Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Evropský platební rozkaz

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existence řízení o platebním rozkazu

Lotyšské právo umožňuje: nesporný výkon pohledávek (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, hlava 50 § 400 až 406 občanského soudního řádu) a soudní výkon pohledávek (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, hlava 501 § 4061až 40610 občanského soudního řádu).

1.1 Předmět řízení

1.1.1 Jaké druhy pohledávek přicházejí v úvahu (např. pouze peněžité pohledávky, pouze pohledávky vyplývající ze smlouvy atd.)?

Nesporný výkon lze provést u těchto pohledávek:

 1. vyplývajících z dohod týkajících se závazků zajištěných veřejnou hypotékou nebo zástavou vedenou v rejstříku zástav;
 2. vyplývajících z notářsky ověřených dohod na dobu určitou nebo dohod na dobu určitou s rovnocenným právním účinkem týkajících se peněžního plnění nebo vrácení movitého majetku;
 3. vyplývajících z dohod na dobu určitou o nájmu nemovitosti, které jsou notářsky ověřeny nebo zapsány v katastru nemovitostí a které stanoví, že nájemce má povinnost po uplynutí určité doby vyklidit nebo předat pronajatou nemovitost (vyjma bytu) a uhradit splátky nájemného;
 4. vyplývajících z protestované směnky vlastní.

U výše uvedených závazků nelze provést nesporný výkon pohledávky, pokud:

 1. tento výkon směřuje proti majetku ve vlastnictví státu;
 2. závazek zanikl promlčením, přičemž doba promlčení je jednoznačně zjevná z listiny samé.

Lze provést soudní výkon peněžitých pohledávek, které jsou doloženy listinou a které jsou splatné, a závazků k zaplacení náhrady škody stanovených ve smlouvě o dodávce zboží, koupi zboží nebo poskytnutí služeb, jsou-li tyto závazky doloženy listinou a nebyla-li určena lhůta pro plnění.

Nelze provést soudní výkon pohledávky:

 1. na zaplacení za nesplněný závazek;
 2. jestliže není známo ohlášené nebo skutečné bydliště dlužníka;
 3. jestliže se ohlášené bydliště, skutečné bydliště nebo sídlo dlužníka nenachází v Lotyšsku;
 4. jestliže požadovaná sankce převýší částku jistiny dluhu;
 5. jestliže požadovaný úrok převýší částku jistiny dluhu;
 6. peněžité pohledávky, jestliže částka dluhu převýší 15 000 EUR.

1.1.2 Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky?

Ne.

1.1.3 Je použití takového řízení dobrovolné nebo povinné?

Využití tohoto řízení není povinné.

1.1.4 Je řízení použitelné, když žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi?

Nelze provést soudní výkon pohledávky, jestliže se ohlášené bydliště, skutečné bydliště nebo sídlo dlužníka nenachází v Lotyšsku.

Nesporný výkon pohledávky je k dispozici, je-li návrh učiněn na základě dokladu o zástavě nemovitého majetku nebo povinnosti vyklidit nebo vrátit pronajatý nemovitý majetek, pokud se daný nemovitý majetek nachází v Lotyšsku. Návrh na nesporný výkon pohledávky na základě hypotečního zástavního listu k lodi lze v Lotyšsku podat v případě, že je hypotéka zapsána v Lotyšsku.

1.2 Příslušný soud

Návrh na nesporný výkon pohledávky se podává u katastrálního oddělení okresního nebo městského soudu (rajona (pilsētas) tiesa):

 1. v jehož obvodu se nachází ohlášené bydliště dlužníka, a pokud takové bydliště neexistuje, pak skutečné bydliště dlužníka, jestliže se návrh týká závazků k peněžitému plnění nebo vrácení movitého majetku nebo závazků ze smluv zajištěných zástavou vedenou v rejstříku zástav;
 2. v jehož obvodu se nachází daná nemovitost, je-li návrh podán na základě dokladu o zřízení zástavního práva k nemovitému majetku nebo povinnosti vyklidit nebo vrátit pronajatý nemovitý majetek; je-li závazek zajištěn více nemovitostmi a návrhy by spadaly do působnosti katastrálních oddělení různých okresních nebo městských soudů, rozhoduje o návrhu katastrální oddělení okresního nebo městského soudu, v jehož obvodu se nachází jedna z nemovitostí, podle volby navrhovatele;
 3. v jehož obvodu je zapsán hypoteční zástavní list k lodi, je-li návrh podán na základě hypotečního zástavního listu k lodi.

Návrh na soudní výkon pohledávky musí být podán u katastrálního oddělení okresního nebo městského soudu, v jehož obvodu se nachází ohlášené bydliště dlužníka, a pokud takové bydliště neexistuje, pak skutečné bydliště nebo sídlo dlužníka.

1.3 Formální požadavky

1.3.1 Je povinné použití standardního formuláře? (pokud ano, kde jej lze získat?)

Návrh na soudní výkon pohledávky by měl být podán v souladu s přílohou 1 nařízení vlády č. 792 ze dne 21. července 2009 o formulářích pro soudní výkon pohledávek.

Na portálu lotyšských soudů na adrese http://www.tiesas.lv je pod záložkou E-Pakalpojumi („e-služby“), E-veidlapas („e-formuláře“) k dispozici formulář návrhu na výkon nesporných pohledávek (pieteikums par strīdu bezstrīdus piespiedu izpildīšanu). Formulář lze stáhnout, vyplnit a vytištěný návrh podat.

1.3.2 Je vyžadováno právní zastoupení?

Ne, není to povinné. Obecná pravidla pro zastupování stanoví hlava 12 občanského soudního řádu.

1.3.3 Jak podrobně musím odůvodnit nárok?

Odůvodnění návrhu nemusí být podrobné.

Návrh na nesporný výkon pohledávky musí uvádět danou povinnost a doklad, na jehož základě chce věřitel pohledávku vymáhat, s uvedením výše jistiny dluhu, která má být vymožena, a veškerých penále a úroků, v případě směnky vlastní pak nákladů spojených s protestem směnky, a náhrady škody stanovené zákonem. K návrhu je nutno přiložit doklad, který tvoří základ pro výkon, a jeho ověřenou kopii, nebo v případě směnky vlastní doklad o protestu směnky, doklad o uhrazení státního poplatku (valsts nodeva) a doklad o tom, že bylo sděleno upozornění, ledaže ze zákona vyplývá, že takové upozornění se nevyžaduje.

Návrh na soudní výkon pohledávky se podává vyplněním standardizovaného formuláře, který uvádí podrobnosti o navrhovateli a dlužníkovi, údaje o povinnosti zaplatit, doklady, na nichž se pohledávka zakládá, a lhůtu pro splnění závazku, požadovanou částku a způsob jejího výpočtu, prohlášení navrhovatele, které osvědčuje, že pohledávka není závislá na protiplnění nebo že veškeré protiplnění bylo plněno, žádost soudu, aby vydal výzvu dlužníkovi a nařídil výkon peněžité pohledávky a úhradu soudních poplatků, a prohlášení, které osvědčuje, že soud obdržel pravdivé informace o skutkovém stavu a že si je navrhovatel vědom toho, že podle trestního zákoníku je podání neopodstatněného návrhu trestným činem.

1.3.4 Je nutné předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké listiny jsou přípustné jako důkaz?

K návrhu na nesporný výkon pohledávky je nutno přiložit listinu, která má být vykonána, a její ověřenou kopii, nebo v případě směnky vlastní doklad o protestu směnky, doklad o uhrazení státního poplatku a doklad o tom, že bylo sděleno upozornění, ledaže ze zákona vyplývá, že takové upozornění se nevyžaduje (dokladem o sdělení upozornění může být prohlášení soudního exekutora nebo jeho asistenta o tom, že adresát odmítl upozornění přijmout).

Pro soudní výkon pohledávky není třeba předkládat písemné důkazy o pohledávce, ale návrh musí specifikovat doklady, z nichž závazek vyplývá, a lhůtu pro splnění závazku. Pokud dlužník zpochybní platnost povinnosti zaplatit do 14 dnů od přijetí výzvy zaslané soudem, je řízení o soudním výkonu pohledávky soudní výzvou ukončeno. Rozhodnutí ukončit řízení na základě námitky dlužníka nebrání věřiteli podat u soudu ve věci pohledávky řádnou žalobu.

1.4 Odmítnutí návrhu

O nařízení nesporného výkonu pohledávky rozhoduje samosoudce do sedmi dnů od podání návrhu, a to pouze na základě návrhu a jeho příloh, aniž by předem vyrozuměl navrhovatele a dlužníka. Soudce návrh odmítne, pokud je neopodstatněný, pokud je penále uvedené v návrhu nepřiměřené jistině dluhu nebo pokud doklad, který má být základem pro výkon, obsahuje nespravedlivé smluvní podmínky, jež porušují práva spotřebitele.

Jestliže v případě návrhu na soudní výkon pohledávky soud návrh přijme, ale dlužník do 14 dnů od přijetí výzvy zaslané soudem podá odpor a zpochybní platnost povinnosti zaplatit nebo prokáže, že dluh byl uhrazen, soudce řízení ukončí.

1.5 Odvolání

Proti rozhodnutí soudce o návrhu na nesporný výkon pohledávky nebo o návrhu na soudní výkon pohledávky nelze podat žádný opravný prostředek.

1.6 Odpor

O návrhu na nesporný výkon pohledávky rozhoduje samosoudce, který nepřihlíží ke stanovisku dlužníka.

V případě návrhu na soudní výkon pohledávky soudce zašle dlužníkovi výzvu, aby zaplatil částku uvedenou v návrhu, nebo do 14 dnů od přijetí výzvy podal u soudu odpor.

1.7 Účinek odporu

Jestliže v případě návrhu soudní výkon pohledávky dlužník do 14 dnů od přijetí výzvy podá odpor, bude soudní řízení týkající se výkonu pohledávky ukončeno. Jestliže dlužník přistoupí na část návrhu, bude navrhovatel vyrozuměn o jeho odpovědi a o lhůtě, v níž má navrhovatel informovat soud, zda byla splněna část závazku, jejíž výkon byl již přijat. Jestliže navrhovatel nesouhlasí s výkonem části závazku nebo neodpoví ve lhůtě stanovené v oznámení, bude soudní řízení ukončeno.

1.8 Účinek nepodání odporu

Jestliže v případě návrhu na soudní výkon pohledávky dlužník ve lhůtě stanovené ve výzvě nepodá odpor, soudce do sedmi dnů od uplynutí lhůty povolené pro podání odporu rozhodne a nařídí výkon peněžité pohledávky uvedené v návrhu a soudních poplatků.

1.8.1 Jaké kroky je třeba podniknout k získání vykonatelného rozhodnutí?

Soudní výkon pohledávky: rozhodnutí soudce o výkonu peněžité pohledávky uvedené v návrhu nabývá účinnosti okamžitě; jedná se o vykonatelný exekuční titul, který lze vykonat podle pravidel pro výkon soudních rozhodnutí.

Nesporný výkon pohledávky: soudce poté, co přezkoumá platnost návrhu a shledá, že by návrh měl být přijat, vydá rozhodnutí, v němž určí, který závazek má být vymáhán a v jakém rozsahu. Rozhodnutí soudce nabývá účinnosti okamžitě; jedná se vykonatelný exekuční titul, který lze vykonat podle pravidel pro výkon soudních rozhodnutí. Rozhodnutí soudce se předá k výkonu spolu s ověřenou kopií dokladu, který tvoří základ pro výkon.

1.8.2 Je toto rozhodnutí konečné nebo má žalovaný ještě možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí soudce o návrhu na nesporný výkon pohledávky nebo o návrhu na soudní výkon pohledávky nelze podat žádný opravný prostředek. Pokud je však dlužník toho názoru, že pohledávka navrhovatele je ze své podstaty neodůvodněná, může proti věřiteli podat žalobu na zpochybnění pohledávky (v případě nesporného výkonu pohledávky do šesti měsíců od data odeslání ověřené kopie rozhodnutí soudce a v případě soudního výkonu pohledávky do tří měsíců od data odeslání ověřené kopie rozhodnutí). Pokud dlužník takovou žalobu podá, může žádat o pozastavení výkonu pohledávky; jestliže již věřitel byl v řízení o výkonu rozhodnutí uspokojen, může dlužník žádat o zajištění pohledávky. Žaloba se podává podle občanského soudního řádu u soudu, který projednával dřívější návrh na nesporný výkon pohledávky nebo na soudní výkon pohledávky. Pokud však žaloba spadá do příslušnosti krajského soudu, měla by být podána u krajského soudu, do jehož příslušností spadá katastrální oddělení okresního nebo městského soudu, které projednávalo předchozí návrh.

Poslední aktualizace: 07/02/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.