaz – opatriť ho pečiatkou právoplatnosti a vykonateľnosti, úkon sa vykoná na súde, ktorý vydal platobný rozkaz. Následne je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Ak nebol podaný v zákonnej lehote odpor ako opravný prostriedok, platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku. Proti právoplatným rozhodnutiam v zmysle OSP je prípustné podať mimoriadny opravný prostriedok, avšak za predpokladu splnenia všetkých zákonných predpokladov. Možnosť podania mimoriadneho opravného prostriedku závisí od jednotlivých okolností a skutočností každého prípadu.

Posledná aktualizácia: 14/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Konania o „platobnom rozkaze“ - Fínsko

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Vo Fínsku existuje osobitné konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktoré slúži špeciálne na vymáhanie nenapadnutých dlhov. V týchto prípadoch môže súd uložiť žalovanému zaplatiť dlh žalobcovi prostredníctvom takzvaného kontumačného rozsudku.

Žaloby možno podať aj pomocou elektronického návrhu na vydanie predvolania, ktorý sa predkladá prostredníctvom elektronického formulára na webovej lokalite fínskej súdnej správy (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/en/). Ďalšie informácie nájdete v časti „Automatické spracovanie – Fínsko“.

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Tento postup možno použiť pre všetky druhy peňažných nárokov, na ktorých sa strany medzi sebou môžu zmluvne dohodnúť.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Nie. Neexistuje horná ani spodná hranica hodnoty nároku.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Postup je dobrovoľný.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

V zásade neexistuje žiadne pravidlo, ktoré stanovuje, že žalovaný musí žiť vo Fínsku. Na to, aby sa mohol uplatniť tento postup, však príslušným súdom musí byť fínsky súd. Podľa nariadenia Brusel I sa napríklad príslušný súd určuje podľa hlavného pravidla, že vec zahŕňajúcu požiadavku na platbu musí prejednať súd v mieste bydliska žalovaného.

1.2 Príslušný súd

Príslušným súdom v týchto veciach je všeobecný prvostupňový súd. Vo Fínsku sú tieto súdy známe ako okresné súdy (käräjäoikeus). Uplatňuje sa všeobecné pravidlo, že príslušným súdom je okresný súd v mieste bydliska žalovaného. Na konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa vzťahujú štandardné ustanovenia o príslušnosti (pozri časť „Právomoc – Fínsko“).

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Návrhy na vydanie predvolania sa musia podať v písomnej forme a musia obsahovať konkrétne údaje: nárok, odôvodnenie (stručné), prípadný nárok v súvislosti s trovami podania žaloby a kontaktné údaje žalobcu a žalovaného. Návrhy na vydanie predvolania musia byť podpísané.

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú žiadne formuláre. Niektoré okresné súdy vytvorili formuláre, ale ich použitie nie je povinné.

Návrhy na priznanie nenapadnutého nároku možno podať pomocou elektronického návrhu na vydanie predvolania, ktorý sa predkladaná prostredníctvom elektronického formulára na webovej lokalite fínskej súdnej správy (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://oikeus.fi/en/).

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Žalobca ani žalovaný nemusí využiť advokáta. Využitie advokáta je však vždy povolené.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Odôvodnenie nároku je nutné uviesť tak, aby bolo možné nárok odlíšiť od iných nárokov.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Vo veciach vymáhania nenapadnutého dlhu nie sú potrebné žiadne dôkazy. Žalobca musí predložiť dostatočné dôkazy len vtedy, keď žalovaný nárok napadne.

1.4 Zamietnutie žiadosti

V praxi nie je možné vydať kontumačný rozsudok v prípade, že žalovaný rozumnými argumentmi napadne nárok uvedený v návrhu na vydanie predvolania, takže nárok už nebude nenapadnutý. Ďalšie situácie, ktoré môžu nastať, zahŕňajú zamietnutie návrhu na vydanie predvolania, k čomu väčšinou dôjde vtedy, keď dotknutý okresný súd nie je v danej veci príslušný alebo keď žalobca napriek výzve neodstráni nedostatky vo svojom návrhu na vydanie predvolania. V zásade je možné žalobu ihneď zamietnuť prostredníctvom rozsudku, ak je nárok zjavne neopodstatnený, teda nemá žiadny právny základ. Inak súd neskúma oprávnenosť nároku.

1.5 Odvolanie

Žalobca nemá možnosť odvolať sa proti zisteniu, že nárok nemožno spracovať ako nenapadnutý, ak sa žalovaný rozhodne napadnúť ho. Za týchto okolností vec prejedná okresný súd v bežnom občianskoprávnom konaní. Žalobca sa však môže odvolať proti odmietnutiu alebo zamietnutiu svojho nároku.

1.6 Podanie odporu

Táto otázka bola formulovaná s ohľadom na taký druh systému, v ktorom sa najprv vydá „kontumačný rozsudok/platobný rozkaz“ a až potom má žalovaný možnosť podať odpor. Vo Fínsku sa nárok najprv pošle žalovanému, a ak ho žalovaný nenapadne, vydá sa kontumačný rozsudok.

Okresný súd vyzve žalovaného, aby sa v určitej lehote písomne vyjadril k žalobe. Lehotu určí okresný súd, pričom zvyčajne sú to dva až tri týždne. Žalovaný musí vo vyjadrení uviesť, či chce napadnúť nárok, a ak áno, na základe akých dôvodov. Žalovaný môže vo svojom vyjadrení takisto uviesť, aké dôkazy, ak nejaké existujú, chce predložiť, a môže si uplatniť nárok na náhradu trov. Žalovaný musí uviesť aj svoje kontaktné údaje a vyjadrenie podpísať.

1.7 Účinok podania odporu

Ak žalovaný predloží svoj odpor v stanovenej lehote, nárok už nebude nenapadnutý a nebude možné vydať kontumačný rozsudok. V takom prípade sa vec automaticky postúpi do bežného občianskoprávneho konania.

1.8 Účinok nepodania odporu

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Ak žalovaný nenapadne nárok v stanovenej lehote, vydá sa kontumačný rozsudok v nárokovanej sume. Rozsudok je ihneď vykonateľný.

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Žalovaný sa nemôže odvolať proti kontumačnému rozsudku na odvolacom súde (hovioikeus), ale má možnosť podať na okresný súd návrh na takzvané „opätovné preskúmanie“. Návrh na opätovné preskúmanie znamená, že vec sa vráti okresnému súdu, ktorý vydal kontumačný rozsudok, na opätovné preskúmanie. Návrhy na opätovné preskúmanie sa musia podať do 30 dní od dátumu prijatia oznámenia o kontumačnom rozsudku žalovaným. Ak žalovaný nepodá návrh na opätovné preskúmanie, kontumačný rozsudok bude platiť.

Posledná aktualizácia: 04/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.