Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Česká republika
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Tento postup upravuje okrem zákona č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“), predovšetkým Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti č. 505/2001 Org, ktorou sa vydáva vnútorný a kancelársky poriadok pre okresné, krajské a vrchné súdy (ďalej len „Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti č. 505/2001“).

Predseda senátu (samosudca) môže podľa ustanovenia § 10a Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti č. 505/2001 využiť technické zariadenia na prenos obrazu a zvuku (ďalej len „videotelefón“) na výsluch svedka alebo znalca, ak je to vhodné vzhľadom na ochranu práv osôb alebo zaistenie ich bezpečnosti, alebo je to potrebné z bezpečnostných alebo iných závažných dôvodov, a ak je to technicky možné.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Podľa ustanovenia § 11a Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti č. 505/2001 je možné prostredníctvom videotelefónu vypočuť okrem svedkov aj znalcov.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Použitie videotelefónu je možné len na výsluch svedka a znalcov.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Ak pristúpi predseda senátu (samosudca) k výsluchu svedka alebo znalca prostredníctvom videotelefónu, uvedie sa v predvolaní takisto miesto, na ktoré sa má dostaviť na výsluch. Nie je preto vylúčené využitie iných na tento úkon vhodných priestorov, napr. miesto, kde sa nachádzajú experti či svedkovia (nemocnica, laboratórium).

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Podstatný obsah svedkovej výpovede sa protokoluje. Môže sa ukázať, že je nevyhnutné protokolovať doslovné časti výpovede. Alternatívami sú záznam celej výpovede protokolujúcou úradnou osobou alebo vyhotovenie zvukového záznamu alebo vytvorenie zvukovo-obrazového záznamu, ak tak stanovuje zákon, alebo pokiaľ o ich použití rozhodne predseda senátu (samosudca).

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

V prípade, že svedok neovláda jazyk, v ktorom sa vedie pojednávanie, má podľa čl. 37 ods. 4 ústavného zákona č. 2/1993 Listiny základných práv a slobôd právo na tlmočníka. Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 OSP súd ustanoví tlmočníka účastníkovi, ktorého materinským jazykom je iný než český jazyk, pokiaľ vyjde takáto potreba počas pojednávania najavo.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 OSP je súd povinný zabezpečiť účastníkom rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv a je povinný ustanoviť tlmočníka účastníkovi, ktorého materinským jazykom je iný než český jazyk, pokiaľ vyjde takáto potreba počas pojednávania najavo.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Pri predvolaní osoby súd postupuje podľa ustanovenia § 51 OSP. Ak zákon alebo osobitné právne predpisy nevyžadujú na predvolanie ďalšie náležitosti, musí predvolanie obsahovať nasledujúce informácie: v akej veci sa má predvolaný dostaviť, predmet a miesto úkonu súdu, čas začatia úkonu, dôvod predvolania, postavenie predvolanej osoby v konaní, povinnosti predvolaného pri úkone a prípadne predpokladané obdobie trvania úkonu. Predvolanie na súd sa môže realizovať v listinnej podobe alebo elektronicky a v naliehavých prípadoch aj telefonicky alebo telefaxom. V prípade, že sa má výsluch svedka alebo znalca uskutočniť prostredníctvom videotelefónu a vypočúvaný sa má dostaviť na výsluch v obvode iného súdu, zabezpečí jeho predvolanie súd, v ktorého obvode sa má na výsluch dostaviť, pričom dožadujúci súd požiada iný súd o spoluprácu pri realizácii tohto úkonu (dožiadanie). Podľa ustanovení § 115 ods. 2 OSP musí byť predvolanie účastníkom doručené tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 10 dní pred dňom, kedy sa má pojednávanie konať, pokiaľ nepredchádzalo prípravné konanie.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Použitie videokonferencií je spojené s nákladmi na prenos informácií. Prenos informácií by mal byť uhradený žiadajúcim súdom, ktorý videokonferenciu iniciuje.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Podľa ustanovení § 126 ods. 1 OSP má každá fyzická osoba, ktorá nie je účastníkom konania, povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok. Výpoveď môže odoprieť len vtedy, pokiaľ by spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám. Svedok je vždy pred začiatkom výsluchu poučený o význame svojej výpovede, o svojich právach a povinnostiach a o trestných následkoch krivej výpovede.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Na začiatku výsluchu má súd povinnosť podľa ustanovenia § 126 ods. 2 OSP zistiť totožnosť svedka. Spravidla sa to realizuje výzvou na predloženie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa § 104 ods. 1 zákona č. 91/2012 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom, ak o to žiada cudzí orgán, môžu sa svedkovia, znalci a účastníci vypočuť aj prísažne. Prísaha pre svedkov a účastníkov konania znie: „Prisahám na svoju česť, že o všetkom, na čo sa ma bude súd pýtať, vypoviem úplnú a čistú pravdu a nič nezamlčím.“ Prísaha pre znalca znie: „Prisahám na svoju česť, že posudok podám podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Ak ide o prísahu následnú, znenie prísahy sa zodpovedajúcim spôsobom pozmení.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Konkrétne opatrenia sa dohodnú pri príprave videokonferencie a vychádzajú z potrieb dožadujúceho a dožadovaného súdu.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Konkrétne opatrenia sa dohodnú pri príprave videokonferencie a vychádzajú z potrieb dožadujúceho a dožadovaného súdu.

Posledná aktualizácia: 25/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom