Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Evropský platební rozkaz

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Ve Slovinsku existuje řízení o vydání platebního rozkazu. Řízení o vydání platebního rozkazu je upraveno v článcích 431 až 441 občanského soudního řádu (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Předmět řízení

Řízení o vydání platebního rozkazu je zvláštní, zrychlené řízení pro vymáhání peněžité pohledávky, která je splatná, je-li pohledávka doložena listinou, které zákon přisuzuje větší důkazní hodnotu (autentická listina). Platební rozkaz se vydává ve vnitrostátních i přeshraničních věcech.

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Nárok, který je základem platebního rozkazu, může obsahovat pouze peněžní závazek (peněžitá pohledávka). Předmětem platebního rozkazu mohou být pouze nároky, které představují smluvní nebo mimosmluvní závazky a které jsou stanoveny nominálně. Jedinou výjimkou je výpověď nájmu obchodních prostor a následné vyklizení zásob, kde se uplatní zvláštní řízení o vydání platebního rozkazu. Tuto výjimku stanoví článek 29 zákona o komerčních budovách a obchodních prostorách (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), v němž je uvedeno, že na základě výpovědi ze strany pronajímatele a žádosti o vyklizení komerční budovy nebo obchodních prostor vydá soud rozkaz k jejich vyklizení, pokud z výpovědi nebo ze žádosti a z nájemní smlouvy nebo důkazů uvedených v předchozím článku vyplývá, že pronajímatel je oprávněn dát výpověď nebo požádat o vyklizení komerční budovy nebo obchodních prostor.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Není stanovena žádná horní mez nároku.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Podle ustanovení občanského soudního řádu soud rozhodne o vydání platebního rozkazu rovněž z moci úřední, pokud jeho vydání žalobce v žalobě nenavrhl, jsou však splněny podmínky pro vydání platebního rozkazu, tj. žalobce podá řádnou žalobu a nenavrhne vydání platebního rozkazu. Pokud byly splněny zákonem stanovené podmínky pro vydání platebního rozkazu, musí jej soudce vydat povinně a nezávisí to na návrhu žalobce.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Ano.

1.2 Příslušný soud

Ve Slovinsku je příslušnost k rozhodování o návrhu na vydání platebního rozkazu určena stejně jako u jiných žalob; to znamená, že věcnou příslušnost k vydání platebního rozkazu mají krajské soudy (okrožna sodišča) i okresní soudy (okrajna sodišča). Věcná příslušnost je určena podle hodnoty sporu (nebo podle povahy dané věci, například v obchodních sporech). Okresní soudy jsou příslušné rozhodovat spory týkajících se majetkových nároků, pokud hodnota sporu nepřesáhne 20 000 EUR. Krajské soudy jsou příslušné rozhodovat spory týkajících se majetkových nároků, pokud hodnota sporu přesáhne 20 000 EUR. Ve věcech týkajících se obchodního práva jsou k projednávání a rozhodování v prvním stupni příslušné pouze krajské soudy. Obchodními spory jsou spory, v nichž je jednou ze stran občanského soudního řízení právnická osoba (společnost, instituce, družstvo). Obchodní spory zahrnují rovněž věci, v nichž je jednou ze stran stát nebo jiný územní samosprávný celek, například obec.

Místní příslušnost určuje, který soud s věcnou příslušností je příslušný rozhodnout v dané věci. Obecné pravidlo vztahující se na místní příslušnost stanoví, že žaloba na fyzickou nebo právnickou osobu musí být podána u soudu, v jehož obvodu má žalovaný trvalé bydliště nebo právnická osoba sídlo. V případě žaloby na cizí fyzickou nebo právnickou osobu je soudem s obecnou místní příslušností soud, v jehož obvodu má fyzická osoba bydliště ve Slovinsku nebo právnická osoba pobočku. Slovinské právo obsahuje rovněž ustanovení o zvláštní místní příslušnosti, která se určuje podle předmětu sporu a jeho stranám.

Více informací k tomuto tématu je uvedeno v části věnované podání žaloby.

1.3 Formální požadavky

Aby bylo možné platební rozkaz vydat, je nutné splnit následující dvě podmínky: žaloba se musí týkat peněžité pohledávky, která je splatná, a musí existovat autentická listina zakládající pohledávku. Žaloba nebo návrh na vydání platebního příkazu musí obsahovat všechny údaje, které musí obsahovat každá žaloba: odkaz na soud, jména a adresy trvalého nebo dočasného pobytu účastníků řízení, jména právních zástupců nebo zmocněnců, konkrétní návrhové žádání objasňující hlavní předmět sporu a vedlejší nároky, skutečnosti dokládající nárok žalobce, důkazy potvrzující tyto skutečnosti, hodnotu předmětu sporu a podpis. K žalobě je mimoto nutné připojit autentickou listinu (originál nebo ověřenou kopii).

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Ve Slovinsku není nevyžadováno, aby návrh na vydání platebního rozkazu byl podán na standardizovaném formuláři; takovýto formulář ve skutečnosti neexistuje. Návrh musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, které byly uvedeny v bodě 1.3 (povinné údaje uvedené v žalobě).

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Není nutné, aby byli účastníci řízení o vydání platebního rozkazu zastupováni právníkem. Je-li účastník zastoupen u krajského soudu, musí být tímto zástupcem advokát nebo osoba, která složila advokátní zkoušky. Zastoupení advokátem je povinné v řízení o mimořádných opravných prostředcích.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

V žalobě musí být uveden základ a výše dluhu a důkaz, který umožňuje ověřit pravdivost tvrzení uvedených v žalobě; musí v ní být uvedena rovněž částka a měna a datum splatnosti peněžitých pohledávek. Jestliže se požaduje uhrazení úroků, musí být rovněž přesně stanoveny (úroková sazba a období, za něž se požadují). Z autentické písemnosti musí být zřejmé datum splatnosti pohledávky.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

Ano, k žalobě nebo návrhu na vydání platebního rozkazu je nutno připojit originál nebo ověřenou kopii autentické listiny. V obchodním sporu není pro vydání platebního rozkazu nutné připojit originál nebo ověřenou kopii autentické listiny. Postačuje, aby kopii listiny ověřil pověřený orgán právnické osoby.

Autentickou listinou je dokument, který není exekučním titulem, vyplývá však z něj s vysokou mírou pravděpodobnosti, že nárok existuje. Listina je autentická, je-li za autentickou stanovena v občanském soudním řádu nebo jiném předpisu. Podle občanského soudního řádu jsou autentickými listinami veřejné listiny, soukromé listiny, na nichž podpis dlužníka ověřil orgán k tomu zmocněný, směnky a šeky, směnečné námitky a zpětné faktury, pokud se dokládají vznik nároku, výpisy z ověřených účetních výkazů a písemnosti, které mají povahu veřejné listiny podle zvláštních předpisů. Autentickou listinu může představovat rovněž cizí písemnost, která splňuje podmínky pro použití ve Slovinsku.

Výjimka: soud vydá platební rozkaz vůči žalovanému i bez předložení autentické listiny, pokud nárok souvisí s peněžitou pohledávkou, která je splatná a která nepřesahuje 2 000 EUR, a v žalobě je uveden základ a výše dluhu a důkaz, který umožňuje ověřit pravdivost tvrzení uvedených v žalobě, přičemž na obchodní spory se tato výjimka nevztahuje (článek 494 ZPP).

1.4 Odmítnutí návrhu

Soud návrh na vydání platebního rozkazu zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro jeho vydání, tj. existence peněžité pohledávky, která je splatná, a existence autentické listiny, z níž nárok vyplývá.

Pokud soud návrh na vydání platebního rozkazu nezamítne, pokračuje řízení na základě žaloby.

1.5 Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání platebního rozkazu není přípustné odvolání a žalobce nemůže toto rozhodnutí napadnout ani prostřednictvím odvolání proti rozsudku.

Opravným prostředkem, který má žalovaný k dispozici u platebního rozkazu, je námitka. Lhůta pro podání námitky činí osm dnů od doručení platebního rozkazu žalovanému (v případě sporů týkajících se směnek a šeků tři dny). Námitku je nutno odůvodnit, v opačném případě se bude považovat za bezdůvodnou. Proti rozhodnutí, v němž soud rozhodne o námitce, lze podat opravný prostředek.

Pokud žalovaný platební rozkaz napadá pouze v části nařizující náhradu nákladů, lze tak učinit pouze odvoláním.

1.6 Odpor

Žalovaný může proti nároku žalobce podat námitku. Je nutno uvést důvody námitky. V námitce musí být uvedeny skutečnosti, které ji dokládají, a předloženy příslušné důkazy, v opačném případě se bude považovat za neopodstatněnou (druhý odstavec článku 435 ZPP). Žalovaný musí proto v námitce uvést právně významné skutečnosti, tj. skutečnosti, na jejichž základě lze nárok zamítnout (pokud se ukáže, že jsou pravdivé). Tvrzení týkající se těchto skutečností musí být konkrétní a specifická.

1.7 Účinek odporu

Pokud soud námitku žalovaného neodmítne z toho důvodu, že byla podána příliš pozdě nebo že není úplná či přípustná, nebo pokud ji nezamítne, pokračuje řízení podle žaloby.

Strany mohou při prvním hlavním jednání uvést nové skutečnosti a předložit nové důkazy, přičemž žalovaný může podat rovněž nové námitky k napadené části platebního rozkazu.

V rozhodnutí o hlavní věci soud uvede, zda platební rozkaz zůstává zcela nebo zčásti v platnosti, nebo zda má být zrušen (článek 436 občanského soudního řádu).

1.8 Účinek nepodání odporu

Pokud protistrana nepodá námitku nebo odvolání, nabývá rozhodnutí nebo platební rozkaz právní moci a jsou vykonatelné.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Žalobce musí soud výslovně požádat o vyznačení doložky vykonatelnosti. Soudní rozhodnutí je vykonatelné, jakmile nabude právní moci, a pokud uplynula lhůta pro dobrovolné splnění povinností (první odstavec zákona o exekuci a zajištění).

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Platební rozkaz, proti němuž nebyla podána námitka, nebo proti němuž byla podána námitka, která byla odmítnuta nebo zamítnuta, nabývá právní moci a nelze jej napadnout odvoláním.

Pravomocný platební rozkaz lze napadnout mimořádnými opravnými prostředky.

Související odkazy

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Poslední aktualizace: 03/11/2015

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.