Izvirna jezikovna različica te strani madžarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

V skladu z zakonikom o civilnem postopku (Zakon III iz leta 1952) lahko sodišče bodisi na predlog stranke bodisi na lastno pobudo prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja zasliši stranke, druge udeležence v sodnem postopku, izvedence ali priče. Zaslišanje prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja je zlasti primerno, kadar lahko pospeši postopek ali kadar bi bila organizacija zaslišanja na kraju, kjer se zadeva obravnava, zelo zapletena ali draga.

Pravila o zaslišanjih prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja so v zakoniku o civilnem postopku.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Ni omejitev glede oseb, ki so lahko zaslišane prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja. Ta metoda se lahko uporabi za zaslišanje strank in drugih udeležencev v sodnem postopku ter tudi prič in izvedencev.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja so lahko zaslišane stranke in drugi udeleženci v sodnem postopku ter tudi izvedenci in priče.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Zaslišanja prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja lahko potekajo v ustrezno opremljenih prostorih sodišča ali drugega organa.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Zakonik o civilnem postopku ne vsebuje določb o video- in avdioposnetkih zaslišanj prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja. Določa pa, da je treba v zapisniku o zaslišanju prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja navesti tudi okoliščine, v katerih je bilo zaslišanje opravljeno, ter imena oseb, navzočih v prostoru, v katerem je potekalo zaslišanje.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 10 do 12; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17?

V primeru zaprosil na podlagi členov 10–12 se uporablja zakonik o civilnem postopku. V skladu z zakonikom o civilnem postopku sodni postopki potekajo v madžarščini, vendar nihče ne sme biti v slabšem položaju zaradi pomanjkljivega znanja madžarskega jezika. V okviru sodnega postopka ima vsakdo pravico do uporabe maternega jezika oziroma regionalnega ali manjšinskega jezika, kot je določeno v mednarodnih sporazumih. Po potrebi mora sodišče uporabiti tolmača.

V primeru zaprosil na podlagi člena 17 zaslišanje izvaja sodišče, ki je zaprosilo, na podlagi člena 17(6) v skladu s pravom zadevne države članice.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti za obe vrsti zaslišanj in kje morajo biti?

Če je v primeru zaprosil na podlagi členov 10–12 treba zagotoviti uporabo maternega jezika oziroma regionalnega ali manjšinskega jezika, mora sodišče uporabiti tolmača.

Zakonik o civilnem postopku ne vsebuje določb o tem, kje bi se moral nahajati tolmač v primeru zaslišanja prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja.

V primeru zaprosil na podlagi člena 17 je treba uporabiti določbe člena 17(4) in (6).

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju? Koliko časa vnaprej je treba določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Zakonik o civilnem postopku ne vsebuje posebnih določb o vabilu na zaslišanje prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja. Vabilo na zaslišanje mora biti poslano tako, da se potrdilo o vročitvi v skladu z zakonom vrne na sodišče še pred zaslišanjem.

Če je treba toženi stranki poleg vabila vročiti tudi pritožbo, je treba zaslišanje organizirati tako, da se zagotovi, da je pritožba vročena toženi stranki praviloma najmanj petnajst dni pred datumom zaslišanja. V nujnih primerih lahko predsednik sodišča določi krajši rok.

V primeru zaprosil na podlagi člena 17 je treba uporabiti določbe člena 17(4) in (6).

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Stroški so različno visoki, plača pa jih sodišče, ki je zaprosilo.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

V skladu s členom 17(2) mora sodišče, ki je zaprosilo, obvestiti zadevno osebo, da je zaslišanje prostovoljno.

11 Kakšni so postopki za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Istovetnost osebe, ki bo zaslišana prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja, se preverja na podlagi:

– podatkov, ki jih navede zadevna oseba, da se preverita njena istovetnost in naslov;

– predložitve uradnega dokumenta, primernega za identifikacijo, ali dokumenta za prebivanje s sredstvi za prenos slikovnih podatkov.

Sodišče uporablja tudi elektronska sredstva ali neposredne poizvedbe v podatkovnih zbirkah za potrditev, da:

– se podatki, ki jih je navedla oseba, ki bo zaslišana prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja, da se preverita njena istovetnost in naslov, ujemajo z uradnimi zapisi;

– se uradni dokument, primeren za identifikacijo, in dokument za prebivanje, ki ju predloži oseba, ki bo zaslišana prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja, ujemata z uradnimi zapisi in da sta veljavna.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in kakšne podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi člena 17 potrebna prisega?

Zakonik o civilnem postopku ne vsebuje določb o prisegi v sodnem postopku.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Ni posebnih pravnih določb. O tem se morata dogovoriti sodišče, ki je zaprosilo, in zaprošeno sodišče. Zakonik o civilnem postopku pa določa, da je v prostoru za zaslišanje navzoča oseba, ki je odgovorna za zagotavljanje delovanja tehnične opreme, potrebne za zaslišanja prek zaprtega telekomunikacijskega omrežja.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Na splošno niso potrebne nobene druge informacije.

Zadnja posodobitev: 16/10/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču