Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Europæisk betalingspåkrav

Letland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en procedure for betalingspåbud?

I Letland er der to muligheder, nemlig inddrivelse af ubestridte fordringer (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, civilretsplejelovens kapitel 50, artikel 400–406) og fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, civilretsplejelovens kapitel 501, artikel 4061–40610).

1.1 I hvilke tilfælde kan proceduren anvendes?

1.1.1 Hvilke typer krav er omfattet af proceduren (f.eks. kun pengekrav eller kun kontraktlige krav)?

Inddrivelse af ubestridte fordringer er tilladt:

 1. i henhold til aftaler om fordringer, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af realkreditlån eller håndpantsætning,
 2. i henhold til notarpåtegnede tidsbegrænsede aftaler eller tidsbegrænsede aftaler med tilsvarende retsvirkninger med henblik på betaling af pengekrav eller tilbagelevering af løsøre
 3. i henhold til tidsbegrænsede aftaler om leje eller udlejning af ejendom, som er notarpåtegnet eller indført i tingbogen, og som indeholder bestemmelser om, at lejer eller udlejer efter aftalens udløb har pligt til at fraflytte eller tilbagelevere den lejede eller udlejede ejendom (med undtagelse af lejligheder) og til at erlægge lejebetaling,
 4. i henhold til en protesteret egenveksel.

De ovennævnte fordringer kan ikke gøres til genstand for inddrivelse af ubestridte fordringer, hvis

 1. genstanden for denne fuldbyrdelse er statslig ejendom,
 2. fordringen er bortfaldet ved hævd, hvor dette bortfald fremgår utvetydigt af selve dokumentet.

Fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol er en mulighed, når det drejer sig om fordringer, som er skriftligt dokumenteret, og som er forfalden til betaling, samt forpligtelser, der vedrører betaling af godtgørelse fastsat i en kontrakt om levering af varer, køb af varer eller levering af tjenesteydelser, forudsat at denne forpligtelse er skriftligt dokumenteret, og at der ikke er blevet fastsat en tidsfrist for fuldbyrdelsen.

Fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol må ikke foretages i forbindelse med:

 1. betaling for forpligtelser, der ikke er opfyldt,
 2. sager, hvor skyldnerens bopæl eller faktiske opholdssted er ukendt,
 3. sager, hvor skyldnerens bopæl, faktiske opholdssted eller vedtægtsmæssige hjemsted ikke er i Letland,
 4. sager, hvor den påståede bødestørrelse overstiger hovedstolen,
 5. sager, hvor den påståede rente overstiger hovedstolen.
 6. fordringer, hvor gælden overstiger 15 000 EUR.

1.1.2 Er der en øvre beløbsgrænse for kravet?

Nej.

1.1.3 Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure?

Nej, proceduren er ikke obligatorisk.

1.1.4 Kan proceduren anvendes, hvis skyldner har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland?

Det er ikke tilladt at fuldbyrde fordringer indbragt for en domstol, hvis skyldnerens bopæl, faktiske opholdssted eller vedtægtsmæssige hjemsted ikke er i Letland.

Det er tilladt at foretage inddrivelse af ubestridte fordringer, hvis en stævning udtages på grundlag af dokumenter vedrørende pant i løsøre eller vedrørende en forpligtelse til at frigøre eller tilbagelevere leaset eller lejet fast ejendom, hvis den faste ejendom er beliggende i Letland. Der kan i Letland udtages stævning vedrørende inddrivelse af ubestridte fordringer i henhold til et pantebrev i et skib, hvis dette pantebrev er tinglyst i Letland.

1.2 Den kompetente domstol

En stævning om inddrivelse af ubestridte fordringer indleveres til tinglysningskontoret ved distriktsdomstolen eller byretten (rajona (pilsētas) tiesa):

 1. i den retskreds, hvor skyldneren har sin bopæl, eller i mangel af oplysninger herom, hvor skyldneren faktisk opholder sig, hvis stævningen vedrører betalingspåkrav eller tilbagelevering af løsøre eller kontraktlige forpligtelser, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af håndpantsætning,
 2. i den retskreds, hvor den faste ejendom er beliggende, hvis stævningen udtages på grundlag af pantebreve i fast ejendom eller en forpligtelse til at obligation to at frigøre eller tilbagelevere leaset eller lejet fast ejendom. Hvis der er stillet sikkerhed for fordringen i form af flere faste ejendomme, og anmodningen henhører under tinglysningskontoret ved forskellige distriktsdomstoles eller byretters kompetence, behandles den efter ansøgerens valg af tinglysningskontoret ved distriktsdomstolen eller byretten i den retskreds, hvor en af de faste ejendomme er beliggende,
 3. i den retskreds, hvor pantebrevet i skibet er tinglyst, hvis stævningen udtages på grundlag af et pantebrev i et skib.

Anmodninger om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol indgives til tinglysningskontoret ved distriktsdomstolen eller byretten i den retskreds, hvor skyldneren har bopæl, eller i mangel af oplysninger herom, hvor skyldneren faktisk opholder sig eller har vedtægtsmæssigt hjemsted.

1.3 Formkrav

1.3.1 Skal der bruges en standardformular? (Hvor fås den i givet fald?)

Anmodninger om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol udformes i overensstemmelse med bilag 1 til bekendtgørelse nr. 792 af 21. juli 2009 om blanketter til anvendelse i forbindelse med fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol.

På webstedet for Letlands domstole http://www.tiesas.lv/ findes der under E-Pakalpojumi ("elektronisk selvbetjening"), E-veidlapas ("elektroniske blanketter") en blanket til brug for anmodninger om inddrivelse af ubestridte fordringer (pieteikums par strīdu bezstrīdus piespiedu izpildīšanu).  Denne blanket kan man downloade, udfylde, udskrive og indsende.

1.3.2 Skal man være repræsenteret af en advokat?

Nej, der er ikke advokattvang. De almindelige regler om repræsentation er fastsat i civilretsplejelovens kapitel 12.

1.3.3 Hvor detaljeret skal kravet begrundes?

Det er ikke et krav, at anmodningen indeholder en detaljeret begrundelse.

Anmodninger om inddrivelse af ubestridte fordringer skal indeholde en angivelse af fordringen og det dokument, som fordringshaveren ønsker fuldbyrdet, herunder den hovedstol, der skal indfris, samt eventuelle sanktioner og renteomkostninger og i forbindelse med egenveksler de udgifter, der er forbundet med protest af vekslen samt den lovbestemte godtgørelse. Anmodningen skal være vedlagt følgende dokumenter: det dokument, der skal fuldbyrdes, samt en bekræftet genpart heraf eller, såfremt der er tale om en egenveksel, det dokument, der lægges til grund for protesten, dokumentation for, at statsafgiften (valsts nodeva) er betalt, og bevis for, at der er blevet givet en advarsel, medmindre en sådan advarsel ikke er påkrævet i henhold til loven.

Anmodninger om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol indgives ved at udfylde en standardformular med angivelse af ansøgeren og skyldneren, betalingspåkrav, dokumenter, der underbygger fordringen og tidsfristen for indfrielse af fordringen, det skyldige beløb og beregningsmetoden, en erklæring fra sagsøgeren om, at kravet ikke omhandler en forpligtelse, der ikke er blevet opfyldt, eller en delvis opfyldt forpligtelse, en anmodning til domstolen om at give meddelelse til skyldneren og til at afsige kendelse om fuldbyrdelse af fordringen og inddrivelse af sagsomkostninger samt en erklæring, hvori det bekræftes, at de til retten afgivne oplysninger om de faktiske omstændigheder er sande, og at ansøgeren er bekendt med, at det i henhold til straffeloven er strafbart at afgive falsk anmodning.

1.3.4 Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvilke dokumenter kan i givet fald tjene som bevis?

Anmodningen om inddrivelse af ubestridte fordringer vedlægges følgende dokumenter: det dokument, der skal fuldbyrdes, samt en bekræftet genpart heraf eller, såfremt der er tale om en egenveksel, det dokument, der lægges til grund for protesten, dokumentation for, at statsafgiften er betalt, og bevis for, at der er blevet givet en advarsel, medmindre en sådan advarsel ikke er påkrævet i henhold til loven (beviset for, at der er blevet givet en advarsel, kan være i form af en erklæring fra en autoriseret foged eller dennes assistent om, at modtagelse er nægtet).

I forbindelse med fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol er det ikke nødvendigt at vedlægge skriftlig dokumentation for betalingspåkravet, men anmodningen skal indeholde en angivelse af de dokumenter, der underbygger fordringen samt tidsfristen for indfrielsen af fordringen. Hvis skyldneren senest 14 dage fra det af retten fremsendte varsel gør indsigelse mod betalingspåkravets gyldighed, afsluttes retssagen om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol. Beslutningen om at afslutte retssagen som følge af skyldnerens indsigelse er ikke til hinder for, at fordringshaveren kan anlægge et almindeligt søgsmål om fordringen.

1.4 Afvisning af begæringen

I forbindelse med anmodninger om inddrivelse af ubestridte fordringer træffer en enkelt dommer afgørelse senest syv dage fra indgivelsen af anmodningen på grundlag af selve anmodningen og de vedlagte dokumenter uden at give ansøgeren eller skyldneren forudgående meddelelse herom. Dommeren afviser anmodningen, hvis denne er ubegrundet, eller hvis den i anmodningen påståede sanktion er uforholdsmæssig i lyset af hovedstolen, eller hvis det dokument, der skal fuldbyrdes, indeholder urimelige kontraktlige forpligtelser, som krænker forbrugernes rettigheder.

Hvis retten godkender en anmodning om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol, og skyldneren senest 14 dage efter rettens meddelelse herom gør indsigelse mod gyldigheden af betalingspåkravet, eller forelægger dokumentation for, at gælden er indfriet, afslutter dommeren sagen.

1.5 Klageadgang

En dommers afgørelse om en anmodning om inddrivelse af ubestridte fordringer eller om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol kan ikke påklages.

1.6 Indsigelse

En enkelt dommer træffer afgørelse i sager om anmodninger om inddrivelse af ubestridte fordringer, og skyldnerens udsagn tages ikke i betragtning.

I forbindelse med fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol foreslår dommeren i en meddelelse skyldneren, at denne enten erlægger det i anmodningen anførte beløb eller gør indsigelse til retten senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen.

1.7 Hvis der gøres indsigelse

Hvis skyldneren i sager vedrørende anmodning om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol gør indsigelse mod betalingspåkravets gyldighed senest 14 dage efter forkyndelsen af meddelelsen, afsluttes retssagen vedrørende fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol. Hvis skyldneren tiltræder en del af kravet, underrettes ansøgeren om skyldnerens svar og den tidsfrist, inden udløbet af hvilken ansøgeren skal meddele retten, om den del af den fordringen, som skyldneren har tiltrådt, er blevet indfriet. Hvis ansøgeren er uenig i, at en del af fordringen er blevet indfriet, eller ikke besvarer meddelelsen inden udløbet af den fastsatte tidsfrist, afsluttes retssagen.

1.8 Hvis der ikke gøres indsigelse

Hvis skyldneren i forbindelse med anmodninger om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol undlader at gøre indsigelse inden udløbet af den i meddelelsen fastsatte tidsfrist, træffer dommeren afgørelse senest syv dage fra datoen for udløbet af fristen for fremsættelse af indsigelse, idet der afsiges kendelse om fuldbyrdelse af det i anmodningen anførte betalingspåkrav samt betaling af sagsomkostninger.

1.8.1 Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes?

Fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol: Dommerens afgørelse om fuldbyrdelse af det i anmodningen anførte betalingspåkrav får omgående retsvirkning. Det er et eksigibelt dokument, som kan fuldbyrdes i henhold til bestemmelserne om fuldbyrdelse af retsafgørelser.

Inddrivelse af ubestridte fordringer: Når dommeren har undersøgt anmodningens gyldighed og har fundet, at anmodningen kan antages til behandling, træffer dommeren afgørelse i sagen og beslutter, hvilke fordringer der skal fuldbyrdes, og i hvilket omfang. Dommerens afgørelse får omgående retsvirkning. Det er et eksigibelt dokument, som kan fuldbyrdes i henhold til bestemmelserne om fuldbyrdelse af retsafgørelser. Dommerens afgørelse registreres med henblik på fuldbyrdelse sammen med en bekræftet genpart af det dokument, der skal fuldbyrdes.

1.8.2 Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen?

Dommerens afgørelse om en anmodning om inddrivelse af ubestridte fordringer eller om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol kan ikke påklages. Hvis skyldneren imidlertid er af den opfattelse, at sagens realitet, der lægges til grund for ansøgerens krav, er ubegrundet, kan skyldneren anlægge sag mod kreditoren med henblik på at anfægte fordringen (inden for seks måneder fra datoen for fremsendelsen af dommerens afgørelse, når det drejer sig om inddrivelse af ubestridte fordringer, og inden for tre måneder fra datoen for fremsendelsen af dommerens afgørelse, når det drejer sig om fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol). Hvis skyldneren anlægger sag i henhold til det ovenstående, kan han anmode om udsættelse af fuldbyrdelsen af fordringen, og kreditorens fordring allerede er blevet indfriet i fuldbyrdelsesproceduren, kan skyldneren anmode om sikring af sit krav. En eventuel sag skal anlægges i overensstemmelse med de i civilretsplejelovens fastsatte procedurer og ved den domstol, der behandlede de tidligere anmodninger om inddrivelse af ubestridte fordringer eller fuldbyrdelse af fordringer indbragt for en domstol. Hvis sagen imidlertid henhører under en regionaldomstols kompetence, anlægges den ved den regionaldomstol, der har kompetence med hensyn til den afdeling af tinglysningskontoret, som hører under den distriktsdomstol eller byret, der behandlede den tidligere anmodning.

Sidste opdatering: 07/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website