NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Somaţia europeană de plată

Belgia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

În Belgia există o procedură accelerată a ordonanței de plată. Scopul acestei proceduri simplificate, descrisă la articolele 1338-1344 inclusiv, din Codul judiciar al Belgiei, este de a obține plata unor sume relativ mici în anumite tipuri de cazuri.

Legislația cu privire la procedura accelerată a ordonanței de plată este următoarea: a se vedea site-ul de internet al Serviciului Public Federal de Justiție (Federale Overheidsdienst Justitie/Service Public Justice):

 • Faceți clic pe „Belgische Wetgeving” sau pe „Législation belge” (Legislația belgiană)
 • Faceți clic pe „Gerechtelijk Wetboek” sau „Code judiciaire” (Codul judiciar) la rubrica denumită „Juridische Aard” sau „Nature juridique” (Natura juridică).
 • La rubrica „Woorden” sau „Mot(s)” (Cuvinte), introduceți 664
 • Faceți clic pe „Zoeken op” sau „Chercher sur” (Căutați) și apoi pe „Lijst” sau „Liste” (Listă).
 • Faceți clic pe „Detail” or „Détail” (Detalii).

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Sunt eligibile numai creanțele pecuniare.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Articolul 1338 din Codul judiciar al Belgiei prevede că numai creanțele referitoare la plata unei datorii stabilite având ca obiect o sumă care nu depășește 1 860 EUR sunt eligibile pentru această procedură.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Utilizarea procedurii accelerate este în întregime facultativă.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Nu. Articolul 1344 din Codul judiciar al Belgiei prevede că normele referitoare la procedura de ordonanță de plată se aplică în cazul în care debitorul își are reședința sau domiciliul în Belgia.

1.2 Instanţa competentă

Această procedură poate fi utilizată la judecătoria de pace sau la tribunalul de poliție, cu condiția ca creanța să se încadreze în competențele uneia dintre aceste instanțe. (Pentru detalii cu privire la domeniile de competență ale judecătoriei de pace sau ale tribunalului de poliție, vă rugăm să consultați fișa informativă privind „sistemele judiciare”).

1.3 Condiţii de formă

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Nu există un formular tipizat pentru inițierea procedurilor. Cu toate acestea, legea prevede un număr de condiții referitoare la informațiile care sunt menționate în somația de plată și în cererea prin care creanța este prezentată în fața instanței.

Înainte de introducerea unui recurs în fața unei instanțe, reclamantul trebuie să trimită debitorului o somație de plată. Această obligație este prevăzută la articolul 1339 din Codul judiciar al Belgiei. Această somație de plată poate lua forma fie a unui act al executorului judecătoresc, care este comunicat debitorului, fie a unei scrisori trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. De asemenea, articolul 1339 stipulează informațiile care trebuie incluse în somația de plată, astfel încât să se garanteze că aceasta este valabilă din punct de vedere legal. Neincluderea informațiilor relevante face ca somația să fie nulă și neavenită. Informațiile respective sunt următoarele:

 • o reproducere a articolelor de la capitolul din Codul judiciar al Belgiei care prevede procedura accelerată a ordonanței de plată;
 • o somație prin care se solicită plata în termen de cincisprezece zile de la trimiterea scrisorii sau de la data la care aceasta a fost comunicată debitorului;
 • suma care este cerută;
 • instanța care va gestiona creanța, în cazul în care debitorul nu efectuează plata.

În termen de 15 zile de la data la care expiră perioada de 15 zile prevăzută în somație, creanța este depusă la instanță sub forma unei cereri întocmite în dublu exemplar. Articolul 1340 din Codul judiciar stabilește elementele care trebuie incluse în cerere. Aceasta trebuie să precizeze:

 • ziua, luna și anul;
 • numele, prenumele, profesia și locul de reședință al solicitantului, și, dacă este cazul numele, prenumele, locul de reședință și calitatea reprezentanților legali ai acestuia/acesteia;
 • obiectul creanței și informații detaliate privind suma solicitată, inclusiv o listă detaliată a elementelor care fac parte din creanță și motivele pe care aceasta se bazează;
 • denumirea instanței care are obligația de a lua cunoștință de creanță;
 • semnătura avocatului și a părții în cauză.

Dacă solicitantul consideră că e necesar, acesta poate indica, de asemenea, motivele pentru care se opune acordării unei amânări de plată.

Cererea trebuie să fie însoțită de:

 • o copie a documentului pe care se întemeiază creanța;
 • fie o copie a titlului executorului judecătoresc, fie o copie a scrisorii recomandate și dovada de primire, fie scrisoarea originală, însoțită de dovada că destinatarul a refuzat scrisoarea sau nu a reușit să o ridice de la oficiul poștal, împreună cu o declarație care să ateste că debitorul este înregistrat la adresa menționată în registrul populației.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Una dintre cerințele creanței este semnătura unui avocat. Articolul 1342 din Codul judiciar prevede, de asemenea, că o copie a deciziei instanței de judecată va fi trimisă avocatului reclamantului prin poșta obișnuită. Acestea sunt singurele prevederi legale care impun ca un reclamant să recurgă la un avocat.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Cererea trebuie să conțină un nivel rezonabil de detalii. Articolul 1340 alineatul (1) paragraful (1) din Codul judiciar prevede că cererea trebuie să precizeze obiectul cererii și să furnizeze o declarație detaliată a sumei solicitate, inclusiv o listă detaliată a elementelor care fac parte din creanță și motivele pe care se bazează cererea.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Da. În conformitate cu articolul 1338, cererea trebuie să fie susținută de un document scris întocmit de către debitor. Cu toate acestea, nu este necesar ca acest document să reprezinte o recunoaștere a datoriei.

1.4 Respingerea cererii

În termen de cincisprezece zile de la data la care cererea este depusă, instanța va accepta creanța sau o va respinge, sub forma unei decizii emise de către departamentul de operațiuni premergătoare procesului (chambre du conseil/raadkamer). Instanța poate acorda o amânare de plată sau poate admite parțial creanța (a se vedea articolul 1342 din Codul judiciar). Instanța va avea acces la informațiile cu privire la diferitele componente ale datoriei și poate decide respingerea unora dintre acestea. Acest lucru îi permite să ia în considerare toate plățile care au fost efectuate între timp. Instanța poate respinge cererea pur și simplu, în cazul în care condițiile nu au fost îndeplinite (a se vedea articolele 1338 și 1344 din Codul judiciar).

În cazul în care instanța de judecată admite cererea în totalitate sau parțial, decizia sa are același efect ca o hotărâre pronunțată în lipsă.

Reclamantul trebuie să comunice apoi debitorului decizia pronunțată de instanța de judecată. Având în vedere faptul că o hotărâre judecătorească care admite cererea reclamantului, în totalitate sau parțial, are același efect ca o hotărâre pronunțată în lipsă, aceasta trebuie să fie comunicată debitorului în termen de un an: în caz contrar aceasta va fi considerată ca inexistentă (a se vedea articolul 806 din Codul judiciar).

Articolul 1343 alineatul (2) din Codul judiciar prevede că, pentru a fi valabilă din punct de vedere legal, înștiințarea acestei decizii trebuie să conțină următoarele:

 • o copie a cererii;
 • o mențiune privind perioada pe durata căreia debitorul poate formula o obiecție;
 • detalii privind instanța la care trebuie să fie prezentată respectiva obiecție, împreună cu formalitățile care trebuie îndeplinite în acest sens.

Debitorul va fi, de asemenea, avertizat că în cazul în care nu acționează în termenul menționat, pot fi utilizate toate căile de atac prin care să i se ceară să plătească sumele în cauză. În cazul în care nu s-au transmis aceste informații, înștiințarea este nulă și neavenită.

Decizia nu face obiectul unei executări provizorii [a se vedea articolul 1399 alineatul (2) din Codul judiciar belgian]. Prin urmare, executarea hotărârii se suspendă pe durata perioadei în care poate fi formulată o obiecție sau poate fi inițiată o cale de atac. Cu toate acestea, decizia poate fi folosită ca temei pentru sechestrul asigurător de proprietate.

În cazul în care debitorul nu formulează o obiecție sau nu inițiază o cale de atac în termenul specificat, decizia devine definitivă.

1.5 Căi de atac

Cale de atac inițiată de către reclamant

Posibilitățile ca reclamantul să introducă o cale de atac sunt stabilite la articolul 1343 alineatul (4) din Codul judiciar. Reclamantul nu poate introduce o cale de atac completă (appel/beroep) față de o respingere sau aprobare parțială a cererii. Cu toate acestea, reclamanții pot introduce cererea din nou, urmând procedura obișnuită (nu procedura de ordonanță de plată). În cazul în care cererea este parțial admisă, iar reclamantul dorește să introducă o acțiune prin procedura obișnuită, trebuie ca solicitantul să nu fi comunicat încă decizia debitorului.

Obiecție sau cale de atac introdusă de către debitor

Debitorul se poate opune deciziei în unul dintre următoarele două moduri: prin introducerea unei căi de atac împotriva deciziei sau prin înregistrarea unei obiecții [decizia instanței are efectul unei hotărâri pronunțate în lipsă în cazul în care instanța admite în întregime sau parțial cererea reclamantului: a se vedea articolul 1343 alineatul (1) din Codul judiciar]. În ambele cazuri, termenul-limită pentru inițierea procedurilor legale este de o lună, începând de la data la care este comunicată hotărârea (a se vedea articolele 1048 și 1051 din Codul judiciar belgian). Aceste termene vor fi extinse în cazul în care una dintre părți nu are reședința în Belgia sau nu are domiciliul sau adresa punctului de lucru în țară.

În acest caz se vor respecta normele de introducere a obiecției și a căii de atac, astfel cum sunt prevăzute prin dreptul civil, cu o singură excepție, care este prevăzută la articolul 1343 alineatul (3) paragraful (2) din Codul judiciar belgian: spre deosebire de articolul 1047 (care necesită comunicarea unui titlu al unui executor judecătoresc), obiecția pot fi prezentată sub forma unei cereri, înregistrată la grefa instanței, într-un număr de exemplare echivalent cu numărul părților și avocaților implicați. Grefierul instanței va informa apoi reclamantul și avocatul acestuia cu privire la obiecție, prin trimiterea unei scrisori din partea instanței.

Cererea (de obiecție), trebuie să precizeze elementele enumerate mai jos. Nerespectarea aceste obligații o face nulă și neavenită.

 • ziua, luna și anul;
 • numele, prenumele, profesia și locul de reședință al persoanei care formulează obiecția;
 • numele, prenumele, profesia și locul de reședință al reclamanților și numele avocatului acestora;
 • decizia în litigiu;
 • motivele invocate de partea care formulează obiecția.

Părțile sunt apoi citate de către grefierul instanței să se prezinte la audierea programată de către instanța de judecată.

1.6 Declaraţia de opoziţie

Legislația belgiană nu prevede în mod explicit posibilitatea de a depune o declarație de opoziție împotriva cererii.

Debitorul poate trimite informații judecătoriei de pace, dar acest lucru nu va schimba natura hotărârii pronunțate în lipsă.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

După cum s-a menționat mai sus, nu este posíbil să se depună o declarație de opoziție. Procedura ordonanței de plată accelerată va continua să se deruleze, indiferent dacă debitorul se opune sau nu deciziei.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.7.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Ultima actualizare: 13/11/2014

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site