Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Európsky platobný rozkaz

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existencia konania o vydaní platobného rozkazu

V Belgicku funguje systém zrýchleného výkonu spravodlivosti, ktorý umožňuje nariadiť platbu. Účelom tohto jednoduchého postupu opísaného v oddieloch 1338 až 1344 belgického súdneho poriadku je získať platbu pomerne malých súm v niektorých druhoch vecí.

Právne predpisy týkajúce sa zrýchleného konania nájdete na webovej lokalite Verejného federálneho úradu pre súdnictvo (Federale Overheidsdienst Justitie/Service Public Justice):

 • Kliknite na možnosť „Belgische Wetgeving“ alebo „Législation belge“ (Belgické právne predpisy).
 • V časti s názvom „Juridische Aard“ alebo „Nature juridique“ (Druh práva) kliknite na možnosť „Overheidsdienst Wetboek“ alebo „Code judiciaire“ (Súdny poriadok).
 • V časti s názvom „Woorden“ alebo „Mot(s)“ (Slová) zadajte číslo 664.
 • Kliknite na možnosť „Zoeken op“ alebo „Chercher sur“ (Hľadať) a potom na možnosť „Lijst“ alebo „Liste“ (Zoznam).
 • Kliknite na možnosť „Detail“ alebo „Détail“ (Podrobnosti).

1.1 Rozsah konania

1.1.1 Aké druhy nárokov sú oprávnené (napr. iba peňažné nároky, iba nároky vyplývajúce zo zmluvy atď.)?

Týka sa to len peňažných nárokov.

1.1.2 Existuje horná hranica hodnoty nároku?

V oddiele 1338 belgického súdneho poriadku sa stanovuje, že tento postup sa týka len nárokov na vyplatenie stanovenej dlžnej sumy nepresahujúcej 1 860 EUR.

1.1.3 Je použitie tohto konania dobrovoľné alebo povinné?

Používanie tohto postupu je úplne dobrovoľné.

1.1.4 Môže sa toto konanie použiť v prípade, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine?

Nie. V oddiele 1344 belgického súdneho poriadku sa stanovuje, že pravidlá týkajúce sa zrýchleného postupu sa uplatňujú v prípade, že dlžník má bydlisko alebo miesto pobytu v Belgicku.

1.2 Príslušný súd

Tento postup sa môže použiť na občianskom zmierovacom súde alebo policajnom súde pod podmienkou, že nárok patrí do príslušnosti jedného z nich. (Podrobnosti o oblastiach príslušnosti občianskeho zmierovacieho súdu a policajného súdu nájdete v informačnom prehľade o „súdnych systémoch“).

1.3 Formálne požiadavky

1.3.1 Je použitie štandardizovaného formulára povinné? (ak áno, kde je možné taký formulár získať?)

Neexistuje štandardný formulár, ktorý sa používa na začatie konania. V zákone je však stanovených niekoľko podmienok týkajúcich sa informácií, ktoré sa uvádzajú na predvolaní v súvislosti s platbou a na návrhu, ktorým sa nárok predkladá na súd.

Predtým, ako sa žalobca obráti na súd, musí dlžníkovi poslať výzvu na zaplatenie. Táto podmienka je stanovená v oddiele 1339 belgického súdneho poriadku. Výzva na zaplatenie môže mať formu príkazu, ktorý súdny úradník doručí dlžníkovi, alebo doporučeného listu s doručenkou. V oddiele 1339 sa takisto stanovuje, aké informácie majú byť súčasťou výzvy, aby bola právoplatná. Ak niektoré z týchto informácií chýbajú, výzva je neplatná. Ide o tieto informácie:

 • uvedenie oddielov z príslušnej kapitoly belgického súdneho poriadku, ktorými sa umožňuje zrýchlené konanie,
 • výzva na zaplatenie do pätnástich dní od odoslania listu alebo odo dňa jeho doručenia dlžníkovi,
 • nárokovaná suma,
 • súd, ktorý sa bude zaoberať nárokom v prípade, že dlžník nezaplatí.

Do 15 dní odo dňa uplynutia 15-dňovej lehoty uvedenej vo výzve sa nárok predloží súdu vo forme návrhu v dvoch vyhotoveniach. V oddiele 1340 súdneho poriadku sú stanovené položky, ktoré návrh musí obsahovať. Sú to:

 • deň, mesiac a rok,
 • priezvisko, meno, povolanie a miesto bydliska žalobcu a prípadne priezvisko, meno, miesto bydliska a spôsobilosť jeho právnych zástupcov,
 • predmet nároku a podrobný opis nárokovanej sumy vrátane podrobného zoznamu položiek, ktoré sú súčasťou nároku, a dôvodov, na ktorých je založený,
 • určenie súdu, ktorý má povinnosť zaoberať sa nárokom,
 • podpis právnika a príslušného účastníka konania.

Navrhovateľ môže podľa vlastného uváženia uviesť dôvody, prečo je proti udeleniu odkladu platby.

K návrhu musí byť priložená:

 • fotokópia dokumentu, na ktorom je návrh založený,
 • alebo kópia príkazu súdneho úradníka alebo doporučeného listu a doručenky, alebo pôvodný list s priloženým dôkazom, že príjemca odmietol prevziať list alebo si ho nevyzdvihol na pošte, spolu s vyhlásením o tom, že dlžník je zapísaný na adrese uvedenej v evidencii obyvateľstva.

1.3.2 Je zastupovanie advokátom povinné?

Jednou z položiek, ktorá je povinnou súčasťou návrhu, je podpis právnika. V oddiele 1342 súdneho poriadku sa takisto stanovuje, že rovnopis rozhodnutia súdu sa odošle právnikovi žalobcu bežnou poštou. To sú jediné zákonné ustanovenia, podľa ktorých sa žalobca musí obrátiť na právnika.

1.3.3 Ako podrobne musím opísať dôvod nároku?

Návrh musí obsahovať primeranú úroveň podrobností. V oddiele 1340 ods. 1 bod 1 súdneho poriadku sa stanovuje, že v návrhu musí byť uvedený predmet nároku a podrobný opis nárokovanej sumy vrátane podrobného zoznamu položiek, ktoré sú súčasťou nároku, a dôvodov, na ktorých je založený.

1.3.4 Je potrebné predložiť písomný dôkaz o spornom nároku? Ak áno, ktoré písomnosti je možné použiť ako dôkaz?

Áno. Podľa oddielu 1338 musí byť nárok odôvodnený písomným dokumentom vystaveným dlžníkom. Tento dokument však nemusí obsahovať potvrdenie dlhu.

1.4 Zamietnutie žiadosti

Súd do pätnástich dní odo dňa podania návrhu vyhovie návrhu alebo ho zamietne, a to vo forme rozhodnutia vydaného komorou pre predbežné konania (chambre du conseil/raadkamer). Súd môže udeliť odklad platby alebo čiastočne uznať nárok (oddiel 1342 súdneho poriadku). Súd bude mať prístup k informáciám o rôznych zložkách dlhu a môže sa rozhodnúť zamietnuť niektoré z nich. To mu umožní zohľadniť všetky platby, ktoré sa medzitým mohli uskutočniť. Ak neboli splnené podmienky, súd môže nárok ihneď zamietnuť (oddiely 1338 a 1344 súdneho poriadku).

V prípade, že súd úplne alebo čiastočne vyhovie návrhu, jeho rozhodnutie má rovnaký účinok ako rozsudok pre zmeškanie.

Žalobca potom musí doručiť rozhodnutie vydané súdom dlžníkovi. Vzhľadom na skutočnosť, že rozsudok, ktorým súd úplne alebo čiastočne vyhovie návrhu žalobcu, má rovnaký účinok ako rozsudok pre zmeškanie, musí sa doručiť dlžníkovi v lehote jeden rok: v opačnom prípade sa bude považovať za neexistujúci (pozrite si oddiel 806 súdneho poriadku).

V oddiele 1343 ods. 2 súdneho poriadku sa stanovuje, že na to, aby vyhlásenie o doručení tohto rozhodnutia bolo právoplatné, musí obsahovať:

 • kópiu návrhu,
 • informáciu o lehote, v ktorej môže dlžník podať odpor,
 • údaje o súde, na ktorom sa tento odpor musí podať, spolu s formalitami, ktoré sa v tejto súvislosti musia splniť.

Dlžník dostane upozornenie, že ak v uvedenej lehote nezaplatí, môžu sa použiť všetky dostupné právne prostriedky na vymoženie zaplatenia danej sumy. V prípade neuvedenia tohto upozornenia je vyhlásenie o doručení neplatné.

Rozhodnutie nie je predbežne vykonateľné (pozrite si oddiel 1399 ods. 2 belgického súdneho poriadku). Výkon rozhodnutia sa teda preruší na obdobie, v ktorom možno podať odpor alebo odvolanie. Rozhodnutie sa však môže použiť ako odôvodnenie preventívneho obstavenia majetku.

V prípade, že dlžník nepodá odpor ani odvolanie v stanovenej lehote, rozhodnutie sa stane právoplatným.

1.5 Odvolanie

Odvolanie žalobcu

Možnosti odvolania žalobcu sú stanovené v oddiele 1343 ods. 4 súdneho poriadku. Žalobca nemôže podať plnohodnotné odvolanie (appel/beroep) proti zamietnutiu alebo čiastočnému vyhoveniu návrhu. Žalobca však môže znova podať návrh na priznanie nároku v bežnom konaní (nie v zrýchlenom konaní). Ak súd čiastočne vyhovel návrhu a žalobca chce začať bežné konanie, je to možné len vtedy, keď žalobca ešte nedoručil dlžníkovi rozhodnutie.

Odpor alebo odvolanie dlžníka

Dlžník môže napadnúť rozhodnutie jedným z dvoch spôsobov: podaním odvolania proti rozhodnutiu alebo podaním odporu (rozhodnutie súdu má účinok rozsudku pre zmeškanie, ak súd úplne alebo čiastočne vyhovie návrhu žalobcu: pozrite si oddiel 1343 ods. 1 súdneho poriadku). V oboch prípadoch je lehota na začatie súdneho konania jeden mesiac odo dňa doručenia rozsudku (pozrite si oddiely 1048 a 1051 belgického súdneho poriadku). Tieto lehoty sa predĺžia v prípade, že jeden z účastníkov konania nemá bydlisko v Belgicku alebo že v krajine nemá miesto pobytu ani doručovaciu adresu či domicil.

Následne sa musí postupovať v súlade s pravidlami pre podanie odporu a odvolania stanovenými v občianskom práve s jednou výnimkou uvedenou v oddiele 1343 ods. 3 bod 2 belgického súdneho poriadku: v rozpore s oddielom 1047 (v ktorom sa vyžaduje doručenie príkazu súdneho úradníka) sa odpor môže podať vo forme návrhu podanom na súdny register v takom počte kópií, koľko je účastníkov konania a právnikov. Súdny úradník potom informuje žalobcu a jeho právnika o odpore zaslaním súdneho listu.

Návrh (týkajúci sa odporu) musí obsahovať položky uvedené ďalej, inak je neplatný:

 • deň, mesiac a rok,
 • priezvisko, meno, povolanie a miesto bydliska osoby, ktorá podáva odpor,
 • priezvisko, meno, a miesto bydliska žalobcov a meno ich právnika,
 • sporné rozhodnutie,
 • dôvody, o ktoré sa opiera odporca.

Súdny úradník potom predvolá účastníkov konania, aby sa dostavili na prejednávanie naplánované súdom.

1.6 Podanie odporu

V belgických právnych predpisoch sa výslovne neuvádza možnosť podať odpor proti nároku.

Dlžník môže poslať informácie občianskemu zmierovaciemu súdu, tým sa však nezmení povaha rozsudku pre zmeškanie.

1.7 Účinok podania odporu

Ako už bolo uvedené, neexistuje možnosť podať odpor. Zrýchlené konanie bude pokračovať bez ohľadu na to, či dlžník napadne rozhodnutie alebo nie.

1.8 Účinok nepodania odporu

Pozrite si odpoveď na otázku 1.7.

1.8.1 Čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie?

1.8.2 Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť, aby sa odporca odvolal proti tomuto rozhodnutiu?

Posledná aktualizácia: 13/11/2014

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom