Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Europski platni nalog

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postojanje platnog naloga

Slovenija priznaje postupke za izdavanje platnog naloga. Postupak za izdavanje platnog naloga uređen je člancima 431. do 441. Zakona o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Područje primjene postupka

Postupak za izdavanje platnog naloga poseban je brzi postupak za ovrhu dospjeloga novčanog potraživanja, pri čemu su tužbi priložene isprave koje u skladu sa zakonom imaju veću dokaznu vrijednost (vjerodostojna isprava). Platni nalog izdaje se u domaćim i prekograničnim predmetima.

1.1.1 Koje su vrste potraživanja prihvatljive (npr. samo novčana potraživanja, samo ugovorna potraživanja itd.)?

Tužbeni zahtjev koji je osnova za platni nalog može sadržavati samo potraživanje u novcu (novčano potraživanje). Predmet zahtjeva mogu biti samo zahtjevi koji predstavljaju ugovorne ili neugovorne obveze i koji su nominalno određeni. Iznimka je obavijest o raskidu ugovora o poslovnom prostoru i posljedično pražnjenje skladišta na koje se primjenjuje posebni postupak za izdavanje platnog naloga. Ta je iznimka propisana u članku 29. Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), u kojem je navedeno da sud, na temelju obavijesti o raskidu koju dostavlja najmoprimac ili zahtjeva za napuštanje poslovne zgrade ili poslovnog prostora, izdaje nalog za napuštanje poslovne zgrade ili poslovnog prostora ako se iz obavijesti o raskidu ili zahtjeva i iz ugovora o najmu ili dokaza iz prethodnog članka može zaključiti da najmodavac ima pravo raskinuti ugovor ili zatražiti napuštanje poslovne zgrade ili prostorija.

1.1.2 Postoji li gornja granica vrijednosti potraživanja?

Ne postoji gornja granica potraživanja.

1.1.3 Je li uporaba tog postupka obvezna ili ne?

U skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku, sud također po službenoj dužnosti donosi odluku o izdavanju platnog naloga kada tužitelj to nije zatražio, ali su ispunjeni uvjeti za izdavanje platnog naloga, odnosno, odnosno, kada tužitelj podnosi običnu tužbu i ne predlaže izdavanje platnog naloga. Izdavanje platnog naloga stoga je obavezno za suca i ne ovisi o tužbenom zahtjevu tužitelja, ako su ispunjeni propisani uvjeti za izdavanje naloga.

1.1.4 Je li postupak dostupan ako tuženik živi u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji?

Da.

1.2 Nadležni sud

U Sloveniji se nadležnost za odlučivanje o prijedlogu za izdavanje platnog naloga utvrđuje na isti način kao i za druge postupke. To znači da nadležnost ratione materiae za izdavanje platnog naloga imaju okružni sudovi (okrožna sodišča) i lokalni sudovi (okrajna sodišča). Nadležnost ratione materiae utvrđuje se u odnosu na vrijednost spora (ili u odnosu na prirodu predmeta, npr. u trgovačkim predmetima). Lokalni sudovi nadležni su odlučivati u sporovima o imovinskim zahtjevima kada vrijednost predmetne stavke ne prelazi 20 000 EUR. Okružni sudovi nadležni su odlučivati u sporovima o imovinskim zahtjevima kada vrijednost predmetne stavke prelazi 20 000 EUR. Samo su okružni sudovi nadležni za raspravljanje i odlučivanje u predmetima u području trgovačkog prava u prvom stupnju. Trgovački sporovi oni su u kojima je jedna stranka u parničnom postupku pravna osoba (poduzeće, ustanova, zadruga). Trgovački sporovi uključuju predmete u kojima je jedna stranka država ili neko tijelo lokalne samouprave, kao što je općina.

Na temelju mjesne nadležnosti utvrđuje se koji sudovi imaju nadležnost ratione materiae odlučivati o posebnom predmetu. Općim je pravilom o mjesnoj nadležnosti propisano da se postupak protiv pravne ili fizičke osobe mora pokrenuti pred sudom koji ima mjesnu nadležnost na području u kojem tuženik ima prebivalište ili u kojem pravna osoba ima registrirano sjedište. Ako se postupak pokreće protiv strane pravne ili fizičke osobe, opću mjesnu nadležnost ima sud koji pokriva područje u kojem fizička osoba ima boravište u Sloveniji ili u kojem pravna osoba ima svoju podružnicu. U slovenskom je zakonodavstvu također sadržano pravilo o posebnoj mjesnoj nadležnosti koja se utvrđuje ovisno o predmetu spora i strankama u sporu.

Više pojedinosti o tome možete pronaći u odjeljku „Pokretanje postupka”.

1.3 Formalni zahtjevi

Na izdavanje platnog naloga primjenjuju se sljedeća dva uvjeta: zahtjev se mora odnositi na dospjelo novčano potraživanje i mora postojati vjerodostojna isprava na kojoj se zahtjev temelji. Zahtjev ili prijedlog za izdavanje platnog naloga mora sadržavati sve elemente koje mora sadržavati svaki zahtjev: upućivanje na sud, imena i boravište ili prebivalište stranaka, imena pravnih zastupnika ili agenata, poseban zahtjev u kojem je utvrđen glavni predmet spora i popratna potraživanja, činjenice kojima se podupire zahtjev tužitelja, dokazi kojima se podupiru te činjenice, sporni iznos i potpis tužitelja. Osim toga, uz zahtjev mora biti priložena vjerodostojna isprava (izvornik ili ovjerena preslika).

1.3.1 Je li uporaba standardiziranog obrasca obvezna? (Ako jest, gdje se može dobiti taj obrazac?)

U Sloveniji prijedlog za izdavanje platnog naloga nije potrebno podnijeti na standardiziranom obrascu. Takav obrazac ne postoji. Prijedlog mora sadržavati zakonom definirane elemente navedene pod točkom 1.3. (obvezni elementi zahtjeva).

1.3.2 Mora li me odvjetnik obvezno zastupati?

Ne postoji zahtjev da stranke u postupku izdavanja platnog naloga mora zastupati odvjetnik. Ako stranku u postupku pred okružnim sudom zastupa zastupnik, on mora biti odvjetnik ili osoba koja je položila pravosudni ispit. U postupcima povodom izvanrednih pravnih lijekova obvezno je zastupanje po odvjetniku.

1.3.3 Koliko detaljno moram obrazložiti potraživanje?

U zahtjevu mora biti navedena osnova i razina dugovanja te dokaz na temelju kojeg je moguće utvrditi istinitost potraživanja. Moraju biti navedeni i iznos i valuta te datum dospijeća novčanog potraživanja. Ako se traži plaćanje kamata, kamate moraju također biti točno utvrđene (kamate i razdoblje na koje se odnosi zahtjev). Dospijeće potraživanja mora biti jasno iz vjerodostojne isprave.

1.3.4 Je li nužno predočiti pisani dokaz predmetnog potraživanja? Ako jest, koji se dokumenti prihvaćaju kao dokaz?

Da, uz zahtjev ili prijedlog za izdavanje platnog naloga mora biti priložen izvornik ili ovjereni prijepis vjerodostojne isprave. Nije obvezno priložiti izvornik ili ovjereni prijepis vjerodostojne isprave za izdavanje platnog naloga u trgovačkom sporu. Dovoljno je da ovlašteno tijelo pravne osobe ovjeri primjerak te isprave.

Vjerodostojna isprava je isprava koja nema snagu naloga za ovrhu, ali se njome izražava visok stupanj vjerojatnosti da potraživanje postoji. Isprava je vjerodostojna ako je tako utvrđeno u Zakonu o parničnom postupku ili drugom aktu. U skladu sa Zakonom o parničnom postupku, sljedeće su isprave vjerodostojne: privatne isprave na kojima je popis dužnika ovjerilo tijelo ovlašteno za ovjeravanje, mjenice i čekovi, s prigovorom i računima za povrat, ako su potrebni za utvrđivanje podrijetla potraživanja, izvadci iz ovjerenih poslovnih knjiga, računi i isprave koji imaju obilježja javne isprave u skladu s posebnim propisima. Strana isprava koja ispunjuje uvjete za uporabu u Sloveniji također može biti vjerodostojna isprava.

Iznimka: kada se tužbeni zahtjev odnosi na dospjelo glavno potraživanje u novcu koje ne prelazi svotu od 2 000 EUR, sud izdaje platni nalog protiv tuženika iako tužbi nisu priložene vjerodostojne isprave, ali je u tužbi iznesena osnova i visina dugovanja i naznačeni su dokazi na temelju kojih se može utvrditi istinitost tužbenih navoda, pri čemu se ta iznimka ne primjenjuje na trgovačke sporove (članak 494. ZPP-a).

1.4 Odbacivanje zahtjeva

Sud ne prihvaća zahtjev za izdavanje platnog naloga ako nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izdavanje, odnosno, nema dospjelog potraživanja u novcu te ne postoji vjerodostojna isprava na kojoj se temelji zahtjev.

Ako sud ne odbaci prijedlog za izdavanje platnog naloga, nastavit će postupak po tužbi.

1.5 Žalba

Protiv rješenja suda kojim se ne prihvaća prijedlog za izdavanje platnog naloga nije dopuštena žalba niti tužitelj može osporiti tu odluku žalbom protiv presude.

Prigovor je jedini pravni lijek koji je dostupan tuženiku kada je podnesen prijedlog za izdavanje platnog naloga. Rok za podnošenje prigovora iznosi osam dana od dostave naloga za plaćanje tuženiku (tri dana u slučaju mjeničnih i čekovnih sporova). Prigovor mora biti obrazložen jer će se inače smatrati neutemeljenim. Protiv rješenja suda o prigovoru moguće je podnijeti žalbu.

Ako tuženik pobija platni nalog jedino u pogledu odluke o troškovima, to može učiniti samo žalbom protiv rješenja.

1.6 Prigovor

Tuženik može izjaviti prigovor protiv tužbe tužitelja. Mora navesti razloge za prigovor. Prigovor se mora poduprijeti činjenicama i dokazima jer će se u protivnom smatrati neutemeljenim (članak 435. stavak 2. ZPP-a). Tuženik mora stoga u prigovoru navesti pravno značajne činjenice, odnosno, činjenice na temelju kojih je moguće odbaciti zahtjev (ako se dokaže njihova istinitost). Tvrdnje o tim činjenicama moraju biti konkretne i specifične.

1.7 Učinak prigovora

Ako sud ne odbije prigovor tuženika kao nepravodoban, nedopušten i nezakonit, ili ga ne odbaci, nastavlja se postupak u skladu sa zahtjevom.

Stranke mogu navesti nove činjenice i dostaviti nove dokaze na prvom ročištu, a tuženik tada može izjaviti nove prigovore u vezi sa spornim dijelom platnog naloga.

U odluci o glavnoj stvari sud će odlučiti hoće li u cijelosti ili djelomično potvrditi valjanost platnog naloga ili će nalog poništiti (članak 436. Zakona o parničnom postupku).

1.8 Učinak izostanka prigovora

Ako suprotna strana ne uloži prigovor ili žalbu, odluka ili platni nalog postaju pravomoćni i ovršni.

1.8.1 Što je potrebno učiniti kako bi se dobila izvršiva odluka?

Tužitelj mora izričito od suda zatražiti potvrdu o ovršnosti. Sudska presuda postaje ovršna ako je postala pravomoćna i ako je istekao rok za dobrovoljno ispunjenje obveza (stavak 1. Zakona o ovrhama i osiguranju potraživanja u građanskim postupcima).

1.8.2 Je li ta odluka konačna ili se tuženik još može žaliti na nju?

Platni nalog protiv kojeg nije podnesen prigovor ili na koji je prigovor podnesen i odbijen ili odbačen postaje pravomoćan i više se ne može osporavati žalbom.

Pravomoćan platni nalog može se osporavati izvanrednim pravnim lijekovima.

Ostale poveznice

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Posljednji put ažurirano: 09/03/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici