Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Στο Βέλγιο εφαρμόζεται ένα σύστημα ταχείας δικαστικής διαδικασίας για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Σκοπός αυτής της απλής διαδικασίας, η οποία περιγράφεται στα άρθρα 1338 έως και 1344 του βελγικού Δικαστικού Κώδικα, είναι η εξασφάλιση της πληρωμής σχετικά μικρών ποσών σε ορισμένες υποθέσεις.

Η νομοθεσία που διέπει την ταχεία διαδικασία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης (Federale Overheidsdienst Justitie/Service Public Justice):

 • Πατήστε στον σύνδεσμο «Belgische Wetgeving» ή «Législation belge» (Βελγική νομοθεσία).
 • Επιλέξτε τον σύνδεσμο «Gerechtelijk Wetboek» ή «Code judiciaire» υπό τον τίτλο «Juridische Aard» ή «Nature juridique» (Νομική φύση).
 • Στο πεδίο «Woord(en)» ή «Mot(s)» (Λέξη(-εις)), πληκτρολογήστε τον αριθμό 664.
 • Επιλέξτε «Opzoeking» ή «Recherche» (Αναζήτηση) και κατόπιν «Lijst» ή «Liste» (Κατάλογος).
 • Επιλέξτε «Detail» ή «Détail» (Λεπτομέρειες).

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Μόνο οι χρηματικές απαιτήσεις γίνονται δεκτές.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Το άρθρο 1338 του βελγικού Δικαστικού Κώδικα ορίζει ότι, για τη συγκεκριμένη διαδικασία, γίνονται δεκτές μόνο οι απαιτήσεις για πληρωμή αποδεδειγμένης οφειλής χρηματικού ποσού το οποίο δεν υπερβαίνει τα 1 860 ευρώ.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η χρήση της ταχείας διαδικασίας έχει αμιγώς προαιρετικό χαρακτήρα.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Όχι. Το άρθρο 1344 του βελγικού Δικαστικού Κώδικα ορίζει ότι οι κανόνες σχετικά με την ταχεία διαδικασία εφαρμόζονται μόνο εάν ο οφειλέτης δηλώνει τόπο διαμονής ή κατοικίας στο Βέλγιο.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί τόσο ενώπιον του ειρηνοδικείου όσο και ενώπιον του πταισματοδικείου, υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση εμπίπτει στο πεδίο της δικαιοδοσία τους. (Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους τομείς αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου και του πταισματοδικείου, βλέπε το ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Συστήματα απονομής δικαιοσύνης».)

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο για την κίνηση της διαδικασίας. Η νομοθεσία προβλέπει, ωστόσο, ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της όχλησης και την αίτηση προκειμένου το δικαστήριο να επιληφθεί της υπόθεσης.

Πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, ο αιτών πρέπει να απευθύνει στον οφειλέτη όχληση πληρωμής. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται από το άρθρο 1339 του βελγικού Δικαστικού Κώδικα. Η όχληση μπορεί να έχει τη μορφή είτε κλήτευσης από δικαστικό επιμελητή που επιδίδεται στον οφειλέτη είτε συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής. Το άρθρο 1339 καθορίζει επίσης το αναγκαίο περιεχόμενο της όχλησης, επί ποινή ακυρότητας. Η όχληση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • παράθεση των άρθρων που αφορούν την ταχεία διαδικασία από το αντίστοιχο κεφάλαιο του βελγικού Δικαστικού Κώδικα
 • όχληση πληρωμής εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αποστολής ή επίδοσης της επιστολής στον οφειλέτη
 • το αιτούμενο ποσό
 • το δικαστήριο ενώπιον του οποίου θα παραπεμφθεί η υπόθεση λόγω μη πληρωμής από τον οφειλέτη.

Εντός 15 ημερών από την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας που αναφέρεται στην όχληση πληρωμής, η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστήριο με την υποβολή αίτησης εις διπλούν. Το άρθρο 1340 του Δικαστικού Κώδικα ορίζει ότι η εν λόγω αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • την ημέρα, τον μήνα και το έτος
 • το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τον τόπο κατοικίας του ενάγοντος και, κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και την ιδιότητα των νομικών του αντιπροσώπων
 • το αντικείμενο της απαίτησης και επακριβή δήλωση του αιτούμενου ποσού, συμπεριλαμβανομένου αναλυτικού καταλόγου των στοιχείων της απαίτησης και των λόγων στους οποίους βασίζεται η απαίτηση
 • τον καθορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου που πρέπει να εκδικάσει την υπόθεση
 • την υπογραφή του δικηγόρου του διαδίκου.

Εφόσον ο ενάγων το κρίνει σκόπιμο, μπορεί επίσης να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στη χορήγηση αναστολής της πληρωμής.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • φωτοτυπία του εγγράφου στο οποίο βασίζεται η απαίτηση
 • αντίγραφο της κλήσης που επιδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή ή αντίγραφο της συστημένης επιστολής και το αποδεικτικό παραλαβής ή το πρωτότυπο της επιστολής, με απόδειξη ότι ο αποδέκτης αρνήθηκε να παραλάβει την επιστολή ή δεν την παρέλαβε από το ταχυδρομείο, καθώς και δήλωση ότι ο οφειλέτης έχει καταχωρισθεί στη διεύθυνση που περιλαμβάνεται στο μητρώο πληθυσμού.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Ένα από τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης είναι η υπογραφή δικηγόρου. Το άρθρο 1342 του Δικαστικού Κώδικα ορίζει ότι πρέπει να αποσταλεί με απλή επιστολή στον δικηγόρο του ενάγοντος αντίγραφο της δικαστικής απόφασης. Αυτές είναι οι μοναδικές διατάξεις που απαιτούν τη συμμετοχή δικηγόρου από την πλευρά του ενάγοντος.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αίτηση πρέπει να είναι ευλόγως λεπτομερής. Το άρθρο 1340 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του Δικαστικού Κώδικα ορίζει ότι στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το αντικείμενο της απαίτησης και να δηλώνεται επακριβώς το αιτούμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένου αναλυτικού καταλόγου των στοιχείων της απαίτησης και των λόγων στους οποίους βασίζεται η απαίτηση.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 1338, η απαίτηση πρέπει να τεκμηριώνεται με έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τον οφειλέτη. Ωστόσο, το έγγραφο αυτό δεν απαιτείται να περιέχει αναγνώριση οφειλής.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση ή την απορρίπτει, με απόφαση που εκδίδεται από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών (chambre du conseil/raadkamer). Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της πληρωμής ή να κάνει εν μέρει δεκτή την αίτηση (βλέπε άρθρο 1342 του Δικαστικού Κώδικα). Το δικαστήριο έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα στοιχεία της οφειλής και επομένως μπορεί να απορρίψει ορισμένα από αυτά. Ως εκ τούτου, δύναται να λάβει υπόψη του τυχόν πληρωμές που έχουν εν τω μεταξύ πραγματοποιηθεί. Το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει εξ ολοκλήρου την απαίτηση σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις (βλέπε άρθρα 1338 και 1344 του Δικαστικού Κώδικα).

Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση εν όλω ή εν μέρει, η απόφασή του έχει τις συνέπειες της κατ' ερημοδικία έκδοσης απόφασης.

Ο ενάγων οφείλει να επιδώσει στον οφειλέτη την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο. Δεδομένου ότι η δικαστική απόφαση έχει τις συνέπειες της κατ' ερημοδικία έκδοσης απόφασης, εάν με αυτή γίνεται εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση του ενάγοντος, η επίδοσή της στον οφειλέτη πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους, ενώ ελλείψει της εν λόγω επίδοσης, η διαταγή πληρωμής κηρύσσεται άκυρη (βλέπε άρθρο 806 του Δικαστικού Κώδικα).

Το άρθρο 1343 παράγραφος 2 του Δικαστικού Κώδικα ορίζει ότι, επί ποινή ακυρότητας, η πράξη επίδοσης της εν λόγω διαταγής πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • αντίγραφο της αίτησης
 • μνεία της προθεσμίας εντός της οποίας ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή
 • αναλυτικά στοιχεία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου πρέπει να ασκηθεί η ανακοπή, καθώς και ο τρόπος άσκησής της

Επίσης, ο οφειλέτης πρέπει να προειδοποιείται ότι, εάν δεν προβεί σε σχετικές ενέργειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα ώστε να υποχρεωθεί να καταβάλει το επίδικο χρηματικό ποσό. Σε περίπτωση που η εν λόγω πράξη επίδοσης δεν περιέχει την προειδοποίηση αυτή, κηρύσσεται άκυρη.

Η διαταγή πληρωμής δεν εκτελείται αμέσως (βλέπε άρθρο 1399 παράγραφος 2 του Δικαστικού Κώδικα). Επομένως, η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των προθεσμιών άσκησης ανακοπής ή έφεσης. Ωστόσο, η διαταγή πληρωμής μπορεί να αποτελέσει τη βάση συντηρητικής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων.

Εάν ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή ή έφεση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η διαταγή πληρωμής καθίσταται τελεσίδικη.

1.5 Έφεση

Έφεση του ενάγοντος

Οι δυνατότητες του ενάγοντος όσον αφορά την άσκηση έφεσης καθορίζονται στο άρθρο 1343 παράγραφος 4 του Δικαστικού Κώδικα. Ο ενάγων δεν μπορεί να ασκήσει πλήρη έφεση (appel/beroep) κατά της απόρριψης ή εν μέρει αποδοχής της αγωγής του. Ωστόσο, μπορεί να υποβάλει εκ νέου την απαίτησή του μέσω της τακτικής διαδικασίας (και όχι μέσω της ταχείας διαδικασίας). Εάν η απαίτησή του είχε γίνει εν μέρει δεκτή και ο ενάγων επιθυμεί να ασκήσει εκ νέου αγωγή μέσω της τακτικής διαδικασίας, δεν πρέπει να επιδώσει τη διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη.

Άσκηση ανακοπής ή έφεσης από τον οφειλέτη

Ο οφειλέτης μπορεί να αμφισβητήσει τη διαταγή πληρωμής με δύο τρόπους: είτε με την άσκηση έφεσης είτε με την άσκηση ανακοπής κατά της απόφασης (η απόφαση του δικαστηρίου έχει τις συνέπειες της κατ' ερημοδικία έκδοσης απόφασης εάν το δικαστήριο κάνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή την αίτηση του ενάγοντος: βλέπε άρθρο 1343 παράγραφος 1 του Δικαστικού Κώδικα). Και στις δύο περιπτώσεις η προθεσμία για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας ανέρχεται σε έναν μήνα και υπολογίζεται από την ημερομηνία επίδοσης της δικαστικής απόφασης (βλέπε άρθρα 1048 και 1051 του βελγικού Δικαστικού Κώδικα). Οι προθεσμίες αυτές παρατείνονται σε περίπτωση που ένας από τους διαδίκους δεν έχει δηλώσει κατοικία, διαμονή ή διεύθυνση αντικλήτου στο Βέλγιο.

Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι κανόνες άσκησης ανακοπής και έφεσης δυνάμει του αστικού δικαίου, με την επιφύλαξη μίας εξαίρεσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1343 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του βελγικού Δικαστικού Κώδικα: σε αντίθεση με το άρθρο 1047 (βάσει του οποίου απαιτείται επίδοση κλήσης από δικαστικό επιμελητή), η ανακοπή μπορεί να υποβληθεί με τη μορφή αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου σε τόσα αντίγραφα όσοι είναι οι διάδικοι και οι δικηγόροι τους και να κοινοποιηθεί κατόπιν με δικαστική επιστολή από τη γραμματεία στον ενάγοντα και τον δικηγόρο του.

Επί ποινή ακυρότητας, η αίτηση (ανακοπής) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • την ημέρα, τον μήνα και το έτος
 • το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τον τόπο κατοικίας του ασκούντος την ανακοπή
 • το ονοματεπώνυμο και τον τόπο κατοικίας των εναγόντων και τα ονόματα των δικηγόρων τους
 • την αμφισβητούμενη απόφαση
 • τους επικαλούμενους λόγους ανακοπής από τον ασκούντα ανακοπή.

Ο γραμματέας καλεί εν συνεχεία τους διαδίκους να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου σε δικάσιμο που ορίζεται από το δικαστήριο.

1.6 Ανακοπή

Το βελγικό δίκαιο δεν προβλέπει ρητά διαδικασία άσκησης ανακοπής κατά της απαίτησης.

Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει πληροφορίες στο ειρηνοδικείο, παρότι το γεγονός αυτό δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της κατ' ερημοδικία έκδοσης απόφασης.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Όπως προαναφέρθηκε, δεν προβλέπεται διαδικασία για την άσκηση ανακοπής κατά της απαίτησης. Η ταχεία διαδικασία συνεχίζεται κανονικά ανεξαρτήτως εάν ο οφειλέτης προβάλλει αντιρρήσεις ή όχι.//Είτε προβάλλει αντιρρήσεις ο οφειλέτης είτε όχι, η ταχεία διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Βλέπε την απάντηση στην ερώτηση 1.7.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/11/2014

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο