Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Ναι. Οι κανόνες πολιτικής δικονομίας προβλέπουν διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής (Mahnverfahren) για την επιδίωξη πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις που δεν αποτελούν κατ' ανάγκη αντικείμενο αντιδικίας. Η διαδικασία αυτή διέπεται από τα άρθρα 688 και επόμενα του γερμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung).

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται κατά κανόνα για όλες τις απαιτήσεις που έχουν ως αντικείμενο την πληρωμή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού σε ευρώ.

Ωστόσο, η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν αφορά απαίτηση που προκύπτει από σύμβαση καταναλωτικής πίστης με επιτόκιο που υπερβαίνει το βασικό επιτόκιο κατά περισσότερο από 12 ποσοστιαίες μονάδες,
  • όταν αφορά απαίτηση, η αξίωση της οποίας εξαρτάται από αντιπαροχή που δεν έχει ακόμη παρασχεθεί,
  • όταν η επίδοση της διαταγής πληρωμής πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνωστοποίηση διά του τύπου διότι δεν είναι γνωστό πού διαμένει ο καθ’ ου η αίτηση.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ποσού όσον αφορά την αξία της απαίτησης.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η προσφυγή στη διαδικασία έκδοσης πληρωμής είναι προαιρετική για τον δανειστή. Ο δανειστής επιλέγει εάν θα ακολουθήσει τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής ή την τακτική διαδικασία.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Η γερμανική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορεί καταρχήν να χρησιμοποιηθεί ακόμη και όταν ο καθ’ ου η αίτηση κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 688 παράγραφος 3 του γερμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην περίπτωση που η διαταγή πληρωμής θα πρέπει να επιδοθεί στο εξωτερικό, η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής λαμβάνει χώρα μόνον όταν αυτό προβλέπεται από τον γερμανικό νόμο σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). Αυτός καλύπτει επί του παρόντος όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Αποκλειστικά αρμόδιο για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι το ειρηνοδικείο (Amtsgericht) της γενικής δωσιδικίας του αιτούντος. Η γενική δωσιδικία ορίζεται βάσει του τόπου κατοικίας και, στην περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, της καταστατικής έδρας του. Ωστόσο, σε πολλά ομόσπονδα κρατίδια έχουν ιδρυθεί κεντρικά δικαστήρια για την έκδοση διαταγών πληρωμής (Mahngerichte) (όπως, παραδείγματος χάρη, το ειρηνοδικείο Wedding στο Βερολίνο). Η αρμοδιότητα, δηλαδή, όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής έχει συγκεντρωθεί σε ορισμένα ειρηνοδικεία ή ακόμη και σε ένα μόνον ειρηνοδικείο του κρατιδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η γενική δικαιοδοσία ανήκει στο κεντρικό δικαστήριο έκδοσης διαταγών πληρωμής στο οποίο έχει τη γενική δωσιδικία του ο αιτών βάσει του τόπου κατοικίας του.

Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υπάγεται στη γενική δικαιοδοσία κάποιου δικαστηρίου εντός της Γερμανίας, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο Wedding στο Βερολίνο. Στην περίπτωση που ο καθ’ ου η αίτηση δεν υπάγεται στη γενική δικαιοδοσία κάποιου δικαστηρίου στη Γερμανία, η αρμοδιότητα ανήκει στο ειρηνοδικείο το οποίο θα ήταν αρμόδιο για τη διαφορά ανεξάρτητα από την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου (τα ειρηνοδικεία είναι κατά κανόνα αρμόδια μόνον όταν πρόκειται για ποσά ύψους μέχρι 5 000 ευρώ). Και στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν σε ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια να υπάρχουν κεντρικά δικαστήρια έκδοσης διαταγών πληρωμής.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η χρήση τυποποιημένου εντύπου είναι υποχρεωτική. Υπάρχουν διαφορετικά τυποποιημένα έντυπα για την αυτοματοποιημένη και τη χειρόγραφη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Στα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι αυτοματοποιημένη. Στα κρατίδια αυτά οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε με τη συμπλήρωση τυποποιημένων εντύπων σε χαρτί είτε μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Υπάρχουν ορισμένοι παραγωγοί λογισμικού οι οποίοι προτείνουν προγράμματα λογισμικού για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο αυτοματοποιημένων διαδικασιών έκδοσης διαταγών πληρωμής. Σε ορισμένα ειρηνοδικεία είναι επίσης δυνατή η υποβολή αίτησης μέσω διαδικτύου.

Τα τυποποιημένα έντυπα σε χαρτί για την αυτοματοποιημένη και τη χειρόγραφη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής διατίθενται προς πώληση σε καταστήματα γραφικής ύλης.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι, η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι απαραίτητη.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Δεν είναι απαραίτητη η λεπτομερής παράθεση των λόγων για τους οποίους εγείρεται η απαίτηση. Αυτό που απαιτείται είναι μόνον ένας σύντομος προσδιορισμός της απαίτησης και το συγκεκριμένο ποσό που ζητείται. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν τα ανάλογα πεδία στα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής. Κάθε κύρια και επικουρική απαίτηση πρέπει να αναφέρεται χωριστά.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων για τις προβαλλόμενες απαιτήσεις.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής απορρίπτεται όταν η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν είναι παραδεκτή ή όταν το επιληφθέν δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο ή όταν η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. Η αίτηση απορρίπτεται επίσης όταν η διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί μόνο για μέρος της απαίτησης. Πριν από την απόρριψη πρέπει να διεξάγεται ακρόαση του αιτούντος.

Το δικαστήριο δεν ελέγχει πριν από την έκδοση της διαταγής πληρωμής εάν ο αιτών έχει δικαίωμα στην προβαλλόμενη απαίτηση.

1.5 Έφεση

Η απόρριψη μιας διαταγής πληρωμής είναι κατά κανόνα απρόσβλητη. Επιτρέπεται η άσκηση άμεσης προσφυγής (sofortige Beschwerde) μόνον εάν η αίτηση έχει διαβιβασθεί σε μορφή που είναι μόνο μηχανικά αναγνώσιμη και έχει απορριφθεί με την αιτιολογία ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η μορφή αυτή δεν ήταν κατάλληλη για ηλεκτρονική επεξεργασία από το σύστημα του δικαστηρίου. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή στην ουσία δεν έχει μεγάλη βαρύτητα.

1.6 Ανακοπή

Από τη στιγμή που η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί και επιδοθεί στον καθ’ ου η αίτηση, αυτός δύναται να ασκήσει ανακοπή εντός δύο εβδομάδων. Ωστόσο, η άσκηση ανακοπής είναι δυνατή ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν και εφόσον δεν έχει εκδοθεί διαταγή εκτέλεσης.

Ο καθ’ ου η αίτηση λαμβάνει μαζί με την επίδοση της διαταγής πληρωμής τυποποιημένο έντυπο με το οποίο μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Ωστόσο, η χρήση του εν λόγω εντύπου ανακοπής είναι προαιρετική. Ως εκ τούτου, η ανακοπή μπορεί επίσης να ασκηθεί και με άλλη μορφή. Ως τυπική προϋπόθεση ζητείται μόνον η ανακοπή να είναι έγγραφη.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Εάν ο καθ’ ου η αίτηση αμφισβητήσει εγκαίρως την απαίτηση, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής εκτέλεσης και δεν μπορεί να εκτελεστεί η εκπλήρωση της απαίτησης την οποία αφορά η διαταγή πληρωμής. Η ένδικη διαφορά, ωστόσο, δεν παραπέμπεται αυτόματα στην τακτική διαδικασία. Γι’ αυτό χρειάζεται ρητή αίτηση εφαρμογής της τακτικής διαδικασίας, την οποία μπορεί να υποβάλει είτε ο αιτών είτε ο καθ’ ου η αίτηση. Ο αιτών δύναται να επιλέξει να υποβάλει την αίτηση αμέσως μόλις λάβει γνώση της ανακοπής και επιπλέον μπορεί προληπτικά να προσαρτήσει την αίτηση στη διαταγή πληρωμής.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Κατόπιν αίτησης το δικαστήριο εκδίδει διαταγή εκτέλεσης. Η αίτηση δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανακοπής. Πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς εάν και ποιες πληρωμές καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαταγής πληρωμής. Εάν καταβλήθηκαν ποσά μερικής πληρωμής, ο αιτών πρέπει να μειώσει ανάλογα το ύψος των ποσών που αναφέρει στην αίτησή του.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Η διαταγή εκτέλεσης είναι ισοδύναμη με ερήμην απόφαση που κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή. Κατά της διαταγής αυτής είναι δυνατή η άσκηση ανακοπής εντός δύο εβδομάδων από την επίδοσή της.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο