Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Eiropas maksājuma rīkojums

Vācija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

1.1 Procedūras darbības joma

Jā. Civilprocesa noteikumos ir paredzēts maksājuma rīkojuma process (Mahnverfahren), ko izmanto, lai saņemtu pieprasīto naudas summu, kuras pieprasīšana nav apstrīdēta. To reglamentē Civilprocesa kodeksa (Zivilprozessordnung) 688. pants un turpmākie panti.

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Šo procesu parasti izmanto, ja tiek pieprasīts maksājums par konkrētu naudas summu eiro valūtā.

Tomēr to nevar izmantot šādos gadījumos:

  • prasībās, kas ir saistītas ar tādu patēriņa kredītu līgumiem, kuru procentu likme ir vairāk nekā par 12 % lielāka nekā bāzes likme,
  • prasībās, kas ir atkarīgas no tādu saistību izpildes, kuras vēl nav jāizpilda,
  • ja informācija par maksājuma rīkojumu ir jāpublicē publiskā paziņojumā, jo atbildētāja adrese nav zināma.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Nav paredzēts ierobežojums attiecībā uz maksimālo summu, kuru var pieprasīt.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Kreditoram nav obligāti jāizmanto maksājuma rīkojuma process. Kreditors var izvēlēties, vai izmantot šo procesu, vai parasto procesu.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Principā Vācijas maksājuma rīkojuma procesu var izmantot arī tad, ja atbildētājs ir citas dalībvalsts vai trešās valsts iedzīvotājs. Tomēr jāņem vērā, ka Vācijas Civilprocesa kodeksa 688. panta 3. punktā ir paredzēts, ka tādos gadījumos, kad maksājuma rīkojums ir jānodod ārvalstīs, šo procesu var izmantot tikai tad, ja tas ir paredzēts Likumā par spriedumu atzīšanu un izpildi (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). Šobrīd tas attiecas uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Islandi, Norvēģiju un Šveici.

1.2 Kompetentā tiesa

Maksājuma rīkojuma process parasti ir vietējo tiesu (Amtsgericht) jurisdikcijā, kuras izvēle ir atkarīga no prasītāja adreses. Piekritība tiesai atkarīga no personas dzīvesvietas vai — juridiskas personas gadījumā — no tās juridiskās adreses. Tomēr daudzās Vācijas federālajās zemēs ir izveidotas centralizētas tiesas, kurās tiek skatītas maksājuma rīkojumu lietas (Mahngerichte), piemēram, Vedingas (Wedding) vietējā tiesa Berlīnē. Tas nozīmē, ka jurisdikcija pār maksājumu rīkojuma procesu ir koncentrēta dažās vietējās tiesās vai pat vienā vietējā tiesā visā federālajā zemē. Šādos gadījumos prasītāja parastā piekritīgā tiesa ir centrālā maksājuma rīkojumu tiesa atkarībā no prasītāja dzīvesvietas.

Ja prasītāja parastā piekritīgā tiesa neatrodas Vācijā, šī lieta ir Vedingas vietējās tiesas ekskluzīvā jurisdikcijā. Ja atbildētāja parastā piekritīgā tiesa neatrodas Vācijā, šī lieta ir piekritīga tai vietējai tiesai, kurai šis strīds būtu jāizskata, neraugoties uz piekritību, atkarībā no prasības priekšmeta (parasti lieta ir piekritīga vietējai tiesai, ja prasības apmērs nepārsniedz EUR 5000). Arī šādos gadījumos dažās federālajās zemēs var būt izveidotas centrālas tiesas, kas izskata maksājumu rīkojumu lietas.

1.3 Oficiālās prasības

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Standarta veidlapu izmantošana ir obligāta. Automatizētajam maksājuma rīkojuma procesam un manuālajam maksājuma rīkojuma procesam ir izveidotas atšķirīgas standarta veidlapas.

Lielākajā daļā federālo zemju tiek izmantots automatizētais process. Šādos gadījumos pieteikumus var iesniegt, izmantojot standarta veidlapas drukātā formā vai elektroniskā formā. Vairāki programmatūras izstrādātāji piedāvā programmas, ar kurām var aizpildīt elektroniskos pieteikumus automatizētajam maksājuma rīkojuma procesam. Dažās vietējās tiesās pieteikumus var aizpildīt arī tiešsaistē internetā.

Standarta veidlapas automatizētajam un manuālajam procesam saistībā ar maksājuma rīkojuma procesu var iegādāties kancelejas preču veikalos.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Nē, juridiskā pārstāvība nav obligāta.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Prasības pamatojums nav jāapraksta detalizēti. Prasītājam īsi jāapraksta sava prasība un jānorāda konkrēta prasības summa. To dara, izmantojot standarta veidlapu, kas paredzēta maksājumu rīkojuma procesam. Galvenā prasība un pakārtotās prasības jānorāda atsevišķi.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Saistībā ar pamatotām prasībām dokumentārie pierādījumi nav jāiesniedz.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Prasības pieteikums maksājuma rīkojumam tiks noraidīts, ja maksājuma rīkojuma process nav pieņemams, ja tiesai, kurā iesniegta prasība, nav jurisdikcijas šajā jautājumā vai ja maksājuma pieteikums neatbilst formālajām prasībām. Pieteikums tiks noraidīts arī tad, ja maksājuma rīkojumu var izdot tikai par daļu no prasības. Pirms rīkojuma noraidīšanas prasības iesniedzējs tiek uzklausīts.

Pirms maksājuma rīkojuma izdošanas tiesa nepārbauda, vai prasība ir pamatota.

1.5 Apelācijas sūdzības

Maksājuma rīkojuma noraidīšanu parasti nevar apstrīdēt. Tūlītēja apstrīdēšana (sofortige Beschwerde) ir iespējama tikai tad, ja pieteikums nosūtīts datorlasāmā formā un ja tas tika noraidīts tāpēc, ka tiesa to atzina par nepiemērotu tās elektroniskās apstrādes sistēmai. Tomēr praksē šis noteikums ir maznozīmīgs.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Ja maksājuma rīkojums ir izdots un nodots atbildētājam, viņš to var apstrīdēt divās nedēļās. Tomēr apstrīdēšana aizvien vēl ir iespējama arī pēc šā termiņa, ja vien nav izdots rīkojums par minētā maksājuma rīkojuma izpildi.

Maksājuma rīkojuma nodošanas brīdī atbildētājs saņem standarta veidlapu rīkojuma apstrīdēšanai. Tomēr šīs standarta veidlapas izmantošana nav obligāta. Tas nozīmē, ka šo rīkojumu var apstrīdēt arī citādi, bet vienīgā prasība ir, ka tas jāveic rakstiski.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja atbildētājs prasību apstrīd noteiktajā termiņā, rīkojums par izpildi netiek izdots un prasību par maksājuma rīkojumu nevar izpildīt. Tomēr lieta automātiski netiks risināta parastajā tiesāšanās kārtībā. Šādam nolūkam ir vajadzīgs īpašs pieteikums, lai ierosinātu parasto tiesvedību; to var iesniegt vai nu prasītājs, vai atbildētājs saistībā ar maksājuma rīkojuma procesu. Prasības iesniedzējs šādu pieteikumu var iesniegt, tiklīdz viņš tiek informēts par prasības pārsūdzēšanu, un to var pat pievienot sākotnējam pieteikumam par maksājuma rīkojumu kā piesardzības līdzekli.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Tiesa pēc pieteikuma saņemšanas izdos izpildes rīkojumu. Šādu pieteikumu nevar iesniegt, ja nav pagājis apstrīdēšanai paredzētais laiks. Pieteikumā jābūt norādītam, kādi maksājumi (ja tādi ir) saistībā ar maksājuma rīkojumu jau ir veikti. Ja daļa no maksājumiem jau ir veikti, pieteikuma iesniedzējam prasības summa ir attiecīgi jāsamazina.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Izpildes rīkojums ir līdzvērtīgs iepriekšēji izpildāmam aizmuguriskam spriedumam. To var apstrīdēt divās nedēļās pēc dokumenta nodošanas atbildētājam.

Lapa atjaunināta: 18/06/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu