Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Európsky platobný rozkaz

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

Slovinsko uznáva postupy vydania platobného rozkazu. Postup vydania platobného rozkazu upravujú články 431 až 441 zákona o občianskom konaní (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Rozsah konania

Postup vydania platobného rozkazu je osobitný zrýchlený postup na vykonanie splatného peňažného nároku podloženého dokumentom, ktorý má podľa zákona väčšiu dôkaznú hodnotu (autentický dokument). Platobný rozkaz sa vydáva vo vnútroštátnych i cezhraničných prípadoch.

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Nárok, ktorý tvorí základ pre platobný rozkaz, môže obsahovať iba peňažný záväzok (peňažný nárok). Predmetom nároku môžu byť iba nároky, ktoré predstavujú zmluvné alebo mimozmluvné záväzky a ktoré boli nominálne stanovené. Jedinou výnimkou je oznámenie o výpovedi z komerčných priestorov a o následnom vyprázdnení zásob, kde sa uplatňujú pravidlá podľa osobitného postupu pre vydanie platobného rozkazu. Táto výnimka je stanovená v článku 29 zákona o komerčných budovách a priestoroch (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), v ktorom sa uvádza, že súd na základe oznámenia o výpovedi zo strany prenajímateľa a žiadosti o opustenie komerčnej budovy alebo priestorov vydá príkaz na opustenie komerčnej budovy alebo priestorov, ak z oznámenia o výpovedi alebo žiadosti a z nájomnej zmluvy alebo dôkazov uvedených v predchádzajúcom článku vyplýva, že prenajímateľ má právo vypovedať zmluvu alebo požadovať opustenie komerčnej budovy alebo priestorov.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

Neexistuje horná hranica nároku.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Podľa ustanovení zákona o občianskom konaní súd takisto vydá rozhodnutie o vydaní platobného rozkazu ex officio, ak žalobca v rámci žaloby nepodal návrh v tomto zmysle, ale boli splnené podmienky pre vydanie platobného rozkazu, teda žalobca podá bežnú žalobu a nenavrhne vydanie platobného rozkazu. Vydanie platobného rozkazu je preto pre sudcu povinné a nezávisí od nároku žalobcu, ak boli splnené zákonom stanovené podmienky na jeho vydanie.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Áno.

1.2 Príslušný súd

V Slovinsku sa právomoc rozhodnúť o návrhu na vydanie platobného rozkazu stanovuje rovnakým spôsobom ako v prípade iných žalôb, čo znamená, že vecnú príslušnosť pre vydanie platobného rozkazu majú okresné súdy (okrožna sodišča) i miestne súdy (okrajna sodišča). Vecná príslušnosť sa stanovuje s ohľadom na hodnotu sporu (alebo s ohľadom na povahu prípadu, napr. v obchodných prípadoch). Miestne súdy majú právomoc rozhodovať v sporoch o majetkových nárokoch, keď hodnota predmetnej položky nepresahuje 20 000 EUR. Okresné súdy majú právomoc rozhodovať v sporoch o majetkových nárokoch, keď hodnota danej položky presahuje 20 000 EUR. Právomoc prerokúvať prípady v oblasti obchodného práva na prvom stupni a rozhodovať o nich majú iba okresné súdy. Obchodné spory sú spory, v ktorých jedným z účastníkov občianskeho súdneho konania je právnická osoba (spoločnosť, inštitúcia, družstvo). Obchodné spory zahŕňajú aj prípady, v ktorých jedným z účastníkov konania je štát alebo iné samosprávne miestne spoločenstvo, napríklad obec.

Miestna príslušnosť určuje, ktorý zo súdov s vecnou príslušnosťou je príslušný rozhodnúť o konkrétnom prípade. Vo všeobecnom pravidle týkajúcom sa miestnej príslušnosti sa stanovuje, že v prípade žaloby podanej proti fyzickej alebo právnickej osobe sa žaloba musí podať na súde pokrývajúcom oblasť, v ktorej má žalovaná strana trvalý pobyt alebo v ktorej má právnická osoba sídlo. Ak ide o žalobu proti fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je štátnym príslušníkom Slovinska, všeobecnú miestnu príslušnosť má súd pokrývajúci oblasť, v ktorej má fyzická osoba pobyt v Slovinsku alebo v ktorej má právnická osoba obchodné zastúpenie. Slovinské právne predpisy obsahujú aj pravidlo o špecifickej miestnej príslušnosti, ktorá sa určuje vo vzťahu k predmetu konania a účastníkom konania.

Viac informácií o tejto téme nájdete v odpovediach v časti Návrh na začatie konania.

1.3 Formálne požiadavky

V prípade vydania platobného rozkazu platia dve podmienky: nárok sa musí týkať splatného peňažného nároku a musí existovať overený dokument, z ktorého nárok vyplýva. Žaloba alebo návrh na vydanie platobného rozkazu musí obsahovať všetky prvky, ktoré musí obsahovať každá žaloba: údaje o súde, mená a adresy trvalého alebo prechodného pobytu účastníkov konania, mená právnych zástupcov alebo splnomocnencov, konkrétny návrh s uvedením hlavného predmetu konania a vedľajších nárokov, skutočnosti na podporu návrhu žalobcu, dôkazy preukazujúce tieto skutočnosti, sumu, o ktorú sa vedie spor, a podpis. K žalobe sa navyše musí priložiť hodnoverný dokument (originál alebo overená kópia).

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

V Slovinsku neexistuje požiadavka na predloženie návrhu na vydanie platobného rozkazu na štandardizovanom formulári – žiadny taký formulár totiž neexistuje. Návrh musí obsahovať zákonom stanovené prvky uvedené v bode 1.3 (povinné prvky žaloby).

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Neexistuje požiadavka, aby účastníkov v konaniach o vydanie platobného rozkazu zastupoval advokát. Ak je účastník konania zastupovaný na okresnom súde, tento zástupca musí byť advokát alebo osoba, ktorá zložila štátne advokátske skúšky. Zastupovanie advokátom je povinné v konaniach týkajúcich sa mimoriadnych opravných prostriedkov.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Žaloba musí obsahovať informáciu o základe a výške dlhu a dôkaz, ktorý umožní stanoviť pravdivosť uvedených nárokov. Takisto je potrebné uviesť sumu a menu, ako aj dátum splatnosti peňažného nároku. Ak sa nárokuje úrok, aj tento úrok musí byť presne stanovený (úroková miera a obdobie, ktorého sa nárok týka). Dátum splatnosti nároku musí byť zrejmý z hodnoverného dokumentu.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno, k žalobe alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu sa musí priložiť originál alebo overená kópia hodnoverného dokumentu. V obchodnom spore nie je nutné priložiť k žalobe alebo návrhu na vydanie platobného rozkazu originál alebo overenú kópiu hodnoverného dokumentu. Stačí, aby kópiu tohto dokumentu overil poverený orgán právnickej osoby.

Hodnoverný dokument je dokument, ktorý nemá kvalitu exekučného titulu, ale vyjadruje vysokú mieru pravdepodobnosti, že existuje nárok. Dokument je hodnoverný, ak sa ako taký stanoví podľa zákona o občianskom konaní alebo iného zákona. Hodnoverné dokumenty podľa zákona o občianskom konaní sú: verejné dokumenty, súkromné dokumenty, na ktorých je podpis dlžníka overený orgánom oprávneným na overovanie, zmenky a šeky spolu s námietkou a dobropismi, ak sú potrebné na posúdenie vzniku nároku, výpisy z overených účtovných kníh, faktúry a dokumenty, ktoré majú charakter verejného dokumentu podľa osobitných predpisov. Hodnoverným dokumentom môže byť aj zahraničný dokument, ktorý spĺňa podmienky pre použitie v Slovinsku.

Výnimka: súd vydá platobný rozkaz proti žalovanej strane bez predloženia hodnoverného dokumentu v prípade, že nárok sa vzťahuje na splatný peňažný nárok, ktorý nepresahuje 2 000 EUR, a že žaloba obsahuje informáciu o základe a výške dlhu a dôkaz, ktorý umožní stanoviť pravdivosť uvedených nárokov. Táto výnimka sa nevzťahuje na obchodné spory (článok 494 zákona o občianskom konaní).

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd zamietne návrh na vydanie platobného rozkazu, ak nie sú splnené podmienky na jeho vydanie, teda splatný finančný nárok a existencia autentického dokumentu, z ktorého nárok vyplýva.

Ak súd nezamietne návrh na vydanie platobného rozkazu, pokračuje v konaní na základe žaloby.

1.5 Odvolanie

Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vydanie platobného rozkazu nie je možné podať odvolanie a žalobca nemôže napadnúť toto rozhodnutie prostredníctvom odvolania proti rozsudku.

Opravným prostriedkom proti vydaniu platobného rozkazu, ktorý môže žalovaný využiť, je odpor. Lehota na podanie odporu je osem dní od doručenia platobného rozkazu žalovanému (tri dni v prípade sporov týkajúcich sa zmeniek a šekov). Odpor musí by odôvodnený, inak sa považuje za neopodstatnený. Odvolanie možno podať aj proti rozhodnutiu súdu o výnimke.

Ak žalovaný napadne platobný rozkaz iba v súvislosti s rozhodnutím o trovách konania, toto rozhodnutie možno napadnúť len prostredníctvom odvolania proti rozhodnutiu.

1.6 Podanie odporu

Žalovaný môže podať odpor proti nároku žalobcu. Odpor musí byť odôvodnený. Odpor musí obsahovať skutočnosti, ktoré ho podporujú a obsahujú dôkazy, inak sa považuje za nepodložený (druhý odsek článku 435 zákona o občianskom konaní). Žalovaný preto musí v odpore uviesť právne významné skutočnosti, teda skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné zamietnuť nárok (ak sa preukáže, že sú pravdivé). Tvrdenia o týchto skutočnostiach musia byť konkrétne a špecifické.

1.7 Účinok podania odporu

Ak súd neodmietne odpor žalovaného z dôvodu príliš neskorého podania alebo neúplnosti a nezákonnosti, alebo ak ju nezamietne, bude pokračovať v konaní v súlade so žalobou.

Účastníci konania môžu na prvom hlavnom pojednávaní uviesť nové skutočnosti a predložiť nové dôkazy, zatiaľ čo žalovaný môže podať aj nové námietky v súvislosti s napadnutou časťou platobného rozkazu.

Súd musí vo svojom rozhodnutí o hlavnej otázke rozhodnúť, či platobný rozkaz zostane úplne alebo čiastočne účinný alebo či sa má zrušiť (článok 436 zákona o občianskom konaní).

1.8 Účinok nepodania odporu

Pokiaľ protistrana nepodá odpor alebo odvolanie, rozhodnutie alebo platobný rozkaz nadobudnú právoplatnosť a vykonateľnosť.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

Žalobca musí výslovne požiadať súd o vydanie osvedčenia o vykonateľnosti. Rozhodnutie súdu je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť a ak uplynula lehota na dobrovoľné splnenie záväzkov (prvý odsek zákona o výkone a zabezpečení nárokov).

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný žiadny odpor, alebo platobný rozkaz, proti ktorému bol odpor odmietnutý alebo zamietnutý, sa stáva právoplatným a nemožno ho už napadnúť prostredníctvom odvolania.

Právoplatný platobný rozkaz možno napadnúť prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov.

Súvisiace odkazy

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Posledná aktualizácia: 03/11/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.