Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, vykonanie dôkazov je možné aj prostredníctvom videokonferencie. V článku 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa stanovuje právo požiadať o použitie videokonferencie. Videokonferencia sa tiež môže použiť pri vykonaní dôkazov podľa článku 17 nariadenia; ústredný orgán alebo príslušný orgán je povinný podporiť využívanie komunikačných technológií, akými sú videokonferencie a telekonferencie. Estónske súdy majú potrebné videokonferenčné zariadenia. Podľa § 15 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku (dostupný online tu) sa ustanovenia tohto poriadku vzťahujú na poskytnutie pomoci pri vykonaní dôkazov v Estónsku na základe žiadostí súdov členských štátov Európskej únie, pokiaľ sa inak neuvádza v ustanoveniach nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. V súlade s § 15 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ sa v právnych predpisoch alebo medzinárodnej dohode neuvádza inak, estónsky súd poskytne procesnú pomoc pri výkone procesného úkonu na žiadosť zahraničného súdu, ak v súlade s estónskymi právnymi predpismi požadovaný procesný úkon spadá do právomoci estónskeho súdu a zákon ho nezakazuje. Procesný úkon môže byť vykonaný aj v súlade s právnymi predpismi zahraničného štátu, ak je to potrebné na vedenie konania v zahraničnom štáte a záujmy účastníkov konania týmto nie sú dotknuté. Súdne pojednávania vedené vo forme procesnej konferencie sú upravené v § 350 Občianskeho súdneho poriadku. Na uskutočnenie videokonferencie, ako aj procesnej konferencie vykonanej priamo dožadujúcim súdom iného členského štátu podľa článku 17 nariadenia sa podľa nariadenia č. 1206/2001 nevzťahujú žiadne ustanovenia ani obmedzenia.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

V súlade s § 350 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku má účastník súdneho pojednávania vo forme procesnej konferencie možnosť vykonať procesné úkony v reálnom čase, t. j. môže vypovedať pod prísahou alebo bez prísahy v konaní na návrh; podľa § 350 ods. 2 môže svedok alebo znalec byť tiež vypočutý vo forme procesnej konferencie.

To znamená, že účastník konania môže vypovedať pod prísahou alebo, v konaní na návrh, vypovedať bez prísahy vo forme procesnej konferencie a svedok alebo znalec tiež môže byť vypočutý vo forme procesnej konferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Podľa § 350 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku môže súd zvolať pojednávanie vo forme procesnej konferencie tak, aby účastník konania alebo jeho zástupca alebo poradca mali možnosť byť v čase súdneho pojednávania na inom mieste a vykonať procesné úkony v reálnom čase na tomto mieste.

To znamená, že súd môže zorganizovať procesnú konferenciu tak, že osoba nemusí byť prítomná na súde pri vypočúvaní.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, záznam súdnych pojednávaní je povolený. Záznam sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v § 52 alebo § 42 Občianskeho súdneho poriadku. Technológia vypočutia na diaľku, ktorá sa používa na súdoch, umožňuje záznam podľa § 52 Občianskeho súdneho poriadku; avšak prostriedky potrebné na uloženie, spracovanie a archiváciu takýchto záznamov neboli na súdoch zavedené. V praxi to znamená, že vypočutia na diaľku nie sú zaznamenávané.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Podľa § 32 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je jazykom súdnych konaní a postupov estónsky jazyk. V súlade s § 32 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa zápisnice súdnych pojednávaní a iných procesných úkonov vyhotovujú v estónskom jazyku. Súd tiež môže všetky svedectvá alebo výpovede, ktoré na súdnom pojednávaní boli podané v cudzom jazyku, v zápisnici zaznamenať okrem ich prekladu do estónskeho jazyka aj v jazyku, v ktorom boli podané, ak je to potrebné na presné zachytenie svedectva alebo výpovede. Estónsky Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne konkrétne ustanovenia týkajúce sa jazykového režimu na vykonávanie dôkazov alebo výpovedí na žiadosť súdu iného členského štátu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, a to ani ustanovenia týkajúce sa jazykového režimu na vykonávanie dôkazov podľa článku 17 tohto ustanovenia.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Podľa § 34 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ak účastník konania neovláda dobre estónsky jazyk a nemá v konaní zástupcu, súd na žiadosť takéhoto účastníka konania alebo na podnet súdu v rámci možnosti prizve ku konaniu tlmočníka alebo prekladateľa. Prizvanie tlmočníka alebo prekladateľa nie je potrebné, ak súd a ostatní účastníci konania sú schopní prehlásenia účastníka v konaní pochopiť. Ak súd nie je schopný okamžite prizvať tlmočníka alebo prekladateľa, súd vydá rozhodnutie, na základe ktorého je účastník konania, ktorý potrebuje pomoc tlmočníka alebo prekladateľa, povinný nájsť si tlmočníka, prekladateľa alebo zástupcu, ktorý dobre ovláda estónsky jazyk, v lehote, ktorú súd stanoví (článok 34 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku). Estónsky Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne konkrétne ustanovenia o tom, kde sa má nachádzať tlmočník alebo prekladateľ, ktorého služby sa využívajú pri vykonávaní dôkazov v súlade s nariadením.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Podľa § 343 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku súd oznámi účastníkom konania a iným osobám pozvaným na súdne pojednávanie čas a miesto súdneho pojednávania doručením predvolaní. Podľa § 343 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku interval medzi dátumom doručenia predvolaní a dátumom súdneho pojednávania musí byť aspoň desať dní. Ak s tým účastníci pojednávania súhlasia, môže byť tento interval aj kratší.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie dôkazov podľa nariadenia č. 1206/2001, sú uvedené v článku 18 tohto nariadenia. Podľa § 15 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku dožadujúci súd neuhrádza náklady na procesné úkony. Súd, ktorý vykoná procesný úkon, informuje dožadujúci súd o nákladoch, a tieto náklady sa považujú za výdavky súvisiace s predmetnou vecou. Náklady na vykonávanie dôkazov sa ako náklady nevyhnutné na konanie uhradia v súlade s § 148 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom sa uvádza, že pokiaľ súd nerozhodne inak, náklady nevyhnutné na konanie uhradí vopred účastník konania, ktorý podal návrh, na ktorý sa náklady vzťahujú, a to v rozsahu, v akom to nariadi súd. Ak návrh podali obe strany alebo ak bol predvolaný svedok alebo znalec alebo sa na podnet súdu vykonala kontrola, náklady znášajú obe strany rovným dielom. Keďže súdy majú videokonferenčné zariadenia, na ich použitie by sa nemali vzťahovať žiadne náklady.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Informovanie osôb o tom, že priame vypočutie dožadujúcim súdom je dobrovoľné, podlieha článku 17 ods. 2 nariadenia.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Podľa § 347 ods. 2 bodu 1 Občianskeho súdneho poriadku súd na začiatku súdneho pojednávania zistí, ktoré z predvolaných osôb sú prítomné na pojednávaní, a zistí ich totožnosť. V Občianskom súdnom poriadku sa nestanovuje konkrétny postup overenia totožnosti na súdnom pojednávaní. Súd je povinný zistiť totožnosť predvolaných osôb. Na tento účel kontroluje u predvolanej osoby napríklad doklad totožnosti obsahujúci fotografiu.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa § 269 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku musí účastník konania pred podaním výpovede zložiť túto prísahu:

„Ja, (meno), prisahám na svoju česť a svedomie, že budem vypovedať celú pravdu o veci a nič nezamlčím, nepridám ani nezmením.“ Účastník konania zloží túto prísahu ústne a podpíše text prísahy.

Podľa § 36 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku osoba, ktorá neovláda dobre estónsky jazyk, musí zložiť prísahu v jazyku, ktorý dobre ovláda; podľa § 36 ods. 2 sa podpíše estónske znenie prísahy, ktoré sa osobe priamo preloží pred tým, ako ju podpíše.

V druhej vete § 262 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že pred výpoveďou musí súd svedkovi objasniť povinnosť hovoriť pravdu a vysvetliť obsah § 256 – 259 Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 303 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku sa ustanovenia týkajúce sa vypočutia svedkov vzťahujú aj na vypočutie znalcov. Znalec, ktorý nie je súdnym znalcom alebo úradne osvedčeným znalcom, bude pred predložením znaleckého posudku upozornený, aby vedome nepredložil nesprávny znalecký posudok, a znalec toto potvrdí podpísaním súdnej zápisnice alebo znenia upozornenia. Podpísané upozornenie sa predloží súdu spolu so znaleckým posudkom.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Podľa § 350 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku musí byť pri súdnom pojednávaní organizovanom vo forme procesnej konferencie zaručené právo každého účastníka konania na podávanie návrhov a žiadostí a na formulovanie stanovísk k návrhom a žiadostiam iných účastníkov konania a od účastníka konania, ktorý nie je prítomný v priestoroch súdu, a opačne, musia byť počas prenosu obrazu a zvuku v reálnom čase zabezpečené ostatné podmienky súdneho pojednávania, a to technicky bezpečným spôsobom.

Na každom súde je zamestnaný pracovník Strediska pre registre a informačné systémy pôsobiaci ako interný špecialista IT, ktorý zabezpečuje, že videokonferenčné zariadenia sú funkčné, a rieši všetky technické problémy.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Požadované informácie sú uvedené vo formulári žiadosti. Akékoľvek dodatočné požadované informácie závisia od špecifických okolností každého súdneho prípadu.

Posledná aktualizácia: 04/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom