Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Eiropas maksājuma rīkojums

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Beļģijā ir spēkā paātrinātās tiesvedības sistēma, kas ļauj dot rīkojumus veikt maksājumus. Šis vienkāršais process ir izklāstīts Beļģijas Tiesu kodeksa 1338.–1344. pantā, un tā mērķis ir saņemt salīdzinoši nelielu summu maksājumus konkrēta veida lietās.

Tiesību aktus attiecībā uz paātrināto tiesvedību skatiet Federālā valsts tieslietu dienesta tīmekļa vietnē (Federale Overheidsdienst Justitie / Valsts tieslietu dienests):

 • uzklikšķiniet uz “Belgische Wetgeving” vai “Législation belge” (“Beļģijas tiesību akti”);
 • uzklikšķiniet uz “Gerechtelijk Wetboek” vai “Code judiciaire” (“Tiesu kodekss”) sadaļā ar nosaukumu “Juridische Aard” vai “Nature juridique” (“Tiesību aktu veids”);
 • sadaļā ar nosaukumu “Woorden” vai “Mot(s)” (“Vārdi”), ievadiet “664”;
 • uzklikšķiniet uz “Zoeken op” vai “Chercher sur” (“Meklēt”) un tad uz “Lijst” vai “Liste” (“Saraksts”);
 • uzklikšķiniet uz “Detail” vai “Détail” (“Papildu informācija”).

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Ir atļauts iesniegt tikai naudas prasījumus.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Beļģijas Tiesu kodeksa 1338. pants nosaka, ka šajā procesā ir atļauts iesniegt tikai tos prasījumus, kas attiecas uz tāda konstatēta parāda maksājumu, kura naudas summa nepārsniedz EUR 1860.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Procesa izmantošana ir pilnīgi brīvprātīga.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Nē. Beļģijas Tiesu kodeksa 1344. pants nosaka, ka paātrinātā procesa noteikumi ir spēkā gadījumā, ja parādnieks dzīvo Beļģijā vai parādnieka uzturēšanās vieta ir Beļģijā.

1.2 Kompetentā tiesa

Minēto procesu var īstenot miertiesā vai policijas tiesā, ar nosacījumu, ka prasība ietilpst vienas vai otras tiesas kompetencē. (Sīkāka informācija par miertiesas un policijas tiesas kompetences jomām ir pieejama faktu lapā “Lietu piekritība tiesām — Beļģija”).

1.3 Oficiālās prasības

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Lietas ierosināšanai nav izveidota standarta veidlapa. Tomēr tiesību akti paredz vairākus nosacījumus attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz aicinājumā veikt maksājumu, kā arī pieteikumā, kurā tiek ietverta tiesai iesniedzamā prasība.

Pirms vēršanās tiesā prasītājs nosūta parādniekam samaksas pieprasījumu. Minētais pienākums ir noteikts Beļģijas Tiesu kodeksa 1339. pantā. Samaksas pieprasījumu var sagatavot kā tiesu izpildītāja pavēsti, ko izsniedz parādniekam, vai kā vēstuli, ko nosūta ierakstītā sūtījumā ar apstiprinājumu par saņemšanu. Tiesu kodeksa 1339. pants nosaka, kāda informācija ir jāiekļauj pieprasījumā, lai pieprasījumam būtu juridisks spēks. Ja attiecīgā informācija netiek iekļauta, pieprasījums nav spēkā. Pieprasījumā ir jānorāda:

 • informācija par Beļģijas Tiesu kodeksa attiecīgās nodaļas pantiem, kas paredz paātrināto procesu;
 • pieprasījums veikt maksājumu piecpadsmit dienās pēc dienas, kad vēstule nosūtīta, vai pēc dienas, kad vēstule tiek izsniegta parādniekam;
 • pieprasītā summa;
 • informācija par tiesu, kas izskatīs prasību, ja parādnieks neveiks maksājumu.

Prasītājam 15 dienās pēc tam, kad ir beidzies pieprasījumā minētais 15 dienu laikposms, prasība ir jāiesniedz tiesā pieteikuma veidā, kas sagatavots divos eksemplāros. Tiesu kodeksa 1340. pantā ir sniegta informācija par to, kas jānorāda pieteikumā. Pieteikumā ir jānorāda:

 • datums;
 • prasītāja vārds, uzvārds, profesija un dzīvesvietas adrese, kā arī, ja nepieciešams, prasītāja likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tiesībspēja;
 • prasības priekšmets un pieprasītās summas detalizēts izklāstījums, tostarp prasībā iekļauto pozīciju detalizēts saraksts, kā arī prasības pamatojums;
 • tās tiesas nosaukums, kuras kompetencē ietilpst prasība;
 • advokāta un attiecīgās puses paraksts.

Pēc prasītāja brīvas izvēles pieteikuma iesniedzējs var norādīt arī iemeslus, kāpēc viņš vai viņa iebilst pret atļauju atlikt maksājumu.

Pieteikumam jāpievieno:

 • prasības pamatā esošā dokumenta fotokopija;
 • vai tiesu izpildītāja pavēstes vai ierakstītās vēstules kopija un pierādījums par saņemšanu, vai vēstules oriģināls, kuram pievienots pierādījums, ka saņēmējs ir atteicies no vēstules vai nav to saņēmis pastā, kā arī paziņojums, ka iedzīvotāju reģistrā parādnieks ir reģistrēts minētajā adresē.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Viens no elementiem, kuram obligāti ir jābūt pieteikumā, ir advokāta paraksts. Tiesu kodeksa 1342. pants nosaka arī, ka tiesas nolēmuma kopija tiek nosūtīta prasītāja advokātam parastā pasta sūtījumā. Minētie noteikumi ir vienīgie juridiskie noteikumi, kas nosaka, ka prasītājam ir jāvēršas pie advokāta.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Pieteikumā ir jāiekļauj saprātīgs papildu informācijas apjoms. Tiesu kodeksa 1340. panta 1. punkta 1) apakšpunkts nosaka, ka pieteikumā ir jānorāda prasības priekšmets un pieprasītās summas detalizēts izklāstījums, tostarp prasībā iekļauto pozīciju detalizēts saraksts, kā arī prasības pamatojums.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Jā. Saskaņā ar 1338. pantu prasības pamatā ir jābūt rakstiskam dokumentam, ko sagatavojis parādnieks. Tomēr minētajā dokumentā nav obligāti jāiekļauj parāda apstiprinājums.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Piecpadsmit dienās pēc pieteikuma iesniegšanas dienas tiesa pieņem vai noraida pieteikumu ar attiecīgu pirmstiesas nodaļas (chambre du conseil / raadkamer) lēmumu. Tiesa var atļaut atlikt maksājumu vai apmierināt prasību daļēji (sk. Tiesu kodeksa 1342. pantu). Tiesai ir pieeja informācijai par dažādām parāda daļām, un tiesa var nolemt atsevišķas tā daļas noraidīt. Tādējādi tiesa var ņemt vērā jebkādus iespējamus tiesvedības laikā veiktus maksājumus. Tiesa var prasību noraidīt pilnībā, ja nav izpildīti nosacījumi (sk. Tiesu kodeksa 1338. un 1344. pantu).

Ja tiesa pilnībā vai daļēji apmierina pieteikumu, tiesas nolēmumam ir tāds pats spēks kā aizmuguriski pieņemtam spriedumam.

Pēc tam prasītājs iesniedz parādniekam tiesas pieņemto nolēmumu. Ņemot vērā to, ka tiesas spriedumam, ar kuru pilnībā vai daļēji tiek apmierināts prasītāja pieteikums, ir tāds pats spēks kā aizmuguriskam spriedumam, spriedums parādniekam ir jāizsniedz viena gada laikā; pretējā gadījumā tas tiek uzskatīts par neesošu (sk. Tiesu kodeksa 806. pantu).

Tiesu kodeksa 1343. panta 2. punkts nosaka, ka, lai nolēmuma paziņojumam būtu juridisks spēks, tajā ir jāiekļauj:

 • pieteikuma kopija;
 • informācija par laika posmu, kurā parādnieks var iesniegt iebildumus;
 • informācija par tiesu, kurā iesniedzami iebildumi, un tas, kādas formalitātes jāizpilda šajā sakarā.

Turklāt parādnieks tiek arī brīdināts, ka gadījumā, ja viņš vai viņa nerīkosies līdz minētajam termiņam, var tikt izmantoti visi pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, lai pieprasītu viņam vai viņai samaksāt attiecīgās summas. Ja minētais brīdinājums paziņojumā nav iekļauts, paziņojums nav spēkā.

Nolēmums nav izpildāms uzreiz (sk. Beļģijas Tiesu kodeksa 1399. panta 2. punktu). Lēmuma izpilde tiek atlikta līdz termiņam, līdz kuram var iesniegt iebildumus vai pārsūdzību. Tomēr nolēmumu var izmantot kā pamatojumu īpašuma pagaidu arestam.

Ja parādnieks minētajā termiņā neiesniedz iebildumus vai pārsūdzību, nolēmums kļūst galīgs.

1.5 Apelācijas sūdzības

Prasītāja tiesības uz pārsūdzību

Prasītāja iespējas iesniegt pārsūdzību ir noteiktas Tiesu kodeksa 1343. panta 4. punktā. Prasītājs nevar pilnībā pārsūdzēt (appel/beroep) pieteikuma noraidīšanu vai daļēju apmierināšanu. Tomēr prasītājs var iesniegt prasību atkal atbilstoši parastajam procesam (kas nav paātrinātais process). Ja prasība ir apmierināta daļēji un prasītājs vēlas sākt tiesvedību parastajā kārtībā, prasītājs vēl neizsniedz nolēmumu parādniekam.

Parādnieka tiesības iesniegt iebildumus vai pārsūdzību

Parādnieks var iebilst pret nolēmumu vienā no diviem veidiem — pārsūdzot nolēmumu vai iesniedzot iebildumus (tiesas nolēmumam ir aizmuguriska sprieduma spēks, ja tiesa pilnībā vai daļēji apmierina prasītāja pieteikumu; sk. Tiesu kodeksa 1343. panta 1. punktu). Abos gadījumos tiesvedība jāsāk mēneša laikā pēc sprieduma pieņemšanas dienas (sk. Beļģijas Tiesu kodeksa 1048. un 1051. pantu). Minētie termiņi tiek pagarināti, ja viena no pusēm nedzīvo Beļģijā vai tās uzturēšanās vieta vai piegādes adrese nav Beļģijā.

Tādā gadījumā ir jāpilda civiltiesību aktos minētie noteikumi par iebildumu un pārsūdzību iesniegšanu, ņemot vērā vienu izņēmumu, kas noteikts Beļģijas Tiesu kodeksa 1343. panta 3. punkta 2) apakšpunktā: pretēji 1047. pantam (kas pieprasa iesniegt tiesu izpildītāja pavēsti), iebildumus var iesniegt pieteikuma veidā tiesas kancelejā, pie tam eksemplāru skaitam jāatbilst iesaistīto pušu un advokātu skaitam. Pēc tam tiesas ierēdnis, nosūtot tiesas vēstuli, informē prasītāju un viņa advokātu par iebildumiem.

(Iebildumu) pieteikumā ir jānorāda turpmāk minētā informācija. Ja minētā informācija netiek iekļauta, pieteikums nav spēkā.

 • Datums;
 • tās personas vārds, uzvārds, profesija un dzīvesvietas adrese, kura iesniedz iebildumus;
 • prasītāju vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, un viņu advokātu vārds un uzvārds;
 • apstrīdētais nolēmums;
 • informācija, uz ko pamatojas puse, kura iesniedz iebildumus.

Pēc tam tiesas ierēdnis aicina puses ierasties uz tiesas ieplānoto tiesas sēdi.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Beļģijas tiesību akti skaidri nesniedz iespēju iesniegt paziņojumu par iebildumiem pret prasību.

Parādnieks var nosūtīt informāciju miertiesnesim, bet tādējādi netiek mainīta aizmuguriskā sprieduma būtība.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Kā minēts iepriekš, nav paredzēta iespēja iesniegt paziņojumu par iebildumiem. Paātrinātais process tiek turpināts neatkarīgi no tā, vai parādnieks iebilst pret lēmumu, vai ne.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Skatīt atbildi uz 1.7. jautājumu.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Lapa atjaunināta: 13/11/2014

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu