Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Η Σλοβενία αναγνωρίζει τις διαδικασίες για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής ρυθμίζεται από τα άρθρα 431 ως 441 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku).

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι μια ειδική, ταχεία διαδικασία εκτέλεσης μιας χρηματικής αξίωσης που έχει καταστεί απαιτητή, όταν η αξίωση υποστηρίζεται από έγγραφο στο οποίο ο νόμος αποδίδει μεγαλύτερη αποδεικτική αξία (επίσημο έγγραφο). Διαταγή πληρωμής εκδίδεται τόσο σε εγχώριες όσο και σε διασυνοριακές υποθέσεις.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η αξίωση που αποτελεί τη βάση για διαταγή πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τη χρηματική ευθύνη (χρηματική αξίωση). Μόνο οι απαιτήσεις επί συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης που έχουν προσδιοριστεί ονομαστικά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αξίωσης. Εξαίρεση αποτελεί η καταγγελία εμπορικής μίσθωσης και η επακόλουθη εκκένωση των αποθεμάτων, όπου ισχύουν κανόνες στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Αυτή η εξαίρεση θεσπίζεται στο άρθρο 29 του νόμου περί εμπορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), που αναφέρει ότι, βάσει καταγγελίας σύμβασης από εκμισθωτή και αιτήματος εκκένωσης εμπορικού κτιρίου ή εμπορικών εγκαταστάσεων, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή εκκένωσης του εμπορικού κτιρίου ή των εμπορικών εγκαταστάσεων, εάν προκύπτει από την καταγγελία ή το αίτημα και από τη σύμβαση μίσθωσης ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ότι ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την εκκένωση του εμπορικού κτιρίου ή των εμπορικών εγκαταστάσεων.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Δεν προβλέπεται ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση έκδοσης διαταγής πληρωμής ex officio ακόμη και όταν ο ενάγων δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση αλλά πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής, δηλαδή ο ενάγων καταθέτει τακτική αγωγή και δεν ζητεί την έκδοση διαταγής πληρωμής. Η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι επομένως υποχρεωτική για τον δικαστή και δεν εξαρτάται από την απαίτηση του ενάγοντα, εάν πληρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την έκδοσή της.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Ναι.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Στη Σλοβενία, η αρμοδιότητα των δικαστηρίων να αποφασίζουν για την έκδοση διαταγών πληρωμής καθορίζεται όπως και για τις υπόλοιπες νομικές διαδικασίες αυτό σημαίνει ότι καθ' ύλην αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής πληρωμής έχουν τα πρωτοδικεία (okrožna sodišča) καθώς και τα ειρηνοδικεία (okrajna sodišča). Η καθ' ύλην αρμοδιότητα καθορίζεται με βάση την αξία της διαφοράς (ή με βάση τη φύση της υπόθεσης, πχ. εμπορικές υποθέσεις). Τα ειρηνοδικεία είναι αρμόδια να εκδικάζουν εμπράγματες αγωγές όταν η αξία του επίδικου περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει τις 20 000 ευρώ. Τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια να εκδικάζουν εμπράγματες αγωγές όταν η αξία του επίδικου αντικειμένου υπερβαίνει τις 20 000 ευρώ. Μόνο τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια να εξετάζουν και να εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό υποθέσεις που εμπίπτουν στο εμπορικό δίκαιο. Εμπορικές διαφορές είναι εκείνες όπου ένας διάδικος σε αστική διαδικασία είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία, οργανισμός, συνεταιρισμός). Οι εμπορικές διαφορές περιλαμβάνουν επίσης υποθέσεις στις οποίες ένας από τους διαδίκους είναι το κράτος ή κάποιος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ένας δήμος.

Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζει ποιο από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια έχει δικαιοδοσία να αποφανθεί σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Ο γενικός κανόνας για την κατά τόπον αρμοδιότητα ορίζει ότι μια αγωγή κατά φυσικού ή νομικού προσώπου πρέπει να υποβάλλεται στο δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία ο εναγόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του ή στην οποία το νομικό πρόσωπο έχει την καταστατική του έδρα. Αν πρόκειται για αγωγή κατά αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, το δικαστήριο με γενική κατά τόπον αρμοδιότητα είναι εκείνο που καλύπτει την περιοχή όπου βρίσκεται ο τόπος διαμονής του φυσικού προσώπου ή το υποκατάστημα του νομικού προσώπου στη Σλοβενία. Η σλοβενική νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης έναν κανόνα για την ειδική κατά τόπον αρμοδιότητα, η οποία καθορίζεται σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς και τους διαδίκους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, δείτε τις απαντήσεις στην ενότητα «Προσφυγή σε δικαστήριο».

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Ισχύουν οι εξής δύο προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής: η αξίωση πρέπει να αναφέρεται στη ληξιπρόθεσμη χρηματική απαίτηση και πρέπει να υπάρχει επίσημο έγγραφο που γεννά την αξίωση. Μια αγωγή ή αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που επιβάλλεται να περιλαμβάνει κάθε αγωγή: το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, τα ονόματα και την προσωρινή ή μόνιμη διεύθυνση κατοικίας των διαδίκων, τα ονόματα των νόμιμων εκπροσώπων ή εντολοδόχων, μια ειδική αίτηση που εκθέτει το κύριο αντικείμενο της υπόθεσης και τις δευτερεύουσες αξιώσεις, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται το αίτημα του ενάγοντα, τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά, την αξία της διαφοράς και υπογραφή. Επιπλέον, στην αγωγή πρέπει να επισυνάπτεται το επίσημο έγγραφο (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο).

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Στη Σλοβενία, δεν απαιτείται υποβολή αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής σε τυποποιημένο έντυπο στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τέτοιο έντυπο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.3 ανωτέρω (υποχρεωτικά αποδεικτικά στοιχεία μιας αγωγής).

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Δεν απαιτείται να εκπροσωπούνται από δικηγόρο οι διάδικοι σε διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής. Όταν ένας διάδικος εκπροσωπείται ενώπιον πρωτοδικείου, ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι δικηγόρος ή πρόσωπο που έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις για απόκτηση άδειας άσκησης νομικού επαγγέλματος. Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι υποχρεωτική σε διαδικασίες που αφορούν έκτακτα ένδικα μέσα.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αγωγή πρέπει να αναφέρει τη βάση και το ύψος της οφειλής και να παρέχει αποδείξεις προς θεμελίωση των ισχυρισμών που εμπεριέχει πρέπει επίσης να αναφέρει το ποσό και το νόμισμα, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή η χρηματική αξίωση. Αν η αξίωση αφορά επιτόκιο, πρέπει επίσης να προσδιορίζεται με ακρίβεια το εν λόγω επιτόκιο (τιμή επιτοκίου και περίοδος επί της οποίας υποβάλλεται η αξίωση). Η ημερομηνία κατά την οποία κατέστη απαιτητή η αξίωση πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς από το επίσημο έγγραφο.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Ναι, το πρωτότυπο ή ένα επικυρωμένο αντίγραφο του επίσημου εγγράφου πρέπει να επισυνάπτεται στην αγωγή ή στο αίτημα έκδοσης διαταγής πληρωμής. Δεν απαιτείται επισύναψη του πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του επίσημου εγγράφου για την έκδοση διαταγής πληρωμής σε εμπορική διαφορά. Αρκεί ένα αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου να έχει επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο.

Ένα επίσημο έγγραφο δεν έχει την ιδιότητα εκτελεστού τίτλου, αλλά εκφράζει υψηλό βαθμό πιθανότητας ύπαρξης της αξίωσης. Ένα έγγραφο θεωρείται επίσημο αν ορίζεται ως τέτοιο από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή από άλλο νόμο. Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επίσημα έγγραφα είναι: τα δημόσια έγγραφα, τα ιδιωτικά έγγραφα που φέρουν υπογραφή του οφειλέτη η γνησιότητα της οποίας έχει αναγνωριστεί από εξουσιοδοτημένο αρμόδιο φορέα, συναλλαγματικές και επιταγές, με το διαμαρτυρικό και την απόδειξη επιστροφής, αν απαιτούνται για τη γένεση της απαίτησης, αποσπάσματα θεωρημένων λογιστικών βιβλίων, και έγγραφα που χαρακτηρίζονται δημόσια βάσει ειδικών κανονισμών. Ένα έγγραφο προερχόμενο από το εξωτερικό το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης στη Σλοβενία μπορεί επίσης να αποτελεί επίσημο έγγραφο.

Εξαίρεση: αν δεν υποβληθεί επίσημο έγγραφο, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής κατά ενός εναγομένου όταν η αξίωση αφορά ληξιπρόθεσμη χρηματική απαίτηση η οποία δεν υπερβαίνει τις 2 000 ευρώ και η αγωγή αναφέρει τη βάση και το ύψος της οφειλής, ενώ παράλληλα παρέχει αποδείξεις προς θεμελίωση των ισχυρισμών της, όταν αυτή η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε εμπορικές διαφορές (άρθρο 494 του ΖΡΡ).

1.4 Απόρριψη αίτησης

Το δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα έκδοσης διαταγής πληρωμής αν δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμη χρηματική απαίτηση και επίσημο έγγραφο που γεννά την αξίωση.

Όταν το δικαστήριο δεν απορρίπτει το αίτημα έκδοσης διαταγής πληρωμής, συνεχίζει την τακτική διαδικασία.

1.5 Έφεση

Δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικων μέσων κατά μιας απόφασης που απορρίπτει αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής, ούτε μπορεί ο ενάγων να προσβάλει τη συγκεκριμένη απόφαση με έφεση κατά της δικαστικής απόφασης.

Το ένδικο μέσο που έχει στη διάθεσή του ο εναγόμενος έναντι μιας διαταγής πληρωμής είναι η ανακοπή. Η προθεσμία άσκησης ανακοπής είναι οκτώ ημέρες από την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον εναγόμενο (τρεις ημέρες σε διαφορές που αφορούν συναλλαγματικές και επιταγές). Η ανακοπή πρέπει να αιτιολογείται, διαφορετικά κρίνεται αβάσιμη. Μπορεί να υποβληθεί έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου επί της ανακοπής.

Όταν ο εναγόμενος αμφισβητεί μια διαταγή πληρωμής μόνο όσον αφορά τα επιδικασθέντα έξοδα, η σχετική απόφαση μπορεί να προσβληθεί μόνο με έφεση κατά της απόφασης.

1.6 Ανακοπή

Ο εναγόμενος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της αξίωσης του ενάγοντα. Η ανακοπή πρέπει να αιτιολογείται δεόντως. Η ανακοπή πρέπει να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται και να παραθέτει αποδεικτικά στοιχεία, διαφορετικά κρίνεται αβάσιμη (άρθρο 435 δεύτερη παράγραφος του ΖΡΡ). Ο εναγόμενος πρέπει συνεπώς να αναφέρει στην ανακοπή τα από νομικής άποψης σημαντικά πραγματικά περιστατικά, δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων η αξίωση θα μπορούσε να απορριφθεί (εάν αποδειχθεί ότι αληθεύουν). Η παράθεση αυτών των πραγματικών περιστατικών πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σαφής.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν απορρίψει την ανακοπή του εναγομένου ως εκπρόθεσμη ή αόριστη και μη νόμιμη, ή δεν την απορρίψει για λόγους ουσίας, συνεχίζει την τακτική διαδικασία.

Οι διάδικοι μπορούν να δηλώσουν νέα πραγματικά περιστατικά και να υποβάλουν νέα αποδεικτικά στοιχεία κατά την πρώτη κύρια εξέταση, ενώ ο εναγόμενος μπορεί επίσης να προτείνει νέους λόγους ανακοπής όσον αφορά το αμφισβητούμενο μέρος της διαταγής πληρωμής.

Στην απόφασή του επί του κύριου ζητήματος, το δικαστήριο αποφασίζει αν η διαταγή πληρωμής πρέπει να παραμείνει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε ισχύ ή αν πρέπει να ακυρωθεί (άρθρο 436 του ΚΠολΔ).

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Εάν ο αντίδικος δεν υποβάλει ανακοπή ή έφεση, η απόφαση ή η διαταγή πληρωμής καθίσταται οριστική και εκτελεστή.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Ο ενάγων πρέπει να ζητήσει ρητώς από το δικαστήριο να εκδώσει πιστοποιητικό εκτελεστότητας. Μια δικαστική απόφαση καθίσταται εκτελεστή εάν έχει τελεσιδικήσει και αν έχει παρέλθει η προθεσμία εκούσιας συμμόρφωσης του εναγομένου με τις υποχρεώσεις έναντι του ενάγοντα (πρώτη παράγραφος του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Εάν δεν υποβληθεί ανακοπή, ή σε περίπτωση που η ανακοπή απορριφθεί, η διαταγή πληρωμής καθίσταται οριστική και δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί με ένδικα μέσα.

Μια οριστική διαταγή πληρωμής μπορεί να αμφισβητηθεί με έκτακτα ένδικα μέσα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/11/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.