Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Europos mokėjimo įsakymas

Slovėnija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Slovėnijoje pripažįstama mokėjimo įsakymo išdavimo procedūra. Mokėjimo įsakymo išdavimo procedūra reglamentuojama Civilinio proceso įstatymo (slov. Zakon o pravdnem postopku, ZPP) 431−441 straipsniuose.

1.1 Procedūros taikymo sritis

Mokėjimo įsakymo išdavimo procedūra yra specifinė pagreitinta procedūra dėl priverstinio piniginio reikalavimo, kuriam suėjo terminas, įvykdymo, o šis reikalavimas grindžiamas dokumentu, kuriam pagal įstatymą suteikiama didesnė įrodomoji vertė (autentiškas dokumentas). Mokėjimo įsakymas išduodamas tiek vidaus, tiek tarpvalstybinėse bylose.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Reikalavimas, kuris yra mokėjimo įsakymo pagrindas, gali būti susijęs tik su pinigine atsakomybe (piniginis reikalavimas). Ieškinio dalyką gali sudaryti tik iš sutartinės arba nesutartinės atsakomybės kylantys ir formaliai patvirtinti reikalavimai. Viena išimtis − pranešimas apie komercinių patalpų nuomos sutarties nutraukimą ir vėlesnį patalpų atlaisvinimą; šiuo atveju išduodant mokėjimo įsakymą taikomos specialią procedūrą reglamentuojančios taisyklės. Ši išimtis nustatyta Komercinių pastatų ir patalpų įstatymo (slov. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih) 29 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad, remdamasis nuomotojo pateiktu pranešimu dėl nuomos sutarties nutraukimo ir prašymu atlaisvinti komercinį pastatą arba komercines patalpas, teismas išduoda įsakymą atlaisvinti komercinį pastatą arba komercines patalpas, jeigu iš pranešimo apie nutraukiamą nuomos sutartį arba prašymo ir bet kokios nuomos sutarties arba pirmiau nurodytame straipsnyje nurodytų įrodymų matyti, kad nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį arba prašyti atlaisvinti komercinį pastatą arba komercines patalpas.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Reikalavimo aukštutinė riba nėra nustatyta.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Pagal Civilinio proceso įstatymą teismas taip pat priima sprendimą dėl mokėjimo įsakymo išdavimo ex officio, kai ieškovas ieškinyje šiuo klausimu nepateikė prašymo, tačiau mokėjimo įsakymo išdavimo sąlygos buvo įgyvendintos, t. y. ieškovas pareiškia įprastą ieškinį ir neprašo išduoti mokėjimo įsakymo. Todėl teisėjas turi pareigą išduoti mokėjimo įsakymą ir tai nepriklauso nuo ieškovo pateikto reikalavimo, jeigu tenkinamos teisės aktuose nustatytos mokėjimo įsakymo išdavimo sąlygos.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Taip.

1.2 Kompetentingas teismas

Slovėnijoje jurisdikcija priimti sprendimą dėl prašymo išduoti mokėjimo įsakymą nustatoma taip pat, kaip ir pareiškiant kitus ieškinius; tai reiškia, kad jurisdikciją ratione materiae išduoti mokėjimo įsakymą turi apygardos teismai (slov. okrožna sodišča), taip pat vietos teismai (slov. okrajna sodišča). Jurisdikcija ratione materiae nustatoma atsižvelgiant į ginčo vertę (arba bylos pobūdį, pvz., komercinėse bylose). Vietos teismai turi jurisdikciją nagrinėti ginčus dėl turtinių reikalavimų, kai ginčo dalyko vertė neviršija 20 000 EUR. Apygardos teismai turi jurisdikciją nagrinėti ginčus dėl turtinių reikalavimų, kai ginčo dalyko vertė viršija 20 000 EUR. Jurisdikciją nagrinėti komercinės teisės bylas ir priimti jose sprendimus pirmąja instancija turi tik apygardos teismai. Komerciniai ginčai − tai tokie ginčai, kuriuose viena iš civilinės bylos šalių yra juridinis asmuo (įmonė, institucija, kolektyvinė organizacija). Komerciniai ginčai taip pat apima bylas, kuriose viena iš šalių yra valstybė arba kita savivaldos teises turinti vietos bendruomenė, pvz., savivaldybė.

Pagal teritorinę jurisdikciją nustatoma, kuris jurisdikciją ratione materiae turintis teismas yra kompetentingas priimti sprendimą konkrečioje byloje. Bendroje teritorinės jurisdikcijos taisyklėje nustatyta, kad fiziniam arba juridiniam asmeniui ieškinys turi būti pareiškiamas atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos arba juridinio asmens registruotos buveinės vietos teisme. Jeigu byla iškeliama prieš užsienio pilietį arba juridinį asmenį, bendrą teritorinę jurisdikciją turės fizinio asmens gyvenamosios vietos Slovėnijoje vietos arba juridinio asmens filialo vietos teismas. Slovėnijos teisėje taip pat galioja specialios teritorinės jurisdikcijos taisyklė, pagal kurią teritorinė jurisdikcija nustatoma atsižvelgiant į ginčo dalyką ir jo šalis.

Norėdami daugiau sužinoti šiuo klausimu žr. atsakymus skiltyje „Bylos iškėlimas teisme“.

1.3 Formos reikalavimai

Prašymui išduoti mokėjimo įsakymą taikomos dvi sąlygos: ieškovas turi nurodyti piniginį reikalavimą, kuriam suėjo terminas, be to, būtina turėti autentišką dokumentą, kuriuo grindžiamas reikalavimas. Ieškinyje arba prašyme išduoti mokėjimo įsakymą privaloma nurodyti visą informaciją, kurios reikalaujama pareiškiant kiekvieną ieškinį, t. y. nurodyti teismo pavadinimą, šalių vardus, pavardes ir nuolatinę arba laikiną gyvenamąją vietą, teisinių atstovų ar jų agentų vardus ir pavardes, konkretų prašymą, kuriame išdėstomas pagrindinis bylos dalykas ir šalių reikalavimai, ieškovo prašymą pagrindžiančias faktines aplinkybes, šias faktines aplinkybes patvirtinančius įrodymus ir ginčo vertę, ir toks ieškinys arba prašymas turi būti pasirašytas. Be to, prie ieškinio reikia pridėti autentišką dokumentą (originalą arba patvirtintą jo kopiją).

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Slovėnijoje nereikalaujama pateikti prašymo išduoti mokėjimo įsakymą naudojant standartinę formą; tiesą sakant, tokia forma nėra nustatyta. Prašyme būtina nurodyti informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal įstatymą, kaip aprašyta atsakyme į 1.3 klausimą (būtinieji ieškinio elementai).

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Byloje dėl mokėjimo įsakymo išdavimo nebūtina, kad šalims atstovautų advokatas. Kai šaliai atstovaujama apygardos teisme, atstovu turi būti advokatas arba valstybinį advokato egzaminą išlaikęs asmuo. Advokato atstovavimas yra būtinas bylose, kuriose naudojamos išimtinės teisių gynimo priemonės.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Ieškinyje būtina nurodyti skolos pagrindą ir dydį, taip pat įrodymus, leidžiančius nustatyti ieškinyje pateiktų reikalavimų teisingumą; ieškinyje taip pat reikia nurodyti sumą, valiutą ir datą, kurią turėjo būti įvykdyti piniginiai reikalavimai. Jeigu prašoma sumokėti palūkanas, jos taip pat turi būti tiksliai nurodytos (palūkanų norma ir laikotarpis, už kurį jas prašoma sumokėti). Reikalavimo įvykdymo data turi būti aiškiai nurodyta ir autentiškame dokumente.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Taip, prie ieškinio arba prašymo išduoti mokėjimo įsakymą reikia pridėti autentiško dokumento originalą arba patvirtintą kopiją. Komerciniame ginče išduodant mokėjimo įsakymą nereikalaujama pridėti autentiško dokumento originalo arba jo kopijos. Pakanka, kad šio dokumento kopiją patvirtintų tokią teisę turintis juridinio asmens padalinys.

Autentiškas dokumentas yra toks, kuris ne tik turi vykdytino dokumento požymių, bet jame taip pat pateikiami tvirti įrodymai, kad reikalavimo iš tikrųjų esama. Dokumentas yra autentiškas, jeigu jam toks statusas suteikiamas pagal Civilinio proceso įstatymą arba kitą dokumentą. Civilinio proceso įstatyme nustatyta, kad autentiški dokumentai yra: vieši dokumentai, privatūs dokumentai, kuriuose esantį skolininko parašą gali autentifikuoti atitinkamus autentifikavimo įgaliojimus turinti įstaiga, įsakomasis vekselis ir čekiai, vekseliai su teise pareikšti prieštaravimą ir grąžintini vekseliai, jeigu šie dokumentai yra reikalingi reikalavimo kilmei nustatyti, autentiškų apskaitos knygų išrašai, sąskaitos faktūros ir dokumentai, kuriems pagal specialias taisykles suteikiamas viešo dokumento pobūdis. Užsienio dokumentas, kuris atitinka naudojimo Slovėnijoje sąlygas, taip pat gali būti laikomas autentišku dokumentu.

Išimtis: nepateikus autentiško dokumento, teismas išduoda mokėjimo įsakymą dėl atsakovo, kai ieškinys yra susijęs su piniginiu reikalavimu, kuriam suėjo terminas, ir kuris neviršija 2 000 EUR, o ieškinyje yra nurodoma skolos pagrindas, dydis ir įrodymai, leidžiantys nustatyti ieškinyje pateiktų reikalavimų teisingumą; vis dėlto ši išimtis netaikoma komerciniuose ginčuose (ZPP 494 straipsnis).

1.4 Prašymo atmetimas

Teismas atmes prašymą išduoti mokėjimo įsakymą, jeigu nebus tenkinamos atitinkamos sąlygos, t. y. turi būti suėjęs mokėjimo reikalavimo įvykdymo terminas ir prašymas turi būti pagrįstas autentišku dokumentu, iš kurio kildinamas reikalavimas.

Jeigu teismas neatmeta prašymo išduoti mokėjimo įsakymą, jis bylą toliau nagrinėja kaip ieškinį.

1.5 Apskundimas

Sprendimas, kuriuo atmetamas prašymas išduoti mokėjimo įsakymą, neskundžiamas; ieškovas taip pat negali ginčyti šio sprendimo apskųsdamas teismo sprendimą.

Atsakovas gali pasinaudoti teisių gynimo priemone, t. y. pateikti prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo. Prieštaravimas turi būti pateikiamas per aštuonias dienas nuo mokėjimo įsakymo įteikimo dienos atsakovui (per tris dienas, jeigu ginčai yra susiję su įsakomaisiais vekseliais ir čekiais). Prieštaravimas turi būti pagrįstas, priešingu atveju jis bus laikomas neturinčiu pagrindų. Dėl sprendimo, kuriuo teismas išsprendžia pareikšto prieštaravimo klausimą, galima paduoti skundą.

Jeigu atsakovas ginčija tik sprendimo dėl mokėjimo įsakymo išlaidų dalį, šią sprendimo dalį galima ginčyti tik sprendimą apskundžiant.

1.6 Prieštaravimas

Atsakovas gali pareikšti prieštaravimą dėl ieškovo reikalavimo. Būtina nurodyti prieštaravimo priežastis. Prieštaravime reikia nurodyti faktines aplinkybes, kuriomis grindžiamas prieštaravimas, ir pateikti įrodymus, priešingu atveju prieštaravimas bus laikomas nepagrįstu (ZPP 435 straipsnio antra pastraipa). Todėl atsakovas prieštaravime turi nurodyti reikšmingas teisines aplinkybes, t. y. faktines aplinkybes, kuriomis remiantis būtų galima atmesti reikalavimą (jeigu būtų įrodytas jų teisingumas). Šios faktinės aplinkybės turi būti konkrečios ir tikslios.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu teismas neatsisako nagrinėti atsakovo prieštaravimo dėl to, kad jis buvo pateiktas per vėlai arba buvo neišsamus ir neteisėtas, arba jo neatmeta, teismas toliau nagrinėja ieškinį.

Pirmajame pagrindiniame bylos nagrinėjimo posėdyje šalys gali nurodyti naujas faktines aplinkybes ir pateikti naujus įrodymus, o atsakovas taip pat gali pareikšti naujus prieštaravimus dėl ginčijamos mokėjimo įsakymo dalies.

Priimdamas sprendimą dėl pagrindinio klausimo, teismas nusprendžia, ar mokėjimo įsakymas turi visiškai arba iš dalies galioti toliau, ar jį reikia panaikinti (Civilinio proceso įstatymo 436 straipsnis).

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jei kita šalis nepateikia prieštaravimo arba skundo, sprendimas arba mokėjimo įsakymas tampa galutinis ir vykdytinas.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Ieškovas privalo aiškiai prašyti teismo išduoti vykdymo pažymėjimą. Teismo sprendimas yra vykdytinas, jeigu jis tampa galutinis ir jeigu suėjo terminas, per kurį įsipareigojimai turėjo būti įvykdyti savanoriškai (Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo pirma pastraipa).

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Mokėjimo įsakymas, dėl kurio nepateiktas joks prieštaravimas arba tokį prieštaravimą atsisakyta nagrinėti ar jis yra atmestas, tampa galutinis ir negali būti toliau ginčijamas paduodant skundą.

Galutinį mokėjimo įsakymą galima ginčyti pasinaudojant išimtinėmis teisių gynimo priemonėmis.

Susijusios nuorodos

http://www.pisrs.si/Pis.web/;

https://www.uradni-list.si/;

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov;

http://www.sodisce.si/.

Paskutinis naujinimas: 03/11/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma