Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Η Ουγγαρία διαθέτει διαδικασία διαταγής πληρωμής, η οποία ρυθμίζεται από τον νόμο L του 2009 σχετικά με τις διαδικασίες διαταγής πληρωμής. Οι διαδικασίες διαταγής πληρωμής είναι απλουστευμένες, εξωδικαστικές διαδικασίες του αστικού δικαίου για την εκτέλεση απαιτήσεων πληρωμής, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων αστικού δικαίου. Οι συμβολαιογράφοι αστικού δικαίου αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαταγής πληρωμής μέσω αυτόματης επεξεργασίας των δεδομένων, χρησιμοποιώντας το ενιαίο επιγραμμικό σύστημα πληροφορικής του Επιμελητηρίου Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου της Ουγγαρίας. Στο εν λόγω σύστημα παρέχεται πρόσβαση σε εθνικό επίπεδο σε όλους τους συμβολαιογράφους αστικού δικαίου καθώς και στους διαδίκους και τα λοιπά μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία. Οι διαδικασίες των συμβολαιογράφων –ως εξωδικαστικές διαδικασίες του αστικού δικαίου– παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τις δικαστικές διαδικασίες.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι απαιτήσεις για καθυστερούμενες πληρωμές μπορούν επίσης να εκτελεστούν με διαταγή πληρωμής. Η εκτέλεση ενυπόθηκων απαιτήσεων κατά ενυπόθηκων δανειστών δεν θεωρείται εκτέλεση απαίτησης πληρωμής.

Απαιτήσεις που αφορούν αποκλειστικά καθυστερούμενες πληρωμές, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ουγγρικά φιορίνια, μπορούν να εκτελεστούν μέσω διαδικασίας διαταγής πληρωμής μόνον εάν:

α) ο οφειλέτης διαθέτει γνωστή μόνιμη διεύθυνση κατοικίας ή τόπο διαμονής στην Ουγγαρία, ή έδρα ή υποκατάστημα στην Ουγγαρία (τα οποία στο εξής αναφέρονται συλλογικά ως «τόπος επίδοσης ή κοινοποίησης»), και

β) η απαίτηση πληρωμής δεν προκύπτει από την απασχόληση, την απασχόληση σε δημόσιο αξίωμα, την απασχόληση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, από σχέση παρεμφερή με την απασχόληση μελών συνεταιρισμών ή από την απασχόληση υπό την ιδιότητα του εξωτερικού εργαζόμενου.

Εάν ο τόπος επίδοσης ή κοινοποίησης του οφειλέτη στην Ουγγαρία δεν είναι γνωστός, η διαταγή πληρωμής δεν δύναται να εκδοθεί.

Οι απαιτήσεις πληρωμής που απορρέουν από εργασιακή σχέση μπορούν να εκτελεστούν μέσω διαταγής πληρωμής μόνον εάν η απαίτηση δεν σχετίζεται με την έναρξη, την τροποποίηση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, ή εάν αποτελεί έννομη συνέπεια υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εργασιακή σχέση εκ μέρους του εργοδότη ή της διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος.

Απαιτήσεις πληρωμής που υπερβαίνουν το ποσό των 400 εκατομμυρίων ουγγρικών φιορινιών δεν μπορούν να εκτελούνται μέσω της διαδικασίας διαταγής πληρωμής. Αυτό δεν αποκλείει, ωστόσο, τη δυνατότητα εκτέλεσης απαίτησης πληρωμής ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων φιορινιών σε δόσεις μικρότερες των 400 εκατομμυρίων φιορινιών.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 1.1.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Ναι, 400 εκατομμύρια ουγγρικά φιορίνια (HUF).

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Για ποσά μικρότερα του 1 εκατομμυρίου φιορινιών, η διαδικασία είναι υποχρεωτική, όπως επισημαίνεται στο ερώτημα 1.1. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η διαδικασία είναι προαιρετική.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής εάν ο εναγόμενος δεν διαθέτει διεύθυνση στην Ουγγαρία, η οποία να είναι γνωστή στις αρχές για την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιοι για τις διαδικασίες διαταγής πληρωμής σε ολόκληρη τη χώρα είναι οι συμβολαιογράφοι αστικού δικαίου. Όσον αφορά τις διαδικασίες πληρωμής, δεν επιτρέπεται να ισχύουν ειδικοί όροι σε θέματα δικαιοδοσίας.

Εάν ο ενάγων υποβάλλει την απαίτησή του προφορικώς ή γραπτώς, αρμόδιος για την υπόθεση θα είναι ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου στον οποίο υποβλήθηκε η απαίτηση, ενώ οι απαιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικώς ανατίθενται αυτομάτως, μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε συμβολαιογράφο αστικού δικαίου.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Οι αιτήσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να υποβάλλονται είτε γραπτώς, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έντυπο, είτε προφορικώς.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η χρήση του τυποποιημένου εντύπου είναι υποχρεωτική τόσο για τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και για εκείνες που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Το έντυπο διατίθεται για μεταφόρτωση στον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου της Ουγγαρίας ή μπορεί να ληφθεί από τα συμβολαιογραφικά γραφεία.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τη νομική βάση στην οποία στηρίζεται η απαίτηση (την υποκείμενη έννομη σχέση και το δικαίωμα που ασκείται), το κύριο και το παρεπόμενο ποσό, την ημερομηνία έναρξης της υποκείμενης έννομης σχέσης και την ημερομηνία κατά την οποία είναι ληξιπρόθεσμη η απαίτηση, καθώς και τα δεδομένα με βάση τα οποία είναι δυνατός ο προσδιορισμός της απαίτησης (σε περίπτωση καθυστερημένων οφειλών, την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό της οφειλής, μεταξύ άλλων).

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση συνημμένων εγγράφων, εκτός από τις αιτήσεις για μερική απαλλαγή από τα έξοδα, για αιτήσεις επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) (αίτηση παράτασης), για αμφισβήτηση του τεκμηρίου παράδοσης, για πληρωμή σε δόσεις, για αναστολή της καταβολής καθώς και για διακοπή της διαδικασίας. Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει συνημμένα έγγραφα –εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο– μπορεί να υποβάλει τόσο τη σχετική αίτηση όσο και τα συνημμένα έγγραφα σε έντυπη μορφή ή να υποβάλει την αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο αναφέροντας ότι τα συνημμένα έγγραφα θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών, στον αρμόδιο συμβολαιογράφο αστικού δικαίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών έχει στη διάθεσή του τρεις εργάσιμες ημέρες για να αποστείλει τα συνημμένα έγγραφα σε έντυπη μορφή. Οι εξουσιοδοτήσεις δεν μπορούν να επισυνάπτονται στην αίτηση αλλά πρέπει να αποτελούν μέρος αυτής, ή η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με την οποία το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει έγκυρη και τελεσφόρα γραπτή εξουσιοδότηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται σε πρόσωπα που δεν ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι μπορούν επίσης να υποβάλλονται προφορικώς, από τους διαδίκους, στον συμβολαιογράφο αστικού δικαίου. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων. Ωστόσο, προβλέπεται η σύντομη επισκόπηση των πραγματικών περιστατικών που χρησιμεύουν ως βάση για την άσκηση του δικαιώματος, ενώ μπορούν επίσης να προσδιοριστούν οι αποδείξεις που τεκμηριώνουν τα εν λόγω περιστατικά.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου δύναται να απορρίψει αυτομάτως την αίτηση εάν:

α) μπορεί να αποκλειστεί η δικαιοδοσία των συμβολαιογράφων αστικού δικαίου (των δικαστηρίων) της Ουγγαρίας επί της διαδικασίας
β) η εκτέλεση της απαίτησης του αιτούντος εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάποιου άλλου δικαστηρίου ή άλλης αρχής αλλά, λόγω έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων, δεν είναι δυνατή η σχετική παραπομπή
γ) το δίκαιο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής
δ) βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαδικασία διαταγής πληρωμής ή αγωγή μεταξύ των εμπλεκομένων σε σχέση με τα ίδια δικαιώματα και με βάση τα ίδια πραγματικά περιστατικά, ενώπιον είτε συμβολαιογράφου αστικού δικαίου είτε άλλου δικαστηρίου, ή έχει ήδη εκδοθεί για την ίδια υπόθεση διαταγή πληρωμής ή άλλη οριστική απόφαση
ε) ο διάδικος στερείται νομικής ικανότητας ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση
στ) οι αιτούντες που δεν διαθέτουν ούτε ουγγρική διεύθυνση για την επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων, ούτε εκπρόσωπο με ουγγρική διεύθυνση για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, δεν έχουν ορίσει κανένα πρόσωπο με ουγγρική διεύθυνση για την επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησής τους για την έκδοση διαταγής πληρωμής, ούτε έχουν ζητήσει την κοινοποίηση μέσω δημοσίευσης
ζ) η επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής στην ουγγρική διεύθυνση του εναγομένου δεν ήταν επανειλημμένως δυνατή καθώς ο εναγόμενος απεβίωσε (έπαυσε να έχει κατοικία), δεν ήταν γνωστός ως κάτοικος στην εν λόγω διεύθυνση ή μετώκησε σε άγνωστο τόπο
η) η αίτηση του αιτούντος είναι πρόωρη ή δεν μπορεί να εκτελεσθεί από δικαστήριο για κάποιον άλλον λόγο πλην της παραγραφής
θ) η προθεσμία που καθορίζεται σε άλλη νομοθεσία, σχετικά με την εκτέλεση της απαίτησης σε αστικές διαδικασίες, συνεπάγεται παραγραφή, και ο αιτών δεν τήρησε την εν λόγω προθεσμία, δεν υπέβαλε αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum), εφόσον επιτρέπεται, ή η αίτηση απορρίφθηκε από το δικαστήριο
ι) η αίτηση που υπέβαλλε ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν περιέχει όλα τα βασικά (προβλεπόμενα από τον νόμο) στοιχεία, ή τα έξοδα της διαδικασίας δεν καταβλήθηκαν
ια) οι διάδικοι ή οι εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα που ενεργούν με νόμιμο εκπρόσωπο δεν υπέβαλαν την αίτησή τους με ηλεκτρονικά μέσα, πάρα τη σχετική υποχρέωση βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας, με εξαίρεση τις αιτήσεις για μερική απαλλαγή από τα έξοδα, οι οποίες υποβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν με νόμιμο εκπρόσωπο, ή
ιβ) κατόπιν σύστασης του δικαστηρίου προς τον αιτούντα για διόρθωση τυχόν ελλείψεων, η αίτηση (ή το υποχρεωτικό τμήμα της αίτησης) δεν υποβλήθηκε εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ή η αίτηση που υποβλήθηκε εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση.

1.5 Έφεση

Ο ενάγων μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση. Σε γενικές γραμμές, οι εφέσεις εκδικάζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί εφέσεων κατά αποφάσεων που εκδίδει σε εξωδικαστικές διαδικασίες το περιφερειακό δικαστήριο (törvényszék), το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή στην οποία διατηρεί την έδρα του ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου. Η έφεση μπορεί να κατατεθεί εντός 15 ημερών από την αναγγελία της απόφασης. Η έφεση μπορεί να υποβληθεί είτε γραπτώς είτε προφορικώς σε συμβολαιογράφο αστικού δικαίου και καταγράφεται στα δικαστικά πρακτικά. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής, ο ενάγων μπορεί να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του είτε με την υποβολή νέας αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής, είτε με προσφυγή στο δικαστήριο, είτε με άσκηση άλλων ένδικων μέσων. Η απορριφθείσα αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής εξακολουθεί να παράγει έννομα αποτελέσματα εάν ο αιτών υποβάλλει εκ νέου την αίτηση ή επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του με άλλα ένδικα μέσα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση απόρριψης της αίτησης κατέστη οριστική.

1.6 Ανακοπή

Ο εναγόμενος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής στον συμβολαιογράφο αστικού δικαίου εντός 15 ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της εν λόγω διαταγής. Όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τον εναγόμενο με αποκλειστικό σκοπό την αναστολή της καταβολής ή την πληρωμή σε δόσεις, δεν θεωρείται ότι συνιστούν ανακοπή στρεφόμενη κατά της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά εντός της προθεσμίας που ορίζεται για την άσκηση ανακοπής. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η διαταγή πληρωμής δεν θεωρείται ότι αμφισβητείται εάν ο εναγόμενος δηλώσει ότι έχει καταβάλει το ποσό της απαίτησης μετά την παραλαβή της διαταγής πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση, η διαταγή πληρωμής τίθεται σε ισχύ την επομένη της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας που προβλέπεται για την άσκηση ανακοπής. Εάν ο εναγόμενος δεν έλαβε (δεν ζήτησε να λάβει) τη διαταγή πληρωμής και, για τον λόγο αυτό, η διαταγή εικάζεται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε, ο εναγόμενος μπορεί να ασκήσει ανακοπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου με το οποίο εφαρμόζεται η απόφαση. Ως προϋπόθεση για αυτό, ο εναγόμενος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση και τα οποία καταβλήθηκαν εκ των προτέρων από τον ενάγοντα στον δικαστικό επιμελητή κατά την άσκηση ανακοπής, και πρέπει επίσης να προσκομίσει στον συμβολαιογράφο αστικού δικαίου έγγραφα που να αποδεικνύουν το εν λόγω γεγονός.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Συνεπεία της άσκησης ανακοπής σε εύθετο χρόνο, η διαδικασία διαταγής πληρωμής –όσον αφορά το στοιχείο που επηρεάζεται από την άσκηση ανακοπής– μετατρέπεται σε επίδικη διένεξη ενώπιον του δικαστηρίου.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής πριν από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, τότε η διαταγή πληρωμής αποκτά τη νομική ισχύ οριστικής δικαστικής απόφασης.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής πριν από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, τότε η διαταγή πληρωμής αποκτά τη νομική ισχύ οριστικής δικαστικής απόφασης. Συνεπώς, ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου επιδίδει στον ενάγοντα αντίγραφο της διαταγής πληρωμής με περιαφή του τύπου με τον οποίο η τελευταία καθίσταται νομικώς δεσμευτική.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Η απόφαση είναι οριστική . Ωστόσο, εάν ο εναγόμενος δεν έλαβε τη διαταγή πληρωμής και, για τον λόγο αυτό, η διαταγή εικάζεται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ο εναγόμενος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της αίτησης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου με το οποίο εκτελείται η απόφαση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/10/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.