Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Euroopa maksekäsk

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Maksekäsumenetluse olemasolu

Malta seadustekogu 12. peatüki (kohtukorralduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustik) artikliga 166a on ette nähtud spetsiaalne menetlus seoses nende nõuetega, mida ei ole vaidlustatud.

1.1 Menetluse kohaldamisala

Seda menetlust võib kasutada selliste nõuete puhul, mille võlasumma ei ole suurem kui 23 293,73 eurot.

1.1.1 Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

Kõnealuse menetluse abil on võimalik käsitleda selliseid nõudeid, mille raames nõutakse kindlate ja rahaliselt väljendatavate võlgade tasumist ning mille võla maksmise tähtaeg on saabunud ning mis ei hõlma mis tahes toimingu tegemist ning – nagu juba öeldud – ei hõlma suuremat summat kui 23 293,73 eurot. Kui võlg ei ole rahaliselt väljendatav, võib võlausaldaja jätkuvalt tugineda sellele artiklile, kui ta piirab oma võlanõuet 23 293,73 euroga ning loobub sõnaselgelt oma nõude sellest osast, mis on rahaliselt väljendatuna sellest summast suurem.

Võlausaldaja võib jätkuvalt tugineda sellele artiklile ainult juhul, kui võlgnik viibib Maltal ning ta ei ole alaealine või õigusnormide kohaselt teovõimetu isik ning võlg ei tulene pärimisasjast, kus pärijad puuduvad.

1.1.2 Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Jah, ülemmäär on 23 293,73 eurot.

1.1.3 Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Selle menetluse kasutamine on vabatahtlik.

1.1.4 Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Ei, seda menetlust saab kasutada ainult juhul, kui võlgnik viibib Maltal.

1.2 Pädev kohus

Selle menetluse korral on vastavalt olukorrale pädev kas Malta magistraadikohus või Gozo magistraadikohus (madalama astme pädevuses).

1.3 Vorminõuded

Võlausaldaja esitab ametliku kirja, mille sisu peab ta vande all kinnitama. See kiri toimetatakse võlgnikule ja see peab sisaldama sõnaselgelt nõude alust, põhjendusi, miks tuleks nõue rahuldada, ning nõuet tõendavaid asjaolusid. Kui kiri neid teabeelemente ei sisalda, on see õigustühine. Selleks et see ametlik kiri oleks kehtiv, peab see sisaldama ka võlgnikule suunatud hoiatust, et kui ta ei vasta 30 päeva jooksul alates nimetatud ametliku kirja kättetoimetamise kuupäevast ega lisa nimetatud kohtuliku kirja alla märkust nõude ümberlükkamise kohta, siis kujutab selline ametlik kiri endast täitedokumenti.

1.3.1 Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?)

Tüüpvormid puuduvad, kuid ametliku kirja alguses on kohustuslik esitada järgmine märge:

See ametlik kiri on saadetud vastavalt seadustekogu 12. peatüki artiklile 166a ning kui te ei vasta sellele kolmekümne (30) päeva jooksul, kujutab see kiri endast täitedokumenti. Sellepärast on teie huvides konsulteerida viivitamata oma advokaadi või advokaadi abiga.”

1.3.2 Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?

Jah, ametliku kirja peab allkirjastama advokaat. Kuid võlgnik, kes soovib vastata nimetatud ametlikule kirjale eesmärgiga lükata nõue ümber, ei pea kasutama advokaati või advokaadi abi.

1.3.3 Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

Nõuet tuleb põhjendada üksikasjalikult. Tegelikult peab ametlik kiri sisaldama nõude aluseid ja põhjendusi selle kohta, miks nõue tuleks rahuldada, ning nõudega seotud faktilisi asjaolusid. Kui kiri neid teabeelemente ei sisalda, on see õigustühine.

1.3.4 Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Ei, õigusaktide kohaselt ei pea nõudega seoses esitama kirjalikke tõendeid. Samas on õigusaktides sätestatud, et nõudega seotud faktilised asjaolud tuleks esitada vande all koostatud avaldusena.

1.4 Taotluse rahuldamata jätmine

Sellist maksekäsku ei tehta mitte avalduse, vaid ametliku kirja alusel. Sellepärast peab kohus taotluse rahuldama, kui võlgnik ei ole vastuväiteid esitanud. Kui võlgnik on nõude vastu, ei saa võlausaldaja talle võlgnetavat summat sisse nõuda maksekäsu alusel ning peab seega esitama hagiavalduse. Tuleb märkida, et kui võlgnik esitab nõudele õigeaegselt vastuväite, ei saa võlgniku vastu teha uuesti maksekäsku seoses sama nõudega, mida hõlmas võlgnikule kätte toimetatud ametlik kiri.

1.5 Edasikaebamine

Selle menetluse raames ei ole võimalik esitada apellatsiooni. Kui võlgnik esitab nõudega seoses vastuväite, peab võlausaldaja esitama hagi. Kuid kui võlgnik ei esita oma vastuväidet 30 päeva jooksul alates maksekäsu (ametliku kirja) kättetoimetamise päevast, kujutab see maksekäsk endast täitedokumenti. Selles etapis võib võlgnik esitada vastuväite 20 päeva jooksul alates täitedokumendi või muu kohtuliku akti esmakordsest kättetoimetamisest. See täitedokument tühistatakse ja tunnistatakse õigustühiseks, kui kohus on veendunud, et:

i) võlgnik ei olnud kõnealusest ametlikust kirjast teadlik, sest teda ei teavitatud nõuetekohaselt, või

ii) ametlik kiri ei sisaldanud õigusaktidega ette nähtud kohustuslikke elemente (need on nimetatud eespool).

1.6 Vastuväide

Kui võlgnik saab ametliku kirja, võib ta esitada võlausaldaja nõude peale vastuväite.

1.7 Vastuväite esitamise tagajärjed

Kui võlgnik esitab nõuetekohase vastuväite, ei saa võlausaldaja seda menetlust edasi kasutada. Tuleb märkida, et kui võlgnik esitab nõudele õigeaegselt vastuväite, ei saa võlgniku vastu uuesti kasutada sellel teabelehel kirjeldatud erimenetlust seoses sama nõudega, mida hõlmas võlgnikule kätte toimetatud ametlik kiri.

1.8 Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

Kui vastuväidet ei ole esitatud, võib võlausaldaja jätkata maksekäsumenetlust täitedokumendi saamiseks.

1.8.1 Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Selle menetluse kohaselt esitatud ametlik kiri (mida ei ole vaidlustatud) tuleb registreerida. Taotleja, kes soovib lasta registreerida ametliku kirja, mida käsitatakse täitedokumendina, peab kohtusekretärile esitama ametliku kirja tõestatud koopia, sealhulgas tõendid selle kirja kättetoimetamise kohta ja koopia kõigist sellele kirjale saadud vastustest (nende olemasolu korral).

Eespool nimetatud dokumentide saamisel peab kohtusekretär uurima esitatud dokumente ja tegema kindlaks, kas võlgnik on esitanud vastuse ettenähtud aja jooksul. Kui kohtusekretär on veendunud, et on täidetud tingimused ametliku kirja registreerimiseks täitedokumendina, registreerib ta talle esitatud dokumendid registris (täitedokumentidena registreeritud ametlike kirjade registris), mida kohtusekretär peab artikli 166a alusel.

1.8.2 Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Edasikaebamise võimalus puudub, kuid eespool kirjeldatu alusel saadud täitedokumendi võib tühistada ja tunnistada õigustühiseks, kui võlgnik esitab selleks 20 päeva jooksul alates täitedokumendi või selle dokumendi alusel väljastatud muu kohtuliku akti esmakordsest kättetoimetamisest avalduse kas Malta või Gozo magistraadikohtule, nagu on asjakohane, ning kui kohus on veendunud, et:

a) võlgnik ei olnud kõnealusest ametlikust kirjast teadlik, sest teda ei teavitatud nõuetekohaselt, või

b) ametlik kiri ei sisaldanud kõiki nõutud elemente.

Viimati uuendatud: 22/03/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta