Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Европейска заповед за плащане

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Наличие на производство за издаване на заповед за плащане

В Латвия има две възможности: неоспорвано изпълнение на задължения (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana, глава 50, членове 400—406 от Гражданския процесуален закон) и изпълнение на задължения по съдебно известие (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, глава 50.1, членове 406.1—406.10 от Гражданския процесуален закон).

1.1 Приложно поле на производството

1.1.1 Какви видове вземания се допускат (напр. само парични вземания, само договорни вземания и т.н.)?

Неоспорваното изпълнение на задължения е допустимо:

 1. в изпълнение на споразумения по задължения, които са обезпечени със законна ипотека или особен залог;
 2. в изпълнение на нотариално заверени срочни споразумения или срочни споразумения с еквивалентно правно действие за парично плащане или за връщането на движимо имущество;
 3. в изпълнение на срочни споразумения за отдаване под аренда или под наем на имущество, които са нотариално заверени или вписани в отдела за кадастър и имотен регистър и които предвиждат, че при изтичането на срока арендаторът или наемателят е длъжен да освободи или върне имуществото под аренда или под наем (с изключение на жилище) и да плаща аренда или наем;
 4. при протест на менителница.

Горните задължения не подлежат на неоспорвано изпълнение, ако:

 1. подобно изпълнение е насочено срещу имущество, което е държавна собственост;
 2. задължението е погасено по давност, чието изтичане недвусмислено е видно от самия документ.

Изпълнение на задължения по съдебно известие е допустимо по отношение на задължения за плащане, които са потвърдени с документ и срокът за изпълнението им не е изтекъл, и по отношение на задължения за плащане на обезщетение, предвидено в договор за доставка на стоки, закупуване на стоки или предоставяне на услуги, ако съответните задължения са потвърдени с документ и не е посочен срок за изпълнение.

Изпълнение на задължения по съдебно известие не е допустимо:

 1. за плащане за неизпълнено задължение;
 2. ако декларираното местожителство или фактическото местожителство на длъжника не са известни;
 3. ако декларираното местожителство, фактическото местожителство или седалището на длъжника не се намира в Латвия;
 4. ако поисканата неустойка надвишава размера на главницата на дълга;
 5. ако поисканата мораторна лихва надвишава размера на главницата на дълга;
 6. за задължения за плащане, ако размерът на дълга надвишава 15 000 EUR.

1.1.2 Съществува ли горна граница по отношение на стойността на иска?

Не.

1.1.3 Използването на производството факултативно ли е или е задължително?

Използването на производството е факултативно.

1.1.4 Производството приложимо ли е, ако ответникът живее в друга държава членка или в трета държава?

Изпълнение на задължения по съдебно известие не е допустимо, ако декларираното местожителство, фактическото местожителство или седалището на длъжника не се намира в Латвия.

Неоспорвано изпълнение на задължения се допуска, ако бъде подадена молба, основана на документи за учредяване на тежест върху недвижимо имущество, или на задължение за освобождаване или връщане на недвижимо имущество, което е отдадено под аренда или под наем, ако недвижимото имущество се намира в Латвия. Молба за неоспорвано изпълнение, основана на обезпечено с корабна ипотека задължение, може да се подава в Латвия, ако ипотеката е вписана в Латвия.

1.2 Компетентен съд

Молба за неоспорвано изпълнение на задължения се подава в отдела за кадастър и имотен регистър на районния (градския) съд (rajona (pilsētas) tiesa):

 1. по декларираното местожителство на длъжника или, ако няма такова, по фактическото местожителство на длъжника, ако молбата се отнася до задължения за парично плащане или за връщането на движимо имущество или до задължения, наложени от договори, които са обезпечени с особен залог;
 2. по местонахождението на недвижимото имущество, ако молбата е подадена в съответствие с документи за учредяване на тежест върху недвижимо имущество или съгласно задължение за освобождаване или връщане на недвижимо имущество, отдадено под аренда или под наем. Ако дадено задължение е обезпечено с няколко недвижими имущества и молбите биха попаднали в сферата на компетентност на отделите за кадастър и имотен регистър на различни районни (градски) съдилища, молбата трябва да бъде разгледана от отдела за кадастър и имотен регистър на районния (градския) съд по местонахождението на един от недвижимите имоти по избор на заявителя;
 3. по мястото на регистрация на корабната ипотека, с която е обезпечено задължението, ако молбата се отнася до обезпечено с корабна ипотека задължение.

Молба за изпълнение на задължения по съдебно известие се подава в отдела за кадастър и имотен регистър на районния (градския) съд по местожителството на длъжника или, ако няма такова, по фактическото местожителство или седалището на длъжника.

1.3 Изисквания за форма

1.3.1 Задължително ли е използването на стандартен формуляр? (Ако да, откъде може да се получи този формуляр?)

Молбата за изпълнение на задължения по съдебно известие трябва да бъде изготвена в съответствие с приложение 1 към Постановление № 792 на Министерски съвет от 21 юли 2009 г. относно образците, използвани при изпълнение на задължения по съдебно известие.

В портала на латвийските съдилища: http://www.tiesas.lv/, в рубрика E-Pakalpojumi („електронни услуги“), E-veidlapas („електронни формуляри“) е публикуван образец на молба за неоспорвано изпълнение на задължения (pieteikums par strīdu bezstrīdus piespiedu izpildīšanu). Образецът може да бъде свален, попълнен и представен в отпечатан вид.

1.3.2 Изисква ли се представителство от адвокат?

Не, това не е задължително. Общите правила за представителство са определени в глава 12 от Гражданския процесуален закон.

1.3.3 Колко подробно трябва да се опишат основанията на иска?

Не е необходимо да се описват подробно основанията за молбата.

В молбата за неоспорвано изпълнение на задължения трябва да бъде посочено задължението и документът, чието изпълнение иска кредиторът, като се отбележи главницата на дълга, който трябва да бъде събран, и всички санкции и лихви, а — в случай на запис на заповед — разходите, свързани с протестирането на записа и предвиденото от закона обезщетение. Към молбата трябва да бъдат приложени следните документи: документът, който следва да бъде изпълнен, заедно със заверено негово копие или — в случай на запис на заповед — документът за неговия протест; документ, показващ плащането на държавната такса (valsts nodeva), и доказателство, че е отправено предупреждение, освен ако по закон такова предупреждение не се изисква.

Молба за изпълнение на задължения по съдебно известие се подава като се попълни на стандартен образец, в който се посочват данни за заявителя и длъжника; задължението за плащане; документи, доказващи задължението и срока за изпълнение на задължението, исканата сума и начина на изчислението ѝ; декларация от заявителя, удостоверяваща, че вземането не е обусловено от насрещно задължение или че всяко насрещно задължение е било изпълнено; молба до съда с искане съдът да изпрати известие до длъжника и да постанови изпълнението на задължението за плащане и събирането на съдебните разноски, както и декларация, удостоверяваща, че съдът е получил вярна информация относно фактите и че заявителят е наясно, че подаването на молба с невярна информация е престъпление според Наказателния закон.

1.3.4 Трябва ли да се представят писмени доказателства за спорното вземане? Ако да, какви документи са допустими като доказателство?

Към молбата за неоспорвано изпълнение на задължения трябва да бъдат приложени следните документи: документът, който следва да бъде изпълнен, заедно със заверено негово копие или — в случай на запис на заповед — документът за неговия протест; документ, показващ плащането на държавната такса, и доказателство, че е отправено предупреждение, освен ако по закон такова предупреждение не се изисква (доказателството, че е отправено предупреждение, може да представлява декларация, издадена от сертифициран съдебен изпълнител или негов или неин асистент, в която се декларира, че получателят е отказал да приеме предупреждението).

За изпълнение на задължения по съдебно известие не е необходимо да се представят писмени доказателства за иска, но в молбата трябва да бъдат посочени документите, доказващи задължението, и срокът за изпълнение на задължението. Ако длъжникът оспори допустимостта и основателността на задължението за плащане в срок до 14 дни от получаването на изпратеното от съда известие, съдебното производство за изпълнение на задължения по съдебно известие се прекратява. Решението за прекратяване на производството при възражение от страна на длъжника не пречи на кредитора да заведе обикновено съдебно дело по иска.

1.4 Отхвърляне на молбата

В случай на молба за неоспорвано изпълнение на задължения съдията взема еднолично решение въз основа на молбата и на приложените към нея документи в срок до седем дни от датата на подаване на молбата, без да отправя предизвестие до заявителя и длъжника. Съдията отхвърля молбата, ако тя е неоснователна, ако посочената в молбата санкция е непропорционална на главницата на дълга или ако документът, който следва да бъде изпълнен, съдържа неравноправни условия на договора, които нарушават правата на потребителя.

В случай на изпълнение на задължения по съдебно известие, ако съдът приеме молбата, но в срок до 14 дни от получаване на изпратеното от съда известие длъжникът подаде възражение, оспорващо допустимостта и основателността на задължението за плащане, или покаже, че дългът е бил платен, съдията прекратява производството.

1.5 Обжалване

Решението на съдията по молба за неоспорвано изпълнение на задължения или изпълнение на задължения по съдебно известие е необжалваемо.

1.6 Възражение

В случай на молба за неоспорвано изпълнение на задължения съдията взема еднолично решение, като мнението на длъжника не се взема предвид.

В случай на молба за изпълнение на задължения по съдебно известие, съдията отправя известие до длъжника, като предлага длъжникът да плати посочената в молбата сума или да представи пред съда възражение в срок до 14 дни от получаване на известието.

1.7 Последици от възражението

В случай на молба за изпълнение на задължения по съдебно известие, съдебното производство за изпълнение на задължения по съдебно известие се прекратява, ако в срок до 14 дни от връчването на известието длъжникът подаде възражение, оспорващо допустимостта и основателността на задължението за плащане. Ако длъжникът приеме част от молбата, заявителят бива уведомен за отговора на длъжника и се определя срок, в рамките на който заявителят следва да информира съда дали е предадена частта от задължението, чието изпълнение е било прието. Ако заявителят не се съгласи с изпълнението на част от задължението или не отговори в рамките на определения в уведомлението срок, съдебното производство се прекратява.

1.8 Последици от липсата на възражение

В случай на молба за изпълнение на задължения по съдебно известие, ако длъжникът не подаде възражение в определения в известието срок, в срок до седем дни, считано от датата на изтичане на разрешения срок за подаване на възражение, съдията взема решение за постановяване на изпълнението на задължението за плащане, посочено в заявлението, и за събирането на съдебните разноски.

1.8.1 Какво трябва да се направи, за да се получи подлежащо на изпълнение решение?

Изпълнение на задължения по съдебно известие: решението на съдията по изпълнението на задължението за плащане, за което се отнася молбата, влиза в сила незабавно. То представлява документ, подлежащ на изпълнение, който може да бъде изпълнен в съответствие с правилата за изпълнение на съдебни решения.

Неоспорвано изпълнение на задължения: след като провери допустимостта и основателността на молбата и установи, че тя трябва да бъде приета, съдията взема решение, с което се определя кое задължение трябва да бъде изпълнено и в какъв обхват. Решението на съдията влиза в сила незабавно. То представлява документ, подлежащ на изпълнение, който може да бъде изпълнен в съответствие с правилата за изпълнение на съдебни решения. Решението на съдията се депозира за изпълнение заедно със заверено копие на подлежащия на изпълнение документ.

1.8.2 Това решение окончателно ли е или ответникът все още може да го обжалва?

Решението на съдията по молба за неоспорвано изпълнение на задължения или за изпълнение на задължения по съдебно известие е необжалваемо. Ако обаче длъжникът счита, че по същество искът на заявителя е неоснователен, той или тя може да заведе дело срещу кредитора за оспорване на иска (в случай на неоспорвано изпълнение на задължения — в срок до шест месеца, считано от датата на изпращане на завереното копие на решението на съдията — и в случай на изпълнение на задължения по съдебно известие — в срок до три месеца, считано от датата на изпращане на завереното копие на решението). Ако длъжникът предяви такъв иск, той или тя може да поиска спиране на изпълнението на задълженията. Ако кредиторът вече е бил удовлетворен чрез процеса на изпълнение, длъжникът може да поиска обезпечение на своя иск. Искът се предявява в съответствие с предвидените в Гражданския процесуален закон процедури пред съда, който е разгледал предходната молба за неоспорвано изпълнение на задължения или изпълнение на задължения по съдебно известие. Ако обаче искът попада в компетентността на окръжен съд, той трябва да бъде заведен пред окръжен съд, компетентен за отдела за кадастър и имотен регистър на районния (градския) съд, който е разглеждал предходната молба.

Последна актуализация: 07/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт